Esborrany del Decret de plantilles i provisió de llocs de treball

Capítol 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. L’objecte d’aquest decret és la regulació de les plantilles de llocs de treball de personal docent dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament, així com dels sistemes de provisió dels llocs de treball docents dels centres educatius.

2. Els llocs de treball reservats als inspectors d’educació i la provisió dels serveis educatius es regulen per la seva normativa específica. Tanmateix, aquest decret els és d’aplicació supletòria.

Article 2. Competència del director/a del centre educatiu

1. Correspon a la direcció de cada centre públic, d’acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció i dins les limitacions pressupostàries anuals que hagi autoritzat el Departament d’Ensenyament, proposar la plantillade llocs de treball del centre i les modificacions successives, amb periodicitat anual.

2. La direcció del centre públic intervé en la definició dels requisits específics exigits per ocupar determinats llocs de treball de la plantilla docent del centre, d’acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció,en els termes indicats a l’apartat C de l’annex 1 d’aquest Decret.

3. Els requisits específics proposats per la direcció del centre es poden referir a requisits addicionals o perfil propi d’experiència docent, de titulació o de capacitació professional docent. La direcció també pot proposarles característiques i funcions individualitzades del perfil específic dels llocs de treball d’especial responsabilitat, que estan reservats als membres de l’equip directiu.

4. La direcció del centre públic intervé, en els termes que estableix el capítol 3, en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial, i formula les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas. També intervé en el nomenament del personal interí docent, d’acord amb les previsions del capítol 4.

5. La direcció del centre públic formula les propostes de nomenament de destinacions provisionals del personal docent que ha d’ocupar els llocs de treball específics temporals previstos a l’article 3.1.b) d’aquest Decret.

Article 3. Classificació i àmbit territorial dels llocs de treball docents

1. Els llocs de treball docents es classifiquen en llocs de treball ordinaris, específics i d’especial responsabilitat, d’acord amb les seves característiques i funcions docents assignades, i segons les precisions següents:

a) Els llocs de treball ordinaris tenen atribuïdes les responsabilitats docents que corresponen genèricament a la funció docent pròpia d’una especialitat docent o d’un àmbit de coneixements, i poden tenir assignats requisits addicionals de titulació o formació acreditable.

b) Els llocs de treball específics tenen atribuït un perfil propi amb característiques i funcions específiques docents que exigeixen tècniques de treball, responsabilitats especials o condicions amb peculiaritats pròpies, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció. També poden exigir requisits addicionals de titulació, formació, experiència o altres que es determinen enla definició del lloc. D’entre aquests llocs de treball el Departament d’Ensenyament establirà els llocs de treball específics que tenen un caràcter temporal dins de la plantilla del centre o servei educatiu i que, per tant, seran proveïts estrictament en els procediments d’adjudicació de destinacions provisionals. l Departament d’Ensenyament, si escau, també podrà determinar el caràcter específic dels llocs de determinats centres educatius, com els centres de persones adultes en centres penitenciaris o altres llocs de característiques singulars.

c) Els llocs de treball d’especial responsabilitat, reservats als membres de l’equip directiu, donen suport als òrgans de govern del centre per garantir el desenvolupament i la continuïtat del projecte educatiu, i tenen atribuïdes responsabilitats de gestió i direcció docent.

2. El Departament d'Ensenyament podrà establir que determinats llocs de treball d'un centre o servei educatiu puguin tenir un abastd'àmbit territorial superior al centre de treball dintre del mateix municipi, zona educativa o comarca, si així consta especificat en la corresponent resolució que aprovales plantilles docents.

Article 4. Condicions de flexibilitat dels llocs detreball docents

1. En l’educació bàsica, la definició dels llocs de treball docents s’ha d’adequar al context d’organització flexible dels ensenyaments, i ha de permetre l’aplicació dels criteris que han de regir l’atenció a la diversitat i de les mesures organitzatives i curriculars corresponents.

2. En l’educació secundària obligatòria, la definició dels llocs de treball docents ha de permetre que els centres puguin establir una organització flexible del currículum, tenint en compte la polivalència del professorat que actua sobre un mateix grup d’alumnes, en funció de la seva especialització i formació.

Article 5. Contingut funcional dels llocs de treball docents

1. Llocs de treball ordinaris.La definició de cada lloc de treball docent ordinari ha d’establir els continguts funcionals mínims del lloc, tot tenint en consideració les funcions docents genèriques que preveu l’article 104.2 de la Llei d’educació i les especificacions previstes als apartats apartat A.1), A.2) i C) de l’annex 1 d’aquest Decret.

2. Llocs de treball específics. La definició de cada lloc de treball docent específic ha d’establir el contingut funcional i els requisits de perfil propi, de titulació específica o de formació acreditada del lloc, adequades a les característiques individualitzades del lloc i a les seves funcions docents específiques, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció. En aquesta definició s’han d’atendre les funcions docents previstes a l’article 104.2 de la Llei d’educació i les especificacions previstes a l’apartat A1), A.2), A.3) i C) de l’annex 1 d’aquest Decret.

Les funcions docents específiques que determinaran el perfil propi dels llocs de treball específics podran estar referides, entre altres, als àmbits lingüístics, d’ús i aplicació de les TIC, tècniques de treball innovadores per a la millora dels processos d’ensenyament de l’alumnat i altres especificacionsrequerides per a l’aplicació del projecte educatiu i del projecte de direcció, així com per a l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.

3. Llocs de treball a proveir pel sistema extraordinari de provisió especial. Sense perjudici del contingut funcional genèric que correspongui, aquests llocs docents poden tenir atribuïdes, a més de les funcions docents de gestió i direcció, responsabilitats de docència directa.

Capítol 2. ESTRUCTURA DELS LLOCS DE TREBALL EN LES PLANTILLES DOCENTS DELS CENTRES I SERVEIS EDUCATIUS

Article 6. Plantilles docents dels centres i serveis educatius

1. El Departament d’Ensenyament ha d’assegurar unes plantilles de personal docent adients al bon funcionament dels centres i serveis educatius.

2. Les plantilles docents inclouen l’estructura dels llocs de treball, dotats pressupostàriament, de tots els centres i serveis educatius públics, i de les zones escolars rurals, amb indicació dels requisits específics d’ocupació, d’acord amb les especificacions previstes a l’apartat C) de l’annex1 d’aquest decret.

3. El Departament d’Ensenyament ha d’establir, d’acord amb criteris de complexitat i dificultat de gestió, i segons les disponibilitats pressupostàries, els centres les plantilles dels quals tenen un lloc de la plantilla docent reservat a directius professionals docents.

4. Correspon a la persona titular del Departament d’Ensenyament aprovar les plantilles docents cada curs escolar mitjançant resolució publicada al DOGC i ordenar-ne la publicació mitjançant els mitjans electrònicsi nstitucionals del Departament.

Article 7. Contingut mínim de les plantilles de professorat

1. Les plantilles docents dels centres i serveis educatius han de tenir, com a mínim, el contingut següent:

a) La denominació de cada lloc de treball, i el centre educatiu, la zona escolar rural, la zona educativa, el servei educatiu i, si escau, l’àmbit territorial al qual és adscrit.

b) Els cossos docents o les categories professionals, i els requisits específics exigits per ocupar els llocs, entre els quals s’hand’incloure l’especialitat o les especialitats docents, el coneixement del català i,si escau, d’acord amb el projecte educatiu del centre, la titulació específica o la formació acreditada.

c) Els sistemes de provisió establerts per als diferents tipus de llocs de treball: ordinaris, específics i de provisió especial.

d) Les retribucions complementàries assignades a cada lloc de treball.

2. Les plantilles de llocs de treball docent de leszones escolars rurals (ZER) consten dels llocs docents adscrits a cadascuna de les escoles i dels llocs adscrits globalment a la ZER, que poden tenir la condició dellocs de treball itinerants en el cas que el director de la ZER assigni un horari setmanal en més d’una escola.

Article 8. Requisits d’especialitat docent o d’àmbit de coneixement

1. Els llocs docents ordinaris dels centres educatius han de tenir assignat el requisit d’una determinada especialitat docent o d’un conjunt d’especialitats docents, que capaciten per exercir la docència de les àrees,matèries, mòduls i àmbits de coneixement del currículum que en cada cas es determinen a la normativa corresponent.

2. Els llocs de treball poden estar reservats a funcionaris d’un o diversos cossos docents, sempre que siguin titulars, com a mínim, d’una de les especialitats docents assignades al lloc. En aquest sentit, els funcionaris docents que els ocupin han de posseir alguna de les especialitats docents o, si escau, altres requisits de capacitació fixats a les plantilles per ocupar-los. Aquests requisits de capacitació s’acrediten per la titularitat de l’especialitat docent exigida, per la possessió d’altres titulacions acadèmiques, per una determinada formació superada o per experiència docent avaluada positivament, en els termes que estableixi el Departament d’Ensenyament.

3. Els llocs oberts a dues o més especialitats docents s’han de definir a la plantilla del centre d’acord amb les prescripcions de l’annex3.

Article 9. Criteris per definir les plantilles i els llocs de treball

1. El Departament d’Ensenyament estableix el procediment per formular les plantilles docents dels centres i serveis educatius, i fixa els criteris d’assignació de les dotacions de plantilla necessàries així com de la distribució dels llocs ordinaris, específics i d’especial responsabilitat, tenint en compte els principis següents:

a) Estabilitat de la plantilla docent; b) Requisits d’especialització dels llocs ordinarisi dels llocs específics de la plantilla; c) Flexibilitat i polivalència de les atribucions docents en l’educació bàsica; d) Coresponsabilitat dels centres en la definició de la plantilla docent; e) Dimensió i complexitat del centre educatiu, aixícom la diversitat de tipologies d’ensenyaments que imparteix; f) Suficiència de dotacions assignades a la plantilla docent i diversitat d’especialitzacions dels continguts funcionals dels llocs; g) Projecte educatiu i projecte de direcció, i si escau, acord de coresponsabilitat;

2. Entre els criteris per a l’assignació de recursos docents als centres s’han de tenir en compte les característiques socioeconòmiques de la zona, i, si escau, els continguts de l’acord de coresponsabilitat i el contracte programa corresponent.

Article 10. Definició anual de les plantilles docents

1. El Departament d’Ensenyament ha d’aprovar les plantilles de professorat dels centres i serveis educatius, d’acord amb la programació de l’oferta educativa, les necessitats d’escolarització que s’han d’atendre, la disponibilitat pressupostària i els projectes educatiu i de direcció del centre, i, si escau, els continguts de l’acord de coresponsabilitat.

2. La resolució del Departament d’Ensenyament sobrela plantilla del centre en un sentit diferent al proposat per la direcció haurà de ser expressament motivada i comunicada formalment al director/a per la direcciódels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o per l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.

3. En les convocatòries de provisió s’oferiran aquelles vacants que estiguin previstes en la planificació educativa.

4. La creació i supressió de llocs de treball de plantilla, així com la modificació del contingut de llocs de treball docents es realitzen mitjançant l’aprovació anual de les plantilles docents pel Departament d’Ensenyament.

5. El Departament d’Ensenyament establirà el procediment i criteris generals a aplicar quan l’amortització dels llocs de treball pugui afectar professors amb destinació definitiva.

Article 11. Condicions específiques de les plantilles docents dels serveis educatius

Les plantilles docents dels serveis educatius estanconstituïdes exclusivament per llocs de treball específics, amb contingut funcional referit a les tasques i les funcions que preveu l’article 86.3 de la Llei d’educació, tal com es determini en la seva regulació específica.

Cap. 3 PROVISIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE LES PLANTILLES DOCENTS DELS CENTRES EDUCATIUS

Secció primera CONCURSOS DE MÈRITS

Article 12. Procediments de provisió per concurs de mèrits

1. Els concursos de mèrits per a la provisió de llocs docents poden ser generals o específics, d’acord amb el caràcter ordinari o específic dels llocs de treball a proveir.

2. Correspon a la persona titular del Departament d’Ensenyament aprovar les bases dels concursos de mèrits per a la provisió dellocs de treball de les plantilles docents així com convocar i resoldre aquests concursos.

3. Per participar en un procediment de provisió de llocs per concurs de mèrits s’han de reunir els requisits generals i específics de la convocatòria i dels llocs a què s’aspira, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

4. Un cop obtingut amb caràcter definitiu un lloc de treball per concurs de mèrits, sigui general o específic, per participar voluntàriament en noves convocatòries de provisió per concurs de mèrits cal haver estat ocupant el lloc durant un any, com a mínim, en la data límit de presentació d’instàncies, llevat que el nou lloc a què s’opti pertanyi a la mateixa zona educativa.

Article 13. Concursos generals

1. El concurs general és el procediment normal de provisió dels llocs de treball ordinaris de les plantilles docents. Si escau, en els concursos generals es proveeixen també les vacants resultants del mateix procés. La presa de possessió dels llocs obtinguts és el dia 1 de setembre immediatament posterior a la data de resolució del concurs.

2. Els funcionaris docents de carrera que no tinguin assignat un lloc de treball docent amb caràcter definitiu han de participar obligatòriament en tots els concursos generals fins a l’obtenció d’un lloc amb caràcter definitiu a Catalunya. Els funcionaris docents en pràctiques hi hauran de participar quan així ho disposin les convocatòries dels concursos generals.

Article 14. Preferències per a l’ocupació d’un lloc de treball ordinari vacant amb caràcter definitiu

1. En els concursos generals, tenen dret preferent a obtenir adscripció definitiva a un lloc del mateix centre en què estiguin ocupant un lloc de treball, per una sola vegada, amb motiu de vacant, en el mateix ordre de prelació i sempre que reuneixin els requisits per ocupar-lo i les condicions determinades a la convocatòria de provisió, els funcionaris docents de carrera que es trobin enun del supòsits següents:

a) Funcionaris remoguts per supressió o modificaciódel lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.

b) Funcionaris dels cossos docents de secundària que hagin adquirit una nova especialitat docent, per ocupar un lloc obert a la nova especialitat.

2. En els concursos generals tenen dret preferent, per una sola vegada i amb motiu de vacant, a obtenir adscripció definitiva en centres educatius d’un municipi o àmbit territorial determinat a la convocatòria, el professorat funcionari de carrera que es trobi en algun dels supòsits següents, sempre que reuneixi els requisits per ocupar-lo i les condicions que s’estableixin en la convocatòria, i en el mateix ordre de prelació:

a) Els funcionaris remoguts per supressió o modificació del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu en un centre o servei educatiu, per ocupar un lloc de treball vacant d’un altre centre educatiu del mateix municipi on estigui ubicat el lloc de treball del qual han estat remoguts o, si escau, enun centre d’un altre municipi de l’àmbit territorial que determini la convocatòria.

b) Els directors de centres educatius que, tenint la destinació definitiva en el centre que han dirigit, optin per canviar de centre, en l’àmbit de Catalunya i per una sola vegada, en els dos primers concursos generals de provisió que es convoquin en finalitzar el segon mandat consecutiu o un de posterior, en aplicació de l’article 30.5 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

c) Els funcionaris docents de carrera que hagin passat a ocupar un altre lloc de treball a l’Administració amb pèrdua de la plaça docent que ocupaven amb caràcter definitiu.

d) Els funcionaris docents en situació d’excedènciavoluntària per cura de fills o altres familiars, que hagin perdut la destinació definitiva per haver superat el període de temps de reserva de lloc previst a la normativa corresponent.

e) Els funcionaris docents de carrera que tinguin reconegut el dret a obtenir destinació en un municipi o àmbit territorial determinat, per execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

f) Els funcionaris docents que hagin estat rehabilitats per al servei actiu, després d’haver estat declarats en la situació de jubilacióper incapacitat permanent.

Article 15. Concursos específics

1. El concurs específic és el procediment de provisió dels llocs de treball específics de les plantilles docents, amb l’excepció dels llocs específics temporals esmentats als articles 2.6 i 3.1.b) d’aquest Decret. La presa de possessió dels llocs obtinguts és el dia 1 de setembre immediatament posterior a la data de resolució del concurs.

2. El concurs específic per cobrir llocs específicsdels centres educatius públics consta de dues fases:

a) En la primera fase es valoren els mèrits de les persones candidates d’acord amb el barem de mèrits de la convocatòria que ha d’incloure, com a mínim, el treball desenvolupat amb avaluació positiva, les activitats de formació i perfeccionament, les titulacions acadèmiques i el coneixement d’una llengua estrangera, amb acreditació mínima de nivell B 2, així com l’exercici de la funció docent i de la funció directiva. La qualificació d’aquesta fase no podrà ser inferior al 60% del total del concurs. Als efectes de l’aplicació dels barems, les comissions de valoració poden rebre el suport tècnic dels serveis administratius del Departament d’Ensenyament.

b) En la segona fase, les persones candidates han de defensar davant de la comissió de valoració el projecte estratègic de desplegament dels continguts funcionals del lloc de treball al qual opta, vinculat al projecte educatiu del centre, que hauran d’haver presentat en els termes i forma establerts a la convocatòria. En aquesta fase, mitjançant entrevista o qualsevol altre procediment d’aplicació previst a la convocatòria, es poden valorar també, segons determini la convocatòria, altres coneixements, habilitats i aptituds específiques amb relació als continguts funcionals i les característiques específiques del lloc de treball. La puntuació total assignada a aquesta segona fase no pot superar el 40% de la qualificació màxima del concurs. La puntuació mínima global que han de tenir els aspirants en la segona fase ha de ser igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a aquesta segona fase.

La puntuació total en el concurs dels qui superin la segona fase serà la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases.

3. La comissió de valoració dels mèrits de les persones candidates a què fa referència l’apartat anterior està constituïda per funcionaris de carrera en actiu dels cossos docents d’igual o superior grup i subgrup declassificació que el corresponent al cos de la vacant, en la forma que determini la convocatòria. En tot cas, ha de presidir la comissió un inspector/a o una persona acreditadacom a directiu professional docent que estigui en exercici de la direcció. Ha de formar part de la comissió el director/a del centre on és el lloc al qual s’opta. Com a vocals de la comissió de valoració han de formar-hi part un mínim de dos professors del centre elegits pel claustre. En cap cas no pot formar part de la comissió de valoració delsmèrits professorat que s’hagi presentat al concurs específic de mèrits. La comissió de valoració dels mèrits ha d’ajustar el seu funcionament a les regles d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, la independència i discrecionalitat tècnica en la seva actuació, així com l’agilitat i objectivitat.

4. Són requisits genèrics per a la participació en el concurs específic:

a) Pertànyer al cos docent corresponent al lloc de treball, com a funcionari de carrera.

b) Acreditar un mínim de dos anys d’exercici professional, sigui amb docència directa en centres o com a professional des d’un lloc específic de serveis educatius.

Article 16. Mèrits a valorar en els concursos de mèrits de provisió de llocs de treball docents

1. En els concursos de mèrits, ordinaris i específics, per a la provisió de llocs docents amb caràcter definitiu es valoren els mèrits següents:

a) El treball desenvolupat (l’antiguitat en el centre i en la funció pública docent), i d’una forma preferent, el treball desenvolupat en llocs de treball d’especial dificultat.

b) L’avaluació positiva de l’exercici de la docència.

c) Els graus assolits en la carrera professional docent.

d) Les activitats de formació i perfeccionament docent superades i també les activitats formatives impartides.

e) Els mèrits acadèmics.

f) L’actualització científica i didàctica.

g) La participació en projectes educatius i d’innovació educativa.

h) La polivalència curricular en més d’una especialitat o en un determinat àmbit de coneixement.

i) L’avaluació positiva de l’exercici de la funció directiva i d’altres òrgans unipersonal de direcció i de coordinació.

j) Haver ocupat llocs de responsabilitat tècnica enl’Administració educativa de la Generalitat.

k) El coneixement de llengües estrangeres.

l) Per als llocs que escaigui, la trajectòria artística de les persones candidates, i

m) La tutoria de professors en fase de formació (interins novells o funcionaris en pràctiques).

2. La pertinença als cossos de catedràtics, la categoria superior de sènior i l’acreditació de directiu professional docent es valoren com a mèrit docent específic en tots els concursos de mèrits de provisió de llocs.

Secció segona PROCEDIMENT EXTRAORDINARI DE PROVISIÓ ESPECIAL

Article 17. Convocatòria pública de provisió especial de llocs docents

1. Els llocs de treball docents definits com d’especial responsabilitat a les plantilles docents que s’hagin de cobrir amb funcionaris docents que no tinguin la destinació definitiva obtinguda per concurs de mèrits en el mateix centre, es proveeixen per mitjà de convocatòria pública, a través del procediment extraordinari de provisió especial.

2. El procediment de provisió especial ha d’atendrea criteris de publicitat, transparència, igualtat, capacitat i idoneïtat de les persones seleccionades per a l’acompliment de les responsabilitats associades alcontingut funcional del lloc de treball.

3. Correspon a la persona titular del Departament d’Ensenyament efectuar la convocatòria pública del sistema extraordinari de provisió especial, a instància de la direcció de cada centre que disposi de llocs de treball d’especial responsabilitat.

4. Les convocatòries poden incloure, a més de la participació individual de professorat, una modalitat de participació col·lectiva d’un equip docent de gestió, al voltant d’un projecte educatiu, per posar en funcionament o consolidar els equips docents de gestió en centres de nova o recent creació. Aquesta modalitat, que només es pot convocar una sola vegada per a cada centre en els seus primers dos anys de funcionament, pot preveure dates diverses per a la incorporació de les persones seleccionades, mitjançant preses de possessió esglaonades a l’inici de diversos cursos successius.

Article 18. Requisits i sol·licituds

1. Les persones candidates a participar en les convocatòries públiques de provisió especial han de reunir els requisits següents:

 a) Haver impartit docència directa, com a funcionari de carrera de la funció pública docent, durant un període mínim de tres anys, amb avaluació positiva en algun dels ensenyaments que imparteix el centre al qual s’opta.
 b) Estar ocupant un lloc de treball dependent de la Generalitat de Catalunya.
 
 c) Acreditar els requisits específics exigits per ocupar el lloc de treball al qual s’opta, d’acord amb el que es determina en la plantilla docent del centre aprovada pel Departament d’Ensenyament.
 d) En la modalitat de participació individual, presentar un projecte de desenvolupament del lloc al qual s’opta, referit a l’aplicació del projecte de direcció que concreta el projecte educatiu del centre.
 e) En la modalitat de participació col·lectiva, presentar conjuntament els elements que es considerin bàsics del projecte educatiu inicial del centre i els projectes de desenvolupament de cadascun dels llocs a què opten les persones del col·lectiu.

El compliment dels requisits es refereix a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

2. Tant en la modalitat de participació individual com en la de participació col·lectiva, correspon a la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona emetre i fer pública en la seva seu administrativa la resolució motivada sobre l’admissió de les sol·licituds. La resolució corresponent es notifica , si s’escau, a la direcció del centre afectat, que l’ha de publicar en el tauler d’anuncis del centre i donar-la a conèixer al claustre de professorat i al consell escolar. Aquesta resolució pot ser recorreguda en alçada davant la direcció general del Departament d’Ensenyament competent per raó de matèria, en el termini d’un mes de la publicacióa la seu administrativa del servei territorial o del Consorci d’Educació de Barcelona.

Article 19. Idoneïtat de les persones seleccionades i proposta de resolució

1. Correspon al director/a del centre educatiu formular la proposta motivada d’adscripció al llocs de treball de la persona candidata seleccionada entre totes les admeses al procediment o de l’equip seleccionat, uncop valorada la seva idoneïtat per al lloc de treball al qual optava a partir del currículum professional presentat. Per tal de completar la valoració de la idoneïtat del seu perfil professional, el director/a, conjuntament amb un altre membre de l’equip directiu, entrevista personalment les persones candidates.

2. Les propostes d’adscripció al lloc de treball han d’incloure una valoració explícita de la idoneïtat de les persones seleccionades, en relació amb la seva competència professional en l’àmbit de la gestió i la docència, així com amb la formació específica i acadèmica. És criteri per a la valoració l’adequació al perfil i continguts funcionals del lloc de treball a proveir.

Article 20. Adscripció i presa de possessió

1. La resolució d’adscripció al lloc de treball de les persones seleccionades en el procediment de provisió especial per ocupar els llocs de treball corresponents es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. La convocatòria d’un procediment de provisió especial pot preveure que la presa de possessió del lloc de treball obtingut tingui efectes de l’1 de juliol següent a la data de resolució del procediment, sense perjudici del que es determina a l’article 15.4 en relació amb la modalitat de participació col·lectiva.

3. L’adscripció pel procediment extraordinari de provisió especial comporta la reserva del lloc de treball d’origen obtingut per concurs de mèrits.

Article 21. Remoció

1. El professorat que ocupa un lloc de treball proveït pel sistema de provisió especial pot ser remogut del lloc pels motius següents:

 a) Cessament a proposta motivada de la direcció delcentre educatiu, amb audiència prèvia de la persona interessada.
 b) Remoció del lloc, a proposta de la direcció del centre motivada en l’avaluació negativa de l’exercici en el seu lloc de treball derivada de manca d’eficàcia, d’eficiència o de responsabilitat en la seva gestió, i amb audiència prèvia de la persona interessada.
 c) Supressió del lloc de treball.
 
 d) Renúncia al càrrec directiu que comporta necessàriament el cessament en el lloc de treball.
 
 e) Pèrdua del lloc de treball per resolució ferma d’un expedient disciplinari.

2. Els funcionaris docents que siguin remoguts d’un lloc de treball ocupat pel sistema de provisió especial, queden adscrits a l’últim lloc de treball que havien obtingut anteriorment amb caràcter definitiu per concurs de mèrits. En el cas que no tinguin reserva d’un lloc de treball docent, s’adscriuen amb caràcter provisional a un lloc de treball docent.

Secció tercera CRITERIS GENERALS APLICABLES A LA PROVISIÓ DE LLOCS

Article 22. Caràcter definitiu de l’adscripció a un lloc de treball docent ordinari o específic

1. L’adscripció a un lloc de treball docent per qualsevol dels procediments regulats als articles 13 i 14 té caràcter definitiu.

2. La remoció per supressió del lloc de treball comporta l’adscripció a un altre lloc de treball vacant a la mateixa zona educativa, amb caràcter definitiu i sense que calgui tornar a participar en un procediment de provisió. En cas de no existir cap vacant, la pèrdua definitiva del lloc de treball comporta el desplaçament forçós, amb caràcter provisional, a un lloc de treball del mateix municipi o, en cas que no hi hagi cap vacant, a un lloc de treball de la mateixa zona de desplaçament o de la zona educativa, fins a l’obtenció d’una nova destinació de caràcter definitiu per qualsevol procediment de provisió.

Article 23. Mobilitat en la remoció per avaluació negativa

1. La remoció del lloc de treball per avaluació negativa de l’acompliment del lloc comporta l’adscripció provisional a un altre lloc de treball vacant de la mateixa zona educativa, sempre que la persona afectada reuneixi els requisits per ocupar-lo, així com l’obligació de participar en els concursos ordinaris de provisió, sense dret preferent a ser destinat a un centre o servei educatiu de la mateixa zona.

2. La remoció d’un lloc de treball per manca manifesta de competència docent comporta la pèrdua de l’especialitat docent i l’adscripció a tasques sense docència directa, donant audiència a l’interessat, i per la corresponent resolució motivada, sense dret a percebre el complement específic o assimilat per l’exercici de la funció docent.

Article 24 Provisió de llocs docents amb caràcter provisional

1. El Departament d’Ensenyament ha d’establir els procediments de provisió de llocs de treball de caràcter provisional, en els quals han de participar els funcionaris docents de carrera que no tinguin destinació definitiva i els funcionaris docents en pràctiques. En aquests procediments s’establiran els criteris objectius que s’utilitzaran en les adjudicacions, l’ordenació dels diferents col·lectius de professorat segons la seva vinculació administrativa, els requisits d’especialitat docent i d’idoneïtat referits a titulació i experiència docent, així com les diferents fases d’adjudicació de prelació en l’adjudicació de les vacants.

2. Els procediments de provisió de llocs de treballespecífics i d’especial responsabilitat amb caràcter provisional que s’estableixin pel Departament d’Ensenyament, han de preveure la intervenció de les direccions dels centres educatius.

3. Per tal de garantir el manteniment dels equips docents del centre la direcció de cada centre formula propostes de continuïtat en el mateix centre educatiu amb motiu de vacant, o en dóna la conformitat segons escaigui, del personal funcionari docent de carrera, funcionari docent en pràctiques, o interí docent que hagi prestat el període mínim de serveis que es determini en la corresponent convocatòria pública. La proposta de la direcció es farà degudament motivadavalorant l’adequació de la persona candidata al lloc de treball en raó de la seva capacitat i idoneïtat per a l’acompliment del lloc de treball, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del centre.

4. La direcció del centre podrà proposar la no-continuïtat al mateix centre d’un funcionari docent de carrera destinat provisionalment, mitjançant un informe degudament raonat i justificat. Aquesta proposta de la direcció, amb informe de la Inspecció d’Educació, i previ el tràmit d’audiència de la persona interessada, suposarà el desplaçament del centre del funcionari per un període d’un curs escolar.

CAPÍTOL 4 INTERVENCIÓ DE LES DIRECCIONS EN EL NOMENAMENT DEL PERSONAL INTERÍ DOCENT

Article 25. Propostes dels directors de nomenaments d’interins en vacant de plantilla

1. Per ocupar llocs de treball específics i ordinaris, en les condicions que determini el Departament d’Ensenyament, els directors dels centres podran proposar el nomenament del personal interí que forma part dela borsa de treball, amb la conformitat de les persones interessades, sempre que reuneixin els requisits exigits a la plantilla docent i tinguin acreditada una experiència mínima docent de 12 mesos en centres públics, amb avaluació positiva.

2. La proposta de la direcció es farà de manera degudament motivada, valorant l’adequació de la persona candidata al lloc de treball en raó de la seva capacitat i idoneïtat per al lloc de treball, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del centre. Es prioritzaran les propostes de les direccions en el procediment de nomenament d’interins per davant del criteri d’ordenació de la borsa.

3. En l’assignació de destinacions d’interins en vacants de plantilla corresponents a llocs de treball ordinaris o específics també es prioritzarà la continuïtat en el mateix centre a sol·licitud de l’interessat i prèvia proposta de la direcció, per davant del criteri d’ordenació de la borsa, llevat que la direcció del centre proposi que la persona interessada no continuï destinada al mateix centre mitjançant un informe, degudament raonat i justificat. Aquesta proposta de la direcció, amb l’informe de la Inspecció d’Educació, i previ el tràmit d’audiència de la persona interessada, suposarà el desplaçament del centre de l’interí durant un curs escolar, per no adequar-se al perfil del lloc de treball.

Article 26. Nomenaments de substituts docents

1. El director/a pot seleccionar, d’acord amb els criteris i el procediment que estableixi el Departament d’Ensenyament, el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, proposant el nomenament d’aquell candidat que hagi accedit a la borsa de treball de personal interí docent i reuneixi els criteris de major mèrit i capacitat i s’adeqüi millor a les peculiaritats del centre educatiu. Entre aquests criteris es valorarà de manera preferent el fet d’haver prestat serveis amb anterioritat al centre.

2. També es valoraran en la selecció del substitut docent per part de les direccions dels centres els aspectes qualitatius següents:

 a) La nota mitjana del títol superior al·legat per accedir a la borsa de treball.ç
 
 b) L’experiència docent acreditada.
 
 c) Haver superat el procediment selectiu d’ingrés als cossos docents, sense haver estat inclòs dins la proposta final de seleccionats.
 d) L’acreditació del coneixement de l’anglès o d’un altre idioma estranger.
 
 e) La formació acadèmica i permanent.
 
 f) L’avaluació positiva de l’exercici de la docència.

3. A aquests efectes, el director/a seleccionarà els aspirants entre els disponibles a la borsa de treball que hagin sol·licitat l’àmbi territorial on està ubicat el centre, després d’haver entrevistat un mínim de tres aspirants. No serà necessari realitzar aquest tràmit previ de les entrevistes en el cas que el director/a proposi la continuïtat en el centre d’un professor substitut.

4. La selecció del professor substitut per part d’un director s’haurà de motivar en una valoració de la formació i especialitats acreditades per l’aspirant seleccionat, la seva experiència docent i l’adequació al projecte educatiu del centre, segons es desprengui de l’entrevista personal i dels aspectes qualitatius enumerats en l’apartat 2 d’aquest article. L’expedient haurà de contenir la valoració i el resultat de l’entrevista de tots els aspirants entrevistats.

5. En absència de propostes de les direccions, els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona nomenaran els aspirants corresponents, d’acord amb el procediment telemàtic massiu aprovat pel Departament d’Ensenyament.

6. Les direccions dels centres també podran proposar la no-continuïtat del professorat substitut, seguint el mateix procediment establert a l’apartat 3 de l’article 25 d’aquest Decret.

Article 27. Període de prova del funcionari interí docent durant els tres primers mesos de nomenament

1. El funcionari interí o substitut novell ha de superar un període de prova inicial que permeti acreditar la seva idoneïtat en l’exercici docent en el nivell d’ensenyament per al qual s’hagi efectuat el nomenament. L’esmentat període es realitza durant els tres primers mesos d’exercici efectiu de docència, a partir de la primera incorporació a la docència.

En aquest període de prova inicial cal acreditar que es posseeix el requisit de la suficiència per impartir la docència en els nivells que tingui atribuïts, la idoneïtat per a l’exercici pràctic docent, l’aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent.

2. El període sotmès a prova comprèn, si s’escau, els diferents nomenaments de substitució que el professorat realitzi durant els tres primers mesos del seu exercici professional docent. En finalitzar cada període de nomenament com a substitut, el director del centre emetrà el corresponent informe sobre la seva suficiència en l’exercici docent. Quan la valoració d’un període de nomenament no sigui positiva, el director/a ho posarà en coneixement de l’inspector/a referent del centre per tal que aquest emeti informe sobre la idoneïtat docent inicial de l’interí o interina, tenint en compte els possibles informes emesos pels diferents directors dels centres on hagi estat destinat al llarg del període de prova inicial i l’avaluació directa de l’activitat docent de l’interí novell.

3. En el cas que sigui negatiu el resultat de la valoració del període de prova inicial, per no haver-se acreditat un nivell suficient d’idoneïtat per a l’exercici docent, donant audiència a l’interessat davant la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona, i per la corresponent resolució motivada, es posarà fi, si escau, al nomenament de substitut o interí i serà donat de baixa de la borsa per no reunir el requisit d’idoneïtat per a l’exercici docent. No podrà presentar-se a una nova convocatòria per tornar a formar part de la borsa de treball durant els dos cursos següents, i en el cas de sol·licitar tornar a formar part de la borsa de treball, la persona afectada no s’hi podrà incorporar fins que superi una prova específica d’idoneïtat de l’especialitat docent i un nou període de prova inicial.

4. Al final del període de prova inicial, i en el cas que aquest hagi estat valorat de manera positiva, el director/a del centre on l’interí novell presti els seus serveis trametrà al director dels serveis territorials corresponent escrit de petició per tal que s’emeti certificació conforme s’ha superat el període de prova que acredita la capacitació docent inicial i se’n faci el corresponent registre informàtic a les bases de dades del Departament d’Ensenyament.

5. Aquest certificat de capacitació docent inicial tindrà els mateixos efectes que la superació de les proves d’idoneïtat previstes a l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig.

6. Es considera que tenen acreditada la capacitació docent inicial per a un determinat nivell educatiu els aspirants que hagin superat les proves del procediment selectiu corresponent, sense haver estat inclosos en les propostes de seleccionats per haver quedat fora del nombre de places convocades.

DISPOSICIÓ ADDICIONALS

PRIMERA. Nombre mínim de llocs ordinaris en els centres educatius

1. Llevat de les situacions excepcionals que correspon determinar al Departament d’Ensenyament, el nombre de llocs ordinaris en la plantilla d’un centre educatiu ha de ser, com a mínim, de la meitat del nombre total de llocs.

2. El nombre de llocs de treball de provisió especial es determinarà en funció del nombre d’òrgans unipersonals de direcció que no tinguin destinació definitiva al centre educatiu.

SEGONA. Condicions de centre únic per a les zones escolars rurals

Es modifiquen els apartats 1, 4, 5, 8.c) i 12 de ladisposició addicional quinzena del Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius, i s’afegeix un nou apartat 13, d’acord amb la següent redacció:

«1. La consideració d’una zona escolar rural (ZER) com a centre educatiu únic té les característiques i els efectes que es determinen en aquesta disposició.

4. En cadascuna de les escoles de la ZER es crea unòrgan unipersonal de govern, amb la denominació de director adjunt, quedepèn de la direcció de la ZER, que és el responsable de la gestió de l’escola, en el marc dels acords presos en els òrgans de govern de la ZER.

5. L’equip directiu de la ZER, òrgan executiu de govern de la ZER, està integrat pels tres òrgans de govern unipersonals de la zona i pel director adjunt de cadascuna de les escoles. L’equip directiu impulsa i coordinal’aplicació del projecte educatiu i gestiona el projecte de direcció de la ZER.

8.c) Els directors adjunts de cadascuna de les escoles de la ZER.

12. Correspon al Departament d’Ensenyament la creació, supressió i modificació de la composició de les ZER a sol·licitud de part od’ofici. En tot cas, el tràmit ha de comptar amb l’informe del consell escolar de les escoles.

El Departament d’Ensenyament establirà els requisits i procediment sobre la tramitació d’aquests expedients.

13. Els actuals òrgans unipersonals de govern de cadascuna de les escoles d’una ZER cessaran en el càrrec amb efectes del dia 30 de juny següent a l’entrada en vigor d’aquest Decret”.

TERCERA. Classificació dels centres educatius públics en funció de les característiques socioeconòmiques de la zona.

Per a la seva aplicació a partir del curs escolar següent a l’entrada en vigor d’aquest Decret, i als efectes previstos a l’article 9.2, el Departament d’Ensenyament procedirà a la revisió de l’actual classificació dels centres educatius públics en aplicació de criteris objectius i mesurables referits a les característiques socioeconòmiques de la zona on s’ubica cada centre:nivell socioeconòmic de les famílies del alumnes, nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials i alumnat nouvingut segons l’àrea geogràfica de procedència.

QUARTA. Òrgans unipersonals de direcció dels centres amb menys de 8 professors

El Departament d’Ensenyament pot adequar el nombre d’òrgans unipersonals de direcció del centres educatius amb menys de vuit professors.

CINQUENA. Accés telemàtic dels directors a la borsa de treball del personal interí i a la base de dades de gestió de personal docent

Als efectes de poder efectuar les propostes de nomenaments i per a l’exercici de les funcions de gestió del personal, les direccions dels centres públics tenen accés telemàtic a la informació de la borsa de treball del personal interí docent i a la informació pertinent del personal docent i d’administració que contenen els fitxers informàtics del Departament d’Ensenyament, segons procediments ajustats a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, restringits en tot cas exclusivament al director del centre.

SISENA. Professorat de religió i professorat especialista

Els sistemes de provisió de llocs de treball regulats en aquest Decret no són d’aplicació al professorat de religió ni al professorat especialista que es regeixen per la seva normativa específica.

SETENA. Plantilles docents dels centres públics integrats d’ensenyaments de règim general i ensenyaments artístics

Els llocs de treball docent reservats a funcionaris de carrera dels instituts-escola artístics que imparteixen ensenyaments de règim general i ensenyaments artístics al mateix alumnat, tenen el caràcter de llocs de treball específics, d’acord amb els articles 3.1.b) i 5.2 d’aquest Decret, i es proveeixen pel procediment de concurs específic.

VUITENA. Centres superiors d’ensenyaments artístics

La provisió dels llocs de treball docents en els centres superiors d’ensenyaments artístics es fa per concurs específic.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Mentre no es completi la creació de les zones educatives previstes a l’article 176 de la LEC, no és aplicable l’adscripció amb caràcter definitiu a un altre lloc de treball de la mateixa zona educativa sense participar en un procediment de provisió previst a l’article 21.2 d’aquest Decret.

Els centres públics que a l’entrada en vigor d’aquest Decret tenen vigent un pla estratègic d’autonomia de centre a l’empara del Decret 132/2001, de 29 de maig i hagin singularitzat fins a tres llocs de treball, aquests mantindran aquesta consideració fins la finalització del pla estratègic sense perjudici que posteriorment la direcció del centre pugui formalitzar nova proposta de llocs de treball específics previstos a l’article 3.1.b) d’aquest Decret.

1. Es deroga l’article 7 del Decret 133/2001, de 29de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent modificat pel Decret 172/2005, de 23 d’agost.

2. Es deroguen els articles 9 i 10 del Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics, de manera que resta derogat en la seva totalitat, en aplicació del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

DISPOSICIÓ FINAL Única. Habilitació al Departament d’Ensenyament

S’autoritza la persona titular del Departament d’Ensenyament per modificar les especificacions relatives a les convocatòries públiques dels concursos de mèrits de provisió de llocs de treball docents en centres educatius, en el marc del que determina aquest Decret en l’annex 2.

ANNEX 1 CONTINGUTS FUNCIONALS I REQUISITS ADDICIONALS DE TITULACIÓ I CAPACITACIÓ PROFESSIONAL DELS LLOCS DE TREBALL DOCENTS

En la definició dels continguts funcionals mínims dels llocs de treball docent els criteris a aplicar pel Departament d’Ensenyament són els següents:

1) Per a tots els llocs de treball docent que tinguin atribuïda la impartició d’àrees, matèries o mòduls dels diferents ensenyaments del sistema educatiu, s’ha d’incorporar a la definició del contingut funcional del lloc les següents funcions docents genèriques:

a) Programar i impartir els corresponents ensenyaments que es tinguin encomanats, d’acord amb el currículum i en aplicació de la normativa que regula l’atribució docent de les diferents especialitats docents.

b) Avaluar el procés i els resultats d’aprenentatge dels alumnes.

c) Exercir la tutoria dels alumnes i l’orientació acadèmica i professional.

d) Desenvolupar l’acció docent de manera coherent amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció, i d’acord amb el principi de la coordinació entre docents.

e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge, d’acord amb el que tingui establert el centre en les seves normes d’organització i funcionament.

f) Participar en les activitats complementàries i extraescolars.

g) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, en els termes establerts pel centre en les seves normes d’organització i funcionament.

2) Els llocs de treball docent ordinaris també poden tenir incorporat al seu contingut funcional les funcions docents específiques següents:

a) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades.

b) Assumir responsabilitats docents que exigeixen una titulació, una formació o una capacitació professional específiques acreditables documentalment.

c) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos d’ensenyament.

d) Exercir la tutoria del professorat novell i en pràctiques, així com dels alumnes en període de formació inicial.

3) Els llocs de treball docent específics, en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu, i que es proveeixen per concurs específic de mèrits, han de tenir incorporat al seu contingut funcional aquelles funcions docents específiques d’entre les següents que assegurin als seus ocupants estar en condicions, segons correspongui a cada lloc, de:

a) Desenvolupar activitats específiques relacionades amb el suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre.

b) Assumir responsabilitats docents lligades a un perfil específic, que exigeix una titulació, una formació o una capacitació professional específiques acreditables documentalment i, si escau, amb entrevista.

c) Exercir tasques docents que requereixen tècniques de treball, responsabilitats especials o condicions amb peculiaritats pròpies, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció.

4) Els llocs de treball d’especial responsabilitat que donen suport als òrgans de govern del centre per al desenvolupament del projecte educatiu, i que es proveeixen pel sistema extraordinari de provisió especial, hande tenir incorporat al seu contingut funcional les funcions docents específiques següents:

a) Exercir les responsabilitats de suport al desenvolupament del projecte educatiu inherents al lloc de treball,

b) Assumir una major implicació en el millorament dels resultats previstos al projecte educatiu, fins i tot si comporta una especial dedicació al centre.

Així mateix, el contingut funcional d’aquests lloc s'ha d’especificar les condicions especials en què es desenvolupen les tasques que li corresponen i que han de permetre assolir els objectius addicionals fixats prèviament pels òrgans de govern del centre.

El contingut funcional dels llocs de treball per a l’exercici de la funció inspectora, dels llocs de treball dels serveis educatius i d’altres que puguin estar reservats a funcionaris de cossos docents es regeixen per la seva regulació específica.

Les condicions sota les quals les direccions dels centres públics del Departament d’Ensenyament, per al compliment dels seus projectes educatius, poden proposar requisits específics de titulació i capacitació professional acreditables documentalment per ocupar determinats llocs de treball de les seves plantilles docents s’han d’ajustar als criteris següents:

1) Correspon al Departament d’Ensenyament establir els requisits específics de titulació o capacitació professional, a proposta dela direcció del centre, i sempre com a conseqüència del que prevegi el projecte educatiu.

2) El compliment dels requisits específics de titulació i capacitació professional no exceptua del compliment dels requisits ordinaris d’especialitat per a l’ocupació dels corresponents llocs de treball.

3) En establir-se requisits específics de titulació, el Departament d’Ensenyament els haurà de referir a la possessió d’una titulació, certificació acadèmica o certificació acreditativa de formació permanent, d’un o més dels tipus següents:

Titulació acadèmica específica

Certificació oficial específica

Certificació o titulació reconeguda per l’administració per acreditar la capacitació professional en l’àmbit UE

Especialitat adient, adquirida per algun dels procediments reglats, en el cos de funcionaris docents al qual pertany

Certificació acreditativa de cursos de formació permanent superats i reconeguts pel Departament d’Ensenyament

Habilitació docent declarada per l’administració educativa

Requisits de capacitació per impartir àrees, matèries o mòduls adients d’acord amb els criteris establerts amb caràcter general enla borsa de treball del personal interí docent.

4) En establir-se requisits específics de capacitació professional acreditables documentalment, el Departament d’Ensenyament els haurà de referir a un o més dels tipus següents:

Ocupació i exercici, durant un temps no inferior al que es determini, de llocs de treball docents dels quals en resulta acreditació de la capacitació professional per la via de l’avaluació positiva de l’acompliment dels continguts funcionals del lloc.

Situacions d’experiència docent, professional o de formació en l’exercici professional (training in service) establertes com a equivalents a l’anterior pel Departament d’Ensenyament.

5) Els llocs de treball amb perfil lingüístic són llocs específics de contingut funcional, i requereixen el coneixement de llengua estrangera de nivell C1 del Marc europeu comú de referència, a més d’una altra especialitat docent. També es requerirà formació en metodologies d’immersió lingüística o en ensenyaments AICLE.

ANNEX 2 CONDICIONS I ESPECIFICACIONS PER A LES CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES DELS CONCURSOS DE MÈRITS DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DOCENT EN CENTRES EDUCATIUS

1. Les convocatòries públiques dels concursos de mèrits, ordinaris i específics, de provisió de llocs de treball docent han de respectar les condicions i especificacions següents:

a) El termini de presentació d’instàncies de participació ha de ser, com a mínim, de 10 dies naturals.

b) Les convocatòries dels procediments de provisió s’han de publicar al DOGC.

Així mateix, aquelles convocatòries obertes a la participació d’aspirants destinats en els àmbits de gestió d’altres administracions educatives, es publicaran al BOE, mitjançant la inserció d’un anunci pel qual es don ipublicitat a la data de publicació de la convocatòria en el DOGC.

c) El procediment de sol·licituds de destinacions serà telemàtic, mitjançant una aplicació electrònica del web corporatiu del Departament d’Ensenyament.

d) Els funcionaris dels cossos de catedràtics i de professors participen en els concursos de provisió conjuntament a les mateixes vacants i amb el mateix barem de mèrits, sens perjudici dels mèrits específics dels catedràtics i dels qui ostentin la categoria superior de sènior previstos als barems de les convocatòries.

e) El Departament d’Ensenyament ha de determinar les dates en què es faran públiques les vacants provisionals i definitives corresponents a cada convocatòria.

2. Els concursos s’han de resoldre atenent els barems de mèrits inclosos a cada convocatòria.

3. La valoració del mèrits que determinin les convocatòries, relacionats amb la formació i perfeccionament, així com les publicacions, les realitzaran comissions avaluadores nomenades per l’òrgan competent del Departament d’Ensenyament.

4. L’ordre de prioritat en l’adjudicació de destinació queda determinat per la puntuació més alta obtinguda en total, atenent, en tot cas, les peticions dels concursants i d’acord amb l’ordre en què aquestes s’hagin fet constar en l’apartat corresponent de la sol·licitud.

5. En el cas que es produeixin empats en el total de les puntuacions, aquests es resoldran atenent successivament la major puntuació obtinguda en cadascun dels diferents apartats, pel mateix ordre en què apareixen en el barem de mèrits. Si persisteix l’empat, es tindrà en compte la puntuació obtinguda en els diferents subapartats pel mateix ordre en què apareixen en el barem. En els dos supòsits, la puntuació que es prengui en consideració en cada apartat no podrà excedir de la puntuació màxima establerta per a cadascun d’ells en el barem, ni en el cas dels subapartats, la que correspongui com a màxim a l’apartat en què estiguin inclosos. En aplicar aquests criteris, si algun o alguns dels subapartats assoleix la puntuació màxima atorgada a l’apartat al qual pertany, no es prendran en consideració les puntuacions de la resta de subapartats. Si és necessari, s’utilitzaran com a criteris de desempat l’any en què es va convocar el procediment selectiu d’ingrés al cos i la puntuació obtinguda per la qual va ser seleccionat l’aspirant.

6. Les convocatòries dels diferents concursos de provisió han d’especificar les mesures oportunes per garantir l’adequada publicitat de les seves resolucions provisionals i definitives.

ANNEX 3 LLOCS DE TREBALL ORDINARIS AMB REQUISITS DE MÉS D’UNA ESPECIALITAT

A. Prenent com a referència curricular l’ESO:

B. Prenent com a referència curricular el batxillerat

C. Prenent com a referència curricular la formació professional

Els centres també poden proposar les agrupacions dedues especialitats docents de les següents agrupacions de famílies professionals afins:

 • Darrera modificació: 29/01/2014 12:38