1a. fase: l'exercici del dret de petició

Hem endegat una campanya de recollida de signatures per tal d'acollir-nos al «Dret de Petició». Es tracta d'un dret recollit a la Constitució i a l'Estatut, segons el qual els signants demanem la derogació del “Decret de Plantilles” al President de la Generalitat i a la Consellera d'Ensenyament. Fent ús del «Dret de Petició», el professorat de Catalunya podrà expressar davant dels polítics i de la societat el rebuig a un Decret clarament autoritari i regressiu, de naturalesa clarament predemocràtica i que ens deixa en la indefensió. Demanem al professorat que s'adhereixi a aquesta campanya i que faci ús del dret ciutadà a dirigir als governants aquesta petició de derogació del “Decret de Plantilles”.

  1. La configuració de la plantilla d'un institut i la «flexibilitat curricular» corresponen exclusivament al director, que les pot modificar anualment (art. 2).

  2. El concurs de trasllats desapareix i se substitueix per tres tipus de concursos de mèrits. El primer, anomenat ordinari, pot incorporar requisits -addicionals de polivalència curricular; el segon, a més de requisits de polivalència curricular, pot requerir «peculiaritats pròpies» (sic); el tercer, està reservat a càrrecs directius (art. 3).

  3. El total de la plantilla d'un institut nomenat directament pel director por ser fins al 50% del claustre (disposició addicional 1a). Si, a més a més, tenim en compte que en la fase ordinària (art. 5.1) hi pot haver requisits addicionals i que aquests els determina el director (art. 1), el total de la plantilla nomenada directament i indirecta pel director pot ser molt superior al 50%.

  4. El director por decidir la supressió d'una plaça i el trasllat forçós d'un professor, canviant els requisits de la plaça o avaluant-lo negativament (art. 23).

  5. El criteri d'estructuració de les plantilles de secundària deixa de ser el de l'especialitat docent i passa a ser el de la «polivalència curricular». Es podrà obligar un professor a impartir una matèria que no és la seva, declarar-lo “incompetent” i desplaçar-lo (art. 3, 21 i 23; annex 1).

  6. El professorat interí i substitut serà nomenat directament pel director,sense cap altre requisit que estar donat d'alta a la borsa de treball (art. 25, 26 i 27; disposició addicional 5a).

  7. El professorat estarà obligat a participar en activitats extraescolars i complementàries (annex 1, f).

Model

Si vols que un delegat d'ASPEPC·SPS visiti el teu centre i reculli les vostres signatures poseu-vos en contacte.

És un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art. 29) i l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 29. 5è) i és regulat per la Llei Orgànica 4/2001.
Permet que qualsevol persona natural o jurídica, individualment o col·lectivament, es pugui adreçar a qualsevol institució pública, administració o autoritat, per fer peticions sobre qualsevol assumpte o matèria que puguin afectar exclusivament el peticionari o siguin d’interès col·lectiu o general.
El dret de petició s’exerceix mitjançant un escrit on ha de constar la identitat del sol·licitant, allò que es demana, el destinatari de la petició i un lloc o mitjà per rebre les notificacions. La petició ha d’anar signada i els peticionaris poden exigir la confidencialitat de les seves dades.
L’exercici del dret de petició no pot derivar en cap perjudici per al peticionari.
Per tal de sol·licitar al President de la Generalitat que retiri esborrany del Decret de plantilles i provisió de llocs docents, o que el derogui, si ja està aprovat en el moment de lliurar la petició, perquè les arbitrarietats que permet en els nomenaments de llocs de treball docents públics són impròpies d'un estat de dret i d'una societat democràtica.
L'òrgan que hagi rebut l'escrit de petició n'ha d'acusar la recepció en el termini màxim de 10 dies. En el supòsit d'admissió de la petició, l'òrgan competent ha de respondre i notificar la resposta en el termini màxim de tres mesos a comptar de la data de la presentació.
ASPEPC·SPS, Sindicat de Professors de Secundària, s’ofereix com a dipositari de les butlletes signades en exercici del dret de petició per tal de presentar-les conjuntament al President de la Generalitat.
La recollida es farà per tot Catalunya durant els propers mesos per tal d’aconseguir el major nombre possible de butlletes.
ASPEPC·SPS farà pública la resposta del President de la Generalitat a la petició.
  • Darrera modificació: 01/09/2014 11:12