Reivindicacions

 • Recuperació del poder adquisitiu perdut des de les retallades salarials del 2009.
 • Establiment d'un increment salarial anual mínim igual a l'increment de l'IPC, que garanteixi el manteniment del poder adquisitiu amb independència del que es pugui negociar i acordar de més a més.
 • Cobertura de les baixes des del primer dia, al 100% de l'horari i de la retribució salarial per a interins i substituts.
 • Cobrament del 100% dels havers salarials des del primer dia en cas de baixa.
 • Equiparació salarial del professorat de Secundària de l'ensenyament públic amb la resta de funcionaris del grup A de l'Administració.
 • Cap supressió de lloc de treball, línia acadèmica o centre, mentre hi hagi centres privats concertats en el mateix municipi o zona impartint aquests mateixos nivells.
 • Retorn a les condicions horàries anteriors a les anomenades “mesures extraordinàries”.
 • Reconeixement explícit per part del Departament d'Ensenyament de la condició d'autoritat pública del professorat.
 • Provisió dels llocs de treball docents amb criteris d'objectivitat i d'acord amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat. Exclusió de totes les mesures que permeten l'arbitrarietat. No al Decret de Plantilles.
 • Convocatòria anual de concurs de trasllats, amb obligatorietat d'oferta de totes les vacants.
 • Convocatòria anual de concurs d'accés a càtedra.
 • Convocatòria anual d'oposicions, amb reposició del 100% de places no amortitzades.
 • Continuïtat del professorat interí a la mateixa plaça mentre es mantingui la vacant que ocupa.
 • Accés del professorat interí i substitut al torn de reserva de les oposicions de Secundària.
 • Convocatòria d'un procés extraordinari d'oposicions, amb un 50% de places restringides al torn de reserva, per tal de corregir l'excés d'interinitats i inestabilitat laboral actual.
 • Manteniment de, com a mínim, una plaça de cada especialitat a cada centre, ocupada per un titular especialista, d'acord amb els programes d'estudis que ofereixi el centre.
 • Establiment d'un mínim comú a tots els centres, segons les seves dimensions, per a càrrecs de coordinació, amb llurs respectives reduccions horàries degudament reglamentades, per tal d'evitar assignacions arbitràries.
 • Increment efectiu de les hores lectives de reducció als majors de 55 anys.
 • Manteniment indefinit i econòmicament actualitzat de les condicions de jubilació anticipada als 60 anys.
 • Allargament fins a 12 mesos de la llicència retribuïda per infantament.
 • Opcionalitat per al professorat en l'assistència a les activitats fora del centre.
 • Catalogació de les malalties professionals que afecten la docència. Inclusió de la depressió i l'ansietat dins d'aquesta consideració.
 • Revisió mèdica anual voluntària per a tots els docents.
 • Establiment de mesures efectives que garanteixin l'accés del professorat dels cossos de Secundària, d'EOI i d'Arts Plàstiques i Disseny a la docència universitària, similars a les aplicades als mestres de Primària per a accedir a la Secundària.
 • Aplicació, per al professorat de Secundària als centres d'adults, de la reducció per tutoria i cobrament del mateix complement retributiu que perceben els seus companys de Primària.
 • Separació de les Juntes de Personal de Primària i Secundària. Eleccions sindicals, Juntes de Personal i òrgans de negociació específics per al col·lectiu de Professorat d'Ensenyaments Secundaris, EOI i Arts Plàstiques i Disseny.
 • Gestió transparent i sense arbitrarietats dels centres docents, amb el Claustre de professorat com a òrgan rector. No a la LEC i als seus Decrets (Direcció, Autonomia, Plantilles) ni a la LOMCE. Recuperem el pes dels claustres de professors als instituts.
 • No a l'avaluació del professorat per part d'entitats externes i/o privades.
 • Accés públic, transparent i reglat a l'IOC -Institut Obert de Catalunya-, mitjançant la inclusió de les seves places als concursos de trasllats.
 • Cobertura de les vacants i substitucions d'acord amb un procediment transparent, objectiu i quantificable, tot respectant els principis de publicitat, mèrit i capacitat. No als nomenaments a dit. No al decret de plantilles.
 • Consideració de les funcions del professorat de Secundària com a transmissor de coneixements i d'especialista en una determinada matèria.
 • Atribució exclusiva al professorat de Secundària de l'ensenyament públic de l'elaboració i correcció de les proves externes previstes a les noves lleis educatives.
 • Distinció entre tasques docents i no docents. Establiment d'auxiliars de docència, com a d'altres països, per a tasques no específicament docents.
 • Irrevocabilitat de la nota d'avaluació establerta pel professor titular del grup i de la matèria. La reclamació de notes haurà d'estar vehiculada a través dels departaments didàctics i, si s'escau, d'inspectors especialistes en la matèria.
 • Recuperació del caràcter especialista de la inspecció a Secundària.
 • Revisió i modificació dels programes del màster de Secundària, tot donant més pes a la formació i actualització científica de les especialitats acadèmiques.
 • Dedicació exclusiva dels psicopedagogs i personal de suport del centre als alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Revisió i establiment d'una normativa específica sobre els drets i deures de l'alumnat, amb la finalitat d'agilitar el procediment de sancions i facilitar la separació del centre d'aquells alumnes que distorsionin la convivència i el funcionament normal de les activitats acadèmiques.
 • Separació del sistema educatiu reglat dels alumnes implicats reiteradament en actes de violència i assetjament contra altres companys i/o professorat, i conductes disruptives en general. Trasllat d'aquests alumnes a centres d'educació especial externs i atesos per personal qualificat.
 • Revalorització de la formació permanent en la pròpia especialitat, tot atenent i recollint les especificitats del cos docent: Secundària, EOI, FP, Arts Plàstiques i Disseny…
 • Recuperació del claustre de professorat com a òrgan decisori i de govern en aspectes acadèmics i pedagògics. Ratificació preceptiva del claustre per al nomenament de la direcció del centre.
 • Estructuració acadèmica dels Instituts, EOI's, AFA's, CFA's i Centres D'Arts Plàstiques i Disseny en departaments didàctics per especialitats.
 • Obligatorietat d'oferta curricular a tots els centres de les matèries troncals i de modalitat corresponents als estudis que s'hi ofereixen.
 • Restricció de la inscripció a l’IOC només per aquells alumnes que no estiguin escolaritzats a cap altre institut.
 • Aprovació preceptiva, per part del claustre de professors, del projecte educatiu de centre, així com les modificacions de plantilla i altres temes d'interès general.
 • Limitació de l'autonomia del centre a les adaptacions curriculars, elecció de llibres de text i metodologia emprada, tot respectant la llibertat de càtedra.
 • Requisit de pertànyer al cos del mateix nivell i règim que el centre on s'imparteix docència per tal de poder ocupar càrrecs directius, de coordinació o prefectures de departament.
 • Recuperació de la funció inspectora com a instrument de control de la qualitat de l'ensenyament i de suport al professorat.
 • Simplificació de les mesures per a determinar les condicions que marca la normativa sobre les condicions de treball en aspectes de temperatura ambiental. Aplicació real i efectiva d'aquesta normativa.
 • Consolidació de la jornada compactada a la Secundària i hores lectives de 50 minuts.
 • No obligatorietat de permanència al centre, un cop conclòs el període lectiu, tret de l'assistència a les avaluacions, claustres o reunions justificades i convocades extraordinàriament.
 • Augment de l'oferta de places de Secundària als Centres de Formació d'Adults.
 • Que es dotin els Cicles Formatius amb els equipaments i espais que marca la llei, I que la normativa reflecteixi les necessitats específiques de la Formació Professional.
 • Reducció dràstica de la burocràcia educativa: informes, plans individuals, paperassa…
 • Per una gestió transparent i sense arbitrarietats dels centres docents. No a la LEC i als seus Decrets (Direcció, Autonomia, Plantilles) ni a la LOMCE. Recuperem el pes dels claustres de professors a la Secundària.
 • Batxillerat de tres anys de durada, com a mínim.
 • Oferta de totes les modalitats de Batxillerat per part dels instituts públics en cada zona o municipi.
 • Reforçament, per part del Departament d'Ensenyament, a partir de les franges horàries que li corresponen en l'aplicació del currículum (50%), de les matèries marginades per la LOMCE.
 • Establiment clar i reglat d'itineraris acadèmics a partir del segon cicle d'ESO, d'acord amb les capacitats i interessos de l'alumnat, oberts i transitables d'acord amb els processos de l'alumne.
 • Ampliació de l'oferta de places d'EOI d'acord amb la demanda existent.
 • Anticipació de la Formació Professional bàsica als 15 anys, tot eliminant l'excepcionalitat actual d'aquesta mesura, mentre no s'elabori una nova llei educativa que incorpori reglamentàriament els itineraris acadèmics.
 • Recuperació dels estudis nocturns de Batxillerat i FP. Inclusió als estudis nocturns del segon cicle d'ESO per a alumnes que no hagin assolit el Graduat.
 • Manteniment dels exàmens de setembre.
 • Repartiment equitatiu dels alumnes amb dificultats d'integració entre la pública i la privada concertada.
 • Prioritat dels centres públics per a impartir ensenyaments postobligatoris, Batxillerat i Cicles Formatius.
 • Inclusió reglada dels Cicles Formatius de grau superior al concepte d'ensenyament secundari postobligatori, com el Batxillerat. No al traspàs de l'FP superior a la Universitat.
 • Impartició dels cursos de preparació d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys, als CFGM i als CFGS, per part de professorat de Secundària.
 • Establiment d'un Institut d'Acreditacions Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.
 • Per un ensenyament de qualitat, fet que implica el respecte per les especialitats docents i el rebuig a la polivalència curricular, i la importància dels departaments didàctics en l'organització dels instituts.
 • Per la vertebració del sistema educatiu al voltant de criteris acadèmics.
 • Darrera modificació: 12/11/2020 13:29