Dodecàleg per a la millora de l'ensenyament

 1. Retorn al marc horari 18/24: 18 hores lectives i 6 de permanència.

 2. Reversió de les retallades. Recuperació del poder adquisitiu perdut i cobrament de les pagues extres de 2013 i 2014 sense més demores.

 3. Suspensió immediata dels projectes encaminats a introduir el cos de Mestres de Primària a la docència a Secundària.

  Separació de les meses i les eleccions sindicals de Primària i Secundària, amb instàncies de negociació separades i independents.

 4. Prioritat i defensa del principi d’especialitat en l’atribució de docència a Secundària. Organització dels instituts en departaments didàctics regits per aquest criteri d'especialitat.

 5. Convocatòria d'oposicions restringides per al professorat interí en aplicació de l’article 61.6 de l’EBEP per acabar amb la precarietat laboral. I, en convocatòries ulteriors, possibilitat per al professorat interí d'acollir-se al torn de reserva de les Oposicions fins ara reservat només a mestres de Primària.

 6. Restabliment del número d’ordre de la borsa de treball com a únic criteri objectiu a l’hora d’adjudicar vacants i substitucions al professorat interí. Negociació i posada en marxa d’un acord amb garanties d’estabilitat per a tot el professorat interí.

 7. Derogació immediata del Decret de Plantilles (39/2014) i adjudicació dels llocs de treball docent amb criteris de transparència, publicitat, mèrit i capacitat.

 8. Convocatòria anual de Concurs de Trasllats amb oferta de totes les places vacants (el Departament fa vint anys que no en convoca el seu).

 9. Convocatòria regular de concurs d'accés a càtedra per tal que s'assoleixi la proporció del 30% legalment prevista.

 10. Establiment d'itineraris acadèmics al 2n cicle d'ESO i Batxillerat de 3 anys.

 11. Normativa clara sobre horaris del professorat i reduccions horàries per càrrecs de govern i de coordinació.

 12. Protecció efectiva del professorat contra les agressions verbals i físiques, amb presumpció de veracitat i consideració d'autoritat pública en l'exercici de les funcions docents.
 • Darrera modificació: 14/02/2019 13:54