Reivindicacions

 • Recuperació del poder adquisitiu perdut des de les retallades salarials del 2009:
  • Supressió de la congelació salarial del 7%
  • Retorn de les pagues extres del 2013 i 2014.
  • Pagament del primer estadi als 6 anys, en comptes dels 9 actuals.
  • Establiment d’un Increment salarial anual mínim equivalent a l’augment de l’IPC.
  • Equiparació salarial del professorat de Secundària pública amb la resta de funcionaris del grup A1 de l’Administració.

Aplicació efectiva del retorn a l’horari laboral 18/24 anterior a les retallades: 18h lectives, 6h de permanència horària no específicament lectives, 6h de disponibilitat i 7½h de preparació de classes i formació.

 • Conversió dels terços de jornada en mitges jornades.
 • Cap supressió de lloc de treball ni desplaçaments, línia acadèmica o centre, mentre hi hagi centres privats concertats en el mateix municipi o zona impartint aquests mateixos nivells.
 • Cap desplaçament de professorat de Secundària per la creació d’Instituts-escola. La docència a Secundària correspon al professorat de Secundària. Aturada dels projectes consistents en la introducció a la docència de Secundària del cos de mestres de Primària.
 • Protecció efectiva del professorat contra les agressions, verbals o físiques, amb presumpció de veracitat i consideració d'autoritat pública.
 • Derogació del Decret 39/2014 (Decret de plantilles). Provisió dels llocs de treball docents amb criteris d'objectivitat i transparència, d'acord amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat. Exclusió de totes les mesures que permeten l'arbitrarietat.
 • Convocatòria anual de concurs de trasllats, amb obligatorietat d'oferta de totes les vacants.
 • Convocatòria regular de concurs d'accés a Càtedres, que garanteixi de manera efectiva el 30% de catedràtics, previst per la llei, del total de la plantilla de Secundària.
 • Convocatòria anual d'oposicions, amb taxa de reposició del 100% de les vacants produïdes.
 • Restabliment del número d’ordre de la borsa de treball com a únic criteri objectiu a l’hora d’adjudicar vacants i substitucions al professorat interí. Negociació i posada en marxa d’un acord amb garanties d’estabilitat per a tot el professorat interí.
 • Accés del professorat interí i substitut al torn de reserva de les oposicions de Secundària, actualment reservat només a mestres de Primària.
 • Manteniment de, com a mínim, una plaça de cada especialitat a cada institut, ocupada per un titular especialista, d'acord amb els programes d'estudis que ofereixi el centre.
 • Establiment d'un mínim comú a tots els centres, segons les seves dimensions, per a càrrecs de coordinació, amb llurs respectives reduccions horàries degudament reglamentades, per tal d'evitar assignacions arbitràries.
 • Aplicació efectiva de la reducció d'hores per al professorat major de 55 anys.
 • Manteniment indefinit i econòmicament actualitzat de les condicions de jubilació anticipada als 60 anys per a tots els docents.
 • Allargament fins a 12 mesos de la llicència retribuïda per maternitat.i paternitat.
 • Opcionalitat per part del professorat en l'assistència a les activitats fora del centre i de l’horari laboral.

 • Catalogació de les malalties professionals que afecten la docència. Inclusió de la depressió i l'ansietat dins d'aquesta consideració.
 • Revisió mèdica anual voluntària per a tots els docents.
 • Establiment de mesures efectives que facilitin l'accés del professorat dels cossos de Secundària, d'EOI i d'Arts Plàstiques i Disseny a la docència universitària.
 • Separació de les Juntes de Personal de Primària i Secundària. Eleccions sindicals, Juntes de Personal i òrgans de negociació específics per al col·lectiu de Professorat d'Ensenyaments Secundaris, EOI i Arts Plàstiques i Disseny.
 • Gestió transparent i sense arbitrarietats dels centres docents, amb el Claustre de professorat com a òrgan rector. Recuperació de capacitat decisòria dels claustres de professorat.
 • Establiment de mesures que garanteixin que l'avaluació del professorat corri a càrrec de personal de la mateixa especialitat acadèmica, i mai d'entitats externes i/o privades.
 • Accés públic, transparent i reglat al IOC -Institut Obert de Catalunya-, mitjançant la inclusió de les seves places als concursos de trasllats.
 • Inclusió dels dies de lliure disposició, com a la resta de la Funció Pública.

 • Consideració de les funcions del professorat de Secundària en el seu sentit de transmissor de coneixements i d'especialista en una determinada matèria. Rebuig de la polivalència curricular.
 • Distinció entre tasques docents i no docents. Establiment d'auxiliars de docència i de vetlladors, com a d'altres països, per a tasques no específicament docents.
 • Irrevocabilitat de la nota d'avaluació establerta pel professor titular del grup i de la matèria. La reclamació de notes haurà d'estar vehiculada a través dels departaments didàctics i, si escau, d'inspectors especialistes en la matèria. Prou de votar notes!
 • Recuperació del caràcter especialista de la Inspecció Educativa a Secundària.
 • Revisió i modificació dels programes del màster de Secundària, tot donant més pes a la formació en la didàctica de l'especialitat acadèmica, impartida per professionals titulats de l'especialitat al cas.
 • Dedicació dels professionals dels departaments d'orientació educativa dels instituts al tractament de la diversitat i a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Aplicació de mesures que agilitin els procediments de sanció a alumnes reiteradament implicats en accions contràries a la convivència al centre.
 • Ampliació de les unitats d'escolarització externa, ateses per especialistes en tractament de la diversitat.
 • Revalorització de la formació permanent en la pròpia especialitat, atenent i recollint les especificitats del cos docent: Secundària, EOI, FP, Arts Plàstiques i Disseny.
 • Recuperació del Claustre de professorat com a òrgan decisori i de govern en aspectes acadèmics i pedagògics. Ratificació preceptiva del Claustre com a requisit per al nomenament de la direcció del centre.
 • Estructuració acadèmica dels Instituts en departaments didàctics per especialitats.
 • Obligatorietat d'oferta curricular a tots els centres, de les matèries troncals i de modalitat corresponents als estudis que s’hi ofereixen.
 • Restricció de la inscripció al IOC només per a aquells alumnes que no estiguin escolaritzats a cap altre institut.
 • Aprovació preceptiva, per part del Claustre de professorat, del projecte educatiu de centre, així com les modificacions de plantilla i altres temes d'interès general.
 • Limitació de l'autonomia del centre en qüestió d’adaptacions curriculars, elecció de llibres de text i metodologia emprada, tot respectant la llibertat de càtedra.
 • Requisit de pertànyer al cos del mateix nivell i règim que el centre on s'imparteix docència per tal de poder ocupar càrrecs directius, de coordinació o prefectures de departament.
 • Recuperació de la funció inspectora com a instrument de control de la qualitat de l'ensenyament i de suport al professorat. Inspecció Educativa professional i especialista a Secundària, amb el requisit de provenir del cos de Secundària.
 • Simplificació de les mesures per a determinar les condicions que marca la normativa sobre les condicions de treball en aspectes de temperatura ambiental. Aplicació real i efectiva d'aquesta normativa.
 • Consolidació de la jornada compactada a la Secundària i hores lectives de 50 minuts.
 • No obligatorietat de permanència al centre, un cop conclòs el període lectiu, tret de l'assistència a les avaluacions, claustres o reunions raonades i convocades preceptivament.
 • Augment de l'oferta de places de Secundària als Centres de Formació d'Adults.
 • Dotació específica per als centres que imparteixin Cicles Formatius, d’acord amb els equipaments i espais requerits per a la seva realització efectiva.
 • Reducció dràstica de la burocràcia educativa: informes, plans individuals, paperassa…

 • Batxillerat de tres anys de durada, com a mínim.
 • Oferta de totes les modalitats de Batxillerat, amb tota la gama d'optativitat garantida a càrrec dels instituts públics en cada municipi o zona.
 • Establiment clar i reglat d'itineraris acadèmics a partir del segon cicle d'ESO, oberts i transitables d'acord amb els processos de l'alumnat.
 • Ampliació de l'oferta de places d'EOI d'acord amb la demanda que hi hagi.
 • Anticipació de la FP Bàsica als 15 anys, eliminant l'excepcionalitat actual d'aquesta mesura, mentre no s'elabori una nova llei educativa que incorpori reglamentàriament els itineraris acadèmics.
 • Recuperació dels estudis nocturns de Batxillerat i FP. Inclusió als estudis nocturns del segon cicle d'ESO per a alumnes que no hagin assolit el Graduat.
 • Manteniment dels exàmens extraordinaris de recuperació el mes de setembre.
 • Manteniment de les notes numèriques.
 • Repartiment equitatiu dels alumnes amb dificultats d'integració entre la pública i la privada concertada.
 • Prioritat dels centres públics per impartir ensenyaments postobligatoris, Batxillerat i Cicles Formatius.

 • Manteniment de la Formació Professional en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.
 • Impartició dels cursos de preparació d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys, als CFGM i als CFGS, exclusivament per part de professorat de Secundària.
 • Establiment d'un Institut d'Acreditacions Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.
 • Revisió del model d’escola inclusiva adoptat pel Departament d’Ensenyament, incidint en el tractament dels alumnes amb necessitats educatives especials per part d’especialistes.
 • Dedicació del professorat a tasques exclusivament docents.
 • Darrera modificació: 21/02/2019 14:16