Reivindicacions

 • Recuperació del poder adquisitiu perdut des de les retallades salarials des del 2009:
  • Supressió de la congelació salarial del 7%.
  • Retorn del primer estadi als 6 anys, en comptes dels 9 actuals. Reconeixement del deute generat.
  • Establiment d’un increment salarial anual mínim equivalent a l’augment de l’IPC.
  • Equiparació salarial del professorat de Secundària pública amb la resta de funcionaris del grup A1 de l’Administració.
 • Cap supressió de lloc de treball ni desplaçaments, línia acadèmica o centre, mentre hi hagi centres privats concertats en el mateix municipi o zona impartint els mateixos nivells.
 • La docència a Secundària correspon al professorat de Secundària, respectant les especialitats. Aturada dels projectes consistents en la introducció a la docència de Secundària del cos de mestres de Primària.
 • Protecció jurídica efectiva del professorat contra les agressions, verbals o físiques, amb presumpció de veracitat i consideració d’autoritat pública.
 • Derogació del Decret 39/2014 (Decret de plantilles). Provisió dels llocs de treball docents amb criteris d’objectivitat i transparència, d’acord amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat. Exclusió de totes les mesures que permeten l’arbitrarietat.
 • Convocatòria anual de concurs de trasllats, amb obligatorietat d’oferta de totes les vacants.
 • Convocatòria regular de concurs d’accés a Càtedres, que garanteixi de manera efectiva el 30% de catedràtics, previst per la llei, del total de la plantilla de Secundària.
 • Convocatòria anual d’oposicions, amb taxa de reposició del 100% de les vacants produïdes.
 • Restabliment del número d’ordre de la borsa de treball com a únic criteri objectiu a l’hora d’adjudicar vacants i substitucions al professorat interí. Negociació i posada en marxa d’un acord amb garanties d’estabilitat per a tot el professorat interí.
 • Accés del professorat interí i substitut al torn de reserva de les oposicions de Secundària, actualment reservat només amestres de Primària.
 • Manteniment de, com a mínim, una plaça de cada especialitat a cada institut, ocupada per un titular especialista, d’acord amb els programes d’estudis que ofereixi el centre.
 • Establiment d’un mínim comú a tots els centres, segons les seves dimensions, per a càrrecs de coordinació, amb llurs respectives reduccions horàries degudament reglamentades, per tal d’evitar assignacions arbitràries.
 • Aplicació efectiva de la reducció d’hores lectives per al professorat major de 55 anys.
 • Jubilació als 60 anys per a tots els docents.
 • Permís de maternitat i paternitat de 12 mesos.
 • Opcionalitat per part del professorat en l’assistència a les activitats fora del centre i de l’horari laboral. Pagament de les dietes en el cas de sortides i viatges.
 • Ampliació del catàleg de malalties professionals que afecten la docència. Inclusió de la depressió i l’ansietat dins d’aquesta consideració.
 • Revisió mèdica anual voluntària per a tots els docents.
 • Establiment de mesures efectives que facilitin l’accés del professorat dels cossos de Secundària, d’EOI i d’Arts Plàstiques i Disseny a la docència universitària.
 • Separació de les Juntes de Personal de Primària i Secundària. Eleccions sindicals, Juntes de Personal i òrgans de negociació específics per al col·lectiu de Professorat d’Ensenyaments Secundaris, EOI i Arts Plàstiques i Disseny.
 • Establiment de mesures que garanteixin que l’avaluació del professorat corri a càrrec de personal de la mateixa especialitat acadèmica, i mai d’entitats externes i/o privades.
 • Accés públic, transparent i reglat a l’IOC -Institut Obert de Catalunya-, mitjançant la inclusió de les seves places als concursos de trasllats.
 • Inclusió dels dies de lliure disposició, com a la resta de la Funció Pública.
 • Mes de juliol reconegut com a mes de descans retribuït, igual que a l’escola concertada.
 • Normativa d’horaris clara que faciliti la compactació i evitin els forats abusius. Dret real a la conciliació familiar i laboral del professorat.

 • Consideració de les funcions del professorat de Secundària com a transmissor de coneixements i d’especialista en una matèria.
 • Defensa de la llibertat de càtedra, sense imposició de metodologies i de l’ensenyament per àmbits. Eliminació de la polivalència curricular.
 • Distinció entre tasques docents i acadèmiques de les que no ho són. Incorporació d’auxiliars de docència i de vetlladors, com a d’altres països, per a tasques no específicament docents i acadèmiques.
 • Irrevocabilitat de la nota d’avaluació establerta pel professor titular del grup i de la matèria. La reclamació de qualificacions haurà d’estar vehiculada a través dels departaments didàctics i, si escau, d’inspectors especialistes en la matèria.
 • Recuperació del caràcter especialista de la Inspecció Educativa a Secundària.
 • Funció inspectora real: control de la qualitat i suport al professorat. La inspecció ha de ser un cos, amb ingrés per oposició i especialitat.
 • Revisió i modificació dels programes del màster de Secundària, tot donant més pes a la formació en la didàctica de l’especialitat acadèmica, impartida per professionals titulats de l’especialitat.
 • Dedicació prioritària dels professionals dels departaments d’orientació educativa dels instituts al tractament de la diversitat i a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Ampliació de les unitats d’escolarització externa, ateses per especialistes en tractament de la diversitat.
 • Revalorització de la formació permanent en la pròpia especialitat segons les especialitats del cos docent: Secundària, EOI, FP, Arts Plàstiques i Disseny.
 • Restabliment del requisit de superació de totes les matèries per tal d’obtenir el títol de graduat en ESO i els posteriors.
 • Gestió transparent i sense arbitrarietats dels centres docents:
  Recuperació del Claustre com a òrgan de govern. Ratificació del nomenament de la direcció i aprovació dels documents de centre (PEC, NOFC, Pla anual) i de les modificacions de plantilla per part del Claustre per part del Claustre
 • Transparència en la gestió de les places docents.
 • Estructuració dels Instituts en Departaments didàctics per a cada especialitat.
 • Oferta obligatòria a tots els centres de totes les matèries corresponents als estudis que s’hi ofereixen.
 • Restitució de la funció original de l’IOC: l’atenció a alumnes no matriculats en altres centres.
 • Requisit de pertinença al cos docent del centre on s’imparteix per tal d’ocupar càrrecs directius, de coordinació o ser cap de departament.
 • Aplicació efectiva d’una normativa i d’unes mesures eficients de millora de les condicions laborals en aspecte com la temperatura als centres.
 • Manteniment de la Jornada compactada a Secundària.
 • No obligatorietat de permanència al centre més enllà de l’horari lectiu ni del 30 de juny.
 • Promoció del teletreball en les tasques no lectives i respecte del dret a la desconnexió digital (vespres, caps de setmana, períodes no lectius).
 • Oferta suficient de places en tots els nivells educatius.
 • Dotació econòmica, equipació, mitjans, espais i plantilla suficients per a tots els centres.
 • Reducció de la burocràcia. Informes, plans individuals, etc.
 • Recuperació dels estudis de batxillerat i FP nocturn. Ampliació a a 3r i 4t d’ESO.
 • Implantació d’una normativa disciplinària i un procediments àgils per a tractar i sancionar les conductes contràries a la convivència.
 • Restabliment dels exàmens extraordinaris de recuperació el mes de setembre.
 • Recuperació de les notes d’avaluació numèriques.
 • Repartiment equitatiu dels alumnes amb dificultats d’integració entre la pública i la privada concertada.
 • Prioritat dels centres públics per a impartir ensenyaments postobligatoris, Batxillerat i Cicles Formatius.
 • Manteniment de la Formació Professional en l’àmbit del Departament d’Educació.
 • Impartició dels cursos de preparació d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys, als CFGM i als CFGS, exclusivament per part de professorat de Secundària.
 • Establiment d’un Institut d’Acreditacions Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.
 • Revisió del model d’escola inclusiva adoptat pel Departament d’Educació, incidint en el tractament dels alumnes amb necessitats educatives especials per part d’especialistes.
 • Retirada del nou currículum i obertura d’un procés participatiu entre el professorat per a l’elaboració d’un nou currículum basat en la transmissió de continguts.
 • Batxillerat de tres anys, com a mínim.
 • Itineraris acadèmics a partir de tercer d’ESO, oberts i flexibles d’acord amb el progrés de l’alumnat.
 • Reorientació de l’FP com l’etapa educativa destinada a formar professionals qualificats, no mà d’obra barata.
 • Avaluació dels alumnes d’FP a càrrec exclusivament del professorat. Caràcter merament consultiu dels informes (no avaluacions) de les empreses on es facin les pràctiques. • Darrera modificació: 03/02/2023 11:42