La veritat sobre l'acord del 31 de gener de 2017

La següent informació no es troba a les infografies, cartells, pamflets… dels sindicats signants (USTEC, CCOO i UGT)

És un acord polític, no un acord laboral.

1 Increment de les plantilles per donar resposta a: nova escolarització, escola inclusiva, centres de màxima complexitat. Cap d'aquestes propostes té a veure amb les demandes sindicals. És obligació del govern dotar amb plantilles les necessitats d'escolarització. L'escola inclusiva és una aposta ideològica del govern, no una demanda sindical. L'escola inclusiva, amb les informacions que tenim a hores d'ara, sembla més un perjudici que un avantatge per a la secundària: diversificar encara més l'alumnat i atapeir els instituts d'alumnes amb necessitats educatives especials no suposa cap millora, ans al contrari.
2 Increment de les hores de coordinació. No hi ha cap concreció de les coordinacions que augmentaran les hores de reducció. Aquestes hores de reducció les distribueix el director/a de l'institut discrecionalment. Es desregularitza encara més l'horari del professorat.
3 Increment de professorat per compensar la reducció d'una hora lectiva. Cal recordar que l'horari del professorat, abans de les retallades, era de 18 hores lectives no 19.
4 Reducció d'una hora lectiva. La reducció de l'hora lectiva no ha de suposar més hores de guàrdia ni de vigilància però, en no quedar establert un nombre màxim de guàrdies, això és paper mullat. Es passa de 20 hores lectives a 19 hores, però s'incrementen de 8 a 9 les complementàries: 20+8=28 / 19+9=28 No hi ha reducció de l'horari fix de permanència al centre.
5 Els substituts amb 6 o més mesos treballats cobraran el mes de juliol. Aquesta mesura ja estava aprovada des de desembre de 2016.
6 Cobertura de substitucions Cobertura des del primer dia de les substitucions de durada prevista superior a 7 dies. És impossible cobrir substitucions des del primer dia, si només hi ha nomenaments 2 dies a la setmana.
7 Increment del pressupost destinat al pla de formació permanent del professorat. No hi ha cap concreció. El Departament ha parlat de: formació en competències, lideratge pedagògic, enfocament globalitzat interdisciplinari de l'aprenentatge …
8 Convocatòria de 2000 places d'oposicions. No s'especifica si són a Primària o a Secundària. No hi ha calendarització. Aquest nombre és ridícul: amb un 25% de professorat interí la xifra no cobreix ni les vacants per jubilació.
9 Es tindrà en consideració la demanda de reducció d'una altra hora lectiva. Es tindrà en consideració? Per al Departament les retallades estan consolidades i són definitives.

Perquè nosaltres que defensem la Secundària NO signem aquest acord

Abans de la crisi (Curs 2010-2011)
Primària Secundària
Lectives Complementàries d'horari fix Total permanència Lectives Complementàries d'horari fix Total permanència
23 7 30 :-| 18 6 24
Amb la crísi (Curs 2012-2013)
Primària Secundària
Lectives Complementàries d'horari fix Total permanència Lectives Complementàries d'horari fix Total permanència
25 5 30 :-( 20 8 28
+2h -2h Sense canvi +2h +2h Augment de +4h
L'horari després d'aquest acord
Primària Secundària
Lectives Complementàries d'horari fix Total permanència Lectives Complementàries d'horari fix Total permanència
24 6 30 m( 19 9 28
-1h +1h Sense canvi -1h +1h Ens quedem amb +4h

Si tens cap altre dubte sobre l'acord… pregunta'ns

Què hem perdut amb aquest acord?

La possibilitat de seguir negociant i obtenir una reversió substantiva, i no merament cosmètica, de les retallades. De fet, com reconeixen els mateixos sindicats signats la signatura de l'Acord ha provocat que no es negocii res (devolució pagues extres, baixes, recuperació salari…) a l'àmbit de la Funció Pública.

Han millorat les condicions laborals després de l'acord?

A la Secundària, molt poc. Massa poc com per signar-lo i donar-hi el vist-i-plau.

Tornarem d'aquí a dos cursos a les 18 hores lectives?

No n'hi ha cap garantia. L'acord només diu que «es prendrà en consideració» la reclamació sindical i ja sabem què acostuma a fer el Departament d'uns anys ençà.

És veritat que al setembre de 2018, amb aquest acord, es retornen les dues hores lectives per als majors de 55 anys?

Fals… Si retornen - que està per veure - serà perquè l'acord de govern que perllongava la retallada establia com a data de caducitat el setembre de 2018.

Amb aquest acord s'ha aconseguit que els interins cobrin el mes de juliol?

Fals… Aquesta mesura ja estava aprovada des de desembre de 2016.

Treballarem una hora menys a partir del curs 2017-2018?

Fals… 19h lectives + 9h complementàries= 28h d'horari fix al centre.

Gràcies a l'acord hi haurà oposicions l'any vinent?

Fals… El President de la Generalitat ho va anunciar fa ja uns mesos. A més, 2000 places és una xifra ridícula, si tenim en compte que el percentatge de professorat interí és superior al 25%

  • Darrera modificació: 01/03/2017 10:49