Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
sindicat:quisom [07/11/2013 08:36]
jorge@secundaria.info
sindicat:quisom [06/04/2015 19:39] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 2: Línia 2:
  
  
-~~NOTOC~~+La Federació ASPEPC-SPS, avui **ASPEPC·SPS Sindicat de Professors de Secundària**,​ es constitueix al gener de 2006, entre els sindicats ASPEPC -Associació Sindical de Professors de l'​Ensenyament Públic de Catalunya- i SPS -Sindicat de Professors de Secundària-,​ per tal de donar resposta a la necessitat del col·lectiu docent de la Secundària pública catalana, de disposar d'un mitjà per la defensa dels drets i els interessos d'​aquest col·lectiu,​ tradicionalment negligit per al sindicalisme tradicional,​ i constituir una formació sindical forta que el representés i el defensés.
  
-FIXME+A les eleccions sindicals de l'any 2006, ASPEPC·SPS va aconseguir situar-se com a **tercera força sindical** de l'​ensenyament públic català i va accedir a le Mesa Sectorial de Negociació amb l'​Administració. Aquest tercer lloc és especialmente remarcable si ens atenim al fet que el col·lectiu de professors de Secundària -l'​electorat a què ens dirigim- constitueix només un 40% del total del cens electoral del sector, el del Personal Docent no Universitari.
  
-La Federació ASPEPC-SPS es constitueix al gener de 2006 davant l'absència ​d'​un ​sindicat fort i pròpiament de la secundària pública catalana que defensi els nostres interessos i drets com a col·lectiu ​professional. +Des d'aleshores, ASPEPC·SPS va aportar a la Mesa Sectorial la veu d'un col·lectiu ​tradicionalment marginatEntre d'altres aspectes destacatsASPEPC·SPS va signar amb l'Administració ​un acord per a la convocatòria ​de tres concursos ​de mèrits per a l'accés ​al cos de Catedràcticsque no es convocava ​Catalunya des de feia més de 15 anysTambé es va aconseguir ​un acord d'estabilitat ​del professorat ​interíen el marc d'un calendari ​de convocatoria d'oposicions ​que permetés compensar ​les plantilles docentsja que al llarg dels darrers anys, fins aleshores, i atès que a penes s'havien convocat places d'oposició, les jubilacions ​de funcionaris ​i l'augment ​de places degut a les necessitats d'escolarització s'havien cobert amb personal interíAquest acord va ser parcialment incomplert ​per Departament ​d'Ensenyament.
-Cadascun dels dos sindicats ha dut a terme una tasca pròpia en defensa de l'ensenyament secundari durant molts anys i la Federació preténal mateix temps, conservar ​l'especificitat d'​ambdós i la necessitat de contribuir a consolidar ​un sindicat exclusivament de secundària prou fort com per fer front a la degradació ​de les nostres condicions laborals i de l'ensenyament secundari públic. +
-ASPEPC és un sindicat de professors i professores de l'​ensenyament secundari públic de Catalunya que sorgeix ​al 1993 arran de la necessitat de recollir la veu i assumir la defensa i les reivindicacions del col·lectiu de secundàriatradicionalment negligides pels sindicats unitaris. A l'any 2003 es va refundar, tot mantenint els seus principis programàtics,​ per tal de respondre ​les demandes del professorat ​de secundària mitjançant la introducció ​de mecanismes totalment transparents i democràtics de funcionament així com noves exigències de dedicació i organització. +
-Constituït des de la independència i la professionalitat,​ defensa ​un ensenyament públic català de qualitat, l'ensenyament secundari com a etapa específica,​ la naturalesa de la qual ve donada pel caràcter especialista ​del professorat, ​i reivindica la funció pública docent i el dret a la promoció professional del professorat. +
-ASPEPC és un sindicat amb estructures obertes i transparents,​ que garanteixen la lliure expressió i el debat intern, així com el caràcter democràtic dels mecanismes ​d'elecció dels seus càrrecs i de presa de decisions. +
-Des de les eleccions de desembre del 2002, té nou delegats electes i presència a tres de les quatre Juntes de Personal de Catalunya. És la quarta força de l'Ensenyament Públic català i la primera exclusivament de secundària. +
-ASPEPC fonamenta la seva línia sindical en la defensa dels interessos professionals del professorat de secundària,​ rebutja la concertació generalitzada i indiscriminada dels centres privats, tant pel que fa a les escoles d'​èlit i al nombre d'​aules com al nivell post-obligatoriaixí com el minimalisme acadèmic ​que l'​Administració està imposant en els centres públics. +
-Reivindica el caràcter especialista del professorat de secundària, i refusa la idea del docent generalista ​que s'ha estat intentant imposar des de l'Administració. +
-Vol fer sentir la veu del col·lectiu de secundària en les negociacions amb l'​Administració:​ amb aquesta finalitatproposa la separació de les Meses de primària ​secundària,​ amb Juntes de Personal i eleccions sindicals diferenciades. +
-ASPEPC sempre va denunciar els abusos de la LOGSE i va interposar els recursos pertinents en defensa del professorat de secundària i de la qualitat de l'ensenyament. +
-Actualment continua aquesta tasca de cara la implantació,​ abans, de la LOCE i, ara, de la LOE, tot treballant de forma específica els punts següents:​ +
-* Continuar lluitant per la implantació d'un Batxillerat de tres anys, homologable a Europa. +
-* Vetllar pel compliment de la normativa respecte de l'​especificitat de la titulació requerida per ocupar càrrecs i impartir diferents nivells docents. +
-* Assegurar que calendari i horari lectius responguin a necessitats docents, i que les necessitats ​socials no hagin de ser assumides pel professorat. +
-* Lluitar per la convocatòria ​d'oposicions a totes les especialitats. +
-* Aconseguir un decret de drets i deures de l'alumnat on hi hagi una real agilització dels procediments de sanció als alumnes, quan la seva conducta afecti la convivència al centre. +
-* Propugnar millores laborals ​per als majors de 55 anys. +
-Per la seva banda, El Sindicat de Professors de Secundària (SPS), va néixer al 1999 fruit del treball conjunt de professors ​d'ensenyament secundari de diferents provinences+
  
-És un sindicat independentprofessional ​progressista,​ el principal objectiu ​del qual és la defensa ​de les condicions laborals del professoratfent les propostes adients per tal d'aconseguir ​la solució ​dels problemes que actualment pateix el professorat,​ i servint ​de vincle ​d'unió debat entre tots els professors i professores ​d'ensenyament secundari ​que pensen que cal introduir reformes urgents i profundes tant en els principis del sistema educatiu actual com en la seva aplicació concreta+Igualment, i **des del moment en què van aparèixer els primers esborranys de la LLei d'​Educació ​de Catalunya (LEC)ASPEPC·SPS va participar activament a totes les accions de protesta que es van dur a terme contra aquesta llei**. Es van aconseguir algunes coses, com ara la supressió ​d'un article d'​aquesta llei que preveía ​la possibilitat de gestió privada ​dels centres públics. I vam seguir lluitant contra les seqüel·les en forma de decrets de la  LEC, el Decret ​d'Autonomia de Centres ​el Decret de Direccions, que va impugnar davant dels Tribunals de Justicia, aconseguint algunes sentències amb estimacions parcials. També es va impugnar la resolució del Departament ​d'Ensenyament ​que bloquejava ​la publicitat del llocs de treball d'​interins i substituts, que es va guanyar per desistiment de l'​Administració.
  
-Per aixòSPS va proposar un Decàleg del Professorat de Secundària que recull ​les següents reivindicacions:​ +Durant aquest períodeASPEPC·SPS ​va iniciar ​les Escoles ​d'estiu i d'hivern per a la formació del professorat, ​oferint cursos telemàtics homologats pel Departament ​d'Ensenyament dins del Pla de Formació ​del Professorat; ​cursos ​que van tenir, ​segueixen tenint, una molt bona acceptació ​per part el professorat.
-1. Departaments per especialitats:​ +
-Amb possibilitats ​d'agrupar-les per decisió dels propis departaments afectats.  +
-2. No als nomenaments a dit, ni de titulars, ni d'interins: +
-No a l'​arbitrarietat. Sí al concurs de trasllat i a l'​ocupació legítima de les places. +
-No als Plans Estratègics.  +
-3. Solució ​a la problemàtica dels desplaçats forçosos:​ +
-No als desplaçaments forçosos. No a la pèrdua de punts.  +
-4. Solucions a la violència escolar i la indisciplina:​ Auxiliars de docència:​ +
-Agilitar les mesures contra la indisciplina.  +
-Assignació als centres d'​auxiliars de docència amb tasques de suport al professorat+
-guàrdiesvigilància,​ acompanyament ​d'alumnes, etc. +
-Veritable atenció mèdica als alumnes psíquicament malalts o amb greu rebuig a la institució escolar, si és necessari en centres dependents ​de Justícia. +
-5. Itineraris oberts 2n Cicle d'ESO. No promoció automàtica:​ +
-Els 3 itineraris seran orientats cap al Batxillerat,​ Cicles Formatius i Garantia Social. +
-No hi haurà promoció automàtica per passar curs en cap d'​ells,​ però sí la possibilitat de passar d'un itinerari a un altre amb proves corresponents (itineraris oberts). +
-6. Prou de discriminació encoberta dels centres públics respecte els privats: +
-Distribució rigorosament equitativa dels alumnes conflictius o amb necessitats educatives especials. No a les subvencions a les escoles d'​élite.  +
-7. Batxillerat de 3 o 4 anys i manteniment ​del nocturn: +
-Equiparar el Batxillerat a la resta d'​Europa. No al Quadrimestre 0 a la Universitat! Impartició del 2n Cicle d'ESO i cursos ​d'​accés als Cicles Mitjans ​Sup. en règim nocturn i presencial als IES.  +
-8. Interins: condicions d'​accés dignes.  +
-Reconeixement de la tasca docent d'​interins i substituts. Condicions d'​accés justes. +
-9. Reducció de jornada i jubilació +
-Reducció gradual de la jornada lectiva a partir dels 50 anyspossibilitant ​una veritable atenció a les biblioteques i a l'​Orientació Professional. Manteniment indefinit de la jubilació voluntària a partir dels 55 anys en les condicions de la LOGSE.  +
-10. Horari intensiu al Batxillerat +
-Com es fa a altres comunitats autònomes. Possibilitat d'​extensió a l'​ESO ​per acord del Claustre+
  
 +A les eleccions sindicals del febrer del 2011, **la candidatura d'​ASPEPC·SPS es va consolidar com a tercera força de l'​ensenyament públic català i, amb 47 delegats electes -en tenia 20- va aconseguir representació a les 10 demarcacions catalanes, va ser el sindicat més votat entre el professorat de Secundària i va se l'​única formació que va augmentar linealment en nombre de vots**. ​
 +
 +Entre els fets més destacats d'​aquest període, cal remarcar, fins a hores d'ara, l'​aturament d'un projecte, anunciat en el seu moment pel Departament,​ que pretenia traslladar 4000 mestres de Primària a la Secundària. Això hauria significat la pràctica extinció del col·lectiu com a cos administratiu.
 +
 +L'​octubre del 2011, va tenir lloc el congrés constituent de SPES -Sindicats de Professors d'​Ensenyament Secundari- una federació d'​àmbit estatal amb sindicats de secundària,​ homologables al nostre, d'​altres Comunitats Autònomes, que ens ha de permetre incidir en aspectes que es decideixen a nivell estatal i que afecten col·lectivament tot el professorat de Secundària de l'​Estat espanyol. En aquests moments, la presidencia d'SPES correspon a ASPEPC·SPS.
 +
 +**Al llarg del curs 2011-2012, ASPEPC·SPS va iniciar una campanya per aconseguir **la implantació de la jornada intensiva als instituts de Secundària**,​ que vam dur a terme en solitari, entre la indiferència i l'​oposició,​ implícita i explícita, de la resta de sindicats docents**. Es va aconseguir un ampli suport del professorat i es va parlar amb el Departament d'​Ensenyament. Per al curs següent, el 2012-2013, el 73% dels instituts catalans van implantar la jornada intensiva, que actualmente segueix vigent i ampliada.
 +
 +ASPEPC·SPS s'ha oposat frontalment a les retallades econòmiques i a l'​empitjorament de les condicions de treball que el professorat ha estat patint, de forma progressiva,​ en els darrers anys. 
 +
 +**Entre els mesos de maig i juny del 2013, es va produir el congrés d'​unificació d'​ASPEPC·SPS,​ que passà de federació sindical a convertir-se en un únic sindicat, ASPEPC·SPS Sindicat de Professors de Secundaria. Immediatament,​ ens vam plantejar una millora i augment de serveis a l'​afiliació**,​ que es va concretar en unfons de solidaritat,​ sense cap cost afegit per a l'​afiliació,​ que indemnitza parcialment per les detraccions salarials en cas de baixa per malaltia. Entenem que un sindicat profesional,​ modern i independent ha de cobrir també, en benefici de l'​afiliació,​ i en la mesura que ens sigui posible, aquells aspectes de les retallades practicades pel Departament que estiguin, si més no, al nostre abast. ​
 +
 +Així és com hem estat treballant i com pensem seguir fent-ho. Som un sindicat profesional i independent,​ l'​única servitud del qual és el seu compromís amb aquells que representem,​ el professorat de Secundària.
  • Darrera modificació: 07/11/2013 08:36