Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
sindicat:quisom [07/11/2013 21:29]
jorge@secundaria.info
sindicat:quisom [06/04/2015 19:39] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 2: Línia 2:
  
  
-~~NOTOC~~+La Federació ASPEPC-SPS, avui **ASPEPC·SPS Sindicat de Professors de Secundària**,​ es constitueix al gener de 2006, entre els sindicats ASPEPC -Associació Sindical de Professors de l'​Ensenyament Públic de Catalunya- i SPS -Sindicat de Professors de Secundària-,​ per tal de donar resposta a la necessitat del col·lectiu docent de la Secundària pública catalana, de disposar d'un mitjà per la defensa dels drets i els interessos d'​aquest col·lectiu,​ tradicionalment negligit per al sindicalisme tradicional,​ i constituir una formació sindical forta que el representés i el defensés.
  
-FIXME+A les eleccions sindicals de l'any 2006, ASPEPC·SPS va aconseguir situar-se com a **tercera força sindical** de l'​ensenyament públic català i va accedir a le Mesa Sectorial de Negociació amb l'​Administració. Aquest tercer lloc és especialmente remarcable si ens atenim al fet que el col·lectiu de professors de Secundària -l'​electorat a què ens dirigim- constitueix només un 40% del total del cens electoral del sector, el del Personal Docent no Universitari.
  
-La Federació ASPEPC-SPS es constitueix al gener de 2006 davant ​l'absència ​d'​un ​sindicat fort i pròpiament ​de la secundària pública catalana ​que defensi els nostres interessos ​drets com col·lectiu professional.+Des d'​aleshores,​ ASPEPC·SPS va aportar a la Mesa Sectorial la veu d'un col·lectiu tradicionalment marginat. Entre d'​altres aspectes destacats, ASPEPC·SPS va signar amb l'​Administració un acord per a la convocatòria ​de tres concursos de mèrits per a l'accés al cos de Catedràctics,​ que no es convocava a Catalunya des de feia més de 15 anys. També es va aconseguir un acord d'​estabilitat del professorat interí, en el marc d'​un ​calendari ​de convocatoria d'​oposicions ​que permetés compensar les plantilles docents, ja que al llarg dels darrers anys, fins aleshores, ​atès que penes s'​havien convocat places d'​oposició,​ les jubilacions de funcionaris i l'​augment de places degut a les necessitats d'​escolarització s'​havien cobert amb personal interí. Aquest acord va ser parcialment incomplert per Departament d'​Ensenyament.
  
-Cadascun dels dos sindicats ha dut a terme una tasca pròpia ​en defensa ​de l'​ensenyament secundari durant molts anys i la Federació preténal mateix tempsconservar l'especificitat ​d'ambdós i la necessitat ​de contribuir a consolidar un sindicat exclusivament ​de secundària prou fort com per fer front a la degradació ​de les nostres condicions laborals ​i de l'ensenyament secundari públic.+Igualment, i **des del moment ​en què van aparèixer els primers esborranys ​de la LLei d'​Educació de Catalunya (LEC)ASPEPC·SPS va participar activament a totes les accions de protesta que es van dur a terme contra aquesta llei**. Es van aconseguir algunes cosescom ara la supressió d'un article ​d'aquesta llei que preveía ​la possibilitat ​de gestió privada dels centres públics. I vam seguir lluitant contra les seqüel·les en forma de decrets ​de la  LEC, el Decret d'​Autonomia ​de Centres ​el Decret de Direccions, que va impugnar davant dels Tribunals de Justicia, aconseguint algunes sentències amb estimacions parcials. També es va impugnar la resolució del Departament d'​Ensenyament que bloquejava la publicitat del llocs de treball d'​interins i substituts, que es va guanyar per desistiment ​de l'Administració.
  
-ASPEPC és un sindicat de professors ​professores de l'ensenyament secundari públic de Catalunya que sorgeix al 1993 arran de la necessitat de recollir la veu i assumir la defensa i les reivindicacions ​del col·lectiu de secundàriatradicionalment negligides pels sindicats unitaris. A l'any 2003 es va refundartot mantenint els seus principis programàtics, per tal de respondre a les demandes del professorat ​de secundària mitjançant la introducció de mecanismes totalment transparents i democràtics de funcionament així com noves exigències de dedicació i organització.+Durant aquest període, ASPEPC·SPS va iniciar les Escoles d'​estiu ​d'hivern per a la formació ​del professoratoferint cursos telemàtics homologats pel Departament d'Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat;​ cursos que van teniri segueixen tenintuna molt bona acceptació ​per part el professorat.
  
-Constituït des de la independència i la professionalitat,​ defensa un ensenyament públic català ​de qualitatl'​ensenyament secundari com etapa específicala naturalesa de la qual ve donada pel caràcter especialista del professorat,​ i reivindica la funció pública docent i el dret a la promoció professional del professorat+A les eleccions sindicals del febrer del 2011, **la candidatura d'​ASPEPC·SPS es va consolidar com a tercera força ​de l'ensenyament públic català ​iamb 47 delegats electes -en tenia 20- va aconseguir representació ​les 10 demarcacions catalanesva ser el sindicat més votat entre el professorat ​de Secundària ​va se l'​única formació ​que va augmentar linealment en nombre ​de vots**
-ASPEPC és un sindicat amb estructures obertes ​transparents, ​que garanteixen la lliure expressió i el debat intern, així com el caràcter democràtic dels mecanismes d'​elecció dels seus càrrecs i de presa de decisions.+
  
-ASPEPC fonamenta la seva línia sindical en la defensa dels interessos professionals del professorat de secundàriarebutja la concertació generalitzada i indiscriminada dels centres privatstant pel que fa les escoles ​d'èlit i al nombre ​d'aules com al nivell post-obligatoriaixí com el minimalisme acadèmic ​que l'​Administració està imposant en els centres públics.+Entre els fets més destacats d'​aquest períodecal remarcarfins hores d'ara, l'​aturament ​d'un projecteanunciat en el seu moment pel Departament, ​que pretenia traslladar 4000 mestres de Primària a la Secundària. Això hauria significat la pràctica extinció del col·lectiu com a cos administratiu.
  
-Reivindica ​el caràcter especialista del professorat ​de secundària, ​i refusa la idea del docent generalista ​que s'ha estat intentant imposar des de l'Administració. +L'​octubre del 2011, va tenir lloc el congrés constituent de SPES -Sindicats de Professors d'​Ensenyament Secundari- una federació d'​àmbit estatal amb sindicats ​de secundària, ​homologables al nostre, d'​altres Comunitats Autònomes, ​que ens ha de permetre incidir en aspectes que es decideixen a nivell estatal i que afecten col·lectivament tot el professorat de Secundària ​de l'Estat espanyolEn aquests moments, ​la presidencia d'SPES correspon a ASPEPC·SPS.
-Vol fer sentir ​la veu del col·lectiu de secundària en les negociacions amb l'Administració:​ amb aquesta finalitat, proposa la separació de les Meses de primària i secundària,​ amb Juntes de Personal i eleccions sindicals diferenciades.+
  
-ASPEPC sempre ​va denunciar els abusos ​de la LOGSE i va interposar els recursos pertinents en defensa del professorat ​de secundària ​i de la qualitat ​de l'ensenyament. +**Al llarg del curs 2011-2012, ASPEPC·SPS ​va iniciar una campanya per aconseguir **la implantació ​de la jornada intensiva als instituts ​de Secundària**,​ que vam dur a terme en solitari, entre la indiferència ​l'​oposició,​ implícita i explícita, ​de la resta de sindicats docents**. Es va aconseguir un ampli suport del professorat i es va parlar amb el Departament d'EnsenyamentPer al curs següentel 2012-2013el 73% dels instituts catalans van implantar ​la jornada intensivaque actualmente segueix vigent ​ampliada.
-Actualment continua aquesta tasca de cara a la implantacióabansde la LOCEde la LOE ara de la LOMCE.+
  
-Per la seva banda, El Sindicat ​de Professors ​de Secundària (SPS), va néixer al 1999 fruit del treball ​conjunt ​de professors d'​ensenyament secundari de diferents provinences+ASPEPC·SPS s'ha oposat frontalment a les retallades econòmiques i a l'​empitjorament ​de les condicions ​de treball ​que el professorat ha estat patint, ​de forma progressiva,​ en els darrers anys
  
-Era un sindicat independent,​ professional ​progressista,​ el principal objectiu ​del qual és la defensa de les condicions laborals del professoratfent les propostes adients per tal d'​aconseguir la solució dels problemes que actualment pateix ​el professorat,​ i servint de vincle ​d'unió i debat entre tots els professors i professores ​d'ensenyament secundari ​que pensen que cal introduir reformes urgents i profundes tant en els principis del sistema educatiu actual com en la seva aplicació concreta.  +**Entre els mesos de maig juny del 2013es va produir ​el congrés ​d'unificació ​d'ASPEPC·SPS, ​que passà de federació sindical a convertir-se ​en un únic sindicatASPEPC·SPS Sindicat ​de Professors de SecundariaImmediatamentens vam plantejar una millora i augment ​de serveis ​a l'afiliació**,​ que es va concretar en unfons ​de solidaritat,​ sense cap cost afegit per a l'afiliació, que indemnitza parcialment per les detraccions salarials en cas de baixa per malaltiaEntenem que un sindicat profesional,​ modern ​independent ha de cobrir també, en benefici ​de l'afiliació, i en la mesura que ens sigui posibleaquells aspectes ​de les retallades practicades pel Departament que estiguin, si més no, al nostre abast
- +
-Per aixòSPS va proposar un Decàleg del Professorat ​de Secundària que recull les següents reivindicacions:​ +
-1Departaments per especialitats:​ +
-Amb possibilitats d'​agrupar-les per decisió dels propis departaments afectats.  +
-2. No als nomenaments a ditni de titulars, ni d'​interins:​ +
-No a l'arbitrarietat. Sí al concurs ​de trasllat i a l'ocupació legítima de les places. +
-No als Plans Estratègics.  +
-3. Solució a la problemàtica dels desplaçats forçosos:​ +
-No als desplaçaments forçosos. No a la pèrdua ​de punts +
-4. Solucions a la violència escolar ​la indisciplina:​ Auxiliars ​de docència:​ +
-Agilitar les mesures contra la indisciplina.  +
-Assignació als centres d'​auxiliars de docència amb tasques de suport al professorat:​ +
-guàrdiesvigilància,​ acompanyament d'​alumnes,​ etc. +
-Veritable atenció mèdica als alumnes psíquicament malalts o amb greu rebuig a la institució escolar, si és necessari ​en centres dependents ​de Justícia. +
-5. Itineraris oberts 2n Cicle d'ESO. No promoció automàtica:​ +
-Els 3 itineraris seran orientats cap al BatxilleratCicles Formatius ​Garantia Social. +
-No hi haurà promoció automàtica per passar curs en cap d'ellsperò sí la possibilitat ​de passar d'un itinerari a un altre amb proves corresponents (itineraris oberts). +
-6. Prou de discriminació encoberta dels centres públics respecte els privats: +
-Distribució rigorosament equitativa dels alumnes conflictius o amb necessitats educatives especials. No a les subvencions a les escoles d'​élite.  +
-7. Batxillerat de 3 o 4 anys i manteniment del nocturn: +
-Equiparar el Batxillerat a la resta d'​Europa. No al Quadrimestre 0 a la Universitat! Impartició del 2n Cicle d'ESO i cursos d'​accés als Cicles Mitjans i Sup. en règim nocturn i presencial als IES.  +
-8. Interins: condicions d'​accés dignes.  +
-Reconeixement de la tasca docent d'​interins i substituts. Condicions d'​accés justes. +
-9. Reducció de jornada i jubilació +
-Reducció gradual de la jornada lectiva a partir dels 50 anyspossibilitant una veritable atenció a les biblioteques i a l'​Orientació Professional. Manteniment indefinit de la jubilació voluntària a partir dels 55 anys en les condicions de la LOGSE.  +
-10. Horari intensiu ​al Batxillerat +
-Com es fa a altres comunitats autònomes. Possibilitat d'​extensió a l'ESO per acord del Claustre+
  
 +Així és com hem estat treballant i com pensem seguir fent-ho. Som un sindicat profesional i independent,​ l'​única servitud del qual és el seu compromís amb aquells que representem,​ el professorat de Secundària.
  • Darrera modificació: 07/11/2013 21:29