Protocol per a la sol·licitud de l'ajut del fons de solidaritat

Els ajuts s'abonaran preferentment durant el mes següent a aquell en què s’hagi fet efectiva la detracció d'havers. Cal doncs que se sol·liciti l’ajut abans del dia 15 del mes posterior a aquell en què s’hagi efectuat l’esmentada detracció. No es tramitaran les sol·licituds efectuades amb posterioritat. La sol·licitud dels ajuts es realitzarà exclusivament a través de l'Espai Personal.

Cal adjuntar al formulari la següent documentació:

  • Còpia del comunicat mèdic de baixa oficial, els successius de confirmació i/o el d'alta, així com els informes mèdics necessaris en què consti el diagnòstic definitiu.
  • Full de nòmina en què s’hagi produït la detracció d’havers.

Tots els documents s’han d’enviar en format pdf.

Les consultes es resoldran principalment a través de l'Espai Personal, o bé, en cas necessari, al número de telèfon 93 317 02 37 els divendres de 09:30 a 13:30.

  • Darrera modificació: 05/09/2017 14:47