Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
sindicat:serveis [16/10/2017 08:30]
jorge@secundaria.info [Temaris d'oposició]
sindicat:serveis [12/11/2020 13:21] (actual)
robert.veciana@secundaria.info [Temaris d'oposicions]
Línia 1: Línia 1:
 ====== Serveis d'​ASPEPC·SPS====== ====== Serveis d'​ASPEPC·SPS======
  
-===== Fons de solidaritat per a incapacitats temporals ===== 
  
-ASPEPC.SPS, d’acord amb l’article 6.h) dels Estatuts d’ASPEPC·SPS,​ que preveu la possibilitat de constituir un fons de solidaritat com a mitjà de reequilibri econòmic per a tots els afiliats que puguin veure reduïts els seus havers per trobar-se en situació d'​Incapacitat Laboral Transitòria ha constituït el Fons de Solidaritat d’ASPEPC·SPS,​ que es dotarà per a cada curs escolar amb la quantitat aprovada pel Secretariat Nacional. 
- 
-Tots els afiliats a ASPEPC·SPS ​que compleixin els requisits establerts al reglament del fons ​tenen dret a sol·licitar l'ajut 
-sense que això comporti cap cost afegit​.​ 
- 
-Així doncs, en cas de baixa per malaltia, els afiliats a ASPEPC·SPS p​odran percebre, en concepte d​'​ajut,​ 12 € diaris a partir del quart dia de baixa fins al vintè, i fins a un  màxim de 30 dies l'any. 
-  
-  
-=== Condicions === 
-  * Afiliat/da sènior ((de més d'un any)) 
-  * [[;​sindicat:​serveis:​protocolfons|Protocol d'​actuació per a la sol·licitud de l'ajut del fons de solidaritat]] 
-  * **Important**:​ {{:​sindicat:​reglamentfonssolidaritat.pdf|​Delimitacions del fons de solidaritat}} 
 ===== Assessoria laboral ===== ===== Assessoria laboral =====
-Com a afiliat a ASPEPC·SPS,​ gaudiràs d'​assessoria laboral i professional,​ de forma directa i personalitzada,​ a través del servei de consultes via web ([[sindicat:​atencio|Centre d'​Atenció al Professorat]]), ​telefònicament ​a les hores d'​oficina i també de manera presencial. Atendrem qualsevol dubte o consulta que tinguis i, si s'​escau,​ et passarem als serveis jurídics. Si ens consultes mitjançant correu electrònic,​ rebràs una resposta personalitzada en un termini d'​entre 24 i 48 hores.+Com a afiliat a ASPEPC·SPS,​ gaudiràs d'​assessoria laboral i professional,​ de forma directa i personalitzada,​ a través del servei de consultes via web ([[sindicat:​atencio|Centre d'​Atenció al Professorat]]), ​per telèfon ​a les hores d'​oficina i també de manera presencial. Atendrem qualsevol dubte o consulta que tinguis i, si s'​escau,​ et passarem als serveis jurídics. Si ens consultes mitjançant correu electrònic,​ rebràs una resposta personalitzada en un termini d'​entre 24 i 48 hores.
  
  
Línia 25: Línia 12:
  
 ===== Assistència jurídica ===== ===== Assistència jurídica =====
-La condició d'​afiliat/​da a ASPEPC·SPS dóna dret a l'​assistència i representació jurídica gratuïta a través dels serveis jurídics del sindicat. La representació i defensa jurídica requereix d'una antiguitat mínima d'un any d'​afiliació i cobreix tots els conceptes referents als honoraris d'​advocat. Si es tracta de procediments en els quals calgui contractar els serveis d'un procurador, les despeses aniran a càrrec de l'​afiliat/​da. Igualment, les eventuals costes judicials, taxes o qualsevol altre concepte relacionat amb el procedimet, exclòs el servei de representació jurídica a través de l'​advocat,​ correran a càrrec de l'​afiliat/​da. 
  
-ASPEPC·SPS ​assumeix la representació jurídica ​en defensa ​de la seva afiliació ​en tots aquells procediments en què, prèvia petició de la persona afectada, l'Administració instrueixi un procediment de sanció o expedient disciplinariEn aquell procediments que, atesa la seva naturalesa, no es tracti d'​expedients o procediments ​sancionadors ​en general, sinó d'interposar algun tipus de demanda contra ​l'Administració,​ per qualsevol d'​irregularitat o perjudici, directe o indirecte, que afecti els drets laborals i/o professionals de la persona afiliada, la interposició del recurs judicial i la representació jurídica restaran supeditats al dictamen dels serveis jurídics sobre la viabilitat processal del cas. Igualment, les costes, taxes judicials ​o qualsevol altre tipus de despesa econòmica relacionada ​amb el procediment, ​fora dels honoraris d'​advocat, ​aniran ​a càrrec de l'​afiliat/​da.+La condició d'​afiliat/​da a ASPEPC·SPS ​dóna dret a l'​assistència i representació jurídica ​gratuïta per part dels serveis jurídics del sindicat. La representació i defensa ​jurídica requereix d'una antiguitat mínima d'un any d'afiliació ​i cobreix ​tots els conceptes referents als honoraris d'advocatSi es tracta de procediments en els quals calgui contractar els serveis ​d'un procurador, les despeses aniran a càrrec ​de l'afiliat/da. Igualment, les eventuals ​costes ​judicials, taxes o qualsevol altre concepte relacionat ​amb el procediment, ​exclòs el servei de representació jurídica a través de l'​advocat, ​correran ​a càrrec de l'​afiliat/​da.
  
-En el cas d'​aquelles persones afiliades que precisin dels serveis jurídics del sindicat i no tinguin l'​antiguitat requerida d'un any d'​afiliació, ​la representació jurídica ​comportaràper part de l'afiliat/dael pagament en concepte ​d'honoraris d'​advocatdurant el període ​de carència, del 50% de les tarifes orientatives establertes pel Col·legi ​d'Advocats. En aquest supòsit, ​l'assumpció ​per part d'ASPEPC·SPS ​de la defensa ​jurídica ​restarà supeditada ​al dictamen dels serveis jurídics sobre la viabilitat processal del cas a l'aprovació per part del Comitè Executiu d'​ASPEPC·SPS+ASPEPC·SPS assumeix ​la representació jurídica ​en defensa de la seva afiliació en tots aquells procediments en quèprèvia petició ​de la persona afectada, ​l'Administració instrueixi un procediment de sanció o expedient disciplinari. En aquells procediments queatesa la seva naturalesa, no es tracti ​d'expedients o procediments sancionadors en generalsinó de la interposició ​d'algun tipus de demanda contra ​l'Administració, ​per qualsevol ​d'irregularitat o perjudici, directe o indirecte, que afecti els drets laborals i/o professionals ​de la persona afiliada, la interposició del recurs judicial i la representació ​jurídica ​restaran supeditats ​al dictamen dels serveis jurídics sobre la viabilitat processal del cas. Igualment, les costes, taxes judicials o qualsevol altre tipus de despesa econòmica relacionada amb el procediment,​ fora dels honoraris d'​advocat,​ aniran ​càrrec de l'afiliat/da.
  
-El servei de representació ​defensa ​jurídica de l'afiliació ​d'​ASPEPC·SPS ​inclou tots els àmbits laborals i/o professionals relacionats amb la funció docent ​a l'ensenyament públic.+En el cas d'​aquelles persones afiliades que precisin dels serveis jurídics del sindicat ​no tinguin l'​antiguitat requerida d'un any d'​afiliació,​ la representació ​jurídica ​comportarà,​ per part de l'afiliat/da, el pagament en concepte d'​honoraris d'​advocat,​ durant el període de carència, del 50% de les tarifes orientatives establertes pel Col·legi d'​Advocats. En aquest supòsit, l'​assumpció per part d'​ASPEPC·SPS ​de la defensa jurídica restarà supeditada al dictamen dels serveis jurídics sobre la viabilitat processal del cas i a l'aprovació per part del Comitè Executiu del sindicat PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (ASPEPC·SPS)
  
-Com a servei ​complementari,​ ASPEPC·SPS posa també a disposició ​de l'​afiliació els seus serveis juridics per a supòsits no laborals i/o professionals ​(jurisdicció civil, familiar...). Les condicions en aquests casos serán les següents: ​la primera visita de consulta ​a l'advocat serà gratuïta; si, a partir d'​aquí,​ es decideix tirar endavant el procediment,​ s'​hauran d'​abonar,​ en concepte d'​honoraris d'​advocat,​ el 50% de les tarifes orientatives establertes pel Col·legi d'​Advocats,​ així com la resta de despeses que el procediment generi.+El servei ​de representació i defensa jurídica ​de l'​afiliació ​del sindicat PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (ASPEPC·SPS) inclou tots els àmbits ​laborals i/o professionals ​relacionats amb la funció docent ​a l'ensenyament públic.
  
-El servei de representació i defensa jurídica ​d'ASPEPC·SPS està codicionat ​al fet d'​estar al corrent del pagament de la quota d'​afiliació al sindicat.  ​+Com a servei complementari,​ el sindicat PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (ASPEPC·SPS) posa també a disposició de l'​afiliació els seus serveis juridics per a supòsits no laborals i/o professionals (jurisdicció civil, familiar...). Les condicions en aquests casos seran les següents: la primera visita de consulta a l'​advocat serà gratuïta; si, a partir d'​aquí,​ es decideix prosseguir amb el procediment,​ s'​hauran d'​abonar,​ en concepte d'​honoraris d'​advocat,​ el 50% de les tarifes orientatives establertes pel Col·legi d'​Advocats,​ així com la resta de despeses que el procediment generi. 
 + 
 +El servei de representació i defensa jurídica ​del sindicat PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (ASPEPC·SPSestà condicionat ​al fet d'​estar al corrent del pagament de la quota d'​afiliació al sindicat.  ​
  
  
Línia 42: Línia 30:
   * Afiliat/da sènior ((de més d'un any))   * Afiliat/da sènior ((de més d'un any))
  
-===== Descomptes i avantatges ===== 
- 
-[[:​sindicat:​serveis:​descomptes:​inici|Llista actualitzada]] d'​establiments i institucions que ofereixen descomptes i avantatges per a l'​afiliació d'​ASPEPC·SPS. 
- 
- 
- 
-=== Condicions === 
- 
-  * Ser afiliat/da 
  
 ===== Cursos de formació i jornades de secundària ===== ===== Cursos de formació i jornades de secundària =====
Línia 62: Línia 41:
   * Professorat en general: preu normal.   * Professorat en general: preu normal.
  
 +===== Temaris d'​oposicions =====
 +
 +El Sindicat Professors de Secundària ofereix als seus afiliats els temaris desenvolupats del concurs-oposició als cossos de professors d’ensenyament secundari corresponents a diverses especialitats de secundària i FP, amb un descompte del 30% sobre el PVP. 
 +
 +Els afiliats interessats poden trobar l'​accés al formulari de comanda al vostre Espai Personal (https://​secundaria.info/​personal) a l'​Accés Ràpid "​Compra temari oposicions"​.
 +
 +El pagament es farà únicament contra reembossament,​ en el moment de rebre la comanda, que hauria d’arribar en el termini màxim de 3 dies laborables des del moment que el sindicat us notifiqui que ha efectuat la comanda a l’editorial. Si passat aquest termini no heu rebut la comanda, cal que ens ho comuniqueu immediatament per tal de fer la reclamació corresponent.
 +
 +=== Condicions ===
 +
 +  * Ser afiliat/da
  
 ===== Espai afiliats ===== ===== Espai afiliats =====
Línia 99: Línia 89:
  
   * D'​accés lliure a http://​secundaria.info/​centres.php ​   * D'​accés lliure a http://​secundaria.info/​centres.php ​
- 
- 
-===== Temaris d'​oposició===== 
- 
-El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix als seus afiliats temaris de qualitat completament actualitzats i a preus reduïts. 
-Per a gaudir d'​aquest servei cal posar-se en contacte amb el sindicat mitjançant el [[http://​secundaria.cat/​suport/​index.php?​a=add&​catid=87|Centre d'​Atenció al Professorat]] o telefònicament ([[tel>​600249246|600 249 246)]] 
- 
-=== Condicions === 
- 
-  * Ser afiliat/da. 
-  * [[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​arees-actuacio/​professors/​oposicions/​ingres-acces-cossos-docents/​aspectes-generals/​temaris-cossos-especialitats/​ 
-|Temaris vigents]] 
  
 ===== Butlletí electrònic ===== ===== Butlletí electrònic =====
  • Darrera modificació: 16/10/2017 08:30