Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5276 - 11/12/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3682/2008, de 3 de desembre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes. (Pàg. 90155)


RESOLUCIÓ

EDU/3682/2008, de 3 de desembre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.

D'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena, punt 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006), una de les bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents és la provisió de llocs mitjançant concurs de trasllats d'àmbit estatal.

El Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), pel qual es regulen els concursos de trasllats d'àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents, fixa en dos anys la periodicitat d'aquestes convocatòries, i com sigui que el darrer concurs d'àmbit nacional va convocar-se durant el curs 2006-2007, escau convocar-lo novament enguany.

En conseqüència, s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes, a la qual són d'aplicació la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig; el Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre, modificat pel Reial decret 1964/2008, de 28 de novembre; el Decret 67/1996, de 20 de febrer, modificat pel Decret 214/2001, de 24 de juliol; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i l'Ordre ESD/3473/2008, d'1 de desembre, per la qual s'estableixen normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, que han de convocar-se durant el curs 2008-2009, per a funcionaris dels cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 291, de 3.12.2008).

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Anunciar la convocatòria per tal que, segons correspongui, els funcionaris del cos d'inspectors al servei de l'administració educativa i del d'inspectors d'educació, i els funcionaris dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors tècnics de formació professional, dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, dels cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, puguin participar en el concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny, i als centres de formació de persones adultes, en l'àmbit de Catalunya.

D'acord amb el que indica l'apartat 5 de la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els funcionaris dels corresponents cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny participaran en aquest concurs conjuntament amb els funcionaris dels cossos de professors dels nivells corresponents, a les mateixes vacants, sens perjudici dels mèrits específics que els siguin d'aplicació per la seva pertinença als esmentats cossos de catedràtics.

.2 El concurs s'estructura en les fases següents:

2.1 Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona.

2.2 Fase de concurs de trasllats.

.3 Aquest concurs es regeix per les bases que s'inclouen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.4 Delegar la competència per resoldre aquesta convocatòria en la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant del conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Índex

Annex 1. Bases

Participants, 1

Especialitats, 2-3

Requisits, 4-6

Prioritat, 7-8

Vacants, 9-10

Fase de dret preferent a centre, 11-13

Fase de dret preferent a localitat o a zona, 14-16

Fase general de concurs de trasllats, 17-21

Comissions avaluadores, 22

Al·legació de mèrits, 23

Formalització de la sol·licitud, 24

Publicació de vacants i adjudicació, 25

Disposicions finals, 26-28

Annex 2. Serveis Territorials

Annex 3. Instituts i seccions d'ensenyament secundari

Annex 4. Comarques

Annex 5. Escoles Oficials d'Idiomes

Annex 6. Escoles d'Art i Superiors de Disseny

Annex 7. Centres i Aules de Formació de Persones Adultes

Annex 8. Barem cossos de la Inspecció

Antiguitat:

Cossos de la Inspecció, 1.1.1

Altres cossos docents, 1.1.2

Permanència última destinació definitiva, 1.1.3

Destinació provisional, 1.1.4

Mèrits acadèmics, 1.2

Formació i perfeccionament, 1.3

Publicacions, 2.1

Treballs desenvolupats, 2.2

Pertinença cossos de catedràtics, 2.3

Annex 9. Barem cossos d'ensenyaments secundaris

Antiguitat:

Cossos de catedràtics, 1.1

Cos de la vacant, 1.2.1

Altres cossos docents, 1.2.2 i 1.2.3

Permanència última destinació definitiva, 1.2.4

Destinació provisional, 1.2.5

Centre especial dificultat, 1.2.6

Mèrits acadèmics, 1.3

Formació i perfeccionament, 1.4

Publicacions, 2.1

Treballs desenvolupats, 2.2

Annex 1

Bases del concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.

Disposicions generals

1. Als efectes d'aquesta Resolució, s'entendrà per:

Funcionaris dependents del Departament d'Educació: el personal funcionari que tingui destinació en un lloc de treball de Catalunya i estigui subjecte al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. En el cas de funcionaris en situació administrativa d'excedència voluntària, serveis especials, els adscrits a la inspecció educativa i els adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entendrà referent al centre on van tenir l'última destinació.

No reuneixen aquest requisit de participació els funcionaris dependents d'altres administracions educatives que prestin serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Especialitat titular: l'especialitat obtinguda mitjançant el procediment selectiu d'ingrés al cos, així com el procediment d'adquisició de noves especialitats, previst als reials decrets 850/1993, de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer i 276/2007, de 23 de febrer.

2. Les especialitats per accedir als llocs de treball dels centres públics d'ensenyament secundari, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i superiors de disseny i centres de formació de persones adultes agrupades pels cossos de funcionaris als quals està adreçat aquest concurs són les que es detallen a continuació:

Codis d'especialitats

Cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari:

012 Alemany

011 Anglès

062 Aranès

008 Biologia i geologia

803 Cultura clàssica

009 Dibuix

061 Economia

017 Educació física

001 Filosofia

007 Física i química

010 Francès

005 Geografia i història

002 Grec

013 Italià

003 Llatí

004 Llengua castellana i literatura

051 Llengua catalana i literatura

006 Matemàtiques

016 Música

018 Psicologia i pedagogia/Orientació educativa

019 Tecnologia

101 Administració d'empreses

102 Anàlisi i química industrial

103 Assessoria i processos d'imatge personal

104 Construccions civils i edificació

105 Formació i orientació laboral

106 Hoteleria i turisme

107 Informàtica

108 Intervenció sociocomunitària

109 Navegació i instal·lacions marines

110 Organització i gestió comercial

111 Organització i processos de manteniment de vehicles

112 Organització i projectes de fabricació mecànica

113 Organització i projectes de sistemes energètics

114 Processos de cultiu aqüícola

115 Processos de producció agrària

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

116 Processos en la indústria alimentària

119 Processos i mitjans de comunicació

122 Processos i productes d'arts gràfiques

123 Processos i productes de fusta i mobles

120 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

118 Processos sanitaris

124 Sistemes electrònics

125 Sistemes electrotècnics i automàtics

816 Formació de persones adultes: àmbit de la comunicació

814 Formació de persones adultes: àmbit de les ciències socials i de la participació

815 Formació de persones adultes: àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia

Cos de professors tècnics de formació professional:

201 Cuina i pastisseria

202 Equips electrònics

203 Estètica

204 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

205 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

206 Instal·lacions electrotècniques

207 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

208 Laboratori

209 Manteniment de vehicles

210 Màquines, serveis i producció

211 Mecanització i manteniment de màquines

212 Oficina de projectes de construcció

213 Oficina de projectes de fabricació mecànica

214 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

215 Operacions de processos

216 Operacions i equips de producció agrària

217 Patronatge i confecció

218 Perruqueria

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

220 Procediments sanitaris i assistencials

221 Processos comercials

222 Processos de gestió administrativa

223 Producció en arts gràfiques

224 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

225 Serveis a la comunitat

226 Serveis de restauració

227 Sistemes i aplicacions informàtiques

228 Soldadures

229 Tècniques i procediments d'imatge i so

Cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes:

001 Alemany

011 Anglès

002 Àrab

003 Català

006 Espanyol per a estrangers

007 Èuscar

008 Francès

010 Grec modern

012 Italià

013 Japonès

014 Neerlandès

015 Portuguès

017 Rus

004 Xinès

Cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny:

501 Ceràmica

502 Conservació i restauració de materials arqueològics

503 Conservació i restauració d'obres escultòriques

504 Conservació i restauració d'obra pictòrica

506 Conservació i restauració de document gràfic

507 Dibuix artístic i color

508 Dibuix tècnic

509 Disseny d'interiors

510 Disseny de moda

511 Disseny de producte

512 Disseny gràfic

514 Edició d'art

515 Fotografia

516 Història de l'art

517 Joieria i orfebreria

520 Materials i tecnologia: Disseny

521 Mitjans audiovisuals

522 Mitjans informàtics

523 Organització industrial i legislació

525 Volum

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny:

602 Brodats i puntes

604 Daurat i policromia

605 Ebenisteria artística

606 Enquadernació artística

607 Esmalts

608 Fotografia i processos de reproducció

609 Modelisme i maquetisme

610 Motlles i reproduccions

611 Musivària

612 Talla de pedra i fusta

613 Tècniques ceràmiques

616 Tècniques d'orfebreria i plateria

614 Tècniques de gravat i estampació

615 Tècniques de joieria i bijuteria

617 Tècniques de patronatge i confecció

618 Tècniques del metall

619 Tècniques murals

620 Tècniques tèxtils

621 Tècniques vidrieres

3. Requisits d'especialitat

3.1 És requisit indispensable per poder accedir als llocs de treball dels centres públics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes, d'escoles d'art i superiors de disseny i de formació de persones adultes, mitjançant la participació en qualsevol de les fases en què s'estructura el concurs de trasllats, ser titular de l'especialitat del cos des del qual es participa.

D'acord amb allò que preveu la disposició addicional 10 del Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre (BOE núm. 242, de 10.10.1995), als llocs de treball de cultura clàssica hi podran accedir indistintament els catedràtics i professors d'ensenyament secundari titulars de les especialitats de grec o de llatí. El professorat que hi accedeixi restarà obligat a impartir, si escau, tant les matèries atribuïdes a l'especialitat de grec com a la de llatí.

De conformitat amb allò que estableix l'Ordre de 15 de febrer de 1988 (DOGC núm. 956, de 23.2.1988), els funcionaris docents dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari que siguin titulars de les especialitats de llengua i literatura valenciana i de llengua i literatura catalana (illes Balears) podran accedir a llocs de treball de l'especialitat de llengua catalana i literatura.

Per accedir a llocs de treball d'ensenyaments secundaris als centres de formació de persones adultes, el professorat haurà de ser titular d'alguna de les especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça sol·licitada:

Àmbit de la comunicació: ser professor titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.

El professorat que participi per accedir a llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació ha de tenir, excepte el que sigui titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política Lingüística, o d'una titulació equivalent.

Així mateix, el professorat que participi per accedir a llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació ha de tenir, excepte el que sigui titular de l'especialitat d'anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:

Certificat d'aptitud d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l'especialitat o habilitació corresponent a anglès.

Àmbit de les ciències socials i de la participació: ser professor titular de l'especialitat de geografia i història.

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser professor titular de l'especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia.

El professorat que accedeixi a llocs de treball de centres de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cada una de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d'acord amb l'article 25.2 del Decret 213/2002, d'1 d'agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

3.2 Per accedir als llocs de treball vacants de la Inspecció d'Educació no s'exigirà un requisit específic d'especialitat.

4. Podran participar en aquest concurs els funcionaris dels cossos a qui s'adreça aquesta Resolució que es trobin en qualsevol situació administrativa. Els funcionaris en situació administrativa de servei actiu amb una destinació definitiva podran participar en aquest concurs si a l'acabament del curs 2008-2009 han transcorregut dos anys des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva, sens perjudici d'allò que es disposa a la base 14 d'aquest annex per al professorat que desitgi fer ús del dret preferent a localitat o zona, al qual no li serà exigit l'esmentat requisit de permanència al centre de destinació definitiva mentre no assoleixi aquell dret.

Els funcionaris que es trobin en qualsevol situació administrativa diferent de la de servei actiu només podran participar en el concurs de trasllats regulat per aquesta Resolució si l'1 de setembre de 2009 compleixen el requisit per reingressar al servei actiu.

Els professors inclosos a la llista única d'aspirants seleccionats feta pública per Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre (DOGC núm. 5267, de 27.11.2008), dins del procediment que regula la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5027, de 12.12.2007) participaran en aquest concurs de trasllats, si escau, amb els mèrits específics que els corresponguin.

5. Els funcionaris que participin en aquest concurs hauran de tenir el requisit exigit del coneixement de la llengua catalana equivalent o superior al nivell de suficiència (C), llevat d'aquells que van superar els procediments selectius convocats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 1991, i dels que han superat la prova de català dels concursos oposició d'accés al cos de mestres.

Tanmateix, tal com s'ha indicat a la base 3, el professorat que participi per accedir a llocs de treball de l'àmbit de la comunicació als centres de formació de persones adultes ha de tenir, excepte el que sigui titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política Lingüística, o d'una titulació equivalent.

Igualment, els participants que sol·licitin ser destinats a algun centre d'Era Val d'Aran, hauran d'acreditar el coneixement suficient, oral i escrit, de la llengua aranesa.

6. Totes les condicions exigides en aquest concurs i els mèrits que s'al·leguin han d'estar complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit relatiu a la permanència durant dos anys en la darrera destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per reingressar al servei actiu, en el cas dels qui participin des de les situacions administratives d'excedència i suspensió de funcions, que s'entendrà complert el 31 d'agost de 2009.

7. L'ordre en què estan relacionades les fases del procediment de concurs de trasllats indica la priorització en l'obtenció de la destinació, sens perjudici d'allò que s'especifica a l'apartat de prioritat de cada fase en relació amb els diversos col·lectius de participació. No es podrà prioritzar, en cas de participar per més d'una de les fases del concurs de trasllats, l'obtenció de destinació per una o altra. Per tant, el fet d'obtenir destinació en una de les fases comportarà, necessàriament, l'anul·lació de les peticions en la posterior, segons l'ordre en què s'han detallat al punt 2 de la Resolució de convocatòria.

8. Dintre de cada fase i, si s'escau, de cada col·lectiu de participació, en concórrer més d'un participant a un mateix lloc de treball, la prioritat vindrà donada per la major puntuació total assignada d'acord amb el barem de mèrits corresponent. En cas que es produeixin empats en el total de la puntuació es resoldran atenent, successivament, a la puntuació més alta obtinguda en cadascun dels apartats del barem, d'acord amb l'ordre en què s'hi detallen. Si persisteix l'empat, s'atendrà a la puntuació més alta obtinguda en cada subapartat, també en l'ordre en què s'hi detallen. Si cal, s'utilitzarà com a últim criteri de desempat l'any de convocatòria del procés selectiu d'ingrés al cos i, dintre d'aquest, la major puntuació obtinguda.

La prioritat entre els aspirants seleccionats en els processos selectius convocats per la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 5088, d'11 de març), així com els aspirants de processos selectius anteriors que tenien ajornada o no superada la fase de pràctiques, vindrà determinada per l'any de l'oposició i per l'ordre en què apareguin a la Resolució per la qual es van fer públiques les llistes d'aspirants que van superar les proves per a la provisió de places docents, llevat dels que participaren al procediment selectiu per la reserva d'aspirants amb disminució, els quals, dins el torn lliure, gaudiran de dret preferent d'acord amb el que preveu l'article 27.d) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

9. El concurs es resoldrà en les fases de dret preferent a centre, localitat o zona i de concurs de trasllats tenint en compte les vacants inicials publicades, les que es produeixin fins al 31 de desembre de 2008, les que es produeixin com a conseqüència de les jubilacions constatades en la data de la resolució del concurs, així com les que resultin de la seva resolució. Totes les vacants i resultes a què es fa referència hauran de correspondre a llocs de treball el funcionament dels quals figurin en la planificació educativa prevista pel Departament d'Educació.

10. Abans de la resolució provisional, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà públiques en el DOGC les vacants provisionals i, amb anterioritat a la resolució definitiva, les vacants definitives.

S'eliminaran les vacants anunciades quan s'hi produeixi un error de definició o es tracti d'un lloc el funcionament del qual no figuri en la planificació educativa prevista pel Departament d'Educació.

Fases del procediment de concurs de trasllats

I. Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona

I.1 Dret preferent a centre

11. Participants

Podrà participar voluntàriament en aquesta fase:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball, exclusivament per al centre on va tenir la darrera destinació definitiva.

b) El professorat amb destinació definitiva al centre que hagi superat el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats.

12. Prioritats

12.1 L'ordre de prioritat per a l'obtenció de destinació en l'exercici del dret preferent a centre serà donat pel mateix ordre en què els dos col·lectius de participants estan relacionats a la base 11.

12.2 En el supòsit de concórrer a un mateix lloc de treball diversos participants inclosos en el mateix col·lectiu, la prioritat entre ells vindrà determinada per allò que preveu la base 8.

13. Sol·licituds

Els participants en aquesta fase de dret preferent a centre formalitzaran la sol·licitud per participar en qualsevol de les fases d'aquest concurs de trasllats, d'acord amb allò que es preveu a la base 24.

El professorat que participi en aquesta fase haurà d'indicar, a la sol·licitud de participació, la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre.

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva haurà d'indicar, en l'ordre desitjat, les especialitats per les quals vulgui participar en aquesta fase, de les quals sigui titular i que corresponguin al cos des del qual participa.

Pel que fa al professorat que participa en aquesta fase pel fet d'haver superat el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats, només podrà fer constar l'especialitat o especialitats superades en aquell procediment per a la qual o les quals desitgi obtenir destinació en aquesta fase.

En qualsevol cas, el nombre màxim d'especialitats que es podran prioritzar a l'apartat corresponent de la sol·licitud serà de sis.

I.2 Dret preferent a localitat o a zona

14. Tindran dret preferent per obtenir destinació en un lloc de treball de la localitat, o, si és procedent, zona determinada, per una sola vegada, els funcionaris dels cossos docents que es trobin en algun dels supòsits següents:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

b) Els destinats en centres públics espanyols a l'estranger que hagin de reincorporar-se a una nova destinació a l'inici del curs 2009-2010 o que, havent-se reincorporat en cursos anteriors, encara no hagin assolit el dret preferent a la localitat, i als quals el Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre (BOE núm. 262, d'1.11.2002), reconeix el dret a ocupar quan retornin a Espanya un lloc de treball a la localitat on van tenir la seva destinació definitiva.

c) Els que, amb pèrdua de la plaça docent que tenien amb caràcter definitiu, van passar a exercir en un altre lloc a l'Administració, mantenint la seva situació de servei actiu en el cos docent, sempre que hagin cessat en aquest altre lloc.

Tots aquests col·lectius tenen dret preferent a la localitat, excepte els professors que es trobin en el supòsit de la lletra a), anterior (professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball), els quals podran optar per exercitar aquest dret en la zona o en la localitat corresponent al centre del qual hagin estat desplaçats.

D'acord amb la disposició addicional 6.2 del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre, els professors que participin en aquesta fase han de sol·licitar tots els centres de la localitat o zona corresponent i totes les especialitats de les quals siguin titulars corresponents al cos pel qual participen. En el cas que no s'hagin demanat tots els centres i/o especialitats, si no els correspon cap de les peticions de centre i especialitats demanades seran destinats lliurement per l'Administració a un lloc de treball de la localitat o zona.

D'acord amb la mateixa disposició addicional 6.2 del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre, tots els funcionaris que desitgin fer ús del dret preferent, i fins que l'assoleixin, hauran de participar, mitjançant la presentació per l'interessat de la sol·licitud dins del termini corresponent, en totes les convocatòries que realitzi a aquest efecte el Departament d'Educació; en cas contrari es considerarà que han decaigut en aquest dret. Aquesta participació és independent del fet que hagin obtingut una destinació definitiva per la seva participació en la convocatòria del concurs de trasllats i del temps que portin ocupant aquest lloc amb caràcter definitiu.

15. Prioritats

15.1 L'ordre de prioritat per aconseguir el dret preferent a localitat o zona corresponents serà donat pel mateix ordre en què els diferents col·lectius figuren detallats a la base 14 d'aquest annex.

En cas de concórrer més d'un participant dintre d'un mateix col·lectiu amb dret preferent a la mateixa localitat o, si s'escau, zona, la prioritat vindrà determinada per allò que preveu la base 8.

15.2 Una vegada aconseguit el dret preferent a localitat o zona, en alguna de les especialitats de participació en aquesta fase, la destinació a centre concret s'adjudicarà en concurrència amb els participants en la fase de concurs de trasllats. A aquests efectes la prioritat entre tots ells vindrà determinada per allò que preveu la base 8.

16. Sol·licituds

16.1 Els qui desitgin fer ús del dret preferent a localitat o zona formalitzaran la sol·licitud per participar en qualsevol de les fases d'aquest concurs de trasllats, d'acord amb allò que es preveu a la base 24, i hauran d'indicar-hi la casella corresponent a la fase de dret preferent a localitat o zona. El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva indicarà si desitja fer ús del dret preferent a la localitat o bé a la zona. En el cas de no fer constar l'àmbit que es desitgi, es considerarà que sol·liciten l'àmbit de la zona.

En els apartats corresponents hauran de consignar, per ordre de preferència, totes les especialitats de les quals siguin titulars, en l'ordre que desitgin, i amb un límit de sis.

Per a l'obtenció de centre concret, hauran d'especificar a la relació de peticions, segons les seves preferències, els codis de tots els centres de la localitat o, si s'escau, de la zona; en aquest últim supòsit, agrupats per blocs homogenis de les localitats. Els codis de centre o localitat hauran de coincidir amb els codis detallats als annexos d'aquesta Resolució de convocatòria.

Aquells participants que no s'ajustin a allò que es disposa als paràgrafs anteriors d'aquesta base, seran destinats, en ocasió de vacant, lliurement per l'Administració a un centre de l'àmbit de la localitat o zona segons correspongui.

II. Fase de concurs de trasllats

Participants

17. Participació forçosa

17.1 Estan obligats a participar en el concurs els funcionaris docents dels cossos als quals es refereix aquesta convocatòria, dependents del Departament d'Educació, en situació administrativa de servei actiu, que no tinguin destinació definitiva per les causes que es detallen:

a) Reingrés al servei actiu amb destinació provisional.

b) Compliment de sentència o resolució de recurs.

c) Pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

d) Excedència forçosa.

e) Suspensió de funcions, una vegada complerta la sanció.

f) Procedir de l'estranger, d'altres llocs de l'Administració, o causes anàlogues que hagin implicat la pèrdua del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.

g) Així mateix, estan obligats a participar en el concurs els funcionaris docents dels cossos als quals es refereix aquesta convocatòria en situació administrativa de servei actiu i amb destinació provisional.

h) També estan obligats a concursar-hi els aspirants seleccionats en els processos selectius convocats per la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 5088, d'11 de març), així com els aspirants de processos selectius anteriors que tenen ajornada o pendent de superar la fase de pràctiques.

17.2 Els participants compresos en la lletra h), anterior, que hagin estat seleccionats per més d'una especialitat, participaran amb caràcter forçós únicament per l'especialitat en la qual estiguin realitzant la fase de pràctiques. No obstant això, podran concursar voluntàriament per la resta d'especialitats per les quals hagin estat seleccionats. En qualsevol cas, la destinació que pugui correspondre a aquests participants estarà condicionada a la superació, si s'escau, de la fase de pràctiques i al seu nomenament com a funcionari de carrera.

17.3 Els funcionaris en qui concorrin les causes de les lletres a) b) c) f) g) i h) anteriors, si no participen en el concurs mitjançant la presentació per l'interessat de la sol·licitud dins del termini corresponent, seran destinats, en ocasió de vacant, lliurement per l'Administració, dins de l'àmbit de fins a tres comarques, en places que puguin ocupar d'acord amb les especialitats de les quals siguin titulars, i que corresponguin al cos des del qual participen. No s'adjudicarà d'ofici una destinació en centres qualificats d'atenció educativa preferent ni en centres de formació de persones adultes.

17.4 Els funcionaris en qui incorrin les causes de les lletres a) g) i h), si participen en el concurs i no obtenen destinació en cap dels centres i/o localitat sol·licitades, seran destinats, en ocasió de vacant, a un lloc de treball que puguin ocupar en un centre ubicat en una de les tres comarques de Catalunya sol·licitades en l'apartat corresponent de l'imprès de participació.

El professorat d'aquests col·lectius està obligat a sol·licitar tres comarques, als efectes de l'adjudicació d'ofici, d'acord amb el que preveu la base 24.

17.5 Els funcionaris en situació administrativa d'excedència forçosa, en el cas que no participin en el concurs, seran declarats en la situació administrativa d'excedència voluntària regulada a l'article 86.2.a) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

17.6 Els funcionaris en qui concorri la causa de la lletra e) seran declarats en la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular si no participen en el concurs.

En el cas que hi participin i no obtinguin cap destinació de les sol·licitades se'ls aplicarà el que preveu la base 17.4.

18. Participació voluntària

Podran participar en aquest concurs, per a llocs de treball del respectiu cos, els funcionaris no esmentats a l'apartat de participació forçosa i que es trobin en qualsevol situació administrativa, sempre que reuneixin els requisits exigits.

Els funcionaris dependents d'altres administracions educatives poden sol·licitar destinació a centres de Catalunya, sempre que la convocatòria per la qual van accedir al cos docent no els exigís l'obtenció de la primera destinació definitiva en el respectiu àmbit territorial.

19. Exempció de participar al concurs de trasllats

a) Resten exempts de participar en el concurs de trasllats els funcionaris del cos de mestres que hagin obtingut l'adscripció amb caràcter definitiu a llocs de treball vacants en centres públics d'ensenyament secundari corresponents al primer cicle de l'ESO i que accedeixin o hagin accedit al cos de professors d'ensenyament secundari.

Aquests professors, de conformitat amb l'article 9 del Decret 67/1996, de 20 de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996), pel qual es regula, entre altres, l'adscripció dels mestres al primer cicle de l'ESO, podran fer l'opció de romandre en el mateix lloc de treball en propietat definitiva, sempre que la plaça assignada correspongui a la mateixa àrea de l'especialitat per la qual s'hagi accedit al cos de secundària.

b) Els funcionaris de carrera del cos de mestres amb destinació definitiva a un equip d'asessorament psicopedagògic (EAP) dependent del Departament d'Educació que hagin accedit al cos de professors d'ensenyament secundari per l'especialitat de psicologia i pedagogia i hagin optat per romandre a la destinació de l'EAP.

Aquesta exempció serà també d'aplicació als funcionaris de carrera adscrits amb destinació definitiva a la resta de serveis educatius dependents del Departament d'Educació, regulats al Decret 155/1994, de 28 de juny, modificat pel Decret 180/2005, de 30 d'agost, i que hagin accedit al cos de professors d'ensenyament secundari i hagin optat per romandre a la destinació del servei educatiu.

c) Els funcionaris del cos de professors tècnics de formació professional que estiguin adscrits amb caràcter definitiu a un lloc de treball d'alguna especialitat corresponent al cos de professors d'ensenyament secundari i que hagin accedit a aquest cos per la mateixa especialitat i hagin optat per romandre al lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.

d) Els funcionaris del cos de professors d'instituts tècnics d'ensenyaments mitjans (ITEM) que estiguin adscrits amb caràcter definitiu a un lloc de treball d'educació física i que hagin accedit al cos de professors d'ensenyament secundari per la mateixa especialitat i hagin optat per romandre al lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.

El professorat a qui es fa referència en aquesta base, de conformitat amb el que disposa l'article 60.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, serà confirmat a la destinació que estigui ocupant, un cop s'aprovi l'expedient del corresponent procediment selectiu i sigui nomenat funcionari de carrera del cos de professors d'ensenyament secundari, sempre que hagi fet les opcions esmentades.

Totes aquestes opcions hauran de ser manifestades amb caràcter obligatori mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, dins del termini de presentació de sol·licituds que assenyala la base 24 d'aquest annex.

20. Prioritats

L'ordre de prioritat en l'adjudicació vindrà determinat per allò que preveu la base 8.

21. Sol·licituds

21.1 Els participants en aquesta fase de concurs de trasllats formalitzaran la sol·licitud en qualsevol de les fases d'aquest concurs de trasllats, d'acord amb allò que es preveu a la base 24.

21.2 Els participants de la fase de concurs de trasllats sol·licitaran els llocs de treball per ordre de preferència, indicant-hi el codi del serveis territorials, exclusivament en el cas de cossos d'inspectors, o de centres o localitats, per a la resta de cossos, d'acord amb els annexos d'aquesta Resolució de convocatòria.

21.3 Per demanar les especialitats dels llocs de treball s'han d'utilitzar els codis de la base 2, indicant-les per ordre de preferència, amb un màxim de sis, a les caselles corresponents a l'apartat d'especialitats de la fase de concurs de trasllats. A continuació, dintre de l'apartat de peticions de centres docents i/o localitats, es pot optar, per cadascuna de les peticions per una de les opcions següents:

a) Deixar en blanc la casella reservada a l'especialitat al costat de la petició. Fent-ho d'aquesta manera, s'entendrà que la destinació en aquell centre o localitat es demana per cadascuna de les especialitats indicades en l'apartat d'especialitats del concurs de trasllats, segons l'ordre de prioritat que s'hi ha indicat.

b) Consignar a la casella reservada a l'especialitat al costat de la petició una de les especialitats d'entre les indicades anteriorment a l'apartat d'especialitats del concurs de trasllats. Fent-ho d'aquesta manera, s'entendrà que la destinació en aquella petició de centre o localitat es demana únicament per a aquella especialitat.

21.4 Els participants a què es fa referència a la base 17.1, que hagin d'obtenir destinació d'ofici, llevat dels esmentats a la lletra h), podran consignar totes les especialitats per a les quals reuneixin els requisits de la base 3. Si no obtenen destinació per a les especialitats sol·licitades, l'Administració afegirà d'ofici les especialitats no sol·licitades per a les quals reuneixi els requisits esmentats.

21.5 A la casella corresponent a .vernacle. haurà de constar un .2., per a centres d'Era Val d'Aran, i un .1. per a la resta de centres de Catalunya. Pel que fa als centres de formació de persones adultes, haurà de constar un .4. en les peticions de l'àmbit de la comunicació d'Era Val d'Aran i un .3. en les peticions de l'àmbit de la comunicació de la resta de centres de Catalunya. Els participants dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no caldrà que indiquin aquesta casella en la seva sol·licitud.

Pel que fa a peticions d'altres àmbits territorials, per emplenar aquesta casella de vernacle, caldrà atenir-se a allò que prevegi la convocatòria de l'Administració educativa corresponent. Així mateix, caldrà atenir-se a allò que prevegi la convocatòria de l'Administració educativa corresponent per emplenar la casella corresponent a peticions de llocs amb la indicació de .bilingüe..

Disposicions comunes a totes les fases

22. Comissions avaluadores

22.1 Per a la valoració dels mèrits que al·leguin els concursants als quals fan referència els apartats 1.3 i 2.1 del barem de puntuacions de l'annex 8, corresponent als cossos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, nomenarà una comissió avaluadora titular i una de suplent compostes pels següents membres:

Un president: el subdirector general de la Inspecció d'Educació, el qual podrà delegar en un inspector amb destinació a la subdirecció esmentada.

Quatre vocals designats d'entre els funcionaris de carrera del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i del cos d'inspectors d'educació, en servei actiu a Catalunya.

22.2 La valoració del mèrits que al·leguin els concursants als quals fan referència els subapartats 1.4.1, 1.4.2 i l'apartat 2.1 del barem de puntuacions de l'annex 9, les realitzaran les comissions avaluadores corresponents a cadascun dels cossos de funcionaris docents als quals es refereix aquest concurs, nomenades per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu nomenarà, segons el nombre de participants que al·leguin mèrits, les comissions avaluadores necessàries compostes pels següents membres:

Un president designat per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, a proposta dels serveis territorials, entre els funcionaris del cos d'inspectors d'educació o entre els funcionaris de carrera del cos corresponent, en servei actiu a Catalunya.

Quatre vocals designats d'entre els funcionaris de carrera del cos corresponent, en servei actiu i amb destinació en centres docents o serveis educatius de l'àmbit territorial on hagin d'actuar. En el cas que no sigui possible la designació entre els funcionaris amb destinació a un determinat àmbit territorial, es podrà designar entre tots els que, reunint les condicions esmentades, tinguin la seva destinació a Catalunya.

El nombre de vocals que s'haurà de nomenar per cada comissió podrà incrementar-se en raó del volum de participants que per cada especialitat o grup d'especialitats al·leguin mèrits que hagin de ser valorats per les comissions esmentades.

Pel mateix procediment i per a cada comissió avaluadora es designarà una comissió suplent.

La composició de cadascuna de les comissions previstes es farà pública als taulers d'anuncis de la seu del Departament d'Educació i dels seus serveis territorials, mitjançant resolució de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

22.3 Cada comissió avaluadora designarà com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que la comissió decideixi determinar-lo d'una altra manera. Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Fora d'aquestes causes, no s'admetran renúncies a la designació com a membre d'una comissió avaluadora.

22.4 L'assignació de la puntuació que correspon als concursants per a la resta d'apartats i subapartats del barem de mèrits, la duran a terme les seccions de gestió de personal dels serveis territorials del Departament d'Educació.

Els serveis territorials podran designar un funcionari, d'entre els que exerceixen les seves funcions als serveis territorials, perquè presti la seva assistència a les comissions avaluadores.

23. Al·legació i autobaremació de mèrits

Els serveis que s'han de valorar, corresponents a l'apartat 1.1 i 2.2 de l'annex 8, i als subapartats 1.1.2 i 1.2.1 a 1.2.6, així com els subapartats 2.2.1 a 2.2.5 de l'annex 9, s'hauran d'al·legar en l'apartat corresponent a l'al·legació i autobaremació de mèrits de la sol·licitud de participació. A aquests efectes, la data final del còmput d'aquests serveis haurà de ser el 31 d'agost de 2009.

Els participants no hauran d'acreditar documentalment les condicions exigides i els mèrits al·legats que hi hagi constància en el Registre informàtic de personal del Departament d'Educació; podran consultar aquests mèrits mitjançant l'aplicació EPOCA de la Generalitat de Catalunya (EPOCA/Serveis EPOCA/Expedient/Consulta de dades/Dades acadèmiques).

La resta de mèrits que els interessats vulguin que els siguin valorats hauran de ser al·legats, expressament, en l'apartat corresponent a l'al·legació i autobaremació de mèrits. No es tindran en compte els mèrits que no s'al·leguin durant el termini de presentació de sol·licituds.

Tampoc es podran tenir en compte aquells mèrits que no es justifiquin de la manera indicada als annexos 8 i 9 durant el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que preveu aquesta base, quant als mèrits que ja consten en el Registre informàtic de personal del Departament d'Educació, i la base 25, pel que fa al termini de reclamacions i desistiments.

En qualsevol cas, l'Administració podrà requerir els participants en qualsevol moment per tal que justifiquin els mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o reclamacions. Els participants del col·lectiu de professors en pràctiques no caldrà que aportin cap document de presentació i al·legació de mèrits, ja que seran destinats d'acord amb el que preveu la base 8.

Per tal de simplificar la tramitació que han de fer els concursants, el personal funcionari que va participar en el darrer concurs de trasllats, convocat durant el curs 2006-2007, per la Resolució EDU/3571/2006, de 26 d'octubre (DOGC núm. 4760, de 14.11.2006), pot optar per mantenir en el present concurs les mateixes puntuacions acreditades en l'anterior concurs pels apartats 1.3 (formació i perfeccionament) i 2.1 (publicacions) de l'annex 8 (barem dels cossos d'inspecció) o pels apartats 1.4.1 i 1.4.2 (formació i perfeccionament) i 2.1 (publicacions) de l'annex 9 (cossos de professorat d'ensenyaments secundaris), i, per tant, no acreditar novament els mèrits al·legats i justificats aleshores en tots o en algun/s d'aquests apartats, els quals ja van ser baremats.

L'Administració podrà, en qualsevol moment del procediment, corregir d'ofici les dades recuperades de la convocatòria anterior, si es constata que són inexactes o que no s'adeqüen als criteris de les bases d'aquesta convocatòria.

Els participants que optin per la recuperació dels apartats a què s'ha fet esment només podran afegir en aquests apartats els mèrits obtinguts amb posterioritat al dia 1 de desembre de 2006, data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de la darrera convocatòria. A aquests efectes, caldrà que al·leguin aquells nous mèrits a l'apartat corresponent d'al·legació i autobaremació de mèrits i que n'aportin la documentació si no consten al registre informàtic de professorat; amb això, a la puntuació que acreditaven en el concurs anterior se li afegiria, si escau, la que pugui correspondre als nous mèrits.

Cal tenir en compte que als participants que optin per l'opció de recuperació de barem i no hagin participat en el darrer concurs, corresponent al curs 2006-2007, convocat per l'esmentada Resolució EDU/3571/2006, de 26 d'octubre, o van fer-ho sense cap puntuació, només se'ls avaluaran els mèrits que al·leguin i que justifiquin.

24. Formalització de la sol·licitud

24.1 Per participar en aquest concurs, el personal funcionari dependent del Departament d'Educació haurà d'emplenar la sol·licitud per al cos de funcionaris des del qual participi.

a) Sol·licitud de participació.

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio.

Un cop hagin accedit al programa, hi trobaran els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant d'Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de clicar el botó .envia'. L'interessat podrà disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre, i on hi constaran les dades relatives a la seva sol·licitud de participació en el concurs. Així mateix, disposarà d'una còpia dels barems de mèrits i de les seves al·legacions, si n'ha fet.

En cas que els interessats vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho hauran de demanar als serveis territorials corresponents, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, tot adjuntant-hi una còpia del document inicial generat pel programa. Un cop anul·lada, podran presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible introduir cap nova sol·licitud. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet caldrà que s'adreci al servei d'atenció a l'usuari, per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal caldrà que s'adreci als serveis territorials del Departament d'Educació que correspongui.

b) Documentació complementària.

La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format pdf: un de sol·licitud de participació en les convocatòries del concurs de trasllats dels cossos docents, un document de presentació de mèrits i d'al·legació als mèrits dels apartats a valorar per l'Administració, i un tercer document de presentació de mèrits i d'al·legació als mèrits dels apartats a valorar per la comissió avaluadora.

Amb la presentació a través d'Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes, i per tant no s'ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en el cas que s'hagi fet qualsevol al·legació en algun apartat de la sol·licitud telemàtica o que es vulgui aportar qualsevol altra documentació que el participant consideri complementària a les dades personals o administratives del seu expedient. En aquests casos, el participant haurà de presentar les còpies impreses que haurà generat l'aplicació informàtica dels apartats de mèrits i al·legacions, juntament amb la documentació que les acompanyi, als serveis territorials del Departament d'Educació dels quals depengui el centre on presten serveis durant el curs 2008-2009.

c) Els funcionaris dependents del Departament d'Educació que presten servei en centres d'altres administracions i els que concursin des de les situacions administratives de suspensió i d'excedència formalitzaran la sol·licitud d'acord amb el que indica l'apartat a) d'aquesta mateixa base i, si s'escau, adreçaran la justificació documental de les al·legacions, juntament amb còpia del document dels barems i al·legacions, als serveis territorials que corresponguin al centre de la seva destinació definitiva i, si no en tenen, a aquells serveis territorials que correspongui al darrer centre de Catalunya en el qual hagin exercit.

Els participants dependents d'altres administracions que desitgin sol·licitar llocs de treball corresponents a l'àmbit de gestió del Departament d'Educació hauran de complimentar el model de sol·licitud de participació en el concurs de trasllats que correspongui a l'Administració educativa de la qual depenguin.

d) El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 15 de desembre de 2008 al 3 de gener de 2009, ambdós inclosos.

En tot cas, els documents de presentació i d'al·legació de mèrits es podran presentar al registre del Departament d'Educació, als seus serveis territorials i en qualsevol de les dependències a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

En el cas que s'opti per presentar la documentació en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada.

24.2 En l'annex 3 s'indiquen el centres qualificats com d'atenció educativa preferent, els llocs de treball dels quals, de la mateixa manera que els centres de formació de persones adultes, relacionats a l'annex 7, només s'adjudicaran si els interessats els sol·liciten expressament amb el codi de centre. No s'adjudicaran tampoc aquests centres en peticions genèriques de codi de localitat, malgrat sigui l'únic centre d'aquell municipi.

En cas de petició de localitat, tant per a la fase del dret preferent a centre, localitat o zona, com per a la de concurs de trasllats, s'adjudicarà el primer centre de la localitat amb vacant o resulta en el mateix ordre en què apareixen detallats als annexos 2, 3, 5 i 6 segons correspongui, sens perjudici del que s'ha assenyalat en el paràgraf anterior pel que fa a l'adjudicació de centres d'atenció educativa preferent i centres de formació de persones adultes.

El professorat a què fa referència la base 17 i que en aquesta convocatòria hagi d'obtenir destinació d'ofici, d'acord amb les especificacions que indica la mateixa base 17 segons els col·lectius de participació, haurà de fer constar els codis de tres comarques a l'apartat relatiu a peticions de comarques. Els codis d'aquestes són els que apareixen relacionats a l'annex 4. En aquest cas, l'adjudicació de centre concret es farà en funció del primer centre de la zona amb vacant o resulta, segons l'ordre en què les localitats de les comarques demanades apareixen detallats en els annexos 3, 5 i 6, sens perjudici del que s'ha assenyalat en els paràgrafs anteriors pel que fa a l'adjudicació de centres d'atenció educativa preferent i centres de formació de persones adultes.

En cas que no obtingui destinació en cap d'aquestes tres peticions obligatòries de comarques, quedarà sense adjudicació.

En el supòsit de no fer constar els codis de les tres comarques obligatòries, o fer-ho incorrectament o de forma incompleta, l'Administració adjudicarà lliurement, en ocasió de vacant, un lloc de treball a un centre, de l'àmbit de fins a tres comarques, per al qual es reuneixin els requisits.

24.3 Qualsevol error en el número del codi sol·licitat determinarà que s'anul·li la petició si no es correspon a cap de les localitats o centres existents, o bé que s'obtingui destinació en un centre no desitjat.

Cap dada que consigni erròniament l'interessat no podrà ser invocada per aquest a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus drets i interessos han estat perjudicats, fins i tot en el cas d'error en el codi, atès que el codi és el determinant de l'adjudicació.

Per tal d'ajudar a formalitzar la sol·licitud de participació, d'acord amb el procediment descrit a la base 24.1, l'aplicació informàtica incorporarà dades i càlculs en els apartats d'antiguitat, titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Aquesta baremació recollirà els mèrits que constin al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació i els còmputs corresponents atenent als barems dels annexos que es publiquen amb aquesta resolució. Aquestes dades són una eina de suport administratiu i seran modificades d'ofici per l'Administració, en qualsevol moment del procediment, quan es constati que són inexactes o incorrectes en aplicació de les bases i barems d'aquesta Resolució de convocatòria. En cas que no hi constin dades, o el participant hi estigui disconforme, caldrà que formuli les al·legacions que consideri en el corresponent apartat, també mitjançant l'aplicació telemàtica.

25. Publicació de vacants i adjudicació de les destinacions

Un cop finalitzada l'actuació de les comissions avaluadores i assignades les puntuacions als concursants, i publicada la resolució d'aprovació de les vacants provisionals, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu procedirà a l'adjudicació provisional de les destinacions, d'acord amb les peticions i els mèrits dels concursants, així com el que disposa aquesta Resolució. La resolució provisional es farà pública als serveis territorials del Departament d'Educació. Així mateix, s'indicarà, per a cada participant, les fases per les quals es participa, així com la puntuació total assignada, per apartats i subapartats; especialitat o especialitats per les quals es concursa, i si n'hi ha, les incidències derivades de la participació.

Els concursants podran presentar desistiments a la participació en alguna de les fases del concurs de trasllats dins el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució provisional, sempre que la seva participació en la fase del desistiment sigui voluntària.

En el mateix termini els participants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional, així com aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que, havent estat al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds de participació, no hagin estat degudament justificats.

Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els concursants voluntaris que desisteixin de la participació i publicada la resolució d'aprovació de les vacants definitives, s'emetrà resolució definitiva que es publicarà als serveis territorials del Departament d'Educació. Igualment, es publicarà la resolució definitiva al DOGC, contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació.

S'entendrà notificada als concursants l'estimació o desestimació dels desistiments i/o de les reclamacions amb la publicació de la resolució definitiva d'adjudicació dels llocs de treball al DOGC.

Amb aquesta publicació es considerarà efectuada la notificació als interessats a tots els efectes.

Les dades relatives a les adjudicacions provisionals i definitives podran consultar-se a l'adreça d'Internet esmentada a la base 24 d'aquest annex.

26. Presa de possessió

El professorat que concursi des de la situació administrativa d'excedència i que obtingui destinació estarà obligat a presentar, als serveis territorials d'on depengui el centre del lloc de treball adjudicat, abans de prendre'n possessió, declaració expressa de no estar processat ni separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

El professorat que no justifiqui els requisits que s'exigeixen per reingressar no podrà prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs; així mateix, els funcionaris en pràctiques que obtinguin destinació i no superin la fase de pràctiques no podran prendre possessió de la plaça. En ambdós supòsits, el lloc de treball restarà vacant.

Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva d'aquestes convocatòries seran irrenunciables, llevat del cas que abans de la presa de possessió s'obtingui una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública. En aquest cas, l'interessat haurà d'optar per escrit a incorporar-se a una d'elles.

L'Administració deixarà sense efecte les destinacions obtingudes per qualsevol concursant que no s'ajusti a les normes d'aquesta convocatòria.

Els professors que participin en aquest concurs i se'ls declari en situació administrativa d'excedència durant la seva tramitació o cessin en el servei actiu per qualsevol altra causa, es consideraran excedents del lloc de treball que els hagi pogut correspondre, el qual quedarà vacant a tots els efectes.

Els funcionaris que, mitjançant la participació en aquest concurs obtinguin destinació definitiva a Catalunya, procedent d'un altre àmbit de gestió, percebran les retribucions d'acord amb les normes retributives corresponents a la Comunitat Autònoma de Catalunya. Els funcionaris docents que obtinguin destinació a llocs de treball de la Inspecció d'Educació desenvoluparan les funcions d'inspecció de conformitat amb les normes d'organització i funcionament establertes per aquesta Comunitat Autònoma.

La presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l'1 de setembre de 2009 i se cessarà en la de procedència el 31 d'agost de 2009.

27. Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que escaiguin contra la resolució definitiva, s'obrirà un termini d'un mes perquè els participants puguin retirar la seva documentació. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que el mateix interessat no hagi interposat recurs o, si se'n té constància en el moment de la retirada de la documentació, per tercers que puguin afectar-lo. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de tornar-la a lliurar a l'Administració, en cas que sigui requerit. Si no es retirés la documentació en el termini esmentat, s'entendrà que el participant renuncia a la seva recuperació i, per tant, decau en el seu dret a fer-ho.

28. Per a qualsevol aclariment en relació amb aquest concurs caldrà que les persones interessades s'adrecin a les seccions de personal dels serveis territorials del Departament d'Educació.

Annex 2

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres:

08900036C Serveis Territorials a Barcelona I

(ciutat)

08900037C Serveis Territorials a Barcelona II

(comarques)

Municipi 170790000 Girona

Centres:

17900007C Serveis Territorials a Girona

Municipi 251200000 Lleida

Centres:

25900007C Serveis Territorials a Lleida

Municipi: 081210000 Mataró

Centres:

08901273C Serveis Territorials al Maresme-Vallès

Oriental

Municipi: 081870000 Sabadell

Centres:

08900444C Serveis Territorials al Vallès Occidental

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

Centres:

08900100C Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

Municipi: 431480000 Tarragona

Centres:

43900008C Serveis Territorials a Tarragona

Municipi: 431550000 Tortosa

Centres:

43900243C Serveis Territorials a les Terres de

l'Ebre

Annex 3

(CAEP) Centre d'atenció educativa preferent

(1) centre amb rampes i ascensors

(2) centre només amb rampes

(3) centre només amb ascensors

Serveis Territorials a Barcelona I (Ciutat)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres:

08013172C IES Ausiàs March (1)

08035167C IES Barcelona-Congrés (3)

08013470C IES Barri Besòs (CAEP)

08013184C IES Bernat Metge (1)

08034588C IES Collserola

08052839C IES Consell de Cent (1)

08046578C IES Costa i Llobera

08047698C SES Cristòfol Colom (CAEP)

08044922C IES Dr. Puigvert (1)

08013147C IES Emperador Carles (1)

08043462C IES Ernest Lluch (1)

08044934C IES Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

08013275C IES Escola del Treball

08045513C IES Flos i Calcat (1)

08040849C IES Fort Pius (1)

08052724C IES Francisco de Goya (3)

08058775C IES Front Marítim

08046591C IES Gal·la Placídia (3)

08044065C IES Galileo Galilei (2)

08040141C IES Icària (2)

08013159C IES Infanta Isabel d'Aragó (3)

08013111C IES Jaume Balmes (1)

08013123C IES Joan Boscà (1)

08057540C IES Joan Brossa (1)

08033882C IES Joan Coromines

08013101C IES Joan d'Àustria (3)

08054228C IES Joan Fuster (1)

08034576C IES Joan Salvat i Papasseit (3)

08052761C SES Josep Comas i Solà

08044958C IES Josep Pla (1)

08039057C IES L'Alzina (1)

08034205C IES La Guineueta

08040138C IES La Sedeta (1)

08034564C IES Les Corts (3)

08052827C IES LLuís Domènech i Montaner (1)

08046581C IES Lluís Vives

08045525C IES Manuel Carrasco i Formiguera (3)

08013160C IES Maragall (1)

08014401C IES Mare de Déu de la Mercè (1)

08013226C IES Menéndez y Pelayo (3)

08013196C IES Milà i Fontanals (1)

08052581C IES Miquel Tarradell (CAEP)

08013093C IES Montjuïc (3)

08013202C IES Montserrat (3)

08013214C IES Narcís Monturiol

08053571C CEPA Oriol Martorell (1)

08035209C IES Pablo R. Picasso (CAEP)

08052608C IES Pau Claris (1)

08052712C IES Pere Bosch i Gimpera

08034138C IES Poblenou (3)

08033894C IES Príncep de Girona (3)

08046608C IES Príncep de Viana (1)

08013469C IES Rambla Prim (CAEP) (1)

08052748C IES Roger de Flor (1)

08052797C IES Salvador Espriu (1)

08044053C IES Salvador Seguí (1)

08013366C IES Sant Andreu (1)

08013135C IES Sant Josep de Calassanç (1)

08052803C IES Sant Martí de Provençals (1)

08047421C IES Secretari Coloma (1)

08052700C IES Vall d'Hebron

08031812C IES Valldemossa (1)

08013238C IES Verdaguer

08045483C IES Vila de Gràcia (1)

08047431C IES XXV Olimpíada (3)

Serveis Territorials a Barcelona II (Comarques)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

Centres:

08045008C IES Badalona IX (1)

08042019C IES Badalona VII (1)

08044995C IES Barres i Ones (1)

08057746C SES de Badalona

08045604C IES Enric Borràs (1)

08001443C IES Eugeni d'Ors (2)

08001431C IES Isaac Albéniz (1)

08052888C IES Júlia Minguell (1)

08040527C IES La Llauna (2)

08001421C IES La Pineda (1)

08033869C IES Pau Casals (1)

08045471C IES Pompeu Fabra (1)

08046751C IES Ventura Gassol (2)

Municipi: 081940000 Sant Adrià de Besòs

Centres:

08040151C IES Fòrum 2004 (CAEP) (1)

08042101C IES Manuel Vázquez Montalbán (1)

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

Centres:

08059329C IES Can Peixauet (1)

08037176C IES La Bastida (2)

08034643C IES Les Vinyes (1)

08053078C IES Numància (2)

08028047C IES Puig Castellar (1)

08056985C IES Ramon Berenguer IV (2)

08034001C IES Terra Roja (2)

08035325C IES Torrent de les Bruixes (2)

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 080160000 Bagà

Centres:

08052891C IES L'Alt Berguedà (1)

Municipi: 080220000 Berga

Centres:

08014693C IES Guillem de Berguedà (1)

08064830C SES Serra de Noet

Municipi: 080920000 Gironella

Centres:

08044971C IES Pere Fontdevila (1)

Municipi: 081750000 Puig-reig

Centres:

08052207C IES de Puig-reig (1)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Centres:

08035258C IES Apel·les Mestres (1)

08019411C IES Bellvitge (1)

08052918C IES Bisbe Berenguer (1)

08056109C IES Can Vilumara

08051264C IES Eduard Fontserè (1)

08052921C IES Eugeni d'Ors (1)

08045070C IES Joan Miró (1)

08019371C IES Llobregat

08039069C IES Margarida Xirgu (2)

08033912C IES Mercè Rodoreda (1)

08019319C IES Pedraforca (1)

08019401C IES Provençana (2)

08055944C IES Rubió i Ors

08019307C IES Santa Eulàlia

08019320C IES Torras i Bages (1)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 080100000 Artés

Centres:

08046876C IES Miquel Bosch i Jover (1)

Municipi: 080470000 Cardona

Centres:

08042330C IES Sant Ramon

Municipi: 081130000 Manresa

Centres:

08065330C IES Cal Gravat

08046761C IES Guillem Catà (2)

08020462C IES Lacetània (1)

08020474C IES Lluís de Peguera (1)

08033924C IES Pius Font i Quer (1)

Municipi: 081380000 Moià

Centres:

08044600C IES Moianès (1)

Municipi: 081400000 Navarcles

Centres:

08059524C SES de Navarcles (1)

Municipi: 081910000 Sallent

Centres:

08047376C IES Llobregat (1)

Municipi: 082130000 Sant Fruitós de Bages

Centres:

08053054C IES Gerbert d'Aurillac (1)

Municipi: 082180000 Sant Joan de Vilatorrada

Centres:

08035313C IES Quercus (1)

Municipi: 082620000 Sant Vicenç de Castellet

Centres:

08046840C IES Castellet (1)

Municipi: 081920000 Santpedor

Centres:

08053111C IES d'Auro (1)

Municipi: 082740000 Súria

Centres:

08042044C IES Mig-Món (1)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 080370000 Calldetenes

Centres:

08063837C SES de Calldetenes

Municipi: 080670000 Centelles

Centres:

08044569C IES Pere Barnils (1)

Municipi: 081120000 Manlleu

Centres:

08040552C IES Antoni Pous i Argila (1)

Municipi: 081170000 Les Masies de Voltregà

Centres:

08060976C IES del Voltreganès (1)

Municipi: 081710000 Prats de Lluçanès

Centres:

08053005C IES Castell del Quer (1)

Municipi: 081830000 Roda de Ter

Centres:

08053042C IES Miquel Martí i Pol (1)

Municipi: 082370000 Sant Quirze de Besora

Centres:

08058428C SES Bisaura (2)

Municipi: 082780000 Taradell

Centres:

08053121C IES Taradell (1)

Municipi: 082830000 Tona

Centres:

08054277C SES de Tona (2)

Municipi: 082850000 Torelló

Centres:

08058404C IES Cirviànum de Torelló (1)

Municipi: 082980000 Vic

Centres:

08031022C IES de Vic (2)

08031034C IES Jaume Callís (1)

08062870C IES La Plana

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú

Municipi: 080740000 Cubelles

Centres:

08057230C IES Cubelles (1)

08067648C IES Cubelles II

Municipi: 082270000 Sant Martí Sarroca

Centres:

08065329C SES de Sant Martí Sarroca

Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes

Centres:

08047467C IES Alexandre Galí (1)

08042056C IES Can Puig (1)

08063904C IES Ribes II

Municipi: 082400000 Sant Sadurní d'Anoia

Centres:

08064702C IES Jacint Verdaguer

Municipi: 082510000 Santa Margarida i els Monjos

Centres:

08053091C IES El Foix (1)

Municipi: 082700000 Sitges

Centres:

08043981C IES Joan Ramon Benaprès (2)

08061014C IES Vinyet (2)

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès

Centres:

08035362C IES Alt Penedès (1)

08031459C IES Eugeni d'Ors (1)

08046736C IES Milà i Fontanals (1)

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú

Centres:

08045653C IES Dolors Mallafrè i Ros (1)

08031681C IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

08043693C IES Joaquim Mir (1)

08031711C IES Manuel de Cabanyes

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat

Centres:

08016781C IES Esteve Terradas i Illa (2)

08016793C IES Francesc Macià (1)

08033900C IES Joan Miró (2)

08059688C IES Maria Aurèlia Capmany (1)

08035143C IES Miquel Martí i Pol (3)

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat

Centres:

08017153C IES Joanot Martorell (2)

08046657C IES Joaquim Blume (1)

08041374C IES La Mallola (1)

08017131C IES Severo Ochoa (1)

Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat

Centres:

08025605C IES Camps Blancs (1)

08047509C IES Ítaca (1)

08025654C IES Joaquim Rubió i Ors

08043681C IES Marianao (1)

08033961C IES Rafael Casanova

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

Centres:

08041519C IES Martí Dot (1)

08026397C IES Olorda (1)

Municipi: 082170000 Sant Joan Despí

Centres:

08026683C IES Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

08033973C IES Jaume Salvador i Pedrol

Municipi: 082210000 Sant Just Desvern

Centres:

08033985C IES de Sant Just Desvern (3)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 080310000 Calaf

Centres:

08043395C IES Alexandre de Riquer (1)

Municipi: 080440000 Capellades

Centres:

08046645C IES Molí de la Vila (1)

Municipi: 081020000 Igualada

Centres:

08047364C IES Joan Mercader (2)

08019654C IES Milà i Fontanals (1)

08019630C IES Pere Vives i Vich (1)

Municipi: 082500000 Santa Margarida de Montbui

Centres:

08053352C IES Montbui (CAEP) (1)

Municipi: 082920000 Vallbona d'Anoia

Centres:

08065019C SES de Vallbona d'Anoia

Municipi: 083020000 Vilanova del Camí

Centres:

08044168C IES Pla de les Moreres (1)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 080010000 Abrera

Centres:

08045689C IES Voltrera (1)

Municipi: 080690000 Collbató

Centres:

08063801C SES de Collbató

Municipi: 080760000 Esparreguera

Centres:

08040540C IES El Cairat (1)

08053285C IES El Castell (1)

Municipi: 080910000 Gelida

Centres:

08035246C IES Gelida (1)

Municipi: 081140000 Martorell

Centres:

08037152C IES Joan Oró (1)

08020620C IES Pompeu Fabra (1)

Municipi: 081190000 Masquefa

Centres:

08060514C SES de Masquefa (2)

Municipi: 081470000 Olesa de Montserrat

Centres:

08063813C IES d'Olesa de Montserrat

08043978C IES Daniel Blanxart i Pedrals (1)

Municipi: 081610000 Piera

Centres:

08047820C IES Guinovarda (1)

Municipi: 081960000 Sant Andreu de la Barca

Centres:

08043671C IES El Palau (1)

08053315C IES Montserrat Roig (1)

Municipi: 082080000 Sant Esteve Sesrovires

Centres:

08061129C IES de Sant Esteve de Sesrovires

Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç dels Horts

Municipi: 080680000 Cervelló

Centres:

08067144C SES de Cervelló

Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat

Centres:

08064003C IES de Corbera

08045859C IES de Corbera de Llobregat (2)

Municipi: 081230000 Molins de Rei

Centres:

08034217C IES Bernat el Ferrer (1)

08021430C IES Lluís de Requesens (1)

Municipi: 081570000 Pallejà

Centres:

08053297C IES de Pallejà (1)

Municipi: 082630000 Sant Vicenç dels Horts

Centres:

08034011C IES Frederic Mompou (1)

08053340C IES Gabriela Mistral (1)

Municipi: 082950000 Vallirana

Centres:

08044570C IES Vall d'Arús (1)

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 080560000 Castelldefels

Centres:

08045537C IES Josep Lluís Sert (1)

08040539C IES Les Marines (2)

08047480C IES Mediterrània (1)

Municipi: 080890000 Gavà

Centres:

08017530C IES de Bruguers (1)

08041866C IES El Calamot (1)

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat

Centres:

08023131C IES Baldiri Guilera (1)

08053303C IES Doctor Trueta (CAEP) (1)

08054198C IES Estany de la Ricarda (2)

08031836C IES Illa dels Banyols (1)

08047492C IES Ribera Baixa (1)

08043589C IES Salvador Dalí (1)

Municipi: 083010000 Viladecans

Centres:

08034621C IES de Sales

08053364C IES Josep Mestres i Busquets (1)

08045860C IES Miramar (1)

08031228C IES Torre Roja (1)

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 082667 Cerdanyola del Vallès

Municipi: 089040000 Badia del Vallès

Centres:

08042342C IES de Badia del Vallès (1)

08034035C IES Federica Montseny (3)

Municipi: 082520000 Barberà del Vallès

Centres:

08045562C IES Can Planas (2)

08035349C IES La Romànica (1)

Municipi: 082660000 Cerdanyola del Vallès

Centres:

08045549C IES Banús (1)

08031757C IES Forat del Vent

08053157C IES Gorgs (1)

08044715C IES Jaume Mimó (2)

08043504C IES Pere Calders (3)

Municipi: 081250000 Montcada i Reixac

Centres:

08044533C IES La Ferreria (3)

08054174C IES La Ribera (1)

08021788C IES Montserrat Miró i Vila

Municipi: 081800000 Ripollet

Centres:

08054186C IES Can Mas (1)

08037206C IES Lluís Companys (3)

08035295C IES Palau Ausit (1)

Municipi: 082600000 Santa Perpètua de Mogoda

Centres:

08045021C IES Estela Ibèrica (3)

08053236C IES Rovira-Forns (1)

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 080540000 Castellbisbal

Centres:

08053145C IES Castellbisbal (3)

Municipi: 081840000 Rubí

Centres:

08035301C IES Duc de Montblanc (1)

08036330C IES J.V. Foix

08043668C IES L'Estatut (1)

08053182C IES La Serreta (1)

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès

Centres:

08046670C IES Angeleta Ferrer i Sensat (3)

08031873C IES Arnau Cadell (3)

08046694C IES Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

08054873C IES Joaquima Pla i Farreras (1)

08031861C IES Leonardo da Vinci

Municipi: 082380000 Sant Quirze del Vallès

Centres:

08047583C IES Sant Quirze del Vallès (3)

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 080510000 Castellar del Vallès

Centres:

08046682C IES de Castellar (3)

08058520C IES Puig de la Creu (1)

Municipi: 081560000 Palau-solità i Plegamans

Centres:

08045306C IES Ramon Casas i Carbó (1)

Municipi: 081670000 Polinyà

Centres:

08053170C IES Polinyà (1)

Municipi: 081870000 Sabadell

Centres:

08039203C IES Agustí Serra i Fontanet (1)

08024765C IES Arraona (1)

08024893C IES Castellarnau (1)

08044624C IES de Sabadell (2)

08024741C IES Escola Industrial

08024881C IES Ferran Casablancas (1)

08034591C IES Joan Oliver (1)

08053212C IES Jonqueres (CAEP)

08053224C IES Les Termes (1)

08053200C IES Miquel Crusafont i Pairó (CAEP) (1)

08024871C IES Pau Vila

08046669C IES Ribot i Serra (1)

08042020C IES Vallès (1)

Municipi: 082670000 Sentmenat

Centres:

08053248C IES de Sentmenat (1)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 081200000 Matadepera

Centres:

08053169C IES Matadepera (1)

Municipi: 082790000 Terrassa

Centres:

08031770C IES Can Jofresa

08053251C IES Cavall Bernat (1)

08030339C IES de Terrassa (1)

08024777C IES Egara (1)

08030340C IES Investigador Blanxart

08046724C IES Montserrat Roig (1)

08034059C IES Nicolau Copèrnic (3)

08043516C IES Santa Eulàlia

08045011C IES Torre del Palau

Municipi: 083000000 Viladecavalls

Centres:

08053261C IES de Viladecavalls (3)

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 080050000 L'Ametlla del Vallès

Centres:

08054241C IES Eugeni Xammar (1)

Municipi: 080230000 Bigues i Riells

Centres:

08060915C IES Maria de Bell-lloc (2)

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui

Centres:

08043486C IES Manolo Hugué (1)

Municipi: 080410000 Canovelles

Centres:

08046864C IES Bellulla (1)

Municipi: 080860000 Les Franqueses del Vallès

Centres:

08052906C IES Lauro (1)

Municipi: 080880000 La Garriga

Centres:

08035222C IES Manuel Blancafort (2)

08035234C IES Vil·la Romana (1)

Municipi: 080960000 Granollers

Centres:

08017931C IES Antoni Cumella (1)

08043644C IES Carles Vallbona (1)

08045628C IES Celestí Bellera (1)

Municipi: 081070000 Lliçà d'Amunt

Centres:

08052955C IES de Lliçà (CAEP) (1)

Municipi: 081080000 Lliçà de Vall

Centres:

08058969C SES El Vern

Municipi: 081810000 La Roca del Vallès

Centres:

08053030C IES de la Roca del Vallès (2)

Municipi: 082100000 Sant Feliu de Codines

Centres:

08060009C SES Manuel Carrasco i Formiguera (1)

Municipi: 089020000 Vilanova del Vallès

Centres:

08061038C IES de Vilanova del Vallès

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 080030000 Alella

Centres:

08046785C IES d'Alella (1)

Municipi: 080090000 Argentona

Centres:

08052876C IES d'Argentona (1)

Municipi: 080750000 Dosrius

Centres:

08062730C SES de Dosrius

Municipi: 081180000 El Masnou

Centres:

08020826C IES Maremar (1)

08020838C IES Mediterrània (2)

Municipi: 081210000 Mataró

Centres:

08021260C IES Alexandre Satorras (2)

08021302C IES Damià Campeny (1)

08052979C IES Josep Puig i Cadafalch (1)

08046797C IES Pla d'en Boet (1)

08046748C IES Thos i Codina (2)

Municipi: 081260000 Montgat

Centres:

08045677C IES Thalassa (1)

Municipi: 082300000 Premià de Dalt

Centres:

08053017C IES Valerià Pujol i Bosch (1)

Municipi: 081720000 Premià de Mar

Centres:

08031848C IES Cristòfol Ferrer

08043711C IES Serra de Marina (1)

Municipi: 081970000 Sant Andreu de Llavaneres

Centres:

08046852C IES Llavaneres (1)

Municipi: 082640000 Sant Vicenç de Montalt

Centres:

08062808C IES de Sant Vicenç de Montalt

Municipi: 082810000 Teià

Centres:

08061117C SES de Teià

Municipi: 082140000 Vilassar de Dalt

Centres:

08040564C IES Jaume Almera (1)

Municipi: 082190000 Vilassar de Mar

Centres:

08057254C IES Vilassar de Mar (2)

08046803C IES Vilatzara (1)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès

Municipi: 081050000 La Llagosta

Centres:

08043656C IES Marina (1)

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

Centres:

08021594C IES de Mollet del Vallès (2)

08054034C IES Gallecs (1)

08021600C IES Vicenç Plantada (1)

Municipi: 081350000 Montmeló

Centres:

08052980C IES Montmeló (1)

Municipi: 081360000 Montornès del Vallès

Centres:

08065421C IES Marta Mata

08042093C IES Vinyes Velles (1)

Municipi: 081590000 Parets del Vallès

Centres:

08044612C IES de Parets del Vallès (1)

Municipi: 082090000 Sant Fost de Campsentelles

Centres:

08047479C IES Alba del Vallès (1)

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de Mar

Municipi: 080060000 Arenys de Mar

Centres:

08035155C IES Els Tres Turons (1)

Municipi: 080070000 Arenys de Munt

Centres:

08034187C IES Domènec Perramon (1)

Municipi: 080350000 Calella

Centres:

08015171C IES Bisbe Sivilla

Municipi: 080400000 Canet de Mar

Centres:

08045641C IES Lluís Domènech i Montaner (1)

Municipi: 081100000 Malgrat de Mar

Centres:

08045665C IES Ramon Turró i Darder (1)

Municipi: 081550000 Palafolls

Centres:

08061099C IES de Palafolls

Municipi: 081630000 Pineda de Mar

Centres:

08065366C IES de Pineda de Mar

08052992C IES Euclides (1)

08047832C IES Joan Coromines (1)

Municipi: 082840000 Tordera

Centres:

08044983C IES Lluís Companys (2)

Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni

Municipi: 080460000 Cardedeu

Centres:

08036391C IES Arquitecte Manuel Raspall (1)

08054401C IES El Sui (1)

08062729C SES Pla Marcell

Municipi: 081060000 Llinars del Vallès

Centres:

08044594C IES Giola (1)

Municipi: 082020000 Sant Celoni

Centres:

08034606C IES Baix Montseny (1)

Municipi: 082070000 Sant Esteve de Palautordera

Centres:

08065469C SES Can Record

Municipi: 082340000 Sant Pere de Vilamajor

Centres:

08062791C IES de Vilamajor

Municipi: 082590000 Santa Maria de Palautordera

Centres:

08053108C IES Reguissol (1)

Serveis Territorials a Girona

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 170230000 Blanes

Centres:

17005731C IES S'Agulla (2)

17000551C IES Sa Palomera

17005662C IES Serrallarga

Municipi: 170950000 Lloret de Mar

Centres:

17008811C IES de Lloret de Mar

17005911C IES Ramon Coll i Rodés (1)

17006770C IES Rocagrossa (1)

Municipi: 172020000 Tossa de Mar

Centres:

17006812C IES de Tossa de Mar (2)

Municipi: 172130000 Vidreres

Centres:

17006824C IES Vidreres (2)

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 170320000 Cadaqués

Centres:

17006678C SES Cap de Creus (2)

Municipi: 170470000 Castelló d'Empúries

Centres:

17006083C IES Castelló d'Empúries (1)

Municipi: 170660000 Figueres

Centres:

17004438C IES Alexandre Deulofeu

17005649C IES Cendrassos (1)

17001221C IES Narcís Monturiol (1)

17007609C IES Olivar Gran (2)

17001218C IES Ramon Muntaner (1)

Municipi: 170860000 La Jonquera

Centres:

17006745C IES de La Jonquera (2)

Municipi: 170920000 Llançà

Centres:

17006769C IES de Llançà (2)

Municipi: 171520000 Roses

Centres:

17005364C IES Cap Norfeu (CAEP) (1)

17006851C IES Illa de Rodes (1)

Municipi: 172210000 Vilafant

Centres:

17008390C IES de Vilafant

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 170070000 Amer

Centres:

17004578C IES Castell d'Estela

Municipi: 170080000 Anglès

Centres:

17004487C IES Rafael de Campalans (1)

Municipi: 170150000 Banyoles

Centres:

17000330C IES Josep Brugulat

17000305C IES Pere Alsius i Torrent

17006666C IES Pla de l'Estany (1)

Municipi: 170440000 Cassà de la Selva

Centres:

17005650C IES de Cassà de la Selva (2)

Municipi: 170490000 Celrà

Centres:

17006708C IES de Celrà (1)

Municipi: 170790000 Girona

Centres:

17005042C IES Carles Rahola i Llorens

17001759C IES Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (3)

17001723C IES Jaume Vicens Vives (1)

17001735C IES Montilivi (3)

17004499C IES Narcís Xifra i Masmitjà (1)

17006939C IES Santa Eugènia (1)

17004530C IES Santiago Sobrequés i Vidal (1)

Municipi: 171550000 Salt

Centres:

17008407C SES de Salt

17003203C IES Salvador Espriu (3)

17005388C IES Vallvera

Municipi: 172150000 Vilablareix

Centres:

17009205C IES de Vilablareix

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 170390000 Camprodon

Centres:

17006681C SES Germans Vila-Riera (2)

Municipi: 171140000 Olot

Centres:

17005893C IES Bosc de la Coma (2)

17002399C IES La Garrotxa (1)

17002387C IES Montsacopa (1)

Municipi: 171450000 Ribes de Freser

Centres:

17006794C SES Joan Triadú (2)

Municipi: 171470000 Ripoll

Centres:

17005704C IES Abat Oliba (3)

Zona de desplaçament: 171177 Palafrugell

Municipi: 170220000 La Bisbal d'Empordà

Centres:

17007300C IES La Bisbal (2)

Municipi: 170620000 L'Escala

Centres:

17005251C IES El Pedró (1)

Municipi: 171170000 Palafrugell

Centres:

17002557C IES Baix Empordà

17002545C IES Frederic Martí i Carreras

Municipi: 171990000 Torroella de Montgrí

Centres:

17005923C IES Montgrí (1)

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 170340000 Calonge

Centres:

17000706C IES Puig Cargol

Municipi: 170480000 Castell-Platja d'Aro

Centres:

17006691C IES Ridaura (2)

Municipi: 170890000 Llagostera

Centres:

17006757C IES de Llagostera (3)

Municipi: 171180000 Palamós

Centres:

17005352C IES de Palamós (1)

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols

Centres:

17003318C IES de Sant Feliu de Guíxols (1)

17003306C IES Sant Elm (1)

Zona de desplaçament: 170087 Santa Coloma de Farners

Municipi: 170090000 Arbúcies

Centres:

17006605C IES Montsoriu (1)

Municipi: 170330000 Caldes de Malavella

Centres:

17008651C SES de Caldes de Malavella

Municipi: 170830000 Hostalric

Centres:

17006733C IES Vescomtat de Cabrera (2)

Municipi: 171640000 Sant Hilari Sacalm

Centres:

17004517C IES Anton Busquets i Punset (2)

Municipi: 171800000 Santa Coloma de Farners

Centres:

17005376C IES de Santa Coloma de Farners (1)

Municipi: 171930000 Sils

Centres:

17009308C SES de Sils

Serveis Territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 250347 Artesa de Segre

Municipi: 250340000 Artesa de Segre

Centres:

25005429C IES Els Planells (2)

Municipi: 251720000 Ponts

Centres:

25006574C IES de Ponts (1)

Zona de desplaçament: 250407 Balaguer

Municipi: 250400000 Balaguer

Centres:

25005727C IES Almatà

25000833C IES Ciutat de Balaguer (1)

Municipi: 250470000 Bellcaire d'Urgell

Centres:

25007700C IES Ermengol IV (1)

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 250110000 Alcarràs

Centres:

25007153C IES d'Alcarràs (3)

Municipi: 250190000 Almacelles

Centres:

25006483C IES Canigó (1)

Municipi: 250210000 Almenar

Centres:

25006227C IES d'Almenar (1)

Municipi: 251200000 Lleida

Centres:

25002799C IES Caparrella (1)

25006720C IES d'Hoteleria i Turisme (2)

25005442C IES Escola del Treball (1)

25002726C IES Guindàvols (1)

25002787C IES Joan Oró (1)

25006495C IES Josep Lladonosa (1)

25006513C IES Manuel de Montsuar

25007189C IES Maria Rúbies (3)

25002696C IES Marius Torres

25006771C IES Ronda (3)

25002684C IES Samuel Gili i Gaya (1)

25006732C IES Torrevicens (1)

Zona de desplaçament: 251377 Mollerussa

Municipi: 250580000 Les Borges Blanques

Centres:

25006525C IES Josep Vallverdú (1)

Municipi: 251370000 Mollerussa

Centres:

25007517C IES La Serra (1)

25003202C IES Mollerussa

25005582C IES Terres de Ponent

Zona de desplaçament: 251737 El Pont de Suert

Municipi: 251730000 El Pont de Suert

Centres:

25006240C IES El Pont de Suert

Zona de desplaçament: 252047 Seròs

Municipi: 251010000 La Granadella

Centres:

25007499C IES l'Olivera

Municipi: 252040000 Seròs

Centres:

25007529C IES Seròs (3)

Zona de desplaçament: 252037 La Seu d'Urgell

Municipi: 171410000 Puigcerdà

Centres:

17005741C IES Pere Borrell (1)

Municipi: 252030000 La Seu d'Urgell

Centres:

25004188C IES Joan Brudieu (1)

Zona de desplaçament: 252077 Solsona

Municipi: 251490000 Oliana

Centres:

25006471C IES Aubenç (1)

Municipi: 251930000 Sant Llorenç de Morunys

Centres:

25008248C SES de Sant Llorenç de Morunys

Municipi: 252070000 Solsona

Centres:

25005454C IES Francesc Ribalta

Zona de desplaçament: 252097 Sort

Municipi: 250860000 Esterri d'Àneu

Centres:

25007025C SES Morelló (1)

Municipi: 252090000 Sort

Centres:

25006291C IES Hug Roger III (1)

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 250030000 Agramunt

Centres:

25005260C IES Ribera del Sió (1)

Municipi: 250500000 Bellpuig

Centres:

25006598C IES Lo Pla d'Urgell (1)

Municipi: 250720000 Cervera

Centres:

25001311C IES Antoni Torroja (1)

25005685C IES La Segarra

Municipi: 251100000 Guissona

Centres:

25007505C IES de Guissona (2)

Municipi: 252170000 Tàrrega

Centres:

25006781C IES Alfons Costafreda

25004498C IES Manuel de Pedrolo

Zona de desplaçament: 252347 Tremp

Municipi: 251710000 La Pobla de Segur

Centres:

25008352C IES de la Pobla de Segur (1)

Municipi: 252340000 Tremp

Centres:

25006288C IES de Tremp

Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mijaran

Municipi: 251210000 Les

Centres:

25006148C IES d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (2)

Municipi: 252430000 Vielha e Mijaran

Centres:

25006239C IES d'Aran

Serveis Territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 430380000 Cambrils

Centres:

43006654C IES Cambrils (1)

43007038C IES Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

43010335C IES La Mar de la Frau

43000779C IES Ramon Berenguer IV (1)

Municipi: 439050000 Salou

Centres:

43007543C IES Jaume I (1)

43010347C IES Marta Mata (1)

Municipi: 431620000 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Centres:

43007208C IES Berenguer d'Entença (1)

Municipi: 431710000 Vila-seca

Centres:

43005972C IES Ramon Barbat i Miracle (1)

43008523C IES Vila-seca (1)

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 430310000 Les Borges del Camp

Centres:

43010578C IES Fontanelles (1)

Municipi: 430490000 Cornudella de Montsant

Centres:

43008699C SES Montsant (1)

Municipi: 430920000 Mont-roig del Camp

Centres:

43008638C IES Antoni Ballester (1)

Municipi: 431230000 Reus

Centres:

43002594C IES Baix Camp (1)

43007385C IES d'Horticultura i Jardineria (1)

43010852C IES de Reus

43006678C IES Gabriel Ferrater i Soler (1)

43002570C IES Gaudí (1)

43008444C IES Josep Tapiró (1)

43007166C IES Lluís Domènech i Montaner (1)

43002582C IES Salvador Vilaseca (1)

Municipi: 431290000 Riudoms

Centres:

43007658C IES Joan Guinjoan i Gispert (1)

Municipi: 431450000 La Selva del Camp

Centres:

43008511C IES Joan Puig i Ferreter (1)

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 430470000 Constantí

Centres:

43007646C IES de Constantí (CAEP) (1)

Municipi: 430950000 El Morell

Centres:

43008407C IES El Morell (1)

Municipi: 431000000 Els Pallaresos

Centres:

43010748C IES Els Pallaresos

Municipi: 431480000 Tarragona

Centres:

43003641C IES Antoni de Martí i Franquès (1)

43009722C IES Cal·lípolis (1)

43006125C IES Campclar (1)

43008481C IES Collblanc (2)

43003653C IES Comte de Rius (1)

43005704C IES Francesc Vidal i Barraquer (1)

43006630C IES Pere Martell (2)

43003732C IES Pons d'Icart (1)

43008432C IES Sant Pere i Sant Pau (1)

43008501C SES Sant Salvador (1)

43008390C IES Torreforta (1)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 430050000 Alcover

Centres:

43009497C IES Fonts de la Glorieta (1)

Municipi: 430540000 L'Espluga de Francolí

Centres:

43006617C IES Joan Amigó i Callau (2)

Municipi: 430860000 Montblanc

Centres:

43009187C IES Martí l'Humà (1)

Municipi: 431390000 Santa Coloma de Queralt

Centres:

43006708C IES Joan Segura i Valls (1)

Municipi: 431610000 Valls

Centres:

43004611C IES Jaume Huguet (1)

43004608C IES Narcís Oller (1)

43010608C IES Serra de Miramar

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

Municipi: 430120000 Altafulla

Centres:

43009977C IES d'Altafulla

Municipi: 430160000 L'Arboç

Centres:

43007580C IES de L'Arboç (1)

Municipi: 430280000 La Bisbal del Penedès

Centres:

43010414C IES Baix Penedès Nord (1)

Municipi: 430370000 Calafell

Centres:

43007257C IES Camí de Mar (1)

43010372C IES de Segur de Calafell

Municipi: 430510000 Cunit

Centres:

43009850C IES Ernest Lluch i Martí (2)

Municipi: 431530000 Torredembarra

Centres:

43007661C IES Ramon de la Torre (1)

43006952C IES Torredembarra (1)

Municipi: 431630000 El Vendrell

Centres:

43004803C IES Andreu Nin (1)

43004797C IES Baix Penedès (1)

43010189C IES Mediterrània (1)

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: 430047 Alcanar

Municipi: 430040000 Alcanar

Centres:

43007087C IES Sòl de Riu (1)

Municipi: 430440000 La Sénia

Centres:

43006681C IES de la Sénia (1)

Municipi: 431560000 Ulldecona

Centres:

43006496C IES Manuel Sales i Ferré (1)

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 430140000 Amposta

Centres:

43006101C IES Montsià (1)

43000329C IES Ramon Berenguer IV (1)

Municipi: 431360000 Sant Carles de la Ràpita

Centres:

43007221C IES Els Alfacs (1)

Municipi: 431380000 Santa Bàrbara

Centres:

43008456C IES Les Planes (1)

Zona de desplaçament: 430937 Móra d'Ebre

Municipi: 430550000 Falset

Centres:

43006691C IES Priorat (1)

Municipi: 430600000 Flix

Centres:

43007233C IES de Flix (1)

Municipi: 430640000 Gandesa

Centres:

43006642C IES Terra Alta (1)

Municipi: 430930000 Móra d'Ebre

Centres:

43007129C IES Julio Antonio (1)

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 430130000 L'Ametlla de Mar

Centres:

43006976C IES Mare de Déu de la Candelera (1)

Municipi: 439030000 Camarles

Centres:

43008419C IES Camarles (1)

Municipi: 439010000 Deltebre

Centres:

43006964C IES de Deltebre (1)

Municipi: 431040000 El Perelló

Centres:

43007211C IES Blanca d'Anjou (2)

Municipi: 431330000 Roquetes

Centres:

43008420C IES Roquetes (1)

Municipi: 431550000 Tortosa

Centres:

43004441C IES de l'Ebre (1)

43004438C IES Joaquin Bau (1)

Annex 4

Comarques

01 Alt Camp

02 Alt Empordà

03 Alt Penedès

04 Alt Urgell

05 Alta Ribagorça

06 Anoia

07 Bages

08 Baix Camp

09 Baix Ebre

10 Baix Empordà

11 Baix Llobregat

12 Baix Penedès

13 Barcelonès

14 Berguedà

15 Cerdanya

16 Conca de Barberà

17 Garraf

18 Garrigues

19 Garrotxa

20 Gironès

21 Maresme

22 Montsià

23 Noguera

24 Osona

25 Pallars Jussà

26 Pallars Sobirà

27 Pla d'Urgell

28 Pla de l'Estany

29 Priorat

30 Ribera d'Ebre

31 Ripollès

32 Segarra

33 Segrià

34 Selva

35 Solsonès

36 Tarragonès

37 Terra Alta

38 Urgell

39 Val d'Aran

40 Vallès Occidental

41 Vallès Oriental

Annex 5

(1) centre amb rampes i ascensors

(2) centre només amb rampes

(3) centre només amb ascensors

Serveis Territorials a Barcelona I (Ciutat)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres:

08061725C EOI Barcelona III (3)

08062195C EOI Barcelona IV (1)

08062201C EOI Barcelona V (1)

08044511C EOI Barcelona-Vall d'Hebron

08038570C EOI de Barcelona (3)

Serveis Territorials a Barcelona II (Comarques)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

Centres:

08053029C EOI Badalona

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

Centres:

08053443C EOI Santa Coloma (2)

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 080220000 Berga

Centres:

08065664C EOI del Berguedà

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Centres:

08044582C EOI de l'Hospitalet de Llobregat (1)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 081130000 Manresa

Centres:

08059551C EOI de Manresa (1)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 082980000 Vic

Centres:

08062183C EOI Osona (1)

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès

Centres:

08065652C EOI de l'Alt Penedès

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú

Centres:

08062225C EOI Garraf

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat

Centres:

08054344C EOI Esplugues (3)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 081020000 Igualada

Centres:

08062171C EOI d'Igualada (2)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 081140000 Martorell

Centres:

08062158C EOI de Martorell

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat

Centres:

08060538C EOI del Prat de Llobregat (1)

Municipi: 083010000 Viladecans

Centres:

08066887C EOI de Viladecans

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès

Centres:

08062161C EOI de Sant Cugat del Vallès

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 081870000 Sabadell

Centres:

08044636C EOI de Sabadell (3)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 082790000 Terrassa

Centres:

08053194C EOI de Terrassa (3)

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 080960000 Granollers

Centres:

08062213C EOI Vallès Oriental (2)

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 081210000 Mataró

Centres:

08052931C EOI del Maresme (1)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del vallès

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

Centres:

08066851C EOI de Mollet del Vallès

Serveis Territorials a Girona

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 170230000 Blanes

Centres:

17008122C EOI de Blanes

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 170660000 Figueres

Centres:

17008134C EOI de Figueres

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 170150000 Banyoles

Centres:

17008821C EOI de Banyoles

Municipi: 170790000 Girona

Centres:

17004852C EOI de Girona (1)

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 171140000 Olot

Centres:

17007981C EOI d'Olot

Municipi: 171470000 Ripoll

Centres:

17008833C EOI de Ripoll

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols

Centres:

17008110C EOI de Sant Feliu de Guíxols

Serveis Territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 251200000 Lleida

Centres:

25006252C EOI de Lleida (1)

Zona de desplaçament: 252037 La Seu d'Urgell

Municipi: 252030000 La Seu d'Urgell

Centres:

25008558C EOI de la Seu d'Urgell

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 252170000 Tàrrega

Centres:

25008546C EOI de Tàrrega

Serveis Territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 439050000 Salou

Centres:

43011200C EOI de Salou

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 431230000 Reus

Centres:

43009710C EOI de Reus

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 431480000 Tarragona

Centres:

43006940C EOI de Tarragona (3)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 431610000 Valls

Centres:

43010670C EOI de Valls

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

Municipi: 431630000 El Vendrell

Centres:

43010037C EOI del Vendrell (1)

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 430140000 Amposta

Centres:

43010669C EOI d'Amposta

Zona de desplaçament: 430937 Móra d'Ebre

Municipi: 430930000 Móra d'Ebre

Centres:

43010980C EOI Ribera d'Ebre

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 431550000 Tortosa

Centres:

43009862C EOI de Tortosa

Annex 6

(1) centre amb rampes i ascensors

(2) centre només amb rampes

(3) centre només amb ascensors

Serveis Territorials a Barcelona I (Ciutat)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres:

08044156C EASD Deià

08013329C EASD Llotja (3)

Serveis Territorials a Barcelona II (Comarques)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 080150000 Badalona

Centres:

08001480C EASD Pau Gargallo (1)

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Centres:

08044077C EASD Josep Serra i Abella (1)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 082980000 Vic

Centres:

08035003C EASD de Vic (1)

Serveis Territorials a Girona

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 171140000 Olot

Centres:

17005340C EASD d'Olot

Serveis Territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 252170000 Tàrrega

Centres:

25004528C EASD Ondara (1)

Annex 7

(1) centre amb rampes i ascensors

(2) centre només amb rampes

(3) centre només amb ascensors

Serveis Territorials a Barcelona I (Ciutat)

Zona de desplaçament: Barcelona

Municipi: Barcelona

Centres:

08061907C AFA Barceloneta

08055002C CFA Barri Gòtic

08061932C AFA Bon Pastor

08055063C CFA Canyelles

08062109C AFA Ciutat Meridiana

08062353C AFA Consell de Cent

08062249C CFA El Carmel

08060228C AFA El Clot

08044120C CFA Freire

08062146C AFA La Verneda-Sant Martí

08061968C AFA Les Corts

08061944C AFA Madrid

08055683C CFA Manuel Sacristán

08061701C CFA Maria Rubies

08062262C AFA Martinet de Nit

08061683C CFA Palau de Mar

08060231C AFA Pegaso

08062331C AFA Pere Calders

08061956C AFA Prosperitat

08061919C AFA Rius i Taulet

08060411C CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

08062250C AFA Torrent d'en Melis

08057667C CFA Trinitat Vella

Serveis Territorials a Barcelona II (Comarques)

Zona de desplaçament: Badalona

Municipi: Badalona

Centres:

08060204C AFA Gran Sol

08061580C AFA Lloreda-la Pau

08060216C AFA Morera Pomar

08055403C CFA Sant Roc

Municipi: Sant Adrià de Besòs

Centres:

08060125C CFA Manuel Fernández

08062134C AFA Pla de Besòs

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

Centres:

08060289C CFA Fondo

08060290C CFA Singuerlín

Zona de desplaçament: Berga

Municipi: Berga

Centres:

08061971C AFA Berga

Zona de desplaçament: l'Hospitalet de Llobregat

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

Centres:

08057953C CFA Bellvitge

08057965C CFA Can Serra

08057679C CFA El Gornal

08062006C AFA La Florida

08062110C AFA Sanfeliu

08062481C CFA Sant Josep

08062493C CFA Sant Ramon

08057874C CFA Santa Eulàlia

Zona de desplaçament: Manresa

Municipi: Manresa

Centres:

08060113C CFA Jacint Carrió i Vilaseca

Zona de desplaçament: Vic

Municipi: Manlleu

Centres:

08063621C AFA Martí i Pol

Municipi: Torelló

Centres:

08063643C AFA La Cooperativa

Municipi: Vic

Centres:

08060095C CFA Miquel Martí i Pol

Zona de desplaçament: Vilanova i la Geltrú

Municipi: Sant Sadurní d'Anoia

Centres:

08062067C AFA Sant Sadurní d'Anoia

Municipi: Vilafranca del Penedès

Centres:

08062092C CFA Vilafranca del Penedès

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Centres:

08057163C CFA Teresa Mañé

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

Zona de desplaçament: Cornellà de Llobregat

Municipi: Cornellà de Llobregat

Centres:

08061981C AFA Abat Oliba

08042846C CFA Flora Tristán

Municipi: Esplugues de Llobregat

Centres:

08061993C AFA Eugeni d'Ors

Municipi: Sant Boi de Llobregat

Centres:

08058209C CFA Lluís Castells

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

Centres:

08055439C CFA Mestre Esteve

Municipi: Sant Joan Despí

Centres:

08059731C CFA Arquitecte Jujol

Municipi: Sant Just Desvern

Centres:

08062055C AFA Can Ginestar

Zona de desplaçament: Igualada

Municipi: Igualada

Centres:

08062018C AFA Verge de Montserrat

Zona de desplaçament: Martorell

Municipi: Esparreguera

Centres:

08063618C AFA Esparreguera

Municipi: Martorell

Centres:

08062122C CFA Martorell

Municipi: Olesa de Montserrat

Centres:

08062031C AFA Ntra. Sra. de Montserrat

Zona de desplaçament: Sant Vicenç dels Horts

Municipi: Molins de Rei

Centres:

08055695C CFA Rafael Farré

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

Centres:

08055440C CFA Garrosa

Zona de desplaçament: Viladecans

Municipi: Castelldefels

Centres:

08055051C CFA Jacint Verdaguer

Municipi: Gavà

Centres:

08062471C AFA Eramprunyà

Municipi: el Prat de Llobregat

Centres:

08056572C CFA Terra Baixa

Municipi: Viladecans

Centres:

08060137C CFA Edèlia Hernández

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: Cerdanyola del Vallès

Municipi: Badia del Vallès

Centres:

08058210C AFA Badia del Vallès

Municipi: Barberà del Vallès

Centres:

08056560C CFA Barberà

Municipi: Cerdanyola del Vallès

Centres:

08056584C CFA L'Alzina de Cerdanyola

Municipi: Montcada i Reixac

Centres:

08062021C CFA Montcada i Reixac

Municipi: Ripollet

Centres:

08055397C CFA Jaume Tuset

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

Centres:

08061555C AFA Can Folguera

Zona de desplaçament: Rubí

Municipi: Rubí

Centres:

08060277C AFA Pau Casals

Municipi: Sant Cugat del Vallès

Centres:

08055713C CFA Sant Cugat del Vallès

Zona de desplaçament: Sabadell

Municipi: Sabadell

Centres:

08057011C CFA Can Rull

08056997C CFA La Concòrdia

08057001C CFA La Creu de Barberà

08063631C AFA Sabadell

08055075C CFA Torre Romeu

Zona de desplaçament: Terrassa

Municipi: Terrassa

Centres:

08059691C CFA Anna Murià

08062080C CFA Ègara

08062079C CFA Ramon Llull

08059706C CFA Salvador Espriu

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona de desplaçament: Granollers

Municipi: Canovelles

Centres:

08055041C CFA Canovelles

Municipi: les Franqueses del Vallès

Centres:

08062468C AFA Bellavista

Municipi: Granollers

Centres:

08061221C CFA Vallès

Zona de desplaçament: Mataró

Municipi: Mataró

Centres:

08062511C AFA Alarona

08060253C CFA Can Marfà

08042858C CFA Els Tarongers

Municipi: Premià de Mar

Centres:

08060265C AFA Premià de Mar

Zona de desplaçament: Mollet del Vallès

Municipi: la Llagosta

Centres:

08059044C CFA La Llagosta

Municipi: Mollet del Vallès

Centres:

08055385C CFA Mollet del Vallès

Municipi: Parets del Vallès

Centres:

08062043C AFA Parets del Vallès

Serveis Territorials a Girona

Zona de desplaçament: Blanes

Municipi: Blanes

Centres:

17007129C CFA Es Piteus

Municipi: Lloret de Mar

Centres:

17007014C AFA Lloret de Mar

Zona de desplaçament: Figueres

Municipi: Figueres

Centres:

17007178C CFA Maria Verdaguer

Zona de desplaçament: Girona

Municipi: Banyoles

Centres:

17008365C AFA Pla de l'Estany

Municipi: Girona

Centres:

17007181C CFA Girona

Municipi: Salt

Centres:

17005339C CFA Les Bernardes

Zona de desplaçament: Olot

Municipi: Olot

Centres:

17007671C CFA La Garrotxa

Municipi: Ripoll

Centres:

17008377C AFA Ripollès

Zona de desplaçament: Palafrugell

Municipi: Palafrugell

Centres:

17008146C CFA Palafrugell

Zona de desplaçament: Sant Feliu de Guixols

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

Centres:

17007658C CFA Sant Feliu de Guíxols

Zona de desplaçament: Santa Coloma de Farners

Municipi: Santa Coloma de Farners

Centres:

17008389C AFA La Selva

Serveis Territorials a Lleida

Zona de desplaçament: Balaguer

Municipi: Balaguer

Centres:

25008561C AFA Balaguer

Zona de desplaçament: Lleida

Municipi: Lleida

Centres:

25007611C CFA Joan Carles I

25006410C CFA Segrià

Zona de desplaçament: Mollerussa

Municipi: Mollerussa

Centres:

25008625C CFA Mollerussa

Zona de desplaçament: la Seu d'Urgell

Municipi: la Seu d'Urgell

Centres:

25008583C AFA La Seu d'Urgell

Zona de desplaçament: Solsona

Municipi: Solsona

Centres:

25008753C CFA Solsonès

Zona de desplaçament: Tàrrega

Municipi: Cervera

Centres:

25008571C AFA Cervera

Municipi: Tàrrega

Centres:

25008595C AFA Tàrrega

Zona de desplaçament: Vielha e Mijaran

Municipi: Vielha e Mijaran

Centres:

25008741C AFA Val d'Aran

Serveis Territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: Cambrils

Municipi: Vila-seca

Centres:

43010086C AFA Vilaseca

Zona de desplaçament: Reus

Municipi: Reus

Centres:

43008857C CFA Mas Pellicer

Zona de desplaçament: Tarragona

Municipi: Tarragona

Centres:

43007051C CFA Josepa Massanés i Dalmau

43008729C CFA Tarragona

Zona de desplaçament: Valls

Municipi: Montblanc

Centres:

43010323C AFA Montblanc

Municipi: Valls

Centres:

43010074C AFA Valls

Zona de desplaçament: el Vendrell

Municipi: el Vendrell

Centres:

43010062C AFA El Vendrell

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: Amposta

Municipi: Amposta

Centres:

43008754C CFA Sebastià Juan Arbó

Zona de desplaçament: Móra d'Ebre

Municipi: Móra d'Ebre

Centres:

43010311C AFA Ribera d'Ebre

Zona de desplaçament: Tortosa

Municipi: Tortosa

Centres:

43009771C AFA Tortosa

Annex 8

Barem de mèrits aplicable als cossos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació

1. Mèrits expressament indicats en la disposició addicional sisena, apartat 3, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

1.1 Antiguitat.

1.1.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en el cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa o en el cos d'inspectors d'educació, 2,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,16 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament com a funcionari de carrera, des del cos des del qual es concursa i, si s'escau, amb els serveis prestats en la funció inspectora d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Als efectes de determinar l'antiguitat en el cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i en el cos d'inspectors d'educació, es reconeixeran, respectivament, els serveis efectius prestats com a funcionaris de carrera en el cos d'inspectors de procedència i els prestats des de la data d'accés com a docents a la funció inspectora d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

1.1.2 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en altres cossos o escales docents, a què es refereix la LOE, 1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,083 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament, com a funcionari de carrera, des del cos des del qual es concursa i, si s'escau, amb els serveis prestats en la funció inspectora d'acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

1.1.3 Per cada any de permanència ininterrompuda com a funcionari amb destinació definitiva als mateixos serveis territorials, a la mateixa plantilla provincial o, si s'escau, a les unitats territorials en què estigui organitzada la inspecció d'educació:

Primer i segon anys: 2,00 punts per cadascun.

Tercer any: 3,00 punts.

Quart i cinquè anys: 4,00 punts per cadascun.

Sisè i següents: 5,00 punts per cadascun.

Les fraccions inferiors a 1 any no es podran comptabilitzar.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de pressa de possessió o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Als funcionaris que han de participar amb caràcter forçós perquè han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència o resolució de recurs o per procedir de la situació de l'excedència forçosa o per supressió expressa del lloc de treball amb caràcter definitiu, se'ls considerarà com a lloc des del qual participen, l'últim en el qual hagin prestat serveis amb caràcter definitiu, on s'acumularan, si s'escau, els serveis prestats posteriorment amb destinació provisional.

Aquests criteris també s'aplicaran als funcionaris que participin des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat amb canvi de residència.

1.1.4 Els funcionaris de carrera que participin per primera vegada amb caràcter voluntari podran valorar-se 1 punt per cada any de serveis prestats si a la sol·licitud de participació en aquest concurs de trasllats opten per aquesta puntuació en substitució de la puntuació corresponent al subapartat 1.1.3. Igualment, els funcionaris de carrera en situació de provisionalitat es valoraran 1 punt per cada any de serveis prestats.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament com a funcionari de carrera o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

1.2 Mèrits acadèmics (màxim 10 punts).

1.2.1 Doctorat i premis extraordinaris:

Per haver obtingut el títol de doctor en la titulació al·legada per a l'ingrés al cos des del qual es concursa, o per a l'accés, en el seu dia, als llocs corresponents de la inspecció d'educació, 5,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

Per premi extraordinari en el doctorat de la titulació al·legada per a l'ingrés al cos des del qual es concursa o per a l'accés, al seu dia, als llocs corresponents de la inspecció d'educació, 1,00 punt.

Document justificatiu: certificació acadèmica acreditativa corresponent i fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos o de l'al·legat al seu moment per a l'adscripció a la funció inspectora.

Per premi extraordinari en la titulació al·legada per l'ingrés al cos des del qual es concursa o per a l'accés, en el seu dia, als llocs corresponents de la inspecció d'educació, 0,50 punts.

Document justificatiu: certificació acadèmica acreditativa corresponent i fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos o de l'al·legat al seu moment per a l'adscripció a la funció inspectora.

Per haver obtingut el títol de doctor en altres llicenciatures, 3,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

Per premi extraordinari en un altre doctorat, 0,50 punts.

Document justificatiu: certificació acadèmica acreditativa corresponent i fotocòpia compulsada del títol.

Per premi extraordinari en una altra llicenciatura, 0,25 punts.

Document justificatiu: certificació acadèmica acreditativa corresponent i fotocòpia compulsada del títol.

1.2.2 Altres titulacions universitàries.

Les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos des del qual es participa, es valoraran com s'indica a continuació:

Per cada llicenciatura, enginyeria, arquitectura o altres títols declarats legalment equivalents, 3,00 punts.

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o altres títols declarats legalment equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 3,00 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

Per tal que siguin puntuades les titulacions de primer cicle caldrà presentar la fotocòpia compulsada del títol de diplomat o el resguard corresponent, o el certificat acadèmic en el qual es faci constar que s'han cursat i superat totes les assignatures corresponents a aquest cicle d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

A fi que es valorin els estudis de segon cicle detallats en el mateix apartat del barem, s'ha de presentar fotocòpia compulsada del títol o resguard corresponent a la llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títols declarats equivalents. La presentació d'aquests documents donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas es consideri que acreditin implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació d'algun dels documents esmentats en el paràgraf anterior.

No es podran baremar els estudis d'aquest tipus que han estat utilitzats per obtenir el títol al·legat per a l'ingrés al cos o qualsevol dels títols baremats per l'apartat anterior.

1.2.3 Titulacions d'ensenyaments de règim especial.

Les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes i conservatoris de música i dansa, es valoraran, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos des del qual es participa, com s'indica a continuació.

Titulacions de grau mitjà de música i dansa dels conservatoris professionals i superiors de música, 1,00 punt.

Titulacions de les escoles oficials d'idiomes de cicle elemental, 1,00 punt.

Titulacions de les escoles oficials d'idiomes de cicle superior, 1,00 punt.

La possessió del Certificat d'Aptitud o del de nivell avançat de l'Escola Oficial d'Idiomes engloba els dos cicles.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, 13.7.1988).

Pel que fa al subapartat 1.2, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial a l'Estat espanyol.

1.3 Formació i perfeccionament (màxim 5 punts).

1.3.1 Per cursos superats relacionats amb la funció docent i inspectora, organitzats pel Ministeri d'Educació, Política Social i Esport, per les administracions educatives de les comunitats autònomes que es trobin en ple exercici de les seves competències en matèria educativa o per universitats, així com els organitzats per institucions no lucratives que hagin estat homologats o reconeguts per les esmentades administracions, màxim 4,00 punts.

S'assignaran 0,10 punts per cada 10 hores de cursos superats acreditats. A aquests efectes, se sumaran les hores de tots els cursos i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 10 hores. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent amb especificació dels crèdits o les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no indiqui les hores o els crèdits). En el cas dels cursos organitzats per institucions no lucratives, a l'esmentada certificació s'hi farà constar el reconeixement de l'homologació corresponent del curs que s'al·lega. En cas que els cursos a al·legar constin a l'aplicació EPOCA de la Generalitat de Catalunya, la justificació documental serà la impressió pel participant de la pantalla corresponent.

1.3.2 Per participar en la direcció o execució de programes educatius o per haver impartit cursos de perfeccionament convocats i/o autoritzats pel Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i per les administracions educatives de les comunitats autònomes, màxim 1,00 punt.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent o informe de la direcció general o de la direcció provincial que correspongui.

2. Altres mèrits (màxim 20 punts).

2.1 Publicacions (màxim 5 punts).

Per publicacions de caràcter didàctic o científic directament relacionades amb l'ensenyament.

Documents justificatius: en el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com certificat de l'editorial on consti el nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas que l'editor sigui una universitat, organisme o entitat pública, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l'òrgan competent que indiqui els objectius de la publicació i la difusió que se n'ha realitzat.

En el cas de les revistes, certificació en què consti el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista.

En el cas que l'editorial o associació hagin desaparegut, aquest extrem haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat, on no hi figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre o, si escau, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor.

En el cas de publicacions que només es donen en format electrònic, es presentarà un informe oficial en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la base de dades bibliogràfica. En aquest document se n'indicarà la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la revista, el volum, l'any i la pàgina inicial i la final.

2.2 Treballs desenvolupats (màxim 10 punts).

2.2.1 Per cada any de serveis com a subdirector general de la Inspecció d'Educació, inspector general o inspector en cap de la Inspecció Central d'Educació General Bàsica, de Batxillerat, o Ensenyament Mitjà de l'Estat o coordinador general de Formació Professional o equivalents, 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,125 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec durant aquest curs.

2.2.2 Per cada any de serveis com a cap de Servei de la Inspecció d'Educació, inspector central, inspector central d'educació general bàsica, batxillerat o ensenyament mitjà de l'Estat, o coordinador central de formació professional, secretari o administrador de la Inspecció Central o inspector de la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació o equivalents, 1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,083 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec durant aquest curs.

2.2.3 Per cada any de servei com a inspector en cap, inspector en cap provincial d'educació general bàsica o inspector en cap de districte de batxillerat o ensenyament mitjà de l'Estat o coordinador en cap provincial de formació professional, o cap de Servei Provincial d'Inspecció Tècnica d'Educació o cap de divisió o equivalents, 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,062 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec durant aquest curs.

2.2.4 Per cada any com a inspector en cap adjunt, coordinador d'àrea, coordinador de sector, inspector cap de districte, cap adjunt o coordinador d'equips sectorials o equivalents, 0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,041 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec durant aquest curs.

2.2.5 Per cada any de serveis en llocs de l'Administració educativa de nivell de complement de destinació igual o superior a l'assignat al cos pel qual es participa, sempre que aquests siguin diferents dels enumerats als subapartats del 2.2.1 a 2.2.4 d'aquest annex, 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,062 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec durant aquest curs.

2.3 Per pertànyer a algun dels cossos de catedràtics, 3,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti la pertinença al cos de catedràtics. Quedaran exempts de la presentació d'aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

2.4 Exclusivament per a llocs situats a Navarra, al País Basc i a la Comunitat Valenciana (màxim, 5 punts)

Les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats a Navarra, al País Basc i a la Comunitat Autònoma Valenciana podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que s'hi determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques a què fa referència l'apartat II de l'annex IV del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre.

Notes:

1. Valoració de l'antiguitat.

Els anys de serveis al·legats corresponents al subapartat 1.1.2 no es tindran en compte si han estat simultanis amb els serveis dels subapartats 1.1.1, 1.1.3 o 1.1.4.

Als efectes previstos als subapartats 1.1.1 i 1.1.3, seran computats els serveis prestats en la situació de serveis especials, expressament declarats com a tals als apartats que preveu l'article 29.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, així com els corresponents a situacions d'idèntica naturalesa establertes per disposicions anteriors a la citada Llei 30/1984. Igualment, serà computat, a aquests efectes, el primer any d'excedència per cura de familiars declarada d'acord amb la Llei 39/1999, de 5 de novembre.

2. Funcionaris de carrera que participen per primera vegada amb caràcter voluntari.

Aquests funcionaris podran optar, si ho indiquen a la sol·licitud de participació, per la puntuació corresponent als subapartats 1.1.3 o 1.1.4 d'aquest barem.

En cas d'optar pel subapartat 1.1.4, se'ls puntuarà per aquest subapartat, a més dels anys de serveis prestats com a funcionaris de carrera en situació de provisionalitat, els que hagin prestat en el lloc des del qual participen amb destinació definitiva.

En el supòsit que no es manifesti cap opció a la sol·licitud de participació, s'entendrà que opten per la puntuació corresponent al subapartat 1.1.3.

3. Els anys de serveis al·legats corresponents al subapartat 2.2.5 no es tindran en compte si han estat simultanis amb qualsevol dels serveis al·legats per l'apartat 2.2.

4. Valoració del treball desenvolupat. Pel que fa a l'apartat 2.2 únicament es computaran els càrrecs ocupats com a funcionaris de carrera.

Annex 9

Barem de mèrits aplicable als cossos de catedràtics i professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

1. Mèrits expressament indicats a la disposició addicional sisena, apartat 3, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

1.1 Cossos de catedràtics.

1.1.1 Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, 6,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti o se li reconegui la pertinença al cos de catedràtics. Quedaran exempts de la presentació d'aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

1.1.2 Per cada any d'antiguitat en els cossos de catedràtics, 0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,04 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Als efectes d'aquest subapartat, l'antiguitat en els cossos de catedràtics, amb anterioritat a la integració en aquests, serà la que tinguessin en el corresponent cos de professors amb la condició de catedràtic.

1.2 Antiguitat.

1.2.1 Per cada any de serveis efectius prestats, en situació de servei actiu, com a funcionari de carrera en el cos a què correspon la vacant, 2,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,16 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d'altres cossos o escales docents, a què es refereix la LOE, del mateix grup o superior, 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,12 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

1.2.3 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d'altres cossos o escales docents, a què es refereix la LOE, d'un grup inferior, 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,06 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

1.2.4 Per cada any consecutiu de permanència ininterrompuda com a funcionari amb destinació definitiva en el mateix lloc del centre des del qual es concursa o en el qual s'està adscrit temporalment a l'estranger, o en situació d'adscripció a la funció de la inspecció d'educació o a altres llocs, serveis d'investigació o de suport a la docència, dependents de l'Administració educativa, sempre que aquestes situacions d'adscripció tinguin com a conseqüència la pèrdua de la destinació docent:

Primer i segon anys: 2,00 punts per cadascun.

Tercer any: 3,00 punts.

Quart i cinquè anys, 4,00 punts per cadascun.

Sisè any: 5,00 punts.

Setè i vuitè anys: 4,00 punts per cadascun.

Novè any: 3,00 punts.

Desè any i següents: 2,00 punts per cadascun.

Les fraccions inferiors a 1 any no es podran comptabilitzar.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

En els supòsits d'adscripció, el temps que transcorre des de la seva finalització fins la participació en aquest concurs serà valorat pel subapartat 1.2.5.

Als efectes d'aquest subapartat 1.2.4, es considera centre des del qual se sol·licita participar en aquest concurs de trasllats, el centre a la plantilla del qual pertany el funcionari amb destinació definitiva o en el que està adscrit, sempre que la situació d'adscripció impliqui la pèrdua de la destinació docent. Els professors que tenen la destinació definitiva en un centre, per integració o desglossament, o trasllat total o parcial d'un altre, comptaran, als efectes d'aquest subapartat, la permanència ininterrompuda referida al seu centre d'origen.

Únicament seran computables per aquest subapartat 1.2.4 els serveis prestats com a funcionari de carrera en el cos pel qual es concursa.

Pel que fa a la determinació dels serveis a què es refereix aquest subapartat 1.2.4, respecte dels funcionaris que han de participar en aquest concurs de trasllats perquè han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs, per procedir de la situació d'excedència forçosa, o per haver-los estat suprimit expressament el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu es considerarà com a lloc des del qual participen, l'últim en el qual hagin prestat serveis amb caràcter definitiu, al qual s'acumularan, si és el cas, els serveis prestats provisionalment, amb posterioritat, en altres llocs.

Aquests funcionaris afectats per la pèrdua definitiva del lloc podran, així mateix, acumular al lloc de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el lloc immediatament anterior al de la supressió. Per al professorat afectat per desplaçaments consecutius del lloc de treball, l'acumulació de serveis comprendrà els prestats amb destinació definitiva als llocs de treball dels quals, successivament, va ser desplaçat. En cas que els funcionaris afectats no hagin ocupat cap altra destinació definitiva podran acumular, als efectes d'aquest subapartat, 1 punt per cada any amb destinació provisional.

També s'aplicaran aquests criteris als funcionaris que participin des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat amb canvi de residència.

Els funcionaris que prestin serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d'haver-los estat suprimida amb caràcter definitiu la plaça de la que eren titulars tindran dret que se'ls consideri com a prestats en el centre des del que concursen els serveis que acreditin en el centre en què se'ls va suprimir la plaça i, si s'escau, els prestats amb caràcter provisional amb posterioritat a la supressió. Aquest mateix criteri s'aplicarà als qui presten serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d'haver perdut la seva destinació per compliment de sentència o resolució de recurs o per provenir de la situació d'excedència forçosa.

1.2.5 Els funcionaris de carrera en situació de provisionalitat es valoraran 1 punt per cada any de serveis prestats.

Els funcionaris de carrera que participin per primera vegada amb caràcter voluntari podran valorar-se 1 punt per cada any de serveis prestats, si a la sol·licitud de participació en aquest concurs de trasllats opten per aquesta puntuació en substitució de la puntuació corresponent al subapartat 1.2.4. Aquesta opció comportarà la suma dels anys de serveis prestats en el centre des del qual participin amb destinació definitiva, així com dels anys de serveis prestats com a funcionaris de carrera en situació de provisionalitat.

En el cas de no manifestar cap opció a la sol·licitud de participació, s'entendrà que el funcionari opta per la puntuació corresponent al subapartat 1.2.4 d'aquest barem.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

1.2.6 Quan la plaça amb caràcter definitiu des de la que es participa tingui la qualificació d'especial dificultat, per estar ubicada en un centre d'atenció educativa preferent, se sumarà a la puntuació del subapartat 1.2.4 la següent puntuació:

Primer i segon anys: 1,00 punt per cadascun.

Tercer any: 1,50 punts.

Quart i cinquè anys: 2,00 punts per cadascun.

Sisè any: 2,00 punts.

Setè i vuitè anys: 2,00 punts per cadascun.

Novè any: 1,50 punts.

Desè any i següents: 1,00 punt per cadascun.

Les fraccions inferiors a 1 any no es podran comptabilitzar.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

Notes:

Als funcionaris de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant en el cos com en el lloc, se'ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

Als efectes dels subapartats 1.2.1, 1.2.4 i 1.2.5, es valoraran com a any tots aquells serveis que es corresponguin amb serveis efectius prestats des de la data d'inici del curs acadèmic fins a la data de finalització del mateix.

En els subapartats 1.2.2 i 1.2.3 no es tindran en consideració els anys en què els serveis s'hagin prestat simultàniament, ni tampoc els anys en què aquests serveis siguin simultanis amb els serveis computables pels subapartats 1.2.1, 1.2.4 o 1.2.5.

En els subapartats 1.2.1, 1.2.4 i 1.2.5 podran ser computats els serveis que s'hagin prestat en situació de serveis especials obtinguda a l'empara dels supòsits que preveu l'article 29.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost. També podran ser computats per aquests subapartats els serveis prestats en les situacions equivalents als serveis especials establertes per disposicions anteriors a la citada Llei 30/1984. Igualment, podrà ser computat per aquests subapartats el primer any d'excedència per cura de familiars declarada segons la Llei 39/1999, de 5 de novembre.

La puntuació que s'assigni pel subapartat 1.2.6 sempre es computarà a partir del curs acadèmic en què el citat centre en qüestió hagi estat expressament qualificat com a centre d'atenció educativa preferent i mentre el centre no ho hagi deixat d'estar.

1.3 Mèrits acadèmics (màxim 10 punts).

1.3.1 Doctorat i premis extraordinaris:

Per haver obtingut el títol de doctor en la titulació al·legada per a l'ingrés al cos des del qual es concursa, 5,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

Per premi extraordinari en el doctorat de la titulació al·legada per a l'ingrés al cos des del qual es concursa, 1,00 punt.

Documents justificatius: certificació acadèmica acreditativa corresponent i fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos.

Per premi extraordinari en la titulació al·legada per a l'ingrés al cos des del qual es concursa, 0,50 punts.

Les especificacions que es fan en aquest apartat relatives a doctorat, premi extraordinari en el doctorat i premi extraordinari en la titulació al·legada per a l'ingrés en el cos des del qual es concursa, a efectes de la participació dels funcionaris dels cossos de catedràtics, s'entendran referides a la titulació al·legada per a l'ingrés al corresponent cos de professors des del qual s'han integrat o, si s'escau, l'al·legada per a l'ingrés en el cos de catedràtics numeraris de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

Documents justificatius: certificació acadèmica acreditativa corresponent i fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos.

Pel títol de doctor en altres llicenciatures, 3,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

Per premi extraordinari en un altre doctorat, 0,50 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica acreditativa corresponent i fotocòpia compulsada del títol.

Per premi extraordinari en altres llicenciatures, 0,25 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica acreditativa corresponent i fotocòpia compulsada del títol.

1.3.2 Altres titulacions universitàries.

Es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial, com s'indica a continuació:

Titulacions universitàries de primer cicle:

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 3,00 punts.

En cap cas es valorarà el primer títol o estudis d'aquest tipus que tingui el participant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del primer títol i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

En cas d'al·legar la superació dels estudis corresponents al primer cicle, caldrà presentar la certificació acadèmica respectiva en la qual es faci constar que s'han cursat i superat totes les assignatures corresponents a aquest cicle d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents, 3,00 punts.

En el cas de funcionaris de cossos docents del grup A, no es valorarà el primer títol o estudis d'aquest tipus que tingui el participant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del primer títol i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

A fi que es valorin els estudis de segon cicle s'ha de presentar fotocòpia compulsada del títol o resguard corresponent a la llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títols declarats equivalents. La presentació d'aquests documents donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas no es consideri que acreditin implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació d'algun dels documents esmentats en el paràgraf anterior.

1.3.3 Titulacions d'ensenyaments de règim especial.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes i conservatoris professionals i superiors de música o dansa, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos des del qual es participa, com s'indica a continuació:

Titulacions de grau mitjà de música i dansa dels conservatoris professionals i superiors de música, 1,00 punt.

Titulacions de les escoles oficials d'idiomes, de cicle elemental, 1,00 punt.

Titulacions de les escoles oficials d'idiomes, de cicle superior, 1,00 punt.

La possessió del certificat d'aptitud o del de nivell avançat de l'escola oficial d'idiomes engloba els dos cicles.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

Pel que fa a tot l'apartat 1.3, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial a l'Estat espanyol.

1.4 Formació i perfeccionament (màxim 5 punts).

1.4.1 Per cursos superats que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de les especialitats corresponents a les places a les quals opti el participant, o relacionats amb l'organització escolar o amb les noves tecnologies aplicades a l'educació, organitzats pel Ministeri d'Educació, Política Social i Esport, per les administracions educatives que es trobin en ple exercici de les seves competències en matèria educativa o per universitats, així com els organitzats per institucions no lucratives que hagin estat homologats o reconeguts per les esmentades administracions:

Per cada 10 hores de curs s'assignaran 0,10 punts (màxim 4 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 10. Quan els cursos en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). En el cas dels cursos organitzats per institucions no lucratives, a l'esmentada certificació s'hi farà constar el reconeixement de l'homologació corresponent del curs que s'al·lega. En cas que els cursos a al·legar constin a l'aplicació EPOCA de la Generalitat de Catalunya, la justificació documental serà la impressió pel participant de la pantalla corresponent.

1.4.2 Per altres activitats de formació i perfeccionament en matèria educativa, inclosa la impartició de cursos, fins a 1 punt com a màxim.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent.

1.4.3 Per cada especialitat de la que sigui titular, corresponent al cos pel qual es concursa, diferent a la d'ingrés, adquirida pel procediment d'adquisició de noves especialitats, regulat en el Reials decrets 850/1993, de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer i 276/2007, de 23 de febrer, o obtinguda mitjançant la superació d'un concurs oposició convocat amb anterioritat al 1994, 1,00 punt.

En el cas dels cossos de catedràtics, s'entendran especialitats adquirides en el corresponent cos de professors.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de la credencial d'adquisició de la nova especialitat. Quedaran exempts de la presentació d'aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

2. Altres mèrits (màxim 20 punts).

2.1 Publicacions (màxim 5 punts).

2.1.1 Per publicacions de caràcter didàctic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes generals o transversals del currículum educatiu o relacionades amb l'organització escolar, fins a 2,50 punts.

2.1.2 Per publicacions de caràcter científic, projectes i innovacions tècniques sobre les disciplines objecte del concurs, fins a 2,50 punts.

Documents justificatius: En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com certificat de l'editorial on consti el nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas que l'editor sigui una universitat, organisme o entitat pública, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l'òrgan competent que indiqui els objectius de la publicació i la difusió que se n'ha realitzat.

En el cas de les revistes, certificació en què consti el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista.

En el cas que l'editorial o associació hagin desaparegut, aquest extrem haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat, on no hi figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, o, en el seu cas, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor.

En el cas de publicacions que només es donen en format electrònic, es presentarà un informe oficial en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la base de dades bibliogràfica. En aquest document se n'indicarà la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la revista, el volum, l'any i la pàgina inicial i la final.

2.1.3 Mèrits artístics (màxim 2,50 punts).

Per premis en exposicions o en concursos d'àmbit autonòmic, nacional o internacional; per composicions estrenades com autor, publicacions, concerts com a solistes o enregistraments amb dipòsit legal; per premis en certàmens o en concursos d'àmbit autonòmic, nacional o internacional.

Documents justificatius: els programes, crítiques, els exemplars corresponents i, si s'escau, l'acreditació dels premis obtinguts.

2.2 Treballs desenvolupats (màxim 10 punts).

2.2.1 Per cada any com a director en centres públics docents o en serveis educatius previstos al Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Educació, o com a coordinador d'aula de formació de persones adultes, així com a director d'Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles, 3,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,25 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec durant aquest curs. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

2.2.2 Per cada any com a vicedirector, subdirector, secretari, cap d'estudis o equivalents en centres públics docents, 2,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,16 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec durant aquest curs. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

2.2.3 Per cada any en altres càrrecs directius en centres públics docents, 1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,08 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament, on consti la durada real del càrrec. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

2.2.4 Per cada any com a cap de seminari, de departament o de divisió en centres públics d'ensenyament secundari, de batxillerat, d'adults, de formació professional, d'ensenyaments artístics i d'idiomes, assessor de formació permanent o càrrecs anàlegs, 0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,04 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament, on hi consti la durada real del càrrec. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d'aquests documents.

2.2.5 Per cada any de serveis en un lloc de treball de l'administració educativa del mateix o superior nivell de complement de destinació a l'assignat al cos pel qual participa, així com comissió de serveis a la Inspecció d'Educació, assessor tècnic docent i responsable tècnic docent, 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,12 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o encàrrec de funcions a un lloc que figuri a la Relació de Llocs de Treball de l'organisme corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o certificació corresponent i si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat en el lloc durant aquest curs, i/o resolució de comissió de serveis.

2.3 Exclusivament per a llocs situats a Navarra, al País Basc i a la Comunitat Valenciana (màxim, 5 punts)

Les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats a Navarra, al País Basc i a la Comunitat Autònoma Valenciana podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que s'hi determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques a què fa referència l'apartat II de l'annex II del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre.

Notes:

En cas d'haver desenvolupat càrrecs amb simultaneïtat, no podrà acumular-se la puntuació corresponent.

Pel que fa als subapartats 2.2.1 a 2.2.5, únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

En el cas de funcionaris de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, es tindran en compte els serveis prestats en aquests càrrecs com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, amb anterioritat a la integració, inclosos els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

Als efectes previstos als subapartats 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3 es consideraran centres públics assimilats als centres públics d'ensenyament secundari els següents:

Instituts de Batxillerat.

Instituts de Formació Professional.

Centres d'Educació de Persones Adultes, sempre que imparteixin els mateixos ensenyaments que als centres a què es refereixen aquests apartats.

Centres d'Ensenyaments Integrats.

Als efectes previstos al subapartat 2.2.2 es consideraran càrrecs directius equivalents almenys els següents:

Els càrrecs assenyalats en aquest subapartat ocupats en seccions de formació professional.

Cap d'estudis adjunt.

Cap d'estudis d'FP

Cap de residència.

Delegat del cap d'estudis en instituts de batxillerat o càrrec equivalent en altres comunitats autònomes.

Director-cap d'estudis de secció delegada.

Director de secció filial.

Director de centre oficial de patronat d'ensenyament mitjà.

Director en funcions d'extensió d'institut de batxillerat.

Adjunt al director de CREDA.

Coordinador pedagògic als instituts d'ensenyaments secundaris.

Càrrec addicional als instituts d'ensenyaments secundaris.

Administrador de centres de formació professional.

Professor delegat en seccions de formació professional.

Als efectes previstos al subapartat 2.2.3 es consideraran altres càrrecs directius els següents:

Vicesecretari.

Adjunt al secretari

Delegat-cap d'estudis nocturns en secció delegada.

Delegat del secretari d'extensions d'instituts de batxillerat o càrrec equivalent en altres comunitats autònomes.

Director, cap d'estudis o secretari de centres homologats amb conveni amb corporacions locals.

Director de col·legi lliure adoptat, amb número de registre de personal.

Secretari de centre oficial de patronat d'ensenyament mitjà.

Càrrec annex d'escola d'art i superior de disseny

Als efectes previstos al subapartat 2.2.4 es consideraran altres càrrecs anàlegs els següents:

Cap d'Àrea d'Escola d'Art i Superior de Disseny.

Coordinador de Qualitat (ISO).

Coordinador d'Activitats i Serveis.

Coordinador d'Educació Secundària, de Batxillerat o de Formació Professional.

Coordinador d'Informàtica.

Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals.

Coordinador Lingüístic.

Coordinador amb responsabilitats administratives

Coordinador d'ensenyaments inicials (Formació d'adults)

Coordinador d'ensenyaments bàsics (Formació d'adults)

Coordinador de competències per a la societat de la informació (Formació d'adults)

Coordinador de proves d'accés (Formació d'adults)

Tutor d'Aprenentatge.

Professors adscrits en comissió de servei als serveis de l'Administració educativa o als instituts de ciències de l'educació, no inclosos a l'apartat 2.2.5.

La valoració del treball desenvolupat en centres d'adults només es valorarà quan s'hagin impartit els mateixos ensenyaments que en els centres a què es refereix aquest apartat.

(08.336.186)