Comunicat unitari vagues maig i juny 20220

634 16/05/2022, 11:26       #Vaga, #Mobilitzacions, #Comunicats,

El personal dels centres educatius hem protagonitzat les mobilitzacions més grans dels darrers trenta anys, una autèntica revolució educativa amb l’objectiu de revertir les retallades que arrosseguem, millorar les nostres condicions laborals i augmentar els recursos necessaris per a la qualitat de l’educació pública en el nostre país (6%del PIB).

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)0

3841 16/05/2022, 09:00       #Decret de plantilles, #Adjudicacions d'estiu,

Descripció del procediment

El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l'annex 1 de la Resolució​ EDU/819/2022​,. Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d'acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d'haver consultat prèviament l'equip directiu del centre, cal disposar de la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris per a la decisió, s'ha de tenir en compte la seva experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l'avaluació positiva de l'exercici de la docència, especialment la relacionada amb el lloc de provisió.

En el marc del procediment general, per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional, llocs d'àmbit i competic en centres de formació d'adults, i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat, centres d'educació especial, s'entén que reuneixen aquests requisits quan la direcció del centre formalitza proposta sobre docents que el curs 2021-2022​ han exercit un mínim de quatre mesos al mateix centre (si el docent és interí, ha de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).

En el marc del procediment previ i pel que fa als centres de nova o recent posada en funcionament, llocs de cicles formatius i família professional nova que s'implanten el curs 2022-2023 i de centres amb subseus en un municipi diferent, s'entén que reuneixen aquests requisits quan la direcció del centre formalitza proposta sobre docents que el curs 2021-2022 han exercit docència al mateix centre (si el docent és interí, ha de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).​

En cas contrari, per proposar un nou docent la direcció del centre ha d'aplicar el procediment específic amb requisit d'entrevista prèvia​

Serveis mínims vagues 17 i 25 de maig i 2 i 9 de juny0

781 13/05/2022, 10:36       #Vaga, #Mobilitzacions,

ORDRE EMT/ /2022, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic dins l’àmbit territorial de Catalunya.
(...)
Una persona de l’equip directiu per cada centre. S’entén com a tal alguna de les persones següents: el/la director/a, el/la coordinador/a pedagògic/a, el/la cap d’estudis o el/la secretari/ària, i en el cas de les llars d’infants, un membre del claustre.
A més de la persona esmentada:
Per a l’ensenyament infantil, de primària i secundària (de 3 a 16 anys): un docent per cada 3 unitats o aules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Estabilització, concurs de mèrits i concurs-oposició 0

2123 13/05/2022, 10:03       #Interins i substituts, #Comunicats,

El temps ens ha donat ben aviat la raó. Ara mateix tenim a Secundària unes 15.000 places per a l’estabilització del professorat interí –a més de 200 d’EOI i unes 140 per a Arts Plàstiques i Disseny-, amb dos processos selectius específics i excepcionals: la convocatòria d’un concurs de mèrits d’accés a la funció docent –unes 6.600 places-, i un concurs-oposició per a l’estabilització del personal interí –al voltant de 9.000 places-. D’acord amb això, quedarien pendents unes 1.100 places, que s’incorporarien a la via ordinària del concurs oposició per a futures convocatòries.

Hi havia un acord previ, el compliment del qual hauria representat més de 4.000 places de Secundària que s’haurien convocat aquest curs, que al final es va resoldre no convocar. Un error, no sabem si calculat o no, però un error. Perquè ara, en una sola convocatòria d’oposicions amb més de 9.000 places, el caos està gairebé assegurat. Si s’haguessin convocat oposicions aquest curs, tal i com estava inicialment previst i compromès –i com nosaltres vam reclamar- ara mateix els nombres serien menors, i s’hi haurien pogut incorporat fàcilment aquestes 1.000 places que corresponen al mateix nombre d’interins que hauran d’anar al concurs-oposició ordinari.

Projecte d'ordre per la qual s'estableix el currículum de la formació instrumental per a les persones adultes0

507 13/05/2022, 09:52       #Normativa i legislació, #LOMLOE, #LEC,

ORDRE EDU/ /20XX, per la qual s’estableix el currículum de la formació instrumental per a les persones adultes.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Provisió de vacants per al curs 2022-2023 a l'IOC i a diferents Serveis Educatius0

1594 12/05/2022, 12:58       #Decret de plantilles,

IOC: sol·licituds fins el 16 de maig.

Serveis Educatius

Baix Llobregat

Barcelona Comarques

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

Lleida

Tarragona

Terres de l’Ebre

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Borrador de la propuesta de coordinación estatal del concurso de méritos de estabilización0

1105 12/05/2022, 11:38       #Interins i substituts,

Con motivo de la publicación del Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a la que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; el Ministerio de Educación y Formación Profesional evalúa cuál puede ser su participación en la aplicación de la disposición transitoria quinta, para la estabilización de las plazas a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Rèplica unitària a l’article del Sr. Gonzàlez-Cambray0

730 12/05/2022, 10:20       #Opinió, #Mobilitzacions,

Aquest 1 de maig, el conseller d’Educació, Sr. Gonzàlez-Cambray, va publicar en aquest mateix rotatiu un article amb el títol "Fem que les coses passin al servei de l’alumnat" . Els sindicats docents sotasignats volem agrair al diari ARA que ens cedeixi aquest espai per donar-li la rèplica. Una rèplica necessària, perquè el seu article està ple d’imprecisions, mitges veritats i falsedats, amb acusacions contra els que no compartim els seus punts de vista –que som "molts més dels que ells volen i diuen", com deia en Raimon–, que no poden quedar sense resposta.

Ni remoció per avaluació negativa ni entrevistes eliminatòries. Els tribunals ens donen -de nou- la raó0

4283 11/05/2022, 10:42       #Serveis Jurídics, #Mobilitzacions, #Decret de plantilles,

Professors de Secundària ha obtingut una nova victòria contra l’arbitrarietat del Departament d’Educació. En aquesta nova garrotada judicial, la més alta instància, el Tribunal Suprem, a la qual va acudir el Departament, ha tombat el recurs de cassació de la Generalitat contra la sentència sobre el Decret de Plantilles i projecta així la doctrina a tot l’estat.
Ara fa dos anys el TSJC va estimar parcialment un recurs de Professors de Secundària (aspepc·sps) i va anul·lar una sèrie de preceptes del Decret 39/2014, El «Decret de Plantilles”, entre d’altres, els que es referien a la remoció del lloc de treball de funcionaris per avaluació negativa i el caràcter eliminatori de les entrevistes en el sí dels concursos específics.

[Vídeo] X Jornades de Secundària. L'educació en el segle XXI. Resum0

568 11/05/2022, 10:24       #Formació,

Conferències a càrrec de Catherine L’Ecuyer, Gregorio Luri, Gabriel Heller Sahlgren i debat amb la col·laboració d'Andreu Navarra.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal