DOGC...


Calendari escolar per al curs 2023-20240

1922 31/05/2023, 09:52       #DOGC,

ORDRE EDU/133/2023, de 26 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
(...)

En l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i els cicles formatius de formació professional de grau bàsic, el curs s'iniciarà el quart dia laborable del mes de setembre.
En el batxillerat, els cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior, els cursos d'especialització de la formació professional, els itineraris formatius específics, els programes de formació i inserció, el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior el curs s'iniciarà el primer dia laborable després de l'11 de setembre.
En els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny i en els d'arts escèniques el curs s'iniciarà el primer dia laborable després de l'11 de setembre.
En els ensenyaments artístics de règim especial i en els graus professionals de música i dansa les classes no han de començar més tard del 18 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.
En els ensenyaments esportius les classes s'han d'iniciar no més tard del dia 18 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.
En els ensenyaments de centres i aules de formació d'adults les classes han de començar no més tard del dia 18 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.
En els ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes les classes s'han d'iniciar no més tard del 25 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.
En tots els ensenyaments, la preparació del curs i l'aprovació d'horaris s'ha d'haver efectuat amb anterioritat a la data d'inici de les classes."

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Adjudicacions provisionals. Curs 2023-2024. Publicades les instruccions0

6204 03/05/2023, 08:51       #DOGC, #Adjudicacions d'estiu,

RESOLUCIÓ EDU/1443/2023, de 26 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2023 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

Utilitza els aplicatius de Professors de Secundària (aspepc·sps):

Generador de peticions. Crea un llistat dels centres per ordre de proximitat a casa vostra.
Fitxa del centre: complexitat, plantilla, forma d'ocupació, substitucions, ensenyaments, adreça, telèfon…

Horari de l'aplicació per presentar la sol·licitud
De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores
Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores
(Avís: L'aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a les 9 hores del dia que s'obre)

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Acord de govern sobre la creació del programa Sensei0

1457 30/03/2023, 09:55       #Interins i substituts, #DOGC,

ACORD GOV/69/2023, de 28 de març, pel qual es crea el Programa temporal de residència inicial docent en centres educatius, Sensei.

2. Destinataris

El Programa s'adreça al personal docent novell que reuneix els requisits següents:

a) Disposar de la titulació que habilita per a la docència, d'acord amb el que estableix la legislació vigent: grau d'Educació Infantil, grau d'Educació Primària i màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

b) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

c) Ésser personal docent de la borsa de treball del Departament d'Educació amb una experiència inferior a 3 mesos i que no ha participat en el curs d'iniciació a la tasca docent ni ha estat avaluat.

d) Manifestar la voluntat de participar en el Programa durant un curs.

La participació en el Programa té caràcter voluntari i una durada d'un curs escolar.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: resultat del sorteig per determinar l'ordre d'actuació1

5904 29/03/2023, 10:40       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ PRE/1020/2023, de 27 de març, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l'any 2023.

Resolc:

 

Determinar que l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en els processos de selecció que es duguin a terme l'any 2023 s'inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “O”.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de trasllats 2022-2023: publicació de les vacants definitives0

8191 29/03/2023, 10:29       #DOGC, #Concurs de trasllats,

RESOLUCIÓ EDU/1000/2023, de 22 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

Resolc:

 

-1 Elevar a definitiva la relació de les vacants provisionals de llocs de treball de la Inspecció d'Educació, dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny, fetes públiques en els annexos 1 i 2 de la Resolució EDU/55/2023, de 12 de gener, amb les modificacions que es detallen a l'annex, en els termes següents:

Apartat a: llocs de treball que no apareixien a la Resolució de vacants provisionals i dels quals ara hi ha alguna vacant.

Apartat b: llocs de treball que constaven a la Resolució de vacants provisionals i que han deixat de tenir vacants.

Apartat c: llocs de treball en què es produeix una variació en relació amb el nombre de vacants publicat en la Resolució de vacants provisionals.

Es publiquen els centres ordenats per Serveis Territorials, mantenint els mateixos criteris que en els annexos de la Resolució EDU/3085/2022, d'11 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats.

 

-2 Amb la publicació d'aquesta Resolució es consideren contestades, a tots els efectes, les reclamacions presentades contra la Resolució EDU/55/2023, de 12 de gener.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: pròrroga d'un mes del termini de publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos0

4431 27/02/2023, 09:48       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/589/2023, de 20 de febrer, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre. (...)
Vista l'alta participació, la carrega de gestió de la validació de les corresponents sol·licituds presentades i amb la finalitat de facilitar a les persones aspirants el tràmit d'esmenes i possibles reclamacions. (...)
Prorrogar un mes, com a màxim, el termini per publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, que preveu la base 5.1 del concurs oposició convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, per proveir 14.238 places docents.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits per a seleccionar director o directora de diversos centres públics: llista d'admesos i exclosos0

944 23/02/2023, 11:39       #DOGC,

Resolució, de 22 de febrer de 2023, per la qual es publica la llista de persones aspirants admeses i excloses que participen en el concurs de mèrits per seleccionar el director/a de diversos centres docents públics dependents del Departament d’Educació.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Convocatòria concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis a l'IOC 2022-230

416 22/02/2023, 10:19       #DOGC,

S'ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/447/2023, de 15 de febrer, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l'Institut Obert de Catalunya.
La sol·licitud s'ha de formalitzar a través de la pàgina web https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/concursos/ on les persones aspirants tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.
Termini de presentació de la sol·licitud és de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà que es publiqui aquesta Resolució de convocatòria al DOGC. Del 22 de febrer al 14 de març de 2023.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: correcció d'errades a la convocatòria0

6171 31/01/2023, 10:59       #Oposicions, #DOGC,

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent (DOGC núm. 8820, de 27.12.2022).

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Bases del programa de mobilitat i formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals0

238 24/01/2023, 10:17       #DOGC, #Cicles Formatius,

RESOLUCIÓ EDU/93/2023, de 17 de gener, per la qual s’actualitzen les bases del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2022-2023.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal