Oposicions 2005 -Aclariments fase d'oposició-0

3413 08/03/2005, 21:18       #Oposicions, #LOCE,

Aclariments sobre la fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per aspirants amb disminucions

Aquestes notes sobre la base 6.4 Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per aspirants amb disminucions de la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, publicada al DOGC núm. 4298 de l'11.1.2005, no la modifiquen ni hi afegeixen cap element.

Primera prova

Els tribunals faran públics, en el taulell d'anuncis i abans de cada prova, els criteris de correcció, tal com indica la Resolució. El Departament d'Educació proposarà als tribunals d'una mateixa especialitat que homogeneïtzin les proves i les pautes de correcció perquè siguin equivalents, sense perjudici de les competències que els són pròpies.

Així mateix, el dia de l'acte de presentació, els tribunals donaran instruccions sobre el material que els aspirants podran utilitzar (calculadores, ordinadors, etc.)

 • Cos de mestres
 • Cos de professors d'ensenyament secundari

A l'annex 3 de la Resolució hi ha l'especificació del contingut de la primera part (prova pràctica) de la primera prova per a cada especialitat.

Segona prova

Aspectes generals

Pel que fa a la programació, els decrets curriculars especifiquen:

 • Àrea : infantil, primària i ESO
 • Matèria: batxillerat
 • Mòdul: es refereix a l'FP

La programació té com a punt de referència el segon nivell de concreció de l'àrea o la matèria del projecte curricular del centre i posteriorment es desenvolupen les unitats didàctiques (vegeu concrecions per etapes educatives).

Per tant, una manera de resoldre la programació que es demana, és plantejar un referent general (2n nivell de concreció del currículum) que pot servir per a totes les unitats didàctiques i, com a mínim, un esquema de cada una de les unitats didàctiques. El grau de desenvolupament de les unitats didàctiques (15 com a mínim) està molt condicionat pel nombre de fulls màxim (60) a què fa referència la convocatòria.

Exemple:

Programació didàctica (segon nivell de concreció)

 • Continguts generals
  Aportacions a l'assoliment de les competències bàsiques (si escau)
 • Metodologia general
  Atenció a alumnat amb necessitats educatives especials
 • Criteris d'avaluació

Unitats didàctiques (de forma esquemàtica)

 • Objectius didàctics de la unitat
 • Continguts de la unitat
 • Seqüència d'activitats
 • Metodologia
 • Procediment avaluació

Respecte als annexos, cal assegurar-se que són materials complementaris però que no són un desenvolupament de les unitats.

Concrecions per etapes educatives

Educació Infantil

Les programacions i les unitats didàctiques s'han de referir a l'educació infantil (3- 6 anys) i no a l'educació preescolar (0 fins a 3 anys).

Programació didàctica

Pel que fa a l'educació infantil, s'entén que es pot fer una programació global perquè, segons l'article 8.2 del currículum vigent a Catalunya, "els centres d'educació infantil organitzaran les activitats tenint en compte que en aquesta etapa, tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global". Lògicament, també es pot fer una programació per àrees sempre que tingui el tractament global que preveu el currículum.

La programació de "l'etapa" o dels dos cursos és el conjunt de les unitats de programació. Les unitats de programació poden referir-se a una sola àrea curricular o a més d'una si s'opta per la globalització o la interdisciplinarietat La programació de l'àrea d'intercomunicació i llenguatges ha d'incorporar els quatre llenguatges: verbal, musical, plàstic i matemàtic. Les unitats didàctiques que són la concreció de la programació es poden referir específicament a un dels llenguatges, al conjunt o, com ja s'ha dit, a una programació global.

Elaboració i exposició de la unitat didàctica davant el tribunal

Als afectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com unitats didàctiques les parts de les unitats de programació o d'una unitat de programació, d'acord amb el decret curricular corresponent a l'especialitat. En tot cas, als efectes de l'oposició, cal tenir en compte que cada candidat o candidata ha de preparar la unitat didàctica durant l'hora de què disposa per fer-ho, tenint present el temps assignat per a la posterior exposició davant el tribunal

El referent temporal de la unitat didàctica és una opció metodològica. Es podria dur a terme de forma continuada en el temps o en diferents moments del curs o durant els cursos de P3 o P4, o P4 o P5.

Les unitats didàctiques treballen específicament alguns continguts de l'àrea. El conjunt de les unitats didàctiques cobreix tots els continguts de l'àrea quan abasta tota l'etapa d'educació infantil . Es demanen, però, les unitats didàctiques de dos cursos de l'etapa en el sentit de la LOCE (3-6).

Educació primària, anglès; educació primària, educació física i educació primària, música

Programació didàctica

Segons el Decret que regula el currículum de primària, la programació és el conjunt de les unitats temporitzades. Per tant, la programació recull de forma genèrica una proposta de seqüenciació d'unitats didàctiques (unitats de programació) amb l'explicitació general del contingut i del desenvolupament de les unitats didàctiques.

Elaboració i exposició de la unitat didàctica davant del tribunal

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com unitats didàctiques les unitats temporitzades que formen la programació. Cal desenvolupar i elaborar almenys un esquema de totes les unitats temporalitzades (unitats didàctiques). El grau de desenvolupament ve condicionat per l'espai màxim de 60 fulls.

En tot cas, als efectes de l'oposició, cal tenir en compte que cada candidat o candidata ha de preparar la unitat didàctica durant l'hora de què disposa per fer- ho, tenint present el temps assignat per a la posterior exposició davant el tribunal Educació especial: pedagogia terapèutica i audició i llenguatge

Es podria fer referència a les instruccions d'inici de curs publicades per la Resolució de 18 de juny del secretari general.

S'ha de presentar un programa de treball relacionat amb les tasques definides a les instruccions. Es pot entendre que hi ha un marc general definit de les actuacions que han de dur a terme els mestres d'aquestes especialitats. Pel que fa als alumnes atesos, cal definir programes d'intervenció individual a partir de les adequacions curriculars que s'utilitzin. Millor si són adequacions de diversos casos.

Educació secundària obligatòria i batxillerat

Programació didàctica

Segons el Decret que regula el currículum de secundària i batxillerat, la programació s'organitza per crèdits en el decurs de l'etapa, amb una durada de 35 hores lectives per crèdit. En les programacions cal incloure crèdits comuns i, si escau, crèdits variables de l'especialitat.

Per tant, la programació recull de forma genèrica una proposta de seqüència de crèdits amb explicitació general de contingut i el desenvolupament de les unitats didàctiques.

En el batxillerat es poden programar matèries comunes o de modalitat relacionades amb l'especialitat i es poden incloure, si escau, matèries optatives tipificades.

Elaboració i exposició d'una unitat didàctica davant el tribunal

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com unitats didàctiques les parts en què es pot dividir un crèdit.

En tot cas, als efectes de l'oposició, cal tenir en compte que cada candidat o candidata ha de preparar la unitat didàctica durant l'hora de què disposa per fer ho, tenint present el temps assignat per a la posterior exposició davant el tribunal

Concrecions per àrees o matèries

Respecte a l'àrea de ciències de la naturalesa

L'àrea de ciències de la naturalesa, amb la finalitat que els seus continguts no estiguin compartimentats, sota el concepte de ciència integrada engloba diverses disciplines de ciències de la naturalesa i de ciències físicoquímiques. Per tant, l'opció de programació total integrada és adequada. No obstant això i tal com s'especifica en el mateix decret de regulació del currículum, els objectius i els continguts apareixen força compartimentats i, per tant, s'acceptarà una programació referida a biologia i geologia o a física i química. Cal, però, que en les unitats corresponents, es faci referència a les relacions que puguin tenir una i altra.

Respecte a l'àrea de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua aranesa a la Val d'Aran a l'ESO i matèries al batxillerat

L'àrea de llengua catalana, llengua castellana i literatura, sota el concepte d'estructures lingüístiques comunes engloba diversos objectius i continguts per tal que no estiguin compartimentats. Per tant, l'opció de programació global de l'àrea integrada és adequada. No obstant això, s'acceptarà una programació referida a alguna de les dues llengües, però en les unitats corresponents s'haurà de fer referència a les relacions que puguin tenir una i altra llengua.

Respecte a l'àrea de llengües estrangeres

S'acceptarà una programació basada en els crèdits variables de l'especialitat com a segona llengua estrangera.

Respecte a psicologia i pedagogia

Cal fer referència a les funcions que determinen les instruccions d'inici de curs publicades per la Resolució de 18 de juny. Pel que fa als EAP, cal referir-se a les instruccions de funcionament dels serveis educatius.

Es poden fer intervencions tenint com a referent el centre però en funció de professor/a de psicologia i pedagogia o de professional d'EAP.

Formació de persones adultes

Pel que fa al cos de professors d'ensenyament secundari, s'entén que per a l'ensenyament de persones adultes s'admetrà tant una programació global de tot un àmbit del CES com dels mòduls comuns i opcionals d'un àrea que formin part d'un àmbit i relacionats amb l'especialitat a què es presenti l'opositor/a, fent referència a la globalització necessària de les activitats amb els altres mòduls de l'àmbit.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal