Retribucions 20050

6865 13/03/2005, 22:31       #Retribucions, #MUFACE,

Taules retributives del personal docent funcionari, interí i professors i mestres de religió, vigents per l’exercici 2005.

Les taules de retribucions per al personal docent públic no universitari inclouen els increments i punts d’interès respecte a l’any 2004.

El 2% d’increment de retribucions de caràcter general per al personal en actiu al servei de la Generalitat de Catalunya, previst en l’Acord del Govern sobre l’increment retributiu, aprovat el 13 de gener de 2004.

D’acord amb l’apartat segon de l’Acord de 13 de gener de 2004, les pagues extraordinàries dels funcionaris als quals sigui d’aplicació el règim retributiu de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, seran d’un import, cadascuna, d’una mensualitat de sou, triennis i un 60% del complement de destinació mensual.

Queden exclosos de l’esmentat increment els conceptes de cobrament següents:

  • Cas habitació del personal docent d’ensenyament primari (C014)
  • Complement conveni dels professors d’ensenyament primari del sector públic destinats a centres privats (C018)
  • Qualsevol retribució que tingui el caràcter d’absorbible, que s’absorbiran segons l’establert en l’exercici de 2004 i en la seva normativa específica.


Respecte a les cotitzacions i retencions en nòmina durant l’any 2004:

  • El personal que estigui subjecte al règim general de la Seguretat Social continuarà cotitzant d’acord amb aquest sistema.
  • Quant a les quotes de Drets Passius, MUFACE i altres règims de previsió social, es regiran per allò establert amb caràcter general per a tot l’Estat.
  • Quant a l’IRPF, es calcularà d’acord amb les taules de retenció vigents.

TAULA DE RETRIBUCIONS MENSUALS DEL PERSONAL DOCENT PER A L’ANY 2005

RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES


GRUP NIVELLSou (c001)C.Destió (c004)C.Específic General (c005)C.singular (Catedràtic) (c007a) Total Mensual

A

26

1.069,62€

676,93€

522,60€

49,29€

2.318,44€

A

24

1.069,62€

565,16€

522,60€


2.157,38€

B

24

907,80€

565,16€

522,60€


1.995,56€

B

21

907,80€

458,91€

514,08€


1.880,79€


TRIENNIS

Import mensual d’un trienni referit a 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries.

GRUP IMPORT

(c002)

A

41,10€

B

32,89€

C

24,69€

D

16,50€

E

12,38€


C) COMPLEMENT ESPECÍFIC


C.1. Complement específic singular per càrrec (c006a)


Tot seguit s’especifiquen els imports dels complements específics dels càrrecs, tant directius com no directius.


Aquests imports es troben agrupats segons les diferents tipologies dels centres, d’acord amb el nombre de professors i grups:


Tipus Centres Nombre de professors i grups


A Secundària IES amb 31 o més grups, EOI i Esc. d’Art amb 75 o més professors

B Secundària IES de 22 fins 30 grups, EOI i Escoles d’Art de 50 a 74 professors

C Secundària IES de 12 fins 21 grups, EOI i Escoles d’Art de 30 a 49 professors

D Secundària IES fins 11 grups, EOI i Escoles d’Art amb menys de 29 professors

E Primària Col 3 lín.pàrvuls o 33 o més mestres, E.Especial de 10 o més mestres

F Primària Col 2 lín.pàrvuls o de 24 a 32 mestres, E.Especial de 9 o menys mestres

G Primària Col amb plantilla de 20 fins a 23 mestres

H Primària Col 1 lín.pàrvuls o de 10 a19 mestres; zones escolars rurals

I Primària Col estructura cíclica o plantilla de 4 a 9 mestres

J Primària Col estructura unitària o plantilla d’1 a 3 mestres


Tipus Import mensual

Centre Codi Càrrec (c006a)

A SSSDI Director 646,13€

A SSSSD Sots Director 418,73€

A SSSSE Secretari 418,73€

A SSSED Cap d’Estudis 418,73€

A SSSEA Cap d’Estudis Adjunt 418,73€

A SSSEN Cap d’Estudis Nocturn 418,73€

A SSSAD Coordinador Pedagògic 418,73€

A SSSAD Administrador 418,73€

A SSSCD Càrrec Directiu Addicional 418,73€

A SSSEY Cap d’Estudis Ens. a distància 418,73€

A * Llocs de Coordinació 71,46€

A NTA Tutor d’Acollida 50,78€

A NTE Tutor d’ESO 50,78€

A NTL Tutor d’Ensenyaments Artístics 25,39€

A NZB Tutor de Batxillerat 25,39€

A NZC Tutor de Cicles Formatius 25,39€Tipus Import mensual

Centre Codi Càrrec (c006a)


B SSSDI Director 547,94€

B SSSFD Director en funcions 547,94€

B SSSSD Sots Director 356,69€

B SSSSE Secretari 356,69€

B SSSED Cap d’Estudis 356,69€

B SSSEA Cap d’Estudis Adjunt 356,69€

B SSSEN Cap d’Estudis Nocturn 356,69€

B SSSCP Coordinador Pedagògic 356,69€

B SSSAD Administrador 356,69€

B SSSCD Càrrec Directiu Addicional 356,69€

B SSSEY Cap d’Estudis Ens. a distància 356,69€

B * Llocs de Coordinació 71,46€

B NTA Tutor d’Acollida 50,78€

B NTE Tutor d’ESO 50,78€

B NTL Tutor d’Ensenyaments Artístics 25,39€

B NZB Tutor de Batxillerat 25,39€

B NZC Tutor de Cicles Formatius 25,39€

Tipus Import mensual

Centre Codi Càrrec (c006a)


C SSSDI Director 454,88€

C SSSFD Director en funcions 454,88€

C SSSDI Director Residència Escolar C.E.T. 454,88€

C SSSSD Sots Director 294,64€

C SSSSE Secretari 294,64€

C SSSED Cap d’Estudis 294,64€

C SSSEA Cap d’Estudis Adjunt 294,64€

C SSSEN Cap d’Estudis Nocturn 294,64€

C SSSCP Coordinador Pedagògic 294,64€

C SSSAD Administrador 294,64€

C SSSCD Càrrec Directiu Addicional 294,64€

C SSSEY Cap d’Estudis Ens. a distància 294,64€

C * Llocs de Coordinació 71,46€

C NTA Tutor d’Acollida 50,78€

C NTE Tutor d’ESO 50,78€

C NTL Tutor d’Ensenyaments Artístics 25,39€

C NZB Tutor de Batxillerat 25,39€

C NZC Tutor de Cicles Formatius 25,39€

C RAL Adjunt Director CREDA 70,71€

C RRC Responsable CRP 184,94€


Tipus Import mensual

Centre Codi Càrrec (c006a)

D SSSDI Director 423,89€

D SSSFD Director en funcions 423,89€

D SSSSD Sots Director 273,98€

D SSSSE Secretari 273,98€

D SSSED Cap d’Estudis 273,98€

D SSSEA Cap d’Estudis Adjunt 273,98€

D SSSEN Cap d’Estudis Nocturn 273,98€

D SSSCP Coordinador Pedagògic 273,98€

D SSSAD Administrador 273,98€

D SSSCD Càrrec Directiu Addicional 273,98€

D SSSEY Cap d’Estudis Ens. a distància 273,98€

D * Llocs de Coordinació 71,46€

D NTA Tutor d’Acollida 50,78€

D NTE Tutor d’ESO 50,78€

D NTL Tutor d’Ensenyaments Artístics 25,39€

D NZB Tutor de Batxillerat 25,39€

D NZC Tutor de Cicles Formatius 25,39€


Tipus Import mensual

Centre Codi Càrrec (c006a)


E EEEDI Director 475,56€

E EEESE Secretari 222,30€

E EEEED Cap d’Estudis 222,30€

E * Llocs de Coordinació 71,46€

E NTA Tutor d’Acollida 25,39€

E NZP Tutor d’Ed. Primària 25,39€

E NZY Tutor d’Ed. Infantil 25,39€


Tipus Import mensual

Centre Codi Càrrec (c006a)


F EEEDI Director 444,55€

F EEESE Secretari 206,80€

F EEEED Cap d’Estudis 206,80€

F * Llocs de Coordinació 71,46€

F NTA Tutor d’Acollida 25,39€

F NZP Tutor d’Ed. Primària 25,39€

F NZY Tutor d’Ed. Infantil 25,39€


Tipus Import mensual

Centre Codi Càrrec (c006a)


G EEEDI Director 370,77€

G EEESE Secretari 185,17€

G EEEED Cap d’Estudis 185,17€

G * Llocs de Coordinació 71,46€

G NTA Tutor d’Acollida 25,39€

G NZP Tutor d’Ed. Primària 25,39€

G NZY Tutor d’Ed. Infantil 25,39€


Tipus Import mensual

Centre Codi Càrrec (c006a)


H EEEDI Director 299,80€

H EEESE Secretari 165,46€

H EEEED Cap d’Estudis 165,46€

H NTA Tutor d’Acollida 25,39€

H NZP Tutor d’Ed. Primària 25,39€

H NZY Tutor d’Ed. Infantil 25,39€


Tipus Import mensual

Centre Codi Càrrec (c006a)


I EEEDI Director 203,64€

I EEESE Secretari 101,06€

I NTA Tutor d’Acollida 25,39€

I NZP Tutor d’Ed. Primària 25,39€

I NZY Tutor d’Ed. Infantil 25,39€


Tipus Import mensual

Centre Codi Càrrec (c006a)


J EEEDI Director 124,10€

J NTA Tutor d’Acollida 25,39€

J NZP Tutor d’Ed. Primària 25,39€

J NZY Tutor d’Ed. Infantil 25,39€


C.2. Complement Específic de Cap de Seminari per a Professors Catedràtics.


Dintre del personal docent del Grup A i nivell 26 –col·lectiu de catedràtics i assimilats-, cal distingir entre:

a) Professors Catedràtics nomenats en aquest cos fins el 28.02.1993.

b) Professors que van accedir a la condició de Catedràtics a partir de l’1.03.1993 (DOGC núm. 173, de 26.09.93)

La diferència retributiva entre aquests col·lectius de professors estriba en que el primer grup de catedràtics té inherent a la seva estructura retributiva el complement específic de Cap de Seminari –c007b: 71,46€– mentre que el segon grup, que ha accedit a la condició de Catedràtic, percebrà el complement específic de Cap de Seminari només si té el corresponent nomenament de càrrec al centre on es trobi adscrit.

C.4. Altres complements.C.4.1.- Complements específics de càrrec

Import mensual

CODI Càrrec (c006a)


NQQ Coordinador d’Informàtica 71.46€

NRL Coordinador de Prevenció i Riscos Laborals 71,46€

CRF Coordinador Escola Treball 349,80€


C.4.2.- Complements específics de lloc

Import mensual

CODI Càrrec (c006b)


TAE Responsables dels Tallers d’Adaptació Escolar 50,78€

UEE Responsables de les Unitats de Suport

d’Educació Especial de Primària 25,39€

UES Responsables de les Unitats de Suport

d’Educació Especial de Secundària 50,78€

LIC Coordinador 200,00€

LIC Suport 140,00€


C.4.3.- Educació Compensatòria


Els Professors amb destinació a un Programa d’Educació Compensatòria han de percebre el corresponent complement específic, el qual se li dedueix al personal docent que reuneix les següents condicions:


- Professorat d’Ensenyament Primari

La inclusió d’aquest complement ve determinada per si el perceptor es troba inclòs en un d’aquests dos supòsits:


  • Que el professor tingui informat en el seu punter de lloc de treball les sigles CMB, independentment del centre on es trobi destinat.

  • Que el professor estigui adscrit a algun dels centres que tots seguit es detallen:

Deficients visuals

CREDA *

Marginats Social

Programa rural

Educació Compensatòria


(*) Tot aquell professor que en el seu punter de lloc hi figuri l’especialitat d’EEA.


- Professorat d’Ensenyament Secundari


La inclusió d’aquest complement ve determinada per si el perceptor té informat en el seu punter de lloc de treball el codi d’assignatura 248.Import mensual

Personal (c006b)


Prof.d’Ensenyament Primari i Secundari 59,99€


C.5.- Serveis Educatius


Import mensual

Tipus de lloc (c006a)


- Director 454,88€

- Responsable d’extensió de CRP 454,88€

- Adjunt al Director del Centre de Recursos per a deficients auditius 222,30€Import mensual

Altres llocs singulars (c006b)


- Psicòlegs i Pedagogs Equips d’Ass. i Orientació Psicopedagògica i de CREDA 269,94€

- Personal docent que ocupa lloc a Centres de Recursos (CRP) i Camps d’Aprenentatge 269,94€

- Mestres d’audició i llenguatge dels Centres de Recursos per a deficients auditius 151,59€

- Mestres itinerants escoles rurals 65,38€

- Mestres de Centres de Formació d’Adults 107,61€


C.7.- Complement Específic: Estadis consolidats

A partir de l’1 de gener de 2005, l’import d’aquest complement específic serà el següent:


Import mensual

Estadis consolidats (c008)


Primer 98,45€

Segon 103,53€

Tercer 117,41€

Quart 127,13€

Cinquè 74,94€


Complement diferència nivell primer cicle d’ESO


Es tracta del complement de diferència de nivell per als funcionaris i substituts del cos de Mestres d’Ensenyament Primari adscrits al primer cicle d’ESO en centres d’Ensenyament Secundari.


Aquest complement es dedueix de la diferència que hi ha entre el complement de destinació d’un professor d’ensenyament secundari –Grup A/B, nivell 24- i un mestre d’ensenyament primari –Grup B, nivell 21-.


Aquest complement només el percebrà el personal funcionari, interí i substitut del cos de mestres, a partir de la data de presa de possessió al centre.


Import mensual

Concepte retributiu (c013)


Complement diferència nivell ESO 106,25€


F) PROFESSORAT DE RELIGIÓ


S’adjunten amb aquest escrit (Annex I) les taules retributives del Personal Laboral docent de Religió de Centres d’Ensenyament Primari (LE6EC) i Secundari (LE5EC), que regiran per aquest personal a partir de l’1 de gener de 2005.


G) DRETS PASSIUS I MUFACE


1.- Quotes mensuals de cotització dels funcionaris a Drets Passius


Quota mensual

Grup (c002)


A 93,59€

B 73,65€

C 56,57€

D 44,75€

E 38,16€2.- Quotes mensuals de cotització dels funcionaris a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE)

Quota mensual

Grup (c080)


A 40,97€

B 32,25€

C 24,77€

D 19,59€

E 16,71€Cal recordar que:


En els mesos de juny i desembre, aquestes quotes es deduiran dobles per a tots els funcionaris.

En els mesos en que s’abonin les pagues extraordinàries, les esmentades quotes es reduiran en la mateixa proporció en que minorin aquestes pagues, com a conseqüència d’abonar-se les mateixes en quantia proporcional al temps de serveis efectivament prestats, sigui quina sigui la data en que es faci efectiu el pagament de la paga extra al funcionari.


ANNEX I


TAULES RETRIBUTIVES PROFESSORS DE RELIGIÓ PER A L’ANY 2005DEDICACIÓ EN HORES

HORES REALS

%

SOU

C001

COMP.

C004

COMP.

C005

CÀRREC NO DIRECTIU

24

37,50

100,00

1.069,62€

565,16€

522,60€

71,46€

18

28,50

75,00

802,22€

423,87€

391,95€

53,60€

12

19,00

50,00

534,81€

282,58€

261,30€

35,73€

6

9,50

25,00

267,41€

141,29€

130,65€

17,87€


TAULES RETRIBUTIVES MESTRES DE RELIGIÓ PER A L’ANY 2005DEDICACIÓ EN HORES

HORES REALS

%

SOU

C001

COMP.

C004

COMP.

C005

25

37,50

100,00

907,80€

458,91€

514,08€

18,75

28,50

75,00

680,85€

344,18€

385,56€

12,50

19,00

50,00

453,90€

229,46€

257,04€

6,25

9,50

25,00

226,95€

114,73€

128,52€


ANNEX II

Funcionaris de llicència per malaltia (MUFACE)


Quan s’ha entrat en 4t mes i els funcionaris perceben les retribucions complementàries per Muface, el programa de nòmina també disminueix la retenció. Si de cara a la declaració de l’IRPF anual interessa no veure rebaixat el percentatge en nòmina podeu sol·licitar per escrit el tant per cent d’IRPF que vulgueu mantenir.Dades bancàries. Comunicació dades a efectes d’IRPF


Si hi ha canvi de domiciliació bancària o de dades que modifiquen la retenció (fills a càrrec, etc.) podeu comunicar-ho mitjançant el portal Època. El canvi es farà durant el primer període de gestió de nòmina que estigui obert. Recordeu que sol tancar-se entre el die 15 i 20 de cada mes, per tant, les sol·licituds de canvi d’entitat presentades un cop tancada la nòmina no s’informaran fins al mes següent.


IRPF


Els substituts i interins tenen un IRPF automàtic en nòmina d’acord amb el nomenament previst. Per tant, a inici de curs, el primer quatrimestre de setembre a desembre, sovint puja la retenció per compensar la retenció dels mesos anteriors (gener-agost).


Per evitar contrastos marcats en la retenció es pot sol·licitar, preferiblement a inici d’any, una retenció fixa, superior a la que el programa de nòmina aplicaria, per evitar futures regularitzacions.Funcionaris en reducció de jornada per interès particular (1 de setembre a 31 d’agost)


El càlcul de la retenció és automàtica, preveient per defecte que en finalitzar la reducció de jornada la dedicació serà a jornada completa. Per tant, si es sol·licita una nova reducció de jornada amb efectes novament d’1 de setembre, la retenció baixa en les nòmines de setembre a desembre i novament recalcula a l’alça el gener. S’ha de tenir en compte que no pot ser informat un tant per cent inferior al que marqui la nòmina automàtica. Caldrà saber que les persones que gaudeixen de reducció de jornada durant uns mesos de l’any, veuran modificades les retencions un cop la prorroguin o la finalitzin.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal