Esborrany destinacions provisionals0

821 06/04/2005, 09:24   

Projecte d'esborrany de decret de provisió de destinacions provisionals.

NORMATIVA PROVISIÓ PROVISIONAL

1. Les adjudicacions de les destinacions provisionals al professorat funcionari i interí del cos de mestres i cossos d'ensenyaments secundaris per cobrir els llocs vacants en centres docents públics d'ensenyament infantil i primari i secundari, es realitzaran mitjançant resolució de convocatòria cada curs escolar

2. Els llocs de treball vacants s'adjudicaran, prèvia sol·licitud del professorat, per aquest ordre, als col·lectius següents:

a) Professors desplaçats del centre per la pèrdua definitiva de la destinació com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball.

b) Professorat que ha perdut la destinació definitiva per procedir d'una adscripció temporal a l'estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits o per cessar de llocs de l'Administració.

c) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis pels motius següents:

· Cessar en el càrrec de director d'un centre públic per finalització del seu mandat.

· Haver exercit la docència directa durant quatre cursos escolars consecutius en un centre d'atenció educativa preferent, un centre específic d'educació especial o en un lloc itinerant de ZER.

d) Professorat propietari provisional i professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis pels motius següents:

· Haver adquirit una nova especialitat en un procés selectiu i sol·liciten només llocs d'aquesta especialitat.

· Professors proposats per la direcció dels serveis territorials per circumstàncies sobrevingudes de caràcter personal o professional greus degudament justificades. Es tindrà en compte els professors que se'ls ha donat una destinació definitiva d'ofici a un centre d'una localitat llunyana del seu domicili.

e) Professorat que ha superat les proves selectives per a l'ingrés en un cos docent.

f) Professorat interí

3. En cadascun dels esmentats col·lectius tindrà preferència en l'adjudicació qui acrediti la condició legal de disminuït o se'ls apliqui previ expedient administratiu, l'article 25 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i o la DAP.

4. Per obtenir destinació en un lloc de treball s'ha de tenir el requisit d'especialitat corresponent (capacitació o habilitació especial) d'acord amb la normativa vigent.

5. El professorat funcionari de carrera que no acrediti el coneixement de la llengua catalana (i aranesa) se'ls adjudicarà destinació provisional desprès de la resta de funcionaris i abans de nomenar al professorat opositor.

6. Dins de cadascun dels col·lectius esmentats a l'article 2, i en ocasió de vacant, el procediment general d'adjudicació de llocs de treball es durà a terme en tres fases consecutives i prioritaries: Primera fase: confirmació de destinació al mateix centre i lloc que el curs escolar anterior. Segona fase: confirmació de destinació al mateix centre però en un lloc diferent que el curs anterior. Tercera fase: elecció d'una destinació provisional i, si escau, adjudicació d'ofici en els termes que estableixi la resolució de convocatòria.

7. En cada una de les fases, quan concorren més d'un candidat del mateix col·lectiu per a un determinat lloc de treball, s'aplicarà l'ordre de prioritat següent:

a) Personal funcionari.

a.1) El personal del col·lectiu a) s'ordenaran segons els mateixos criteris previstos per al desplaçament en l'apartat 1 de la disposició addicional setena del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre, però en sentit contrari, és a dir:

1 Més antiguitat en el darrer centre amb destinació definitiva (comptada a 31.8.2005).

2 Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera del cos de mestres (serveis comptats a 31.8.2005).

3 Any més antic d'ingrés al cos de mestres.

4 Major puntuació obtinguda en el procediment d'ingrés en el cos de mestres. (Diferent ordre per als cossos de secundària)

a.2) El personal funcionari de carrera dels col·lectius b), c), d) i e) esmentats en l'article 2, s'ordenaran d'acord amb l'any de promoció d'ingrés al cos i la puntuació obtinguda en el procés selectiu corresponent.

a.3) El personal que hagi superat el procés selectiu d'ingrés al cos de l'any corresponent pertanyent al col·lectiu f), s'ordenarà per la puntuació total obtinguda en el procés selectiu, d'acord amb la llista única de seleccionats.

b) Personal interí

El personal interí s'ordenarà d'acord amb el número d'ordre assignat a la borsa de treball de personal docent i en les condicions previstes a la resolució de convocatòria, d'acord amb el que preveu el Decret....

8. Les adjudicacions de destinacions provisionals en la fase de confirmació pretén donar continuïtat i estabilitat al professorat i al centre i comporta un acord i compromís mutu i requereix la petició de l'interessat, la comunicació de l'interessat a la direcció i l'avaluació satisfactòria de la tasca docent.

Quan la direcció del centre entengui procedent no donar la conformitat a la sol·licitud de confirmació d'un professor es formalitzarà un tràmit d'audiència on s'explicitarà els motius.........amb la intervenció de la Inspecció.

En la fase d'elecció no es podrà adjudicar una destinació provisional a un centre si prèviament ha estat denegada la sol·licitud de confirmació al mateix o diferent lloc del centre.

9. A la resolució de la convocatòria de destinacions provisionals han de participar tots els professors funcionaris de carrera sense destinació definitiva i funcionaris en pràctiques excepte els professors funcionaris amb destinació provisional però nomenament vigent per al següent curs escolar que no hauran ni podran sol·licitar nova destinació excepte si son remoguts del seu lloc de treball "previ tràmit d'audiència" per avaluació no positiva o supressió del lloc de treball.

10. Els llocs de treball vacants a oferir per a les adjudicacions de destinacions provisionals seran els previstos a la planificació del curs següent excepte els ocupats per professors amb destinació definitiva o provisional amb nomenament vigent l'1 de setembre següent, així com les vacants resultes produïdes en el mateix procés d'adjudicació.

11. A proposta del director dels Serveis Territorials s'atorgarà destinació provisional al professor funcionari de carrera seleccionat per ocupar la direcció del centre si no en té la destinació definitiva. Amb ocasió de vacant igual procediment es seguirà per a la resta de professors que no tenen destinació i ocupen càrrecs unipersonals de govern. La durada del nomenament en la destinació serà fins la finalització del seu mandat.

12. Prèvia conformitat de l'interessat, la direcció dels centres públics amb l'acord de l'equip directiu podrà proposar el nomenament, amb caràcter provisional per dos cursos escolars de professorat funcionari de carrera per ocupar els llocs de treball vacants següents: llocs de nova creació per implantar un nou cicle de formació professional, un lloc dels centres públics d'ensenyament infantil i primari amb oferta cíclica amb menys de quatre llocs de treball i dos llocs de treball durant els primers tres cursos escolars dels centres docents públics de nova posada en funcionament. Durant aquest període les vacants no sortiran a concurs de trasllats.

13. Prèvia conformitat de l'interessat la direcció dels centres públics, amb l'acord de l'equip directiu, podrà proposar el nomenament, amb caràcter provisional, de professorat funcionari de carrera, en pràctiques o interí per ocupar els llocs de treball específics dels centres públics docents següents: aula d'acollida per atendre alumnes de nova incorporació al sistema educatiu; aula oberta en IES per atendre alumnes de segon cicle d l'ESO que presenten ........; unitats de suport d'educació especial en centres docents públics La durada del nomenament provision.al tindrà vigència fins la finalització del mandat de la direcció del centre amb avaluació positiva i sempre que el lloc no s'amortitzi.

14. Prèvia conformitat de l'interessat la direcció dels centres públics, amb l'acord de l'equip directiu, podia proposar el nomenament, amb caràcter provisional de professors funcionaris de carrera per ocupar un màxim de dos llocs de treball singulars a l'empara del que preveu el Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics. La durada del nomenament provisional serà igual a la durada del projecte del pla estratègic

15. Fins la seva provisió per concurs de trasllats, prèvia conformitat de l'interessat, la direcció dels centres docents, amb l'acord de l'equip directiu podrà proposar el nomenament per dos cursos consecutius a comissions de serveis, propietaris provisionals, opositors i interins per ocupar llocs de centres CAEP, CEE i itinerants de ZER. La proposta dels llocs itinerants d'agrupacions operative d'escoles d'oferta cíclica la realitzarà el director/a dels SSTT.

16. Les adjudicacions de destinacions provisionals corresponents als articles 11, 12, 13 i 14 d'aquest Decret tindran prioritat per davant de les realitzades en les fases de confirmació i elecció. En cap cas aquestes adjudicacions poden comportar que el professorat desplaçat definitiu de la seva destinació no pugui obtenir destinació en un centre de l'àmbit territorial de preferència.

17. Els llocs de treball específics esmentats a l'article 15 només s'adjudicaran a la fase d'elecció si el professor ho sol·licita explícitament. Per a la seva provisió posterior es requereix la conformitat de l'interessat.

18 Els llocs de treball específics esmentats a l'article 13, 14 i 15 d'aquest Decret tindran la consideració d'especial dificultat a efectes de barem en els concursos públics de mèrits i contaran en la relació de llocs de treball que el Departament d'Educació publica cada curs escolar.

19 El professorat nomenat a proposta per als llocs previstos a l'article 12 i 14 podran sol·licitar la confirmació al mateix centre un cop finalitzat el seu nomenament.

El professorat nomenat a proposta per als llocs previstos a l'article 13 podran ésser proposats novament per períodes successius d'igual durada amb independència que canvia la seva vinculació administrativa.

20 El professorat interí podrà ésser proposat per ocupar els llocs de treball esmentat a l'article 13 i 15 sempre i quan acrediti en la data de presa de possessió un mínim de 24 mesos de serveis prestats en centres docents públics.

21 La resolució de convocatòria anual determinarà els requisits referits a models de sol·licitud, terminis de presentació i resolució, els criteris a emprar en relació a les sol·licituds d'especialitat i l'àmbit territorial de peticions així com l'adjudicació provisional d'ofici per als diferents col·lectius del professorat i altres només de procés d'adjudicació.

Primera. Si s'han de cobrir amb caràcter provisional els llocs singulars dels serveis educatius EAP, CRP, C d'A, CREDA i LIC), la Direcció General de Recursos Humans pot atorgar destinació provisional a funcionaris de carrera, a proposta raonada de la DGOIE els SSTT i la conformitat de l'interessat.

El nomenament provisional finalitzarà quan el lloc sigui ocupat per un funcionari que l'ha obtingut mitjançant convocatòria del corresponent concurs de mèrits específic o l'avaluació de la tasca no sigui positiva previ tràmit d'audiència.

Igual procediment per cobrir els llocs de deficients visuals.

Segona: Els nomenaments provisionals de funcionaris de carrera per ocupar llocs de treball de formadors de professorat i altres programes d'innovació educativa es realitzaran a proposta de la DG corresponent. La vigència del nomenament finalitzarà quan ho sol·liciti l'interessat o a proposta raonada de l'Administració.

Tercera: Els llocs de treball ocupats per personal docent en centres dependents del Departament de Justícia que s'han de cobrir amb caràcter provisional per funcionaris de carrera, en pràctiques i interins s'adjudicaran prèvia sol·licitud de l'interessat i a proposta de l'esmentat Departament. La vigència del nomenament serà fins la renuncia de l'interessat, supressió de lloc o proposta raonada del Departament o per la seva provisió amb caràcter definitiu mitjançant concurs de mèrits. A efectes de concursos de mèrits aquests llocs tindran la consideració d'especial dificultat.

Quarta: El nomenament provisional de funcionaris de carrera per cobrir els llocs de treball docents com aules hospitalàries, hospitals de dia i en centres sanitaris es realitzaran a petició de l'interessat i la conformitat dels dos Departaments. La finalització del nomenament serà a petició de l'interessat o a proposta raonada dels dos Departaments

Cinquena: L'adjudicació de destinacions provisionals dels llocs de treball esmentats en les anteriors disposicions addicionals es realitzaran simultàniament a les fases de provisió esmentades en aquest Decret.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal