DOGC núm. 4394. Destinacions provisionals. Modificació terminis0

1114 30/05/2005, 08:07       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDC/1609/2005, de 25 de maig, de modificació de la Resolució EDC/1385/2005, de 2 de maig, en relació amb els terminis de presentació de les sol·licituds del professorat amb destinació provisional i del personal interí del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris per al curs 2005-2006. (Pàg. 15585)

Per la Resolució EDC/1385/2005, de 2 de maig, es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics d'ensenyaments infantil i primari i secundaris, i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris en centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs per al curs 2005-2006.

El punt II.2.9 de l'annex 1 d'aquesta Resolució es refereix als terminis de presentació de sol·licituds d'adjudicacions a funcionaris i personal interí per al curs 2005-2006. En aquest punt s'estableix el període comprès entre els dies 9 i 23 de maig per a la presentació de les peticions de destinació en els models normalitzats per part del personal interí; el període finalitza el dia 10 de juny si la presentació es realitza telemàticament, d'acord amb el que preveu l'apartat II.2.10.

Així mateix, s'estableix el període comprès entre el 3 al 17 de juny perquè el professorat amb destinació provisional presenti les seves sol·licituds en els models normalitzats, període que, per a aquest col·lectiu, finalitza el 23 de juny si el professorat opta per formalitzar l'esmentada sol·licitud a través d'Internet.

Per tal de simplificar els terminis indicats, i atesa la necessitat de facilitar al professorat la tramitació de les seves peticions de destinació, procedeix modificar el punt II.2.9 de l'annex 1 de la Resolució esmentada.

Per tot això,

Resolc:

Modificar el punt II.2.9 de la Resolució EDC/1385/2005, de 2 de maig, que queda redactat com segueix:

"II.2.9 Termini de presentació de sol·licituds

"El termini de presentació de les sol·licituds d'adjudicacions a funcionaris i personal interí per al curs 2005-2006 serà:

"Del 9 de maig al 10 de juny de 2005:

"Personal interí, per a qualsevol dels mitjans de presentació previstos a l'apartat II.2.10 següent.

"Del 3 al 23 de juny de 2005:

"Professorat amb destinació provisional, per a qualsevol dels mitjans de presentació previstos a l'apartat II.2.10 següent.

"Del 3 al 17 de juny de 2005:

"Professorat procedent d'adscripció a l'estranger i de llocs de l'Administració educativa.

"Professorat que sol·licita comissió de serveis.

"Del 17 al 27 de juny de 2005:

"Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva.

"Del 3 al 27 de juny de 2005:

"Propostes de les direccions dels centres."

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la directora general de Recursos Humans, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient pe a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de maig de 2005

Montserrat Guri i López

Directora general de Recursos Humans

(05.145.103)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal