Concurs de mèrits per a la selecció de directors0

886 11/01/2006, 10:19   

Proposta de resolució per la qual es convoca concurs de mèrits per a seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació.

Document provisional

RESOLUCIÓ

XXXXXXX, de XXXXX de 2006, per la qual es convoca concurs de mèrits per a seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació.

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació, estableix al capítol VI del títol V la regulació de la selecció i nomenament del director o directora dels centres docents públics.

El Decret 317/2004, de 22 de juny (DOGC núm. 4161, de 25.06.2004), pel qual es regulen la constitució i composició del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern del centres docents públics, estableix a l'article 11 que el Departament d'Educació convoca periòdicament el concurs de mèrits per a la designació del director o directora dels centres docents en què hagi de quedar vacant aquest càrrec.

Per tot el que s'ha esmentat, a proposta de la Direcció General de Recursos Humans,

Resolc

.1  Convocar concurs de mèrits per a seleccionar el director o directora dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació en els que hagi de quedar vacant aquest càrrec relacionats a l'annex 2.

.2  Aquesta convocatòria es regirà per les bases que s'inclouen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.3  La selecció es realitzarà entre el professorat funcionari de carrera dels cossos del nivell educatiu i règim al qual pertany el centre. La selecció es regeix pels principis de publicitat, mèrit i capacitat.

.4  Delegar la competència de resoldre aquest concurs en els directors o directores dels serveis territorials.

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Educació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, XXX de XXXXXXX de 2006

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

Annex 1

Bases del concurs de mèrits per a la selecció del director o directora dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació en que hagi de quedar vacant aquest càrrec.

1. Centres en què queda vacant el càrrec de director

Els centres docents en què a partir de l'1 de juliol de 2006 queda vacant el càrrec de director es relacionen a l'annex 2.

2. Requisits de participació

Poden prendre part en aquest concurs de mèrits, els professors funcionaris de carrera dels cossos del nivell educatiu i règim al qual pertany el centre que compleixin els requisits següents:

a) Tenir una antiguitat de cinc anys com a mínim en el cos de la funció pública docent des del qual s'hi opta.

b) Haver impartit docència directa a l'aula com a funcionari de carrera, durant un període d'igual durada, en un centre públic que imparteix ensenyaments del mateix nivell i règim.

c) Estar prestant serveis en un centre públic del Departament d'Educació, del mateix nivell i règim, amb una antiguitat d'almenys un curs acadèmic, en el moment de la publicació de la convocatòria.

Els requisits a), b) i c) s'han de tenir complerts en la data de publicació d'aquesta convocatòria.

No són exigibles els requisits a) i b) als candidats a director d'un centre de menys de vuit unitats, dels centres de règim especial i de formació d'adults.

d) Tenir coneixement del català, i de l'aranès a la Val d'Aran, acreditat amb el nivell C o equivalent, o la idoneïtat corresponent.

Els aspirants que no puguin acreditar coneixements de català, i d'aranés si és el cas, corresponents al nivell C o superior, o no puguin acreditar la idoneïtat, hauran de superar una prova prèvia de coneixements de català, i d'aranés si el centre és a era Val d'Aran, d'acord amb l'article 7.1 del Decret 161/2002, de 12 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranés en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Així mateix, serà d'aplicació el règim d'exempcions previst a l'article 8 del Decret esmentat.

Òrgans qualificadors de la competència lingüística

El director o directora dels serveis territorials del Departament d'Educació designarà en l'àmbit territorial de la seva competència tants òrgans qualificadors com siguin necessaris per tal d'avaluar la competència lingüística dels aspirants que no la tinguin acreditada.

Cada òrgan qualificador estarà integrat per un inspector o inspectora d'educació que el presideix, un professor o professora funcionari de carrera d'algun cos d'ensenyaments secundaris i un professor o professora funcionari de carrera del cos de mestres. A era Val d'Aran el mateix òrgan qualificador avaluarà la competència en català i aranès.

El director o directora dels serveis territorials del Departament d'Educació farà pública al tauler d'anuncis dels serveis territorials, no més tard del dia 24 de febrer de 2006, la composició dels òrgans qualificadors que s'han de constituir, la relació d'aspirants que han de ser avaluats en la seva competència lingüística per cada òrgan qualificador, i el lloc de realització de les proves. Aquestes proves es realitzaran abans del 28 de febrer de 2006.

Estructura de les proves per a l'acreditació de la competència lingüística

La prova constarà de dues parts:

Prova oral

Lectura d'un text (10 punts).

Conversa guiada (60 punts).

Exposició sobre un tema relacionat amb l'activitat professional (30 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

Prova escrita

Redacció sobre un tema relacionat amb l'activitat professional: carta, informe, (30 punts).

Correcció d'un text (20 punts).

Preguntes de morfosintaxi i lèxic (50 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

3. Sol·licituds de participació i termini

Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits es podran obtenir als serveis territorials del Departament d'Educació o a l'adreça d'Internet: http://www.gencat.net/educacio. En tot cas les sol·licituds es poden presentar al registre del Departament d'Educació, als seus serveis territorials i en qualsevol de les dependències a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins del termini establert.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada.

En el cas que s'opti a la direcció de centres diferents, els aspirants hauran de prioritzar les seves opcions en la sol·licitud. Tanmateix i, amb caràcter excepcional un aspirant podrà ser seleccionat per ocupar la direcció d’una Zona Escolar Rural i la direcció d’un dels centre que hi formen part, si existeix vacant.

Els participants hauran de sol·licitar els centres fent constar els codis detallats a l'annex 2.

Per a l'elaboració del projecte específic de direcció, els aspirants a director podran consultar la documentació relativa al centre a la direcció al qual opta en les dependències de la inspecció als serveis territorials que corresponguin.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà de l'1 al 15 de febrer de 2006, ambdós inclosos.

La sol·licitud s'adreçarà a la direcció dels serveis territorials a què correspongui el centre sol·licitat en primer lloc i s'adjuntarà la declaració de mèrits amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en relació al barem de la base 5, inclòs el projecte específic que recull la proposta directiva en relació amb el projecte educatiu del centre a la direcció del qual opta.

Els participants no hauran d'acreditar documentalment les condicions exigides i els mèrits al·legats de què hi hagi constància al registre informàtic de personal del Departament d'Educació. No es tindran en compte els mèrits que no s'al·leguin durant el termini de presentació de sol·licituds, ni aquells que no es justifiquin de la manera indicada a la base 5.

4. Comissió de selecció

La selecció entre els aspirants a director o directora la realitza la comissió de selecció que es constitueix en cada centre i/o Zona Escolar Rural amb aquesta finalitat.

4.1  La comissió estarà formada per:

Un inspector o inspectora d'educació, que la presideix i el director o directora d'un centre públic del mateix nivell i règim que el centre on s'hagi de proveir la direcció, proposat pel president de la comissió, com a representants de l'administració educativa.

Tres representants del claustre de professors i dos representants del consell escolar, dels quals un serà del sector de pares i l'altre el representant de l'ajuntament, com a representants dels òrgans de participació en el control i la gestió del centre i/o Zona Escolar Rural corresponent. En els centres docents on no hi ha representació dels pares, els representants del consell escolar seran l'un del sector d'alumnes i l'altre el representant de l'ajuntament. Actua com a secretari de la comissió el director o directora que forma part de la comissió com a representant de l'administració educativa. Els tres representants del claustre de professors seran designats per votació secreta. Cada professor podrà votar a un únic representant i es seleccionarà els tres més votats. En cas d’empat de vots, es designarà el de més edat.

Els directors o directores que es presentin al concurs de mèrits per a la selecció d'aspirants a la direcció del centre en el qual estan exercint la direcció no podran formar part de la comissió de selecció ni dur a terme les funcions que en el procés de selecció estan assignades al director o directora del centre. Aquestes funcions seran exercides pel cap d'estudis, en el cas que no sigui candidat o, consecutivament, pel coordinador pedagògic o pel secretari del centre, si no tenen motiu d'abstenció.

En cap cas els aspirants poden formar part de la comissió.

Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.2  Designació de representants del claustre de professors i del consell escolar en la comissió de selecció.

El director o directora del centre trametrà al director o directora dels serveis territorials còpia de l'acta de la sessió de cadascun dels òrgans de participació esmentats en què s'ha designat els representants que han estat convocats amb la finalitat de designar els representants a la comissió de selecció.

El director o la directora dels serveis territorials nomenarà els membres de la comissió amb anterioritat al dia 23 de març de 2006.

5. Fases del concurs

El concurs constarà de dues fases.

5.1  En la primera fase la comissió de selecció ha de considerar els mèrits relacionats amb l'experiència professional dels aspirants, en l'àmbit de la gestió i de la docència, que hagi estat valorada positivament i en l'àmbit de la participació com a representant del claustre al consell escolar. Es valora especialment l'experiència prèvia en l'exercici de la direcció.

En aquesta fase també es valoren els títols universitaris diferents a l'exigit per a l'ingrés al cos de la funció pública docent des del qual es concursa.

La valoració dels mèrits que hagin estat acreditats pels aspirants es fa d'acord amb el barem següent:

A) Per l'exercici del càrrec de director, amb valoració positiva:

1,50 punts per cada any, en un centre del mateix nivell i règim.

0,75 punts per cada any, en un centre de diferent nivell o règim.

B) Per l'exercici del càrrec de cap d'estudis, de coordinador pedagògic, de secretari, o anàleg, amb valoració positiva:

0,75 punts per cada any, en un centre del mateix nivell i règim.

0,50 punts per cada any, en un centre de diferent nivell o règim.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Pels apartats A) i B) fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si escau, certificació acreditativa de la continuïtat en aquest càrrec durant el curs 2005-2006, o bé, certificat del secretari o cap del servei de personal dels serveis territorials corresponent.

C) Per cada any de servei com a coordinador de cicle en l'educació infantil, en l'educació primària o en l'educació secundària obligatòria, coordinador d'educació secundària obligatòria, de batxillerat o de formació professional, coordinador d'una aula de formació d'adults, cap de departament didàctic, cap de seminari o anàlegs, amb valoració positiva:

0,50 punts per cada any, en un centre del mateix nivell i règim.

0,25 punts per cada any, en un centre de diferent nivell o règim.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament, on hi consti la durada real del càrrec o certificació del secretari del centre amb el vistiplau del director.

D) Per cada any de servei en llocs de treball de l'administració educativa de nivell 26 o superior: 0,75 punts.

Documents justificatius:

Certificació de la directora de Serveis.

Per la suma dels apartats A), B), C) i D) no es donarà una valoració superior a 17 punts.

E) Per pertànyer al cos de catedràtics d'ensenyaments secundari en els concursos de mèrits per a director o directora d'un institut d'educació secundària; al cos de catedràtics d'escola oficial d'idiomes, en el concurs de mèrits per a director o directora d'una escola oficial d'idiomes; al cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, en el concurs de mèrits per a director o directora d'escola d'arts, d'escoles superior de conservació i restauració de béns culturals o escola superior de disseny: 2 punts.

 

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial, en que consti o se li reconegui la condició de catedràtic.

F) Pels anys d'experiència docent que superen els cinc exigits com a requisit, amb valoració positiva de la tasca docent realitzada:

1 punt per cada any , en un centre del mateix nivell i règim.

0,5 punts per cada any, en un centre de diferent nivell o règim.

Per aquest concepte es pot obtenir un màxim de 6 punts.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament, o bé certificat del secretari o del cap de servei de personal dels serveis territorials corresponent i/o certificat del secretari del centre amb el vistiplau del director. En el cas d'experiència docent en centres privats caldrà aportar certificat del director amb el vistiplau de la inspecció.

G) Per cada any d'experiència com a representant del claustre al consell escolar: 0,5 punts.

Per aquest concepte es pot obtenir un màxim de 2 punts.

Documents justificatius:

Certificació del secretari del centre amb el vistiplau del director.

Els punts pels anys d'experiència previstos en l'apartat A), B), C), es calcularan dividint per dotze el nombre de mesos acumulats fins al 30 de juny de 2006, i fins a 31 d'agost de 2006 els apartats D) F) i G), multiplicant el resultat pels punts anuals assignats a cada any d'exercici en el càrrec i servei, d'experiència docent o com a representant del claustre en el consell escolar. El nombre de punts resultant de les operacions anteriors no pot ultrapassar el nombre màxim de punts establert, si s'escau, en els apartats del barem.

Un cop acumulats els mesos no es tindran en compte les fraccions inferiors al mes. En el resultat de la divisió per dotze i en el càlcul per punts, es tindran en compte dos decimals.

H) Per cada titulació universitària diferent a l'exigida per a l'ingrés al cos de la funció pública docent des del qual es concursa:

1 punt per cada títol de doctor, de llicenciat, d'arquitecte o enginyer.

0,5 punts per cada títol de diplomat universitari o equivalent.

Per aquest concepte es pot obtenir un màxim d'1 punt.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)

Fotocòpia compulsada del títol de doctor. Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte. Fotocòpia compulsada del títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o altres títols declarats o tots els efectes legalment equivalents o, certificació acadèmica en la qual es faci constar que s'han cursat i superat totes les assignatures o crèdits corresponents als tres primers cursos d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

En tots els casos es podrà aportar la certificació de l'abonament dels drets d'expedició d'aquests títols d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

Per la suma dels apartats E), F), G) i H) es pot obtenir un màxim de 8 punts.

La puntuació mínima requerida en la primera fase és de 8 punts. Els aspirants que obtinguin o que superin aquesta puntuació passaran a la fase següent.

5.2  En la segona fase es consideren els mèrits professionals específics, acreditats a través de les activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb la gestió i direcció dels centres docents i dels serveis i programes educatius, i també a través del projecte específic que recull la proposta directiva de l'aspirant en relació amb el projecte educatiu del centre.

El projecte específic ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines, format DIN A4, a doble espai.

Els aspirants exposaran el seu projecte de direcció davant la comissió de selecció.

La comissió de selecció podrà demanar el parer del consell escolar sobre els projectes específics dels aspirants presentats. A aquest efecte, els membres del consell escolar podran consultar aquests projectes en la forma que determini la comissió de selecció.

La valoració de la segona fase es farà d'acord amb el següent barem:

I) Per activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb la gestió i direcció dels centres docents i dels serveis i programes educatius: fins a 3 punts.

Documents justificatius:

Per a les activitats de formació: certificació acreditativa emesa per l'organisme o l'entitat corresponent. Per la recerca i les publicacions: els exemplars que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa com a mínim, de les pàgines acreditatives de la autoria, del dipòsit legal i, si escau, de l'ISBN.

Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions.

J) Per la valoració del projecte específic que recull la proposta directiva de l'aspirant en relació amb el projecte educatiu del centre, exposat davant la comissió de selecció: fins a 12 punts.
La comissió de selecció tindrà en compte la coherència dels projectes per a la direcció d’un centre que forma part d’una Zona Escolar Rural i el de la direcció de la Zona Escolar Rural

El projecte de direcció serà global i inclourà, almenys, els continguts següents:

a) Valoració del funcionament actual del centre docent en relació al seu projecte educatiu tant des del punt de vista pedagògic com de gestió, i de la incidència de l'entorn sobre el centre.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La comissió de selecció ha de valorar el coneixement del centre i la coherència del projecte específic amb l'avaluació interna i externa del centre i amb altres fonts d'informació disponibles. També ha de valorar el coneixement de l'entorn i de la seva incidència en el centre.

b) Concreció dels objectius a assolir i descripció global de l'organització i el funcionament del centre previstos en finalitzar el projecte de direcció. En particular, el projecte ha de concretar els objectius directament relacionats amb el procés d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La comissió de selecció ha de valorar la relació del projecte de direcció amb els objectius del Departament d'Educació i amb el projecte educatiu del centre.

c) Descripció de les grans línies d'actuació previstes per a assolir els objectius fixats a l'apartat anterior i previsió dels recursos necessaris. En particular, s'ha d'especificar l'estratègia per a aconseguir la participació de la comunitat educativa i la seva implicació en la aplicació del projecte de direcció.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La comissió de selecció ha de valorar la coherència de les estratègies amb els objectius, les previsions de treball en equip i, si s'escau, la proposta d'equip de govern que s'hi incorpora a la proposta de direcció, l'optimització dels recursos disponibles, el realisme sobre els recursos a obtenir i les possibilitats d'assolir els objectius amb els recursos previstos.

d) Exposició del procés d'avaluació del desenvolupament del projecte de direcció i dels mecanismes previstos per informar els òrgans de control i participació.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La comissió de selecció ha de valorar el rigor i la simplicitat del procés per fer el seguiment i valorar l'aplicació del projecte de direcció, per prendre decisions a partir dels resultats obtinguts i per fer efectiva la transparència informativa.

La comissió de selecció ha de fer una valoració global del projecte específic presentat i exposat per cada aspirant, a partir de les valoracions dels diferents continguts parcials esmentats. Cada membre de la comissió de selecció valorarà el projecte específic de zero a dotze punts. Quan hi hagi una diferència de quatre o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres de la comissió en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d’un membre que hagi atorgat la valoració màxima o mínima només s’exclourà una d’aquestes valoracions

La puntuació mínima que s'ha d'obtenir en aquesta fase per ser seleccionat és de 6 punts.

6. Acreditació de l'avaluació dels mèrits al·legats a la primera fase del concurs

D'acord amb el que preveu el barem de l'annex del Decret 317/2004, de 22 de juny, per cadascun dels apartats es determina el següent:

En relació amb l'apart A:

Els sol·licitants que van exercir el càrrec de director des de l'1 de juliol de 2003 fins al 30 de juny de 2004, com a conseqüència de la pròrroga del nomenament previst a la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació, se'ls considera avaluats positivament fins al 30 de juny de 2003.

Els sol·licitants que actualment exerceixen van exercir el càrrec de director entre l’1 de juliol de 2004 i el 30 de juny de 2005, com a conseqüència de la pròrroga del nomenament prevista a la disposició transitòria tercera del Decret 317/2004, se'ls considera avaluats positivament fins al 30 de juny de 2004.

La inspecció d'educació realitzarà l'avaluació de l'exercici de càrrec de director als aspirants que estan exercint van exercir el càrrec com a conseqüència de la pròrroga del nomenament prevista a la disposició transitòria tercera del Decret 317/2004.

La inspecció d'educació també realitzarà l'avaluació de l'exercici del càrrec de director als aspirants que varen ésser nomenats amb data 1 de juliol de 2002 i finalitzen el seu mandat en data 30 de juny de 2006 i els nomenats amb data 1 de juliol de 2003 fins el 30 de juny de 2006.

En relació als apartats B, C i F:

La inspecció d'educació també realitzarà l' avaluació dels mèrits dels apartats B, C i F a partir del 13 de gener de 2003, data d'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre.

7. Procediment

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el servei de personal dels serveis territorials, comprovarà el compliment dels requisits esmentats a la base 2. A continuació, el director o directora dels serveis territorials resoldrà sobre l'admissió i la desestimació de les sol·licituds presentades.

Aquesta resolució es farà pública a l'adreça d'internet http://www.gencat.net/educació i al tauler d'anuncis dels serveis territorials i es notificarà al director o directora del centre on es convoqui el càrrec de director perquè la faci pública al tauler d'anuncis del centre abans del 2 de març de 2006.

Contra la desestimació de la sol·licitud els aspirants poden presentar un recurs d'alçada davant la directora general de recursos humans en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de publicació de la resolució.

El director o la directora dels serveis territorials lliurarà a la presidència de cada comissió, abans del dia 25 de març, la documentació corresponent a cadascuna de les sol·licituds admeses: els mèrits, el projecte específic i la proposta de baremació. El director o la directora del Serveis Territorials advertirà a cada comissió de selecció d’aquells candidats que opten a més d’una direcció vacant, especialment si els centres docents pertanyen a Serveis Territorials diferents.

Un cop valorada la primera fase del concurs, i abans del 31 de març de 2006, s'exposaran als centres on actuïn les comissions de selecció les llistes de candidats amb la puntuació obtinguda a la primera fase.

El president de la comissió de selecció lliurarà una còpia del projecte específic de cada aspirant a cada membre de la comissió de selecció.

Una vegada exposada la resolució que fa pública la llista d'aspirants que passen a la segona fase s'obrirà un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions a partir de l'endemà de dita exposició. Aquestes reclamacions es presentaran al centre i s'adreçaran al president o presidenta de la comissió de selecció. Durant aquest termini també es podran presentar en els centres corresponents desistiments totals o parcials a la participació.

En exposar les llistes esmentades, la comissió de selecció anunciarà la data de defensa del projecte corresponent a la segona fase del concurs. Aquesta data s'haurà d'anunciar amb un mínim de 48 hores d'antelació. En qualsevol cas, la defensa del projecte s'ha d'exposar davant de la comissió abans del 21 d'abril de 2006.

La comissió seleccionarà l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta com a suma de les puntuacions de les dues fases d'entre aquells que hagin obtingut o superat les puntuacions mínimes corresponents.

En cas d'empat en la puntuació total obtinguda, entre diversos aspirants se selecciona el que hagi obtingut major puntuació en la segona fase. Si encara subsisteix l'empat, se selecciona el que hagi obtingut major puntuació en l'apartat A) de la primera fase, si subsisteix l'empat se selecciona el que hagi obtingut major puntuació en l'apartat B) i així successivament en la resta d'apartats del barem fins l'apartat H). Si finalment subsisteix l'empat s'efectuarà un sorteig davant els aspirants empatats.

Un cop ateses les reclamacions que correspongui i avaluada la segona fase el secretari de la comissió estén l'acta acreditativa de les puntuacions obtingudes per cada aspirant en tots els conceptes, i hi fa constar la persona seleccionada. L'acta és signada per tots els membres de la comissió.

El president de la comissió farà pública l'acta, abans del 25 d'abril de 2006, al tauler d'anuncis del centre i la trametrà al director o directora dels serveis territorials, qui n'ordenarà la seva publicació al tauler d'anuncis dels serveis territorials.

 

Contra les decisions contingudes a l'acta acreditativa de les puntuacions obtingudes, les persones interessades poden presentar reclamació en el termini de cinc dies davant la comissió de selecció. Contra la resolució de la reclamació les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director o directora dels serveis territorials. La resolució del recurs posa fi a la via administrativa.

8. Nomenament del director

El director o directora dels serveis territorials nomena director o directora del centre l'aspirant seleccionat si ja té adquirida la categoria de director des de l'1 de juliol de 2006 fins als 30 de juny de 2009.

Els aspirants seleccionats que no tinguin adquirida la categoria de director seran nomenats director o directora en pràctiques amb efectes 1 de juliol de 2005 i per un període d'un any, abans de finalitzar el qual seran avaluats del programa de formació inicial que preveu l'article 19 del Decret 317/2004, de 22 de juny. En cas que l'avaluació sigui positiva, quedaran nomenats directors fins al 30 de juny del 2008.

L'aspirant seleccionat per la comissió de selecció que no superi el programa de formació inicial no serà nomenat director.

9. Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos contra la selecció de director, durant el mes d’octubre els participants podran retirar la seva documentació als serveis territorials. Podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que l'interessat o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de fer-ne lliurament a l'administració en cas de ser-ne requerit. Si no es retira la documentació en el termini esmentat, s'entendrà que el participant renuncia a recuperar-la i, per tant decau en el dret a fer-ho.

Annex 2


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal