Garanties de continuïtat com a personal interí0

2742 11/01/2006, 10:27       #Interins i substituts,

Proposta de resolució per la qual es dicten instruccions relatives a la tramitació dels expedients del professorat interí i substitut que sol·liciten acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí previstes a la disposició transitòria primera del Decret 172/2005, de 23 d'agost, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent.

Document provisional

Resolució EDC/     /2006, de    de gener, per la qual es dicten instruccions relatives a la tramitació dels expedients del professorat interí i substitut que sol·liciten acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí previstes a la disposició transitòria primera del Decret 172/2005, de 23 d’agost, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent.

La disposició transitòria primera del Decret 172/2005, de 23 d’agost, de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, estableix les mesures per impulsar i millorar les condicions laborals del professorat interí i substitut, també recollides al punt 5 de l’Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari, signat amb l’organització sindical Comissions Obreres el 17 de novembre de 2005 i aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 22 de novembre de 2005.

Per Resolució EDC/2108/2005, de 6 de juliol (DOGC núm. 4423, d’11.7.2005) es van dictar instruccions per tal que es poguessin aplicar les millores esmentades sobre les condicions laborals del professorat interí i substitut des de l’inici del curs 2005-2006 al professorat que havia manifestat la seva voluntat d’acollir-se al preacord de la Mesa sectorial de 31 de gener de 2005, quan va emplenar el model de sol·licitud de destinació provisional per a aquest curs 2005-2006.

Una vegada publicat l’esmentat Decret 172/2005, de 23 d’agost, cal establir el procediment per aplicar al professorat interí i substitut les millores de les condicions laborals que es preveuen en la disposició transitòria primera,

RESOLC:

Dictar les instruccions següents sobre l’aplicació de les mesures per impulsar i millorar les condicions laborals del professorat interí substitut previstes a la disposició transitòria primera del Decret 172/2005, de 23 d’agost (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005):

1.- Termini per a modificar les peticions d’especialitats docents i l’ordre dels serveis territorials sol·licitats.
Tal com preveu l’apartat 5 c) de la Resolució EDC/2108/2005, de 6 de juliol (DOGC núm. 4423, d’11.7.2005), s’obre un termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a modificar les especialitats docents i l’ordre dels serveis territorials sol·licitats, per part del professorat interí i substitut que hagi manifestat la seva voluntat d’acollir-se al preacord, tal com preveu l’article 7 de la Resolució EDC/1385/2005, de 2 de maig (DOGC núm. 4379, de 6.5.2005), sense que la modificació de les especialitats pugui suposar la interrupció del nomenament vigent.
Durant la resta del curs 2005-2006, no es podran modificar les peticions d’especialitats ni l’ordre dels serveis territorials sol·licitats a la borsa de treball del personal docent.

2.- Sol·licituds per a acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí previstes a la disposició transitòria primera del Decret 172/2005, de 23 d’agost.
Durant el mateix termini establert al punt anterior, el professorat interí i substitut que no va ser inclòs en la relació aprovada per Resolució EDC/2250/2005, de 22 de juliol (DOGC núm. 4435, de 27.2.2005) i que reuneixi els requisits d’antiguitat exigits en els apartats 1 i 8 de la disposició transitòria primera del Decret 172/2005, de 23 d’agost, podran sol·licitar acollir-se a les garanties de continuïtat, presentant el model de sol·licitud que es trobarà a la seva disposició en els serveis territorials del Departament d’Educació.

3.- Publicació de la relació definitiva de professorat interí i substitut que s’hagi acollit a les garanties de continuïtat com a personal interí.
Finalitzat el termini establert en els dos punts anteriors, es publicarà per Resolució la relació definitiva de professorat interí i substitut que s’hagi acollit a les garanties de continuïtat com a personal interí docent, als taulers d’anuncis dels serveis territorials i a l’adreça d’Internet http: //www.gencat.net/educacio.

4.- Tramitació dels documents que inclouen les clàusules i condicions relatives a la continuïtat com a personal interí docent.

Els serveis territorials trametran a tot el personal docent inclòs en la relació definitiva esmentada en el punt 3 anterior un document d’acceptació de les condicions previstes en la disposició transitòria primera del Decret 172/2005, de 23 d’agost. L’esmentat document administratiu especificarà les clàusules i condicions relatives a les especialitats que hauran d’impartir i que prèviament hagin estat demanades en la borsa de treball, als àmbits geogràfics on podran ser destinats en les adjudicacions de destinacions de cada estiu com a interins en vacant, o als efectes de cobrir substitucions i l’obligació de presentar-se a les proves d’oposicions convocades pel Departament d’Educació, tal com preveu el punt 5 de l’esmentada disposició transitòria primera.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal