DOGC núm. 4605. Oposicions 2006 - sorteig dels membres de tribunals-0

1326 31/03/2006, 08:51       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDC/810/2006, de 27 de març, per la qual es modifica la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents. (Pàg. 15234)

RESOLUCIÓ

EDC/810/2006, de 27 de març, per la qual es modifica la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

D'acord amb el que estableix la base 5.3.5 de la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, el dia 17 de març de 2006, a les 10 hores, va tenir lloc l'acte de sorteig dels membres de tribunals a la seu central del Departament d'Educació.

Una vegada finalitzat el sorteig es va observar que algunes de les persones seleccionades no complien el requisit d'ocupar un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres docents o serveis educatius establert a la base 5.3 de la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener.

En conseqüència,

Resolc:

.1 Anul·lar el resultat del sorteig dels membres dels tribunals realitzat el dia 17 de març de 2006.

.2 Modificar la base 5.3.5 de la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, i establir que l'acte de sorteig dels membres dels tribunals tindrà lloc el dia 3 d'abril de 2006, a les 16.30 hores a la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de març de 2006

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

Més informació

Directori de Recursos

Articles relacionats


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal