DOGC núm. 4638. Destinacions provisionals 2006-2007 -modificació-0

1015 22/05/2006, 07:53       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDC/1545/2006, de 12 de maig, de modificació de la Resolució EDC/725/2006, de 22 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles, i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2006-2007. (Pàg. 22173)

RESOLUCIÓ

EDC/1545/2006, de 12 de maig, de modificació de la Resolució EDC/725/2006, de 22 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles, i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2006-2007.

Per la Resolució EDC/725/2006, de 22 de març (DOGC núm. 4601, de 27.3.2006), es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics d'ensenyaments infantil i primari i secundaris, i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris en centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs per al curs 2006-2007.

Atès que s'ha detectat la necessitat de modificar o precisar diversos aspectes del procediment d'adjudicacions provisionals que regula la Resolució esmentada, pel que fa a la provisió de llocs als centres acollits al programa d'acompanyament escolar a secundària i als centres del pla de suport en zones d'especial dificultat, així com als centres de formació de persones adultes, i pel que fa a la definició del col·lectiu de professorat interí que pot participar en aquest procediment, procedeix modificar la redacció de diferents apartats.

En conseqüència,

Resolc:

.1 L'últim paràgraf de l'article 6.3 de la Resolució EDC/725/2006, de 22 de març, queda redactat de la forma següent:

"La durada del nomenament d'aquests tres llocs podrà ser per tres cursos escolars. La provisió de la resta de llocs dels centres objecte d'aquest apartat serà la prevista per als centres d'atenció educativa preferent".

.2 Afegir al subapartat d) del punt II.1 de l'annex 1 de la mateixa Resolució el paràgraf següent:

"Aquestes propostes seran per ocupar un lloc de treball al mateix centre i en la mateixa especialitat que l'ocupat el curs 2005-2006".

.3 Afegir a l'epígraf "Personal interí (col·lectius g i h)" del punt II.2.7 de l'annex 1 de la mateixa Resolució el paràgraf següent:

"Aquest col·lectiu està format pel personal inclòs a la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats en centres públics docents dependents del Departament d'Educació".

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la directora general de Personal Docent, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de maig de 2006

Montserrat Guri i López

Directora general de Personal Docent

(06.131.190)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal