INSTRUCCIONS PER AL NOMENAMENT DE DIRECTOR/A PER AL CURS 2006-070

769 02/06/2006, 09:07       #LOE,

La publicació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006) comporta, entre d'altres, afectacions directes a l'aplicació i, lògicament, a la vigència legislativa d'alguns articles del Decret 317/2004, de 22 de juny, (DOGC 4161, de 25.06.2004) pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics.

Atès que els tràmits que comporta la modificació d'un Decret no permetran que aquest contempli les innovacions aportades per la LOE abans de l'inici del proper curs escolar 2006-07, i atès alhora que hi ha equips directius el mandat dels quals finalitza aquest mes de juny, entenem que escau dictar les instruccions que acompanyem, per tal d'unificar els criteris d'interpretació i de gestió d'aquest període transitori. Així doncs, i fins a la redacció i publicació del Decret que modifiqui el 317/2004, segons les disposicions de la LOE respecte a la direcció dels centres públics, procedeix aplicar les disposicions previstes als punts següents, relatius a aquelles qüestions que podrien ser susceptibles d'una interpretació més ambigua i/o conflictiva.

1. Durada del mandat dels directors seleccionats pels concursos de mèrits celebrats a l'empara del Decret 317/2004:

L'article 25 del Decret indicava que el nomenament del director s'efectuava per períodes de 3 anys. Ara bé, i atès que l'article 136 de la LOE indica que els períodes seran de 4 anys, la durada del mandat dels directors seleccionats per concurs de mèrits serà de 4 anys (malgrat que a la resolució de convocatòria indiqués que era per 3 anys).

2. Durada del mandat dels directors nomenats pel director/a dels Serveis Territorials

A l'empara de l'article 23 del Decret 317/2004, en absència d'aspirant, o bé si la comissió deixava desert el lloc, o si l'aspirant seleccionat no superava el programa de formació inicial, el director/a dels Serveis Territorials nomena director per un període de tres anys. Sobre aquesta qüestió es pronuncia l'article 137 de la LOE, permetent nomenaments extraordinaris per un període màxim de 4 anys. Tot tenint en compte que els nomenaments que es produeixin en les circumstàncies descrites estaran a l'expectativa de la redacció del nou decret, fins a la publicació d'aquest la durada del mandat dels directors nomenats pel director/a dels Serveis Territorials serà d'un any, des de l'1.07.2006 fins el 30.06.2007.

3. Possibilitat de prorrogar el mandat als directors que acaben el 30.06.2006

Si bé el Decret 317/2004 no fa cap previsió en aquest sentit, el punt segon de la disposició transitòria sisena de la LOE ofereix a les administracions educatives la possibilitat de prorrogar per un any el mandat d'aquells directors/es que acaba el curs escolar d'entrada en vigor, això és, el 30.06.2006. Tot fent ús d'aquesta facultat transitòria, es prioritzarà l'oferta de pròrroga per un any als directors que acaben el seu mandat el 30.06.2006, sempre que el lloc en qüestió no hagi estat cobert per concurs de mèrits. En cas que aquesta oferta resulti infructuosa, es procedirà segons s'indica al punt 2, això és, nomenant des del Servei Territorial un director per un mandat que s'exhauriria el 30.06.2007.

4. Durada del mandat dels directors nomenats pel director/a dels Serveis Territorials en el cas de centres de nova creació.

Per a aquesta situació, l'article 22 del Decret 317/2004 preveu que el nomenament sigui per un període de 3 anys. La LOE contempla aquesta situació des del seu article 137, i ofereix a les administracions educatives que pugui ser per un període màxim de 4 anys. En atenció a la situació descrita ­creació d'un nou centre- i per tal d'afavorir l'estabilitat en els centres docents i llurs òrgans de govern, els nomenaments que es realitzin en aquesta situació ho seran per un període de 4 anys.

5. Durada del mandat dels directors nomenats pel director/a dels Serveis Territorials per vacants sobrevingudes (renúncia, expedient disciplinari)

El Decret 317/2004 preveu, a l'article 26, que en els casos que s'hi relacionen el director/a dels serveis territorials nomena un nou director del centre fins a la següent convocatòria de concurs de mèrits. La LOE no fa cap previsió expressa d'aquesta contingència, de manera que aquells directors que, des de l'entrada en vigor de la LOE i durant el curs escolar 2006-07, hagin de ser nomenats en les circumstàncies que s'acaben de relacionar, ho seran fins el 30.06.2007.

6. Requisits de què han de disposar els directors nomenats des dels Serveis Territorials

En els casos previstos a l'article 23 del Decret 317/2004, en què el director/a dels Serveis Territorials havien de nomenar un director (vegeu punt 2) s'establia l'exigència una requisits. Tal i com hem indicat, aquestes situacions es regulen a l'article 137 de la LOE, que no explicita cap exigència per ocupar el lloc. En els nomenaments que es produeixin en aquestes condicions durant aquest període transitori, seran d'aplicació els mateixos requisits previstos a l'article 23 del Decret.

7. Nomenament com a director en pràctiques, si no es disposa de la categoria de director

L'article 20 del Decret 317/2004 preveu que el nomenament serà com a director en pràctiques durant un període d'un any, resultant només exempta d'aquesta situació els qui ja en tenen adquirida la categoria. La LOE no fa cap previsió en aquest sentit, de manera que seguiran sent nomenats com a directors en pràctiques tots aquells que no disposin de l'esmentada categoria.

8. Formació que caldrà dur a terme, si no es disposa de la condició d'acreditat

El Decret, als articles 19 i 20, indica els ítems del programa de formació inicial, consistent bàsicament en el curs teòric de formació i un període de pràctiques de direcció, eximint-ne aquells aspirants que ja tenen adquirida la categoria de director, i del curs teòric de formació queden també exempts els aspirants que estan acreditats per a l'exercici de la funció directiva. La LOE indica que tots aquells que disposin d'una experiència de dos anys en l'exercici de la funció directiva estan exempts de la realització d'aquest programa de formació inicial. En tant que no es reguli explícitament la nova situació, es mantenen els criteris i exigències formulats, bàsicament, a l'article 19 del decret.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal