DOGC núm. 4651. Reducció de jornada i disminució horari lectiu majors de 60 anys0

1952 09/06/2006, 09:12       #Reducció de jornada, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1862/2006, de 2 de juny, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores setmanals lectives per al personal funcionari docent que tingui entre 60 i 64 anys i les mesures organitzatives dels horaris setmanals dels mestres substituts que cobreixen reduccions de jornada per al curs 2006-2007. (Pàg. 25455)

Procediment de sol·licitud de reducció de jornada, excepte per interès particular

L'horari haurà d'incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. Qui s'aculli a una reducció de jornada haurà d'assistir a totes les reunions .

A sol·licitud de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies.

La sol·licitud l'han de formalitzar amb una antelació d'almenys quinze dies del seu inici i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins el dia anterior a l'inici del següent trimestre escolar.

Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'inici del següent trimestre i, així successivament fins arribar al tercer trimestre escolar que es perllongarà fins el 31 d'agost de 2007. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l'esmentada reducció.

La concessió de la reducció de jornada es farà mitjançant resolució del director/a del servei territorial corresponent.

Procediment de sol·licitud de reducció de jornada per interès particular

El personal funcionari de carrera interessat a acollir-se a aquesta reducció de la meitat de la jornada ha de presentar una sol·licitud adreçada al director dels serveis territorials de què depengui abans del 30 de juny de 2006, fent constar el nombre de dies en què vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies).

Abans del 15 de juliol, el director territorial ha d'emetre la resolució corresponent autoritzant la reducció de jornada, si escau, la qual té una durada d'un curs escolar: des de l'1 de setembre al 31 d'agost, excepte els casos de força major degudament justificats.

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la persona interessada qui presentarà la resolució al director del centre al qual estigui adscrit per al curs 2006-2007.

No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans de 31 d'agost, llevat de situacions excepcionals valorades pel director/a del servei territorial corresponent.

La reducció de jornada per interès particular és prorrogable anualment. En aquest sentit s'haurà de demanar mitjançant el model de sol·licitud que es trobarà a la pàgina d'internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d'Educació i Universitats, seguint els criteris establerts en els apartats anteriors.

No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular al professorat que forma part de l'equip directiu del centre.

El fet de ser designat membre de l'equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada.

Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats del centre, es tindrà en compte la major antiguitat en el centre i en cas d'empat la major antiguitat en el cos com a criteri per a la concessió de la reducció de jornada i s'actuarà amb criteris rotatoris.

Procediment per demanar sol·licituds per ocupar substitucions a mitja dedicació i sol·licituds de confirmació en la mateixa substitució de mitja dedicació actualment ocupada per a continuar el proper curs 2006-2007

Les persones que formen part de la borsa de treball podran expressar la seva disponibilitat per ocupar substitucions a mitja dedicació mitjançant una sol·licitud telemàtica, que estarà disponible a la pàgina d'internet del Departament d'Educació i Universitats. Aquesta manifestació no suposarà l'obligatorietat d'acceptar un nomenament a mitja jornada.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent que durant el curs 2005-2006 han cobert la substitució d'una reducció de jornada podran demanar romandre, durant el curs 2006-2007, ocupant la mateixa destinació sempre que es donin les següent circumstàncies:

 • Que la persona interessada no hagi obtingut cap destinació en el procés d'adjudicacions provisionals per al curs 2006-2007.
 • Que l'Administració tingui constància amb anterioritat al 20 d'agost de 2006, del fet que el professor titular del lloc de treball continuarà amb la reducció de jornada durant el curs 2006-2007.
 • Que la destinació del professor titular del lloc de treball (especialitat, centre i localitat) del curs 2005-2006 sigui la mateixa que per al curs 2006-2007.

Les persones que desitgin fer aquesta opció han de fer-ho constar en la sol·licitud telemàtica entre els dies 17 de juliol i 8 d'agost de 2006. Una vegada complimentada caldrà enviar-la telemàticament per a la seva formalització.

Els substituts que siguin confirmats en una substitució de mitja jornada hauran d'acceptar, si escau, completar la seva dedicació horària fins arribar a la jornada sencera en el mateix centre docent. En el cas que el serveis territorials puguin acumular en un mateix horari les dedicacions corresponents a dues reduccions de jornada, s'haurà de garantir almenys una de les especialitats dels llocs de treball a substituir.

Quan en el mateix centre hi hagin dues o més persones amb dret a confirmar-se en una substitució de mitja jornada, però es prevegi l'acumulació d'alguna d'elles, es confirmarà la persona amb el número d'ordre més baix en la borsa de treball del personal interí docent.

Aquells que només desitgin treballar en una substitució a mitja jornada no podran sol·licitar la confirmació prèvia als actes públics de finals d'agost, i hauran de reservar-se per al moment en que siguin ofertades les substitucions a mitja jornada que no hagin pogut ser acumulades en un mateix horari setmanal.

Durant la darrera setmana del mes d'agost es publicarà als taulers d'anuncis i a les webs dels serveis territorials la relació de persones que, durant el curs 2006-2007, podran romandre ocupant una substitució d'una reducció de jornada.

La data d'incorporació a la destinació adjudicada serà el dia 1 de setembre de 2006.

Disminució horari lectiu majors de 60 anys

El personal interessat haurà de demanar-ho mitjançant sol·licitud al director/a dels SSTT, model que es trobarà a internet o als mateixos SSTT i s’haurà de presentar abans del 30 de juny.

Els directors/es dictaran resolució abans del 31 de juliol, comunicant-ho a la persona interessada i a la direcció del centre.

S’han de tenir complerts els anys abans de l’1 de setembre

Queda derogada la possibilitat de demanar la reducció de 3 hores complementàries per als majors de 60 anys.


Del magnífic acord signat entre el Departament d'Educació i un sindicat:

1.3 Condicions específiques de l'horari setmanal per als majors de 55 anys.

Per tal d'afavorir la distribució de les tasques docents al professorat major de 55 anys, el Departament d'Educació i els representants sindicals presents a la Mesa sectorial negociaran les condicions i requisits generals per tal que els centres, sempre que restin cobertes les necessitats d'atenció als alumnes i del servei públic docent, puguin assignar al professorat major de 55 anys un horari setmanal docent que permeti incloure dintre de la seva dedicació docent les activitats setmanals esmentades en l'apartat a) d'aquest punt.

a) El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents dels Departaments d'Educació i de Justícia i amb més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari podrà disposar de dos hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d'atenció directe a l'alumnat, per fer activitats d'una altra naturalesa, segons s'especifica a continuació:

 • Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l'especialitat;
 • Col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d'informàtica, d'idiomes...) sempre que estiguin incloses dintre de l'àmbit de la seva especialitat docent;
 • Col·laboració en activitats de biblioteca del centre;
 • Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent;
 • Propostes d'innovació didàctica i col·laboració en projectes d'innovació;
 • Altres activitats necessàries per l'assoliment dels objectius del centre acordades amb el professorat.

b) Aquesta distribució de l'horari docent no podrà assignar-se als que tinguin, en el seu horari setmanal, hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

c) En funció del nombre de professors de cada centre que demanin acollir-se a aquesta mesura, i també en funció del nombre mínim d'hores per especialitat per assignar un lloc de treball, el Departament d'Educació incrementarà la plantilla del centre.

d) Calendari d'aplicació: la implantació generalitzada de les reduccions de jornada lectiva setmanal es portarà a efecte segons el següent calendari:

 • Curs 2006-07: implantació general de la distribució de l'horari docent als funcionaris que tinguin entre 60 i 64 anys;
 • Curs 2007-08: implantació general de la distribució de l'horari docent als funcionaris que tinguin entre 57 i 59 anys;
 • Curs 2008-09: implantació general de la distribució de l'horari docent als funcionaris que tinguin entre 55 i 56 anys;

Aquesta distribució de l'horari docent als majors de 55 anys serà analitzada després de implantar-se durant els cursos 2006-07, 2007-08 i 2008-09. Les parts signants es comprometen a estudiar-la i a revisar-la, per a la seva ampliació, en el segon trimestre del curs 2008-09.

Restarà sense efectes el punt 3.2.a) de l'Acord de la mesa sectorial de 21 de novembre de 2001, publicat al DOGC núm. 3644 de 28.5.2002, que preveu una reducció de fins a 3 hores complementàries per al personal funcionari docent de 60 o més anys i amb més de 30 anysde serveis i de fins a dues hores lectives per als els mestres funcionaris de 57 o més anys, amb deu o més anys de dedicació en centres específics d'educació especial.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal