DOGC núm. 4654. Tribunals oposicions -modificació-0

2490 14/06/2006, 08:12       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1919/2006, de 8 de juny, de modificació de la Resolució EDC/1085/2006, de 12 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el procediment selectiu per a la provisió de places de funcionaris docents. (Pàg. 26076)

RESOLUCIÓ

EDU/1919/2006, de 8 de juny, de modificació de la Resolució EDC/1085/2006, de 12 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el procediment selectiu per a la provisió de places de funcionaris docents.

Per la Resolució EDC/1085/2006, de 12 d'abril (DOGC núm. 4617, de 20.4.2006), modificada per la Resolució EDC/1442/2006, de 9 maig (DOGC núm. 4634, de 16.5.2006), es van nomenar els tribunals i les comissions de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a la provisió de places de funcionaris docents convocat per la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener.

La base 5.6 de la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, estableix que, si escau, es nomenaran nous membres de tribunals que hauran de substituir a aquells que hagin perdut aquesta condició per alguna de les causes que preveu la base esmentada o per causa de força major.

Atès que algun tribunal o comissió de selecció no s'ha pogut constituir amb els membres nomenats per la Resolució EDC/1085/2006, de 12 d'abril, a conseqüència de les al·legacions i la documentació justificativa presentada,

Resolc:

.1 Nomenar nous membres de tribunals i comissions de selecció els funcionaris docents dels cossos de funcionaris docents que es detallen a continuació, especificant el cos, l'especialitat i el número de tribunal per al qual han estat designats.

Tribunals del Cos de Mestres

Especialitat: educació infantil

Tribunal titular núm. 2

Vocal: Sònia Lado Beiro.

Tribunal titular núm. 7

Vocal: Isabel Lázaro Lamana.

Especialitat: educació primària, anglès

Tribunal titular núm. 2

Vocal: Juan Antonio Herrera Blanca.

Especialitat: educació primària, música

Tribunal titular núm. 2

Vocal: Mercè Sancho Tuset.
Vocal: Teresa Quirante Vilamajo.

Tribunals del Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes

Especialitat: francès EOI

Tribunal titular núm. 1

Vocal: Joan Solanich Pie.

Comissions de selecció del Cos de Professors d'Ensenyament Secundari

Especialitat: administració d'empreses

Vocal: Jaime Palmero Amell.
Vocal: Núria Vidal Masarico.

Especialitat: anàlisis i química industrial

Vocal: Lídia Barreiro Taboada.
Vocal: Angelica Lecha Costa.
Vocal: Antoni Aloy Codol.

Especialitat: intervenció sociocomunitària

Vocal: Meritxell Torres Casas.

Comissions de selecció del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional

Especialitat: manteniment de vehicles

Vocal: Angel Luis Valdueza Cepeda.

Especialitat: procediments sanitaris i assistencials

Vocal: Anna M. Rosa Hernando.

Especialitat: serveis a la comunitat

Vocal: Blanca López Torres.
Vocal: Marta Oliach Vidal.

Especialitat: sistemes i aplicacions informàtiques

Vocal: Mayte Sorribes Ibáñez.
Vocal: Raul Vallès Pardell.

Comissions de selecció del cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes

Especialitat: alemany EOI

Vocal: Alexandra-Ann Gieseken.
Vocal: Sònia Cubero Schonwandt.

Especialitat: espanyol per estrangers EOI

Vocal: M. José Hernández Blasco.

Especialitat: francès EOI

Secretari: Joan Solanich Pie.

Vocal: Maria Helène Corgnou.
Vocal: Laura Grau Aragones.

.2 Com a membres del tribunal en què han estat designats tindran dret a percebre les dietes i despeses de desplaçament pertinents, d'acord amb el que preveu la base 5.16 de la Resolució de 26 de gener de 2006, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin oportú per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de juny de 2006

Montserrat Guri i López

Directora general de Personal Docent

(06.159.113)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal