Vacants a la Inspecció d’Educació0

1208 15/06/2006, 13:10   

Presentació de sol·licituds per a exercir en comissió de serveis la funció inspectora per al curs 2006-2007

Termini: Des del 13 fins al 23 de juny 2006

L’ORDRE ENS/289/2002, per la qual es desplega l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació a Catalunya, preveu a l’article 24 que en ocasió de vacant, per inexistència de disponibilitat dels funcionaris del cos, es podran incorporar funcionaris docents a l’exercici de la funció inspectora mitjançant comissió de serveis.

Donada l’existència de 15 llocs vacants a la Inspecció d’Educació de Catalunya. per al curs 2006-2007, es dóna publicitat a aquesta circumstància.

Requisits dels aspirants

Els funcionaris docents aspirants a l’exercici de la funció inspectora en règim de comissió de serveis han de reunir els requisits establerts a l’article 11 del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d’Educació i els requisits de l’especialitat a la qual es vol accedir establerts a l’annex 2 de l’esmentada Ordre ENS/289/2002.Pel que fa al requisit d’especialitat, també es podrà optar al·legar l’exercici de la docència en un lloc de treball corresponent a l’especialitat durant un mínim de 6 cursos. Presentació de sol.licituds, termini i documentació

A la sol.licitud els aspirants indicaran les preferències en relació amb les destinacionsa Serveis Territorials iles especialitats.

Les sol·licituds s’han de lliurar a la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació abans del dia 23 de juny de 2006.

Cal complimentar la sol·licituden l’adreça http://www.xtec.cat/sgie/anunci/ apartat 3.sol·licitud i adjuntar el currículum estructurat segons el model que figura a l’esmentada web. Procés de selecció

Per valorar els mèrits, capacitat i currículums dels aspirants presentats es constituirà a cadascun dels Serveis Territorials del Departament d’Educació i Universitats una comissió formada per:

* El subdirector General de la Inspecció d’Educació que la presideix o persona en qui delegui

* L’Inspector en Capdels Serveis Territorials corresponents

* Un cap d’Inspecció adscrit a la Subdirecció General de la Inspecció

* L’inspector en Cap Adjunt dels Serveis Territorials

* si escau, s’incorporarà un inspector de l’especialitat

Per fer aquesta valoració la comissió podrà mantenir una entrevista amb els aspirants que preferentment s’adeqüin al lloc de treball.

Les comissions elaboraran l’informe previst a l’article 24.2 de l’Ordre ENS/289/2002, adreçat al subdirector general de la Inspecció d’ Educació,relatiu a les circumstàncies professionals dels funcionaris proposats per a cada vacant, particularment referides als darreres cursos escolars, i en relació amb les necessitats específiques de la inspecció territorial .

El subdirector general de la Inspecció d’Educació farà la proposta raonada d’adscripció en comissió de serveis per al curs 2006-2007 de l’aspirant seleccionat per a cadascuna de les vacants.

Si abans o durant el curs 2006-2007 es produeixen noves vacants, aquestes es proposaran a persones valorades en el present procés.

Distribució territorial de les vacants

La distribució de les noves places territorialment serà:

0 Barcelona Ciutat

4 Barcelona comarques

1 Baix Llobregat

2 Vallès Occidental

2 Girona

4 Lleida

2 Tarragona

0 Terres de l’Ebre

15 TOTAL

Per qualsevol dubte adreceu-vos a sgie@xtec.cat o al vostre Servei Territorial.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal