Proposta d'acord sobre condicions laborals del professorat de secundària0

2127 16/06/2006, 09:32       #LOGSE, #LOE,

L'objectiu prioritari és la millora del sistema educatiu i la reducció dels índex de fracàs escolar que continuen essent massa elevats i encara son lluny dels estàndards europeus pel que fa a l'escolarització en educació secundària post-obligatòria i a nivells d'excel·lència del sistema.

A. Amb aquesta finalitat el Departament d'Educació, els representants sindicals presents a la Mesa sectorial i les juntes de directors analitzaran els diferents models organitzatius dels centres docents que imparteixen educació secundaria obligatòria en funció dels recursos que compten a fi i efecte de donar resposta als nous requeriments del currículum de les diferents etapes educatives, com a conseqüència de l'aprovació del projecte de LOE, les previsions que s'han acordat en el Pacte Nacional per a l'Educació en relació a les mesures organitzatives dels centres docents, la dedicació lectiva del professorat i l'horari escolar dels alumnes i el nou marc normatiu sobre organització dels centres docents públics (ROC).

Quadres Estudi Plantilles IES Curs 2006/07

En aquest quadre s'hi reflecteix el nombre d'hores de professorat amb que compta un centre de secundaria en funció del nombre de grups d'ESO i la seva tipologia. La finalitat d'aquesta informació no és en cap cas donar pautes d'organització de centre sinó posar de manifest els recursos de professorat amb que compta per atendre'ls, l'escolarització dels alumnes d'ESO en relació a desdoblament, disminució de ratios, suport a l'aula, etc.

B. Es planificarà una formació pels equips directius en el coneixement del nou marc normatiu del sistema educatiu, en l'establiment de noves estratègies organitzatives de gestió que potenciacïin d'una banda el treball en equips docents, de nivell i de cicle, i de l'altra el lideratge, la cohesió professional i un bon clima laboral.

C. Per tal de donar compliment al Pacte Nacional per l'Educació aquest curs 2005-2006 s'ha analitzat les diferents tipologies de centre en funció de la diversitat del seu alumnat per tal de valorar l'adequació de la seva plantilla que els permeti impartir la totalitat del currículum i establir mesures per atendre a la diversitat de l'alumnat d'ESO pel curs 2006-07.

Entre aquestes mesures es tindran en compte les següents: les adaptacions del currículum, la integració de matèries en àmbits, els agrupaments flexibles, els desdoblaments de grups, l'increment d'hores per impartir les àrees d'àmbit artístic, programes de suport, i programes d'atenció individualitzada per a l'alumnat amb necessitats específiques. (veure quadre adjunt)

Quadre Comparativa IES 'Diversitat'

En aquest quadre s'especifiquen les hores assignades a la diversitat en funció del nombre de grups i tipologia de centre del curs 2005-06 i l'increment pel curs 2006-07. Aquest increment caldrà valorar-lo i fer-ne el seguiment.

D. Perfils professionals

Per tal de millorar l'atenció educativa i la formació integral d'aquells alumnes que ho requereixin es fa necessari que en els centres d'ensenyament secundari hi participin al llarg de tot el procés educatiu nous perfils professionals o que es redefineixin aquells que ja hi intervenen, i que treballin conjuntament amb els professorat del centre.

Professorat de psicologia i pedagogia

Caldrà redefinir la figura del psicopedagog; valorar quin ha de ser el seu paper en els centres docents, reforçant la seva intervenció en l'atenció a l'alumnat donada la complexitat pròpia de l'edat.

Incrementar la dedicació del professorat de psicologia i pedagogia a l'atenció i suport al professorat en temes d'acció tutorial, atenció a l'alumnat amb desajustament de conducta i en la prevenció i gestió de conflictes en coordinació amb el Programa de mediació escolar.

Per aquest motiu el curs 2006-07 es destinaran 9 hores del seu horari lectiu a les tasques abans descrites. Pel curs 2007-08 es valorarà la conveniència d'incrementar aquesta dedicació horària.

Així mateix s'estudiarà la possibilitat d'incrementar en un psicopedagog aquells centres amb més complexitat.

El curs 2006-07 és previst realitzar una formació per aquests professionals per donar resposta a aquest nou perfil.

Tècnic d'integració social (TIS)

Caldrà incorporar la figura del Tècnic d'integració social als centres que ho requereixin.
El TIS intervindrà a nivell individual per optimitzar el procés d'adaptació i convivència de l'alumne. Aquesta intervenció la durà a terme en l'àmbit escolar, familiar i social.

Tècnics de suport al laboratori

S'estudiarà la possibilitat que els alumnes que realitzen el cicle formatiu de la família de química puguin fer les pràctiques en IES.

2. Situació del professorat amb destinació definitiva a llocs de primer cicle de l'ESO i del professorat tècnic de formació professional destinat a places corresponents al cos de Professorat d'Ensenyament Secundari.

A. Mestres destinats amb caràcter definitiu a l'ESO.

El Departament d'Educació i Universitats valora molt especialment la tasca desenvolupada en els instituts pels mestres adscrits a l'ESO, tasca que en moltes ocasions ha estat fonamental per a endegar els projectes educatius d'aquesta etapa.

Des de la seva incorporació a l'educació secundària a partir del 1996, la seva aportació ha estat positiva, contribuint a la implantació d'aquesta nova etapa educativa en Catalunya amb un elevat grau de dedicació. L'experiència dels mestres a l'ESO ha servit per donar continuïtat a l'alumnat que prové de primària, millorant alhora el funcionament i l'organització dels centres de secundària.

Per tal d'afavorir la seva estabilitat i promoció dins dels instituts de secundària, es proposen les següents mesures:

2.1 Garantir l'estabilitat del col·lectiu de mestres destinats al primer cicle de l'ESO:

Mantenint estable el nombre de places de l'ESO reservades als mestres, mantenint en els concursos de trasllats les vacants consolidades que permetin la mobilitat del col·lectiu i regulant la prioritat per a ser recol·locat en un altre IES, en cas de supressió, i definint places reservades als mestres en els centres de nova creació, així com introduint canvis en les zones de desplaçament amb dret preferent.

Mantenint també per als mestres de l'ESO les vacants que es produeixin per jubilació o excedència, o per increment de nous grups corresponents al primer cicle de l'ESO.

2.2 Promoció professional als cossos de secundària:

El Departament d'Educació i Universitats promourà les iniciatives normatives corresponents que permetin la promoció dels mestres destinats amb caràcter definitiu al primer cicle de l'ESO, mitjançant un torn específic d'accés i restringit a les mateixes vacants que estan ocupant (fora de l'oferta d'ocupació pública), sempre que reuneixin el requisit de titulació.

Mentre s'aprova aquesta normativa, i en relació amb la convocatòria d'aquest any 2005, per Acord de Govern de la Generalitat de 30 de novembre de 2004, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública docent per a l'any 2005, s'ha previst la següent millora en el sistema de promoció al cos de Professors d'Ensenyament Secundari:

'Les places objecte d'aquesta convocatòria ofertes per proveir-se per aquest sistema i que siguin ocupades per funcionaris del cos de mestres o professors tècnics de formació professional que tinguin destinació definitiva en l'ensenyament secundari obligatori no es consumiran, de manera que s'incrementarà el nombre d'aprovats que correspongui.'

Per tal d'aprofitar millor els recursos humans assignats als centres, els mestres que passin a prestar serveis a llocs de treball de primer cicle de l'ESO impartiran, si escau, els ensenyaments corresponents a àrees d'un mateix àmbit (científic - tecnològic, humanístic i d'expressió) si disposen dels requisits d'especialització establerts en l'article 2.1 del Decret 67/1996, de 20 de febrer. Igualment, hauran d'impartir els crèdits variables de l'àmbit referits a l'etapa de l'ESO i no assignats específicament al segon cicle. Tanmateix, els mestres adscrits a llocs de treball del primer cicle de l'ESO podran completar la seva dedicació lectiva, fins a un terç de l'horari setmanal, impartint ensenyaments del segon cicle de l'ESO si posseeixen alguna de les titulacions superiors corresponents a l'especialitat, de les previstes en l'article 24.1 de la LOGSE.

2.3 Complement específic actual que equipara la diferència entre el nivell 21 i el 24 de complement de destinació.

Els mestres que tinguin destinació definitiva en vacants corresponents al primer cicle de l'ESO mantindran el dret a percebre el complement de diferència entre el nivell 21 i el 24 del complement de destinació docent, quan passin a ocupar en comissió de serveis una destinació diferent si mantenen la reserva de la plaça del primer cicle de l'ESO.

B. Professors Tècnics de Formació Professional destinats a l'ensenyament secundari.

Durant l'aplicació del nou sistema educatiu dels cicles formatius de formació professional, i per tal d'adequar les necessitats dels nous currículums a les disponibilitats de la plantilla de professorat, alguns professionals de cos de PTFP han passat a prestar serveis en places corresponents al cos superior de PES, molts d'ells amb destinació definitiva.

Malgrat el fet que tots ells posseeixen el nivell de titulació suficient que els permet ingressar en el cos de PES, el sistema actual de promoció al cos superior no preveu un torn específic i adequat a la seva especificitat: no és possible convocar les seves places, atès que estan ocupades per ells mateixos, i per tant no es poden incloure en l'oferta pública d'ocupació.

Per tal de facilitar la seva promoció al cos de PES i d'equiparar les seves retribucions a les d'altres funcionaris del cos superior que ocupen les mateixes places que ells, es proposen les següents mesures en relació amb la seva promoció als cossos de secundària:

El Departament d'Educació i Universitats promourà les iniciatives normatives corresponents que permetin la promoció dels professors tècnics de formació professional  destinats amb caràcter definitiu a places corresponents al cos de professors d'ensenyament secundari, mitjançant un torn específic d'accés i restringit a les mateixes vacants que estan ocupant (fora de l'oferta d'ocupació pública).

Mentre s'aprova aquesta normativa, i en relació amb la convocatòria d'aquest any 2005, per Acord de Govern de la Generalitat de 30 de novembre de 2004, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública docent per a l'any 2005, s'ha previst la següent millora en el sistema de promoció al cos de Professors d'Ensenyament Secundari:

'Les places objecte d'aquesta convocatòria ofertes per proveir-se per aquest sistema i que siguin ocupades per funcionaris del cos de mestres o professors tècnics de formació professional que tinguin destinació definitiva en l'ensenyament secundari obligatori no es consumiran, de manera que s'incrementarà el nombre d'aprovats que correspongui.'

3. Previsió de calendari de convocatòries de concurs de mèrits per a accedir als cossos de catedràtics i de l'oferta de places de catedràtics durant els anys 2007, 2008 i 2009

3.1 Una vegada es publiqui la normativa estatal del procediment de promoció interna als cossos de catedràtics per concurs de mèrits, tal com preveu la disposició addicional 12.2 de la LOE, el Departament d'Educació publicarà les corresponents convocatòries que permetin assolir el nombre màxim de catedràtics previst a la LOE del 30% del total de funcionaris de cada cos d'origen.

3.2 Les convocatòries previstes per a arribar a aquest 30% es realitzaran durant els cursos 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010, amb un repartiment de dotacions convocades homogeni en cada convocatòria, de la següent forma:

Dotacions cossos de catedràtics 2007 2008 2009 Totals
Ensenyament secundari 1.000 1.000 1.000 3.000
Escoles oficials d'idiomes 33 33 33 99
Arts plàstiques i disseny 20 20 20 60
Total de places a convocar 1.053 1.053 1.053 3.159

3.3 La realització de la convocatòria no interferirà en la resta de procediments d'ingrés i promoció interna per concurs-oposició als altres cossos docents, i per tant, hauran de finalitzar abans d'acabar el mes de maig de cada any.

4. Millora de la dedicació horària setmanal a la funció tutorial per part del professorat que imparteix ESO.

La complexitat que presenta l'alumnat de secundària, per raons pròpies de l'edat i de la diversitat de necessitats d'aprenentatge i d'interessos d'aquest alumnat, planteja la necessitat d'oferir-li una orientació tutorial, acadèmica i professional de qualitat, de manera que li permeti superar amb èxit l'educació secundària obligatòria i que li sigui possible continuar estudis post-obligatoris, tant de batxillerat com de formació professional.

Potenciar els plans d'acció tutorial dels centres, a partir d'implementar recursos i incrementar temps de dedicació per l'atenció a l'alumnat i les seves famílies i la coordinació d'equips docents i la realització de plans de formació.

4.1 El tutor d'educació secundària obligatòria dedicarà dues hores lectives i dues complementàries a la funció tutorial:

- Dintre de les18 hores lectives setmanals destinades a la docència directa a l'alumnat, s'inclouran 2 hores destinades a la tutoria dels alumnes: per a atendre el crèdit de tutoria amb el grup classe i les atencions individualitzades a l'alumnat
- Dintre de les 6 hores setmanals d'activitats d'horari fix, s'inclouran 2 hores a les activitats complementàries del tutor:
-- 1 hora setmanal per a entrevistes amb mares i pares, i 1 hora setmanal per a reunions amb altres professors del grup d'alumnes, per a la coordinació de l'activitat educativa entre els membres dels equips docents;

4.2 Tanmateix, per coordinar l'acció tutorial de l'ESO, el director o directora del centre designa un tutor o tutora per a cada grup d'alumnes, d'entre els professors o professores que imparteixen els crèdits comuns d'alguna de les àrees i s'ha de vetllar perquè sigui el mateix al llarg del cicle.

El director del centre podrà assignar al professorat major de 55 anys que gaudeixi d'una reducció lectiva de 2 hores a tasques de suport a l'acció tutorial.

5. Actuacions per a convocar els procediments d'adquisició de noves especialitats a partir del curs 2006-2007.

5.1 Durant el curs 2006-2007 el Departament d'Educació publicarà una convocatòria del procediment d'adquisició de noves especialitats en tots els cossos docents, independent de les convocatòries d'ingrés i accés als cossos docents.

5.2 L'esmentada convocatòria es resoldrà, amb tribunals específics per a cada especialitat o grups d'especialitats, abans d'acabar el mes de maig de 2007, per a no interferir en la resta de procediments de selecció.

5.3 Per tal de poder determinar les especialitats docents de la convocatòria, les quals no limitaran el nombre màxim de professors que podran adquirir-les, durant el primer trimestre del curs 2006-2007 el Departament d'Educació i Universitats obrirà un termini de 15 dies naturals per tal que els professors interessats en participar en la convocatòria puguin fer una preinscripció per a les proves.

5.4 En funció del nombre de professors preinscrits a cada especialitat docent, i sempre que justifiquin un mínim suficient d'aspirants per tal de nomenar un tribunal de l'especialitat, el Departament negociarà en la mesa sectorial una proposta de planificació de convocatòries d'adquisició de noves especialitats durant els cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal