Acord noves mesures complementàries en la gestió de la borsa0

989 10/10/2006, 09:14       #Interins i substituts,

Acord sobre noves mesures complementàries de les previstes en l’Acord de Mesa sectorial de 15 de setembre de 2006, sobre la gestió de la borsa de treball de primària durant el curs 2006-2007.

L’aplicació de les mesures excepcionals previstes a l’Acord de la Mesa sectorial de 15 de setembre de 2006, amb la finalitat de millorar la gestió de la borsa de substituts, han definit una nova situació en el procediment de nomenament del professorat que ha de cobrir les substitucions dels centres públics dependents del Departament d’Educació i Universitat:

  1. S’ha fet pública al DOGC una nova convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball de primària, en totes les especialitats del cos de mestres, amb un termini indefinit de presentació de sol·licituds al llarg de tot el curs;
  2. Els serveis territorials del Departament d’Educació i Universitats estan oferint en els actes públics de nomenaments de substituts de primària unes quotes de nomenaments anuals als mestres interins per cobrir les substitucions en l’àmbit d’una o dues comarques;
  3. En haver-se esgotat el nombre de mestres disponibles especialistes d’anglès en quasi totes les comarques, s’estan oferint al professorat de la borsa de secundària nomenaments de substitut de secundària d’àmbit comarcal per cobrir les substitucions que es produeixin tant en secundària com en primària.

Malgrat totes aquestes innovacions en el procediment de gestió de la borsa de treball, un nombre molt elevat dels mestres que estaven inscrits a la borsa de treball del curs passat i dels que s’han inscrit a la borsa en la convocatòria del mes de juliol, no s’han presentat als actes públics de nomenaments convocats pels serveis territorials durant la primera quinzena de setembre i, en conseqüència, no es disposa de prou aspirants disponibles per cobrir les substitucions sol·licitades pels directors dels centres en les diferents especialitats del cos de mestres.

Per tal de garantir la cobertura de les substitucions que es troben actualment sense que hagi estat possible nomenar un mestre substitut, així com poder fer front a les necessitats que es vagin produint al llarg del curs en les diferents comarques, convé introduir noves modificacions en el procediment de gestió de l’esmentada borsa que permetin garantir la prestació del servei públic de l’educació i la qualitat de l’ensenyament públic.

En conseqüència, el Departament d’Educació i Universitats i les organitzacions sindicals FE CCOO i FETE-UGT sotasignats acorden, per a la seva aplicació immediata, els punts següents:

1.- Ampliació de les quotes de nomenaments anuals per cobrir substitucions de mestres en un àmbit comarcal.

L’annex de l’Acord de la Mesa sectorial de 15 de setembre, corresponent a la modalitat B de nomenaments anuals per a substitucions, limita aquesta mesura a les comarques que inclouen zones escolars rurals.

Tanmateix, s’han detectat ja greus dificultats perquè els mestres disponibles acceptin substitucions d’algunes comarques properes al nucli metropolità, en les quals no es van assignar nomenaments anuals de les especialitats d’educació infantil, música, educació especial i educació física. Per tant, convé modificar l’esmentat annex en relació amb les comarques de Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Oriental, Baix Llobregat i Vallès Occidental, de la següent manera:

Especificació d’altres especialitats dels nomenaments anuals per a substitucions en comarques (modalitat B)

Serveis territorials

Comarques

Educació Infantil

Música

Educació especial

Educació física

Total

Barcelona comarques

Barcelonès

20

4

6

6

36

Garraf

8

2

2

2

14

Maresme

20

4

6

4

34

Vallès Oriental

20

4

6

4

34

Baix Llobr. i Anoia

Baix Llobregat

30

6

10

8

54

Vallès occ.

Vallès Occidental

24

6

8

4

42

TOTAL

122

26

38

28

214

La comarca del Baix Llobregat es subdividirà, si escau, en dues zones geogràfiques, a efectes d’aquests nomenaments anuals.

2.- Nomenament de professors especialistes de la borsa de secundària per a cobrir substitucions.

2.1 Substitucions de mestres especialistes:

Cal ampliar el procediment d’urgència previst a l’Acord del 15 de setembre a les substitucions de les especialitats de música, educació física i educació especial (pedagogia terapèutica i audició i llenguatge) de primària, en el cas que no hi hagi cap mestre disponible de la borsa de primària. En aquest sentit, els serveis territorials oferiran les esmentades substitucions de manera transitòria, al professorat de la borsa de secundària amb l’especialitat corresponent. Les substitucions de l’especialitat d’educació especial s’oferiran als llicenciats en pedagogia, psicopedagogia o psicologia, i per a les d’audició i llenguatge s’haurà d’acreditar, a més, una titulació de logopèdia.

Els nomenaments dels substituts seran com a funcionaris interins del cos de mestres i coincidiran amb la duració de la substitució, llevat del cas que no s’hagin pogut cobrir amb mestres de la borsa de primària les quotes comarcals de la modalitat B (educació física, educació especial i música), sense que hagin d’impartir altres especialitats diferents de la del seu nomenament. En aquest darrer supòsit, la durada del nomenament serà per la resta del curs i es consumirà una de les quotes corresponents als nomenaments d’especialistes de primària.

2.2 Substitucions de mestres d’educació infantil.

Quan la substitució correspongui a l’educació infantil, i davant la impossibilitat de nomenar un mestre disponible a la borsa, els serveis territorials es posaran en contacte amb la direcció del centre per tal d’acordar entre aquestes dues possibilitats:

a) els serveis territorials nomenaran, com a substitut, un professor que tingui demanada l'especialitat de psicologia i pedagogia en la borsa de secundària, com a interí del cos de mestres amb un nomenament que coincidirà amb la duració de la substitució.

b) la direcció del centre adscriurà, temporalment, un mestre del centre a la substitució d’educació infantil, i els serveis territorials nomenaran un professor substitut del cos de mestres de l’especialitat que ocupava el mestre adscrit a educació infantil.

2.3 Substitucions de mestres destinats en l’educació primària.

Davant la impossibilitat de poder cobrir substitucions de mestres destinats en educació primària, els serveis territorials les oferiran per aquest ordre a:

  1. Persones disponibles a la borsa de treball de personal interí que tinguin demanada l'especialitat de psicologia i pedagogia.
  2. Persones disponibles a la borsa de treball de personal interí que tinguin demanades les especialitats de Filosofia, Geografia i història, Grec, Llatí, Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Biologia i geologia, Física i química i Matemàtiques. En aquest cas es nomenarà una persona de l'especialitat que demani el director del centre en funció de les necessitats que s'hagin d'atendre.

El nomenament del substitut serà com a interí del cos de mestres i coincidirà amb la duració de la substitució.

De manera excepcional, a partir de l’1 de gener de 2007, i per tal de poder cobrir l’increment habitual de les baixes de secundària i de primària de curta durada al llarg del segon trimestre del curs, els serveis territorials oferiran al professorat d’aquest apartat 2.3 un nomenament de secundària des del dia 1 de gener fins el 31 de març de 2007 d’acord amb les quotes previstes a l’annex (modalitat C). L’esmentat nomenament trimestral comportarà l’obligació de cobrir les substitucions de curta durada que es produeixin tant en secundària com en primària en l’àmbit comarcal previst a l’esmentat annex. En el cas que, finalitzada una substitució, no es produeixi immediatament una altra en la mateixa comarca, els serveis territorials els destinaran a qualsevol centre del seu àmbit territorial.

Al final del primer trimestre del 2007 els serveis territorials analitzaran el cobriment real de les baixes en els dos nivells educatius per part dels substituts amb nomenament trimestral, i si escau, oferiran altres nomenaments trimestrals des del 1 d’abril fins el 30 de juny de 2007, en aquelles comarques en què s’hagi comprovat un rendiment òptim de la modalitat C de substitucions.

El professorat nomenat en aquesta modalitat percebrà també el complement específic corresponent al professorat itinerant.

2.4 Activitats de formació i assessorament.

El Departament d’Educació i Universitats organitzarà, al llarg d’aquest curs, activitats de formació i assessorament en relació amb la docència de l’educació primària per al professorat nomenat en centres d’educació infantil i primària, d’acord amb el previst en aquest punt.

2.5 Acceptació voluntària dels nomenaments en centres de primària.

L’acceptació dels nomenaments de mestres interins per part dels professors de la borsa de secundària serà voluntària, tant en el cas dels actes públics, com si els serveis territorials els ofereixen les substitucions telefònicament o per correu electrònic.

2.6 Condicions horàries.

Les condicions horàries d’aquestes substitucions seran les que corresponen als mestres en el centre en què es produeixi la substitució.

3.- Ampliació de la dedicació al personal docent ja nomenat a mitja jornada (tant en vacant com en substitució):

Quan en un centre hagin estat nomenats 2 o més interins o substituts a mitja jornada, i es produeixi la necessitat de cobrir una nova substitució en el mateix centre, se’ls oferirà la possibilitat de cobrir-la, ampliant la seva dedicació a jornada sencera mentre es mantingui aquella necessitat.

Ocasionalment, també s’oferirà completar la dedicació compartint l’actual nomenament a mitja dedicació amb una substitució d’un altre centre del mateix municipi.

Quan finalitzi la substitució temporal, el mestre interí que ocupava una vacant o substitució a mitja jornada, tornarà a la seva plaça inicial.

4.- Criteris d’adjudicació de vacants i substitucions:

Els serveis territorials prioritzaran, en el moment d’oferir les vacants i substitucions de primària, la major duració de la vacant o substitució, i la jornada sencera per davant de la mitja jornada.

5.- Actes públics conjunts dels quatre serveis territorials de Barcelona.

Per a una millor distribució dels substituts disponibles en els quatre serveis territorials de Barcelona, s’estudiarà la possibilitat de convocar actes públics conjunts, de la manera prevista en el punt 3.2 de l’Acord de 15 de setembre.

6.- Nova convocatòria de la borsa de secundària.

Per tal de cobrir les substitucions esmentades en el punt 2 anterior, el Departament d’Educació i Universitats publicarà al més aviat possible una nova convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de secundària per a impartir, com a mestres, les especialitats que hi figuren en el punt 2 d’aquest Acord.

Barcelona, 9 d’octubre de 2006

Per l’Administració: Per les organitzacions:

FE CCOO

Joan Manuel del Pozo

FETE-UGT


ANNEX

Nomenaments trimestrals de substituts de comarca

Serveis territorials

Comarques

Substituts d’educació primària (modalitat C)

Bcn. ciutat

Barcelonès

0

Barcelona comarques

Alt Penedès

4

Bages

8

Barcelonès

0

Berguedà

2

Garraf

5

Maresme

12

Osona

7

Vallès Oriental

12

Baix Llobregat i Anoia

Anoia

5

Baix Llobregat

0

Vallès occid.

Vallès Occidental

0

Girona

Alt Empordà

6

Baix Empordà

4

Cerdanya

2

Garrotxa

2

Gironès

6

Pla de l’Estany

2

Ripollès

1

Selva

6

Lleida

Alt Urgell - Cerdanya

1

Alta Ribagorça –Val d’Aran

1

Garrigues

1

Noguera

2

Pallars Jussà – Pallars Sobirà

2

Pla d’Urgell - Segrià

9

Segarra - Urgell

2

Solsonès

1

Tarragona

Alt Camp

2

Baix Camp

3

Baix Penedès

3

Conca de Barberà

1

Priorat

1

Tarragonès

0

Terres de l’Ebre

Baix Ebre

2

Montsià

2

Ribera d’Ebre

1

Terra Alta

1

TOTAL

119


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal