XIII Premi de Narrativa Curta Rafael Farré -formació d'adults-0

683 16/10/2006, 12:22   

ORDRE EDU/472/2006, de 2 d'octubre, de convocatòria del XIIIè Premi Rafael Farré. (Pàg. 42772)

ORDRE

EDU/472/2006, de 2 d'octubre, de convocatòria del XIIIè Premi Rafael Farré.

A fi de promoure la redacció de textos escrits en llengua catalana entre les persones inscrites en els centres i aules de formació de persones adultes, tot rememorant la figura d'en Rafael Farré i el seu legat personal i professional en l'àmbit de la formació de persones adultes, la Generalitat va instaurar l'any 1995 el Premi Rafael Farré de narrativa curta amb periodicitat anual.

Enguany és procedent convocar la tretzena edició del Premi esmentat.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent,

 

Ordeno:

Article 1

Convocar el XIIIè Premi Rafael Farré, de narrativa curta, entre l'alumnat dels centres i aules de formació de persones adultes.

Article 2

2.1  La despesa derivada del lliurament dels premis és d'un import total màxim de 5.200,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària D/480000100/4250 del centre gestor EN05, del pressupost de l'any 2007, condicionada a l'aprovació dels presssupostos corresponents.

2.2  El desglossament dels premis a concedir és el següent:

a) Persones inscrites en els ensenyaments inicials i bàsics, ensenyaments de llengua catalana o el cicle de formació instrumental de formació de persones adultes: un per a narracions i un per a articles d'opinió, de 1.000,00 euros cadascun i dos accèssits, un per a les narracions i un altre per als articles d'opinió dotats amb 300,00 euros cadascun.

b) Persones inscrites en el cicle d'educació secundària, en els cursos de preparació de proves d'accés a cicles formatius i a la universitat i en altres activitats formatives per a persones adultes: un per a narracions i un per a articles d'opinió, de 1.000,00 euros cadascun i dos accèssits, un per a les narracions i un altre per als articles d'opinió dotats també amb 300,00 euros cadascun.

A l'import dels dos premis Rafael Farré corresponents a les dues modalitats els serà d'aplicació la retenció corresponent de l'IRPF.

Article 3

Aprovar les bases que es publiquen com a annex a aquesta Ordre.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa del seus interessos.

Barcelona, 2 d'octubre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Conseller d'Educació i Universitats

Annex

Bases

.1  Objecte

L'objecte del Premi Rafael Farré, en la seva XIIIena edició, és promoure la redacció de textos escrits en llengua catalana entre les persones adultes.

.2  Requisits dels participants

Poden optar al premi les persones que, durant el curs 2006-07, estiguin inscrites en centres i aules de formació de persones adultes d'arreu de Catalunya.

.3  Modalitats del Premi

Hi ha dues modalitats, en funció del nivell formatiu:

Modalitat A, per a persones inscrites en els ensenyaments inicials i bàsics, ensenyaments de llengua catalana o el cicle de formació instrumental de formació de persones adultes.

Modalitat B, per a persones inscrites en el cicle d'educació secundària, en els cursos de preparació de proves d'accés a cicles formatius i a la universitat i en altres activitats formatives per a persones adultes.

En cadascuna de les modalitats s'estableix un premi Rafael Farré i un accèssit per a narracions, i un premi Rafael Farré i un accèssit per a articles d'opinió.

.4  Característiques

Amb motiu de la proclamació de l'any 2007 per part de la Comissió europea, com a Any europeu de la igualtat d'oportunitats per a tots, el tema de les narracions i els articles d'opinió de la tretzena edició del premi Rafael Farré serà l'educació, com a element essencial per aconseguir la igualtat d'oportunitats per a tots.

.5  Presentació dels treballs, termini i documentació

5.1  Cada persona només pot presentar un text, bé sigui una narració o un article d'opinió. Ha de ser original, inèdit, en català i no pot haver rebut cap altre premi.

S'ha de presentar un exemplar, en suport paper, d'una extensió entre dos i deu fulls DIN-A4, amb interlineal d'1,5 i mida de la lletra 12 (equivalent aproximadament a 460 paraules per full) i una copia en suport magnètic (disquet de 3 polsades i mig).

5.2  Les narracions i els articles d'opinió s'han de presentar, ja sigui per correu o bé personalment, al Registre del Departament d'Educació i Universitats o bé als serveis territorials del Departament d'Educació i Universitats.

En lloc ben visible s'ha de fer constar que van adreçades al XIIIè Premi Rafael Farré i la modalitat en què concursen.

Cal indicar les dades personals de la persona autora: nom i cognom, NIF, adreça i telèfon i les dades acadèmiques (activitat formativa que cursa i el centre o aula d'inscripció).

5.3  El termini de presentació dels treballs s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà el dia 28 de febrer de 2007.

.6  Procés de selecció

6.1  Es delega en el director general de Formació Professional i Educació Permanent la facultat per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'un jurat.

6.2  El Jurat que ha de seleccionar els treballs premiats estarà constituït per:

El director general de Formació Professional i Educació Permanent, que actuarà com a president.

Dos funcionaris docents de formació de persones adultes.

Un representant del món de les lletres.

Un representant del món de la comunicació.

La cap de Secció de Gestió Acadèmica dels Centres de Formació de Persones Adultes de la Subdirecció General de Formació de Persones Adultes, que actuarà com a secretària, amb veu però sense vot.

Tots els membres seran nomenats pel President.

6.3  Els membres del jurat estan afectats per les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.4  El jurat valorarà els treballs d'acord amb els criteris següents:

Originalitat del tema.

Coherència del discurs.

Nivell de redacció, frases ben construïdes i estructurades.

Ortografia.

6.5  El veredicte del jurat, que excepcionalment podrà declarar desert el Premi, serà inapel·lable, i es farà públic a l'adreça http://www.gencat.net/educacioiuniversitats, abans de finalitzar el curs 2006-2007 i durant l'any 2007.

El lloc i la data de l'acte de lliurament dels premis es comunicarà amb la suficient antelació a les persones que hagin resultat seleccionades.

6.6  En qualsevol cas, s'entendran desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

.7  Difusió dels treballs

D'acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, els textos premiats quedaran a disposició del Departament d' Educació i Universitats durant el període de sis mesos, a partir de la data de lliurament del Premi, per tal de gestionar, si s'escau, la seva publicació. Transcorregut aquest termini, passaran a disposició dels seus autors, els quals, en fer-ne difusió, hauran de fer constar que els textos han estat guanyadors del XIIIè Premi Rafael Farré.

.8  Els beneficiaris estaran obligats a facilitar tota la informació requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents.

(06.212.059)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal