Propostes d'ASPEPC·SPS (IV): Sistema educatiu0

2444 17/11/2006, 09:54       #Mobbing, #LOGSE, #Decret de plantilles,

Des d'ASPEPC·SPS proposem:

- Batxillerat de tres anys de durada com a mínim.

- Cicles formatius de dos anys de durada mínima, i amb la incorporació de matèries comunes aplicades a l'especificitat del cicle.

- Manteniment de la Formació Professional als instituts de secundària. No al seu traspàs a la universitat o a empreses privades.

- Diversificacions curriculars en itineraris a partir dels 15 anys...

- Consideració dels Instituts com a llocs destinats fonamentalment a la transmissió de coneixements i a la formació intel·lectual, científica i humana de les noves generacions.

- Pacte d’Estat per a l’Educació que garanteixi un nou sistema educatiu de qualitat i amb garanties de continuïtat.

- Prioritat de la xarxa pública d'ensenyament en l'ensenyament obligatori. No a les concertacions allí on es tanquin centres o es desplacin professors.

- Anticipació dels plans de qualificació professional inicial a partir dels 14 anys.

- Ampliació i impartició, en els estudis de nocturn, del segon cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

- Exàmens extraordinaris de recuperació al mes de setembre.

- Possibilitat de repetir tots els cursos de l’ESO.

- Repetició obligatòria de curs amb més de dues assignatures suspeses.

- Disminució de les ratios professor-alumnes.

- Repartiment efectiu i equitatiu dels alumnes amb dificultats d'integració entre la pública i la privada concertada.

- Prioritat dels centres públics per impartir ensenyaments postobligatoris, Batxillerat i Cicles formatius, abans de concertar aquestes etapes postobligatòries amb la privada.

1) Condicions laborals del professorat

- Recuperació del poder adquisitiu del professorat i pagues dobles completes.

- Equiparació salarial del professorat de secundària pública amb la resta de funcionaris del Grup A de l'Administració Pública.

- Congelació dels desplaçaments forçosos i restitució al professorat desplaçat de la puntuació perduda en concursar.

- Retirada immediata del «Pacte Nacional per a l'Educació», per tot el que implica de privatització de la Funció Pública docent, desfuncionarització del professorat, provisió arbitrària dels llocs de treball i supressió del caràcter especialista del professorat de secundària.

- Cap supressió de lloc de treball, línia acadèmica o tancament de centre mentre hi hagi centres privats concertats en el mateix municipi o zona.

- Convocatòria d’oposicions en nombre suficient i en totes les especialitats per cobrir les vacants reals que no s’han convocat en els darrers anys i que han produït un creixement exagerat del professorat interí.

- Garanties de continuïtat per al professorat interí a la mateix plaça mentre la seva existència estigui justificada i es mantigui la vacant.

- Possibilitat d’accés del professorat interí al torn de reserva a les oposicions, actualment només per a mestres de primària.

- Convocatòria anual de concurs d'accés a càtedres.

- Obligatorietat per part de l’Administració d’ofertar públicament a concurs de trasllats totes les places vacants.

- Negociació d’un decret de plantilles que eviti l’arbitrarietat, els nomenaments a dit i la congelació de places sense procedir a justificar la seva amortització.

- Manteniment de, com a mínim, una plaça de cada especialitat, ocupada per un titular especialista, en cadascuna de les matèries d'ESO i Batxillerat, a cada centre que ofereixi aquests programes d'estudi.

- Possibilitat que els llicenciats universitaris pugin optar a les oposicions de primària.

- Horari laboral de 15 hores lectives i tres de complementàries. Reducció regulada d’un mínim de tres hores per càrrecs de coordinació, tutoria i cap de departament o seminari que s’incrementarà en funció de les necessitats del centre o dels ensenyaments (com ara els departaments d'FP).

- Reducció efectiva, real i substancial de la jornada lectiva a partir dels 55 anys, sense que aquesta reducció depengui de les necessitats del centre.

- Manteniment indefinit i actualitzat econòmicament de les condicions de jubilació LOGSE.

- Allargament fins a un any de la llicència retribuïda per infantament.

- Any sabàtic real, cada set anys, per al professorat de secundària, amb percepció del cent per cent de retribucions salarials.

- No obligatorietat per part del professorat d’assistir a activitats extraescolars fora del centre.

- Catalogació de les malalties laborals que afecten la docència i inclusió de la depressió i les ansietats dins aquesta consideració.

- Acció contundent i efectiva de l'Administració contra les agressions al professorat, ja siguin externes (alumnes, pares…) o internes (mobbing…).

- Sexennis diferenciats segons el grup funcionarial (cossos A i B), igual que els triennis.

- Període de vacances dins del segon trimestre.

- Revisió mèdica voluntària gratuïta anual per a tots els docents de la pública.

- Tiquets-restaurant per al professorat, com els que reben la resta de funcionaris públics.

- Establiment de mesures efectives per part de l'Administració que garanteixin l'accés del professorat de secundària i d'EOI a la docència universitària, similars a les aplicades fins ara als mestres de primària per accedir a la secundària.

- Regulació de la promoció interna dels mestres de primària a l'ensenyament secundari exclusivament a partir del torn de reserva de les oposicions.

- Separació de les Juntes de Personal de Primària i Secundària. Eleccions sindicals, Juntes de Personal i òrgans de negociació específics per al col·lectiu de «Professorat d'Ensenyaments Secundaris». Creació també d'òrgans de negociació i representació específics per al professorat d'EOI.

2) Tasca docent i funcions acadèmiques

- Consideració de les funcions del professorat de secundària, en el seu sentit fonamental de «transmissió de coneixements».

- Diferenciació entre tasques docents i no docents i, per tant, entre personal docent i d'altres professionals de suport.

- Establiment d'auxiliars de docència, com a altres països, per a tasques no específicament docents.

- Recuperació de l’autoritat acadèmica del professor a l'aula

- Irrevocabilitat de la nota presentada pel professor titular del grup i la matèria. Reclamació de notes o de correcció d’exàmens vehiculada a través dels departaments didàctics i, si s'escau, d’inspectors especialistes en la matèria.

- Recuperació del caràcter especialista de la inspecció a secundària.

- Manteniment de l'actual requisit d’especialitat avalat per una llicenciatura universitària per a accedir a la docència de secundària.

- Concurs de mèrits entre el professorat de secundària per accedir a places d’EOI.

- Professionals especialitzats dedicats exclusivament a l'atenció d'alumnes amb disfuncions físiques, emocionals o de conducta. Obertura de centres especialitzats on rebin la deguda atenció i formació.

- Assignació de places definitives al professorat de secundària que està en centres d'adults i increment de les places de secundària.

- Integració de la xarxa de centres d'adults a l'ensenyament reglat de secundària, tot respectant les seves especificitats.

- Potenciació efectiva de l'oferta d'estudis nocturns als Instituts de Secundària.

- Generalització de la ratio màxima a 20 alumnes a l’ESO i 25 al Batxillerat, tant en crèdits comuns com variables.

- Integració dels alumnes immigrants que ho necessitin en aules d'acollida ateses per especialistes, durant tot l'horari lectiu, fins que estiguin en condicions d’incorporar-se al sistema educatiu reglat.

3) Funcionament dels centres

- Organització acadèmica dels instituts en Departaments per especialitats, no per àrees.

- Obligatorietat d’oferta curricular a tots els centres de les matèries comunes i de modalitat corresponents als estudis que ofereixen.

- Recuperació del Claustre com a eix de les decisions que afecten el centre, amb caràcter exclusiu en matèria pedagògica i acadèmica.

- Ampliació i assignació efectiva de les reduccions horàries per càrrecs.

- Sistema objectiu de selecció de directors, basat en el mèrit i capacitat, amb la participació determinant del Claustre...

- Reorientació dels plans estratègics: la seva adopció ha de ser una decisió del Claustre, no una imposició sistemàtica per part de l’Administració.

- Els Plans Estratègics, en cap cas, poden suposar excepcions a la normativa ni servir com a mecanisme de creació de places noves al marge del marc legal de provisió i trasllats.

- Aprofundiment en la formació de les direccions dels centres. Cursos de formació organitzats amb garanties efectives de qualitat i rigor, i dirigides per professionals altament qualificats en legislació i gestió de la funció pública.

- Capacitat de les direccions del centre per sancionar directament els alumnes, i sense el requisit del consentiment del Consell Escolar.

- Recuperació de la funció inspectora com un instrument de suport al professorat i de control de la qualitat de l’ensenyament.

- No a la selecció de personal docent, per part de les direccions o el Consell Escolar, que preveu el Pacte Nacional per a l’Educació.

- Dedicació exclusiva dels psicopedagogs i personal de suport del centre als alumnes amb necessitats educatives especials.

- Revisió del decret de drets i deures dels alumnes, amb la finalitat d’agilitar l’aplicació de sancions i facilitar la separació del centre d'aquells alumnes que distorsionen la convivència als instituts.

- Separació del sistema educatiu reglat dels alumnes reiteradament implicats en actes de violència i assetjament moral contra altres companys i/o professors. Trasllat d’aquests alumnes a centres d’educació especial externs i atesos per especialistes conductuals.

- Oferta de totes les modalitats de Batxillerat per part dels instituts públics en cada municipi o zona.

- Requisit de pertànyer al cos de mateix nivell i règim que el centre on s’imparteix docència per tal de poder ocupar càrrecs directius, de coordinació o prefectures de departament.

- Jornada intensiva generalitzada en aquells instituts on així ho decideixi el Claustre de Professorat. Organització d’activitats esportives i culturals a les tardes, a càrrec del Consell Escolar, AMPA’s i Ajuntaments, sense la participació obligatòria del professorat.

- Establiment del Consell Escolar com a òrgan de participació i gestió d'activitats extraacadèmiques, no de govern.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal