DOGC núm. 4759. Professors que compleixen els requisits cos catedràtics0

2022 13/11/2006, 09:16       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3557/2006, de 6 de novembre, per la qual es declara aprovada la llista provisional de professors que compleixen els requisits per a la integració en els cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny. (Pàg. 47335)

RESOLUCIÓ

EDU/3557/2006, de 6 de novembre, per la qual es declara aprovada la llista provisional de professors que compleixen els requisits per a la integració en els cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny.

La disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix l'ordenació de la funció pública docent i les funcions dels cossos docents. En l'ordenació de la funció pública docent hi ha, entre altres, el cos de catedràtics d'ensenyament secundari, el cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i el cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny.

La disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, al punt 3, estableix que s'integren en el cos de catedràtics d'ensenyament secundari els funcionaris del cos de professors d'ensenyament secundari que tinguin reconeguda la condició de catedràtic; en el cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, els funcionaris del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes que tinguin reconeguda la condició de catedràtic, i en el cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, els funcionaris del cos de professors d'arts plàstiques i disseny que tinguin reconeguda la condició de catedràtic.

Per fer efectiva aquesta integració procedeix publicar la llista provisional dels professors dels cossos esmentats que compleixen els requisits per a la integració en aquests cossos de catedràtics.

En virtut d'això,

Resolc:

.1 Declarar aprovada la llista provisional de professors que compleixen els requisits per a la integració en els cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, que figura exposada al públic a la seu central del Departament d'Educació i Universitats i a cadascun dels seus serveis territorials, les adreces dels quals consten a l'annex d'aquesta Resolució. Així mateix, també es pot consultar a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació i Universitats (http://www.gencat.net/educacioiuniversitats).

En aquesta llista s'inclouen els professors d'ensenyament secundari amb la condició de catedràtic que compleixen els requisits per a la integració en el cos de catedràtics d'ensenyament secundari, els professors d'escoles oficials d'idiomes amb la condició de catedràtic que compleixen els requisits per a la integració en el cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i els professors d'arts plàstiques i disseny amb la condició de catedràtic que compleixen els requisits per a la integració en el cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny.

En aquesta llista, desglossada per cossos, hi consten el nom, els cognoms, el número de NIF o del document acreditatiu de la nacionalitat, en el cas de no tenir l'espanyola, i l'especialitat dels professors.

.2 Amb la publicació d'aquesta Resolució es donen per notificades les persones interessades als efectes del que disposa l'article 71.1 de la Llei de 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per tant, les persones interessades podran formular, en el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC i davant la Direcció General de Personal Docent, les reclamacions que considerin oportunes per subsanar els possibles errors o omissions que es detectin en el contingut d'aquesta Resolució.

Barcelona, 6 de novembre de 2006

P. S. (Resolució EDU/2838/2006, DOGC de 6.9.2006)

Alberto del Pozo i Ortiz
Subdirector general de Gestió de Personal Docent en funcions


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal