Esborrany Decret de Direccions -Resum i novetats-0

800 09/02/2007, 10:05   

Resum, amb les principals novetats, de l'Esborrany de Decret pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics.

1. Condicions i requisits per exercir el càrrec de Director. (Art. 2)

a) CONDICIONS:
L’elecció s’efectua mitjançant Concurs de Mèrits.
S’ha de ser funcionari de carrera.
Els concursants han de ser professors que imparteixin ALGUN DELS ENSENYAMENTS ENCOMANATS AL CENTRE. Ara qualsevol professor que imparteixi algun ensenyament en el centre pot optar a la direcció o al càrrec de Cap d’Estudis (als càrrecs de Secretari i Coordinador ja hi podia optar abans tothom)

b) REQUISITS:
Els aspirants han de tenir una antiguitat mínima de 5 anys com a professors funcionaris de carrera.
Han d’haver impartit docència directa durant 5 anys en ALGUN DELS ENSENYAMENTS ENCOMANATS AL CENTRE.
Han de prestar serveis en un centre docent públic, en ALGUN DELS ENSENYAMENTS DELS DEL CENTRE al qual s’opta, amb una antiguitat d’almenys un curs acadèmic.
En la plantilla del centre al qual s’opta hi ha d’haver un lloc de treball de l’especialitat de la qual és titular el professor candidat a Director.
Han de tenir coneixements de català (aranès a la Val d’Aran): nivell C o idoneïtat.
Han de presentar un Projecte de Direcció.

2. Comissió de selecció del Director (Art.4). Esta constituïda per:

a) Representants de l’administració: un inspector (president) i un director d’un centre públic dels MATEIXOS ENSENYAMENTS DEL CENTRE on es presenta el candidat.
b) Tres representants del claustre.
c) Tres representants del Consell Escolar: dos pares i un representant de l’Ajuntament.

3. Convocatòria del Concurs de Mèrits. (Art.6)
S’efectuarà, cada curs escolar, abans de l’1 de març.

4. Presentació de la sol·licitud de participació.(Art. 6)
S’ha de presentar al Director dels Serveis Territorials juntament amb els mèrits.
Només es pot presentar la candidatura a un únic centre docent.

5. La selecció dels Directors. S’estableix en dues fases:
1) Primera Fase (Art.8):
a) Valoració dels mèrits específics de formació i/o experiència en la funció directiva per part dels Serveis Territorials: requisits demanats en l’article 2. Mèrits especificats d’acord amb el barem de la 1ª fase establert a l’annex d’aquest decret.
b) Puntuació. La puntuació mínima d’aquesta fase per poder passar a la segona fase és de 10 punts.
2) Segona Fase (Art. 11):
a) Valoració del Projecte de Direcció.
El valora la comissió d’acord amb els criteris establerts a la segona part de l’annex. Primer es valoren els projectes dels candidats que tenen destinació definitiva o provisional en el centre al qual opten.
b) Puntuació. La puntuació mínima és de 5 punts i la màxima de 10 punts.

6. Curset teòric de formació inicial. (Art. 12)
Els aspirants seleccionats han de realitzar un curset de formació inicial. Estan exempts del curset els professors que acreditin 2 anys en l’exercici de la direcció.

7. Nomenament del nou Director i durada del càrrec. (Art 13)
El nomenament serà per a 4 anys.

8. Nomenament de Director en el cas d’absència de candidats (Art.14)
Si no hi ha cap candidat, el Director dels Serveis Territorials nomenarà un professor que reuneixi els requisits de l’article 2 per a 1 any.

9. Nomenament de Director en els centres de nova creació (Art. 15)
En els centres de nova creació el Director dels Serveis Territorials nomenarà un professor D’ALGUNS DELS ENSENYAMENTS ENCOMANATS AL CENTRE, per a 4 anys. Ha de presentar el Projecte de Direcció abans del 31 de desembre.

10. Avaluació dels nous directors. (Art.16)

L’avaluació dels nous directors es fa al llarg del seu mandat. Es tindrà en compte el parer dels ÒRGANS DE GOVERN DEL CENTRE. Si obté una valoració positiva,el Director pot optar com a màxim a tres períodes de mandat consecutius fent una actualització del seu Projecte de Direcció. Al final del tercer mandat s’ha de tornar a presentar al Concurs de Mèrits (Art. 17).

11. Altres òrgans unipersonals de govern: Cap d’Estudis, Coordinador Pedagògic, Secretari... (Art.19)
El seu nomenament el proposa el Director del centre i el confirma el Director dels Serveis Territorials. Han de ser funcionaris de carrera en servei actiu. Han de poder tenir destinació al centre amb ocasió de lloc de treball vacant. És a dir, no cal que tinguin destinació definitiva en el centre mentre hi hagi places de la seva especialitat que puguin ocupar si queden vacants. Abans calia tenir destinació definitiva al centre.
El càrrec de Cap d’Estudis el pot ocupar qualsevol professor D’ALGUNS DELS ENSENYAMENTS ENCOMANATS AL CENTRE.

12. Nomenament o cessament dels òrgans unipersonals de coordinació. (Art. 20)
1) Condicions generals:
Han de ser professors de carrera en servei actiu.
Han de tenir destinació al centre (no cal que sigui definitiva com abans).
Els nomena el Director per una durada d’un curs.
2) Caps de Departament.
Tenen prioritat per ocupar aquest càrrec els professors del cos de catedràtics titulars de l’especialitat. Si no n’hi ha cap o no hi opten, poden ser-ho els professors d’ensenyament secundari. Si no hi ha cap dels anteriors o no hi opten, ho pot ser qualsevol altre professor titular de l’especialitat.

Projecte de decret pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal