Decret d'admissió d'alumnes. Esborrany i resum0

873 14/02/2007, 11:55   

Esborrany i resum del Decret d'admissió de l'alumnat en centres sufragats amb fons públics: síntesi dels aspectes bàsics.

Novetat: s’inclouen els Ensenyaments Esportius i les Aules de Formació d’Adults.

DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL:

Article 2. Principis generals.
2.4 Els centres sufragats amb fons públics no poden establir cap mena de discriminació per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
S’afegeix que la matriculació de l’alumnat a un centre públic o privat concertat suposa respectar el seu projecte educatiu.
2.8 Novetat: el Departament d'Educació assegurarà l’escolarització immediata de l’alumnat que es vegi afectat per canvis de centre derivats d’actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.

Article 3. Funcions dels òrgans de govern i dels òrgans de participació en la gestió dels centres, en el procés d'admissió de l'alumnat.
3.1 En els centres públics el Consell Escolar és l’òrgan responsable de decidir sobre l’admissió de l’alumnat en el centre amb la supervisió de les comissions d’escolarització i de les oficines municipals d’escolarització (a l’anterior decret, el responsable era el Director/a del centre públic).
3.3 El Director/a dels centres públics i el/la titular dels centres concertats són els responsables de la baremació i de la custòdia de les sol·licituds d'admissió i de la documentació justificativa dels criteris de prioritat al·legats.

Capítol 3. Criteris d’admissió i barem.
Els criteris específics són prioritaris respecte als generals.
Article 7. Quan en un centre el nombre de sol·licituds és superior al de llocs escolars disponibles, s’aplicarà la següent baremació:
L'existència de germans matriculats al centre. o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts.
La proximitat del domicili de l'alumne/a al centre o la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor/a, guardador/a, o de l'alumne/a quan sigui major d'edat: 30 punts.
Quan en comptes del domicili de l'alumne/a, es consideri l'adreça del lloc de treball del pare o mare, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
Quan el domicili del sol·licitant no està a l’àrea de proximitat del centre, però sí al mateix districte municipal (només Barcelona): 15 punts.
Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre, però no en l'àrea de proximitat del centre sol·licitat en primer lloc: 10 punts.
Renda per càpita de la unitat familiar:
Quan el pare o la mare, tutor/a, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
Discapacitat en l'alumne/a, pare, mare o germans:
Quan l'alumne/a el pare, la mare, tutor/a, un germà/na de l'alumne/a acreditin una discapacitat superior al 33%: 10 punts.
Respecte als ensenyaments postobligatoris: en el cas del Batxillerat, l’expedient acadèmic. En els Cicles Formatius de Formació Professional, de forma exclusiva, l’expedient acadèmic.

Novetat: desapareix d’aquest apartat la malaltia crònica de l’alumne que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa. Tampoc contempla la condició de família nombrosa.

Si persisteix l’empat, es fa sorteig públic.

Articles 13, 14, 15. Per a l’admissió als Cicles Formatius de Formació Professional, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d’Esport, cal estar en possessió del graduat en ESO o equivalent a efectes acadèmics. Per als Cicles Formatius de Grau Superior cal estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent. A partir de l’any en què es compleixen els 19 anys es pot accedir a aquests cicles mitjançant una prova d’accés.
En els Ensenyaments Artístics i d’Esports cal superar una prova de caràcter específic.

Article 16. Admissió a les Escoles Oficials d’Idiomes.
Per al primer curs, si hi ha més sol·licituds que llocs escolars disponibles, es resol per sorteig públic.

Article 17. Admissió a les Aules de Formació de Persones Adultes.
Té prioritat per accedir-hi l’alumnat que el curs anterior hagi cursat qualsevol activitat educativa en el mateix centre o aula. Quan hi hagi més sol·licituds que llocs disponibles s’efectuarà sorteig públic.

Capítol 4. Admissió d'alumnat amb necessitats educatives específiques.
Article 19. Integració de l'alumnat amb necessitats educatives específiques 19.2 Per afavorir la integració i la distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, s'estableix una reserva de dues places per grup al Segon Cicle d'Educació Infantil, a Primària i a Secundària Obligatòria. Per al Primer Cicle de l’Educació Infantil la reserva és d’un lloc escolar per grup. Els Directors/res dels Serveis Territorials poden modificar el nombre de llocs escolars reservats, escoltada la comissió d’escolarització i els centres afectats.
19.7 El Departament d’Educació podrà augmentar fins un 10 % el nombre màxim d’alumnes a l’aula en els centres públics o concertats.

Capítol 5. Òrgans de garantia en els processos d’admissió de l’alumnat.
Article 20. Les oficines municipals d’escolarització.
20.1 El Departament d’Educació i els ajuntaments on hi hagi una oferta escolar diversificada podran crear oficines municipals d’escolarització que podran actuar en els nivells d’infantil, primària i secundària obligatòria.
Article 21. Les comissions d’escolarització.
21.1 A l'efecte de garantir el compliment de les normes sobre admissió de l'alumnat, el Departament d'Educació estableix comissions d'escolarització nomenades pel Director/a dels Serveis Territorials i formades per: un inspector/a, el director/a d’un centre públic, el director/a d’un centre concertat, una representació del conjunt d’ajuntaments, dos representants dels pares i mares, un representant dels consell comarcal, un representant dels EAPS i com a novetat, representants dels professors. Tots aquests representants han de pertànyer a la zona escolar de la qual es tracti.

Esborrany sencer


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal