Oposicions 2007. El sistema transitori d'accés0

1912 01/03/2007, 09:39       #Oposicions,

Resum del "procedimiento de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la Ley Orgánica 2/2006": les oposicions durant els propers 5 anys.

Requisits dels participants:

- Títol de Doctor, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer o equivalent a efectes de docència.
- Haver cursat el CAP o tenir dos anys d'experiència docent.

Sistema selectiu:
El sistema d'accés es farà per concurs-oposició i constarà de les següents fases:

Fase d'oposició: hi haurà una única prova dividida en dues parts no eliminatòries.

Primera part: desenvolupament per escrit d'un tema triat per l'opositor entre un nombre de temes extrets a l'atzar i proporcional a l'extensió del temari segons els següents criteris:

  • Temaris amb un màxim de 25 temes: es triarà entre 3 temes.
  • Temaris d'entre 25 i 50 temes: es triarà entre 4 temes
  • Temaris amb més de 50 temes: es triarà entre 5 temes

Segona part: consistirà en la presentació i defensa d'una programació i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica.

B1) Programació: s'haurà de presentar la programació d'un curs escolar en la qual s'especificaran els objectius, continguts, criteris d'avaluació, metodologia i també l'atenció a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquesta programació podrà correspondre a un curs de l'ESO, Batxillerat o Cicles Formatius.

B2) Unitat didàctica: consistirà en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica a triar entre tres extretes a l'atzar de la programació presentada per l'aspirant. S'hauran de concretar els objectius d'aprenentatge, els continguts les activitats que es proposaran a l'aula i el procés d'avaluació.

En el cas d'interins que es trobin en actiu en la data que l'administració determini, la unitat didàctica es podrà substituir, a petició de l'aspirant, per un informe de l'Administració Educativa, que qualificarà el Tribunal.
L'informe haurà d'incloure la concreció dels objectius de les unitats didàctiques, els seus continguts, les activitats d'ensenyament i aprenentatge que plantegi a l'aula i els seus criteris d'avaluació. La puntuació del informe en cap cas podrà suposar més del 30% del valor de la fase d'oposició.

B3) Pràctic: en especialitats que incloguin habilitats instrumentals o tècniques es podrà proposar una prova de caràcter pràctic (especialitats com Música, Dibuix, Tecnologia..).

Valoració: cada part de la prova es valorarà entre 0 i 10.
L'administració decidirà el pes de cada part de la prova en la nota final de la fase d'oposició sempre que el mínim per cada part sigui del 40%. Per accedir a la fase de concurs caldrà una qualificació mínima de 5 punts.

Fase de concurs: es valorarà de forma preferent l'experiència docent en centres públics així com la formació acadèmica. La puntuació màxima d'aquesta fase serà de 10 punts.

El barem contemplarà el següents apartats:

- Experiència prèvia: màxim 7 punts.
- Formació acadèmica i permanent: màxim 4 punts.
- Altres mèrits: màxim 2 punts

Valoració del concurs-oposició: La fase d'oposició i la de concurs suposaran respectivament un 60% i un 40% de la puntuació final del procés.

Superació del concurs-oposició: Els aspirants s'ordenaran en una llista única d'acord amb la puntuació obtinguda en tot el procés. Aquells que tinguin un número d'ordre menor o igual al de places convocades passaran a la fase de pràctiques.

Fase de pràctiques: Es realitzarà en un centre de secundària durant un període comprès entre un trimestre i un curs escolar i podrà incloure un curs de formació. Al final de la fase de pràctiques es donarà una qualificació de 'apte' o 'no apte'. En el cas de 'no apte' es podrà repetir per una sola vegada la fase de pràctiques i si no es supera es perdran tots els drets del concurs-oposició.

Concrecions sobre el barem en allò que es refereix a l'experiència docent:
1.1 Per cada any en el cos al que opta en centres públics 0,700 punts.
1.2 per cada any en diferent cos al que opta en centres públics 0,350 punts.
1.3 Per cada any en el mateix nivell educatiu al qual opta en altres centres 0,150.
1.4 Per cada any en diferent nivell educatiu al qual opta en altres centres 0,100.
La convocatòria haurà d'establir la puntuació per cada mes


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal