L'accés a càtedres -Real Decreto 276/2007-0

2312 08/03/2007, 09:41       #LOE,

La publicació del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley ha establert el marc legal per les convocatòries d'accés a càtedres.

1. Quins requisits demana la LOE per poder ingressar en el cos de catedràtics?
Per accedir al cos de catedràtics d'ensenyaments secundaris serà necessari pertànyer al cos de professors d'ensenyaments secundaris i estar en possessió del títol de Doctor, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer o titulació equivalent a efectes de docència, així com superar el corresponent procés selectiu.

Els funcionaris docents dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris, d'idiomes, de música i arts escèniques i d'arts plàstiques i disseny que vulguin accedir als cossos de catedràtics respectius, hauran de comptar amb una antiguitat mínima de vuit anys en el corresponent cos com a funcionaris de carrera.

2. Com és el procés de selecció per a l'ingrés en el cos de catedràtics?
En les convocatòries corresponents, que no tindran fase de pràctiques, el sistema d'accés als cos de catedràtics serà el de concurs. És valorarà:

a) Els mèrits relacionats amb l'actualització científica i didàctica
b) La participació en projectes educatius
c) L'avaluació positiva en l'activitat docent
d) La trajectòria artística dels candidats, en determinats casos.

3. Com es concretaran aquests mèrits?
El Govern central ha publicat el Real Decreto 276/2007 de 23 de febrer que desenvolupa l'accés al cos de catedràtics previst a les disposicions addicionals dècima i duodècima de la LOE. En el Decret hi figura un barem de mèrits (Annex II), que té una valoració màxima de 10 punys, i que consta dels següents apartats:

a) Treball desenvolupat (antiguitat com a funcionari de carrera (a part dels 8 anys exigits com a requisit per l'accés), avaluació de la pràctica docent, funcions específiques): 5.50 punts (màxim).
b) Cursos de formació i perfeccionament: 3.00 punts (màxim).
c) Mèrits acadèmics (doctorat, altra llicenciatura...) i altres mèrits (publicacions...): 3.00 punts (màxim).
El Departament d'Educació, quan publiqui la corresponent convocatòria, haurà de concretar el seu barem , que s'haurà d'ajustar a aquests tres apartats, però podrà incloure més mèrits (p.e. exercici de càrrecs de gestió i/o coordinació). En el barem no s'inclou una memòria, però les Comunitats Autònomes podrien arribar a incloure-la com a requisit.

4. Quantes places de catedràtics es poden convocar?
El nombre de funcionaris del cos de catedràtics, exceptuant el cos de catedràtics de música i arts escèniques, no superarà el 30% del nombre total de funcionaris de cada cos d'origen.

El Departament d'Educació ha fet aquesta previsió:

Dotacions cossos de catedràtics

2007

2008

2009

TOTAL

Ensenyament secundari

1.150

1.350

1350

3.850

Escoles oficials d'idiomes

33

33

34

100

Arts plàstiques i disseny

20

20

20

60


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal