Oposicions 2007. Resum i Proposta de Resolució de Convocatòria0

4012 22/03/2007, 09:53       #Oposicions,

Proposta de Resolució de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

El procediment selectiu començarà el 22 de juny

Proposta de Resolució EDU/XX/XXXX, de XX de XXXX, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

Procediment, desenvolupament de les Fases de Concurs i d'Oposició i Resultats.

Annex I: Barem per al procediment d'ingrés lliure.

Annex 3: Criteris per a la presentació de la programació didàctica i per a l’elaboració i exposició oral de la unitat didàctica.

Annex 9: Model d’informe de valoració dels coneixements de la unitat didàctica.

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA PROVISIONAL

Convocatòria: es convoquen 2366 places del cos de professors d'ensenyament secundari amb una reserva del 5% per a persones amb disminucions i d'un 25% per a la promoció del cos B al cos A.

Requisits dels participants:
 • Títol de Doctor, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer o equivalent a efectes de docència.
 • Haver cursat el CAP o tenir dos anys d'experiència docent (excepte en els supòsits que s'especifiquen a l'apartat 2.2.2.b de la convocatòria).

Presentació de sol·licituds: 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació al DOGC.

Llistes d'admesos i citació: abans del 15 de juny sortirà al DOGC la llista definitiva d'admesos i exclosos així com la distribució dels opositors per tribunals i la data, hora i lloc de presentació.

Sistema selectiu: El sistema d'accés es farà per concurs-oposició i constarà de les fases següents.

Fase d'oposició: Començarà el dia 22 de juny amb les proves de coneixement de les dues llengües oficials de Catalunya. L'endemà, el dia 23 de juny al matí, es farà l'acte de presentació dels opositors en el lloc i l'hora que s'hagi determinat i a continuació començarà la primera prova. En el moment de la presentació l'aspirant haurà de lliurar al tribunal la programació didàctica.

La fase d'oposició constarà d'una una única prova dividida en dues parts no eliminatòries.

A) Primera part: consistirà en el desenvolupament per escrit d'un tema de la part A del temari oficial triat per l'opositor entre 5 temes extrets a l'atzar. La durada màxima d'aquesta prova serà de 2 hores. Posteriorment el tribunal convocarà els aspirants, començant per la lletra D, en el moment que consideri oportú, per a llegir aquesta prova en sessió pública abans de que comenci la part B.
La valoració d'aquesta prova serà entre 0 i 10 i suposarà un 40% de la nota final de la fase d'oposició.

B) Segona part: consistirà en la presentació i defensa oral d'una programació i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica.
B1) Programació: la programació serà sobre el currículum d'una àrea o matèria relacionada amb l'especialitat, i es correspondrà a un curs escolar. En la programació s'especificaran els objectius, continguts, criteris d'avaluació, metodologia i atenció a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquesta programació es podrà referir a un curs de l'ESO o Batxillerat.
La programació haurà de contenir un mínim de 9 unitats didàctiques i tenir una extensió màxima de 60 fulls Din A4 escrits per una sola cara amb lletra del 12 i separació entre línies de 1.5 o 2 punts (vegeu l'annex 3). Aquesta extensió no inclou els annexos.
En la defensa és podrà fer ús d'una còpia de la programació.
B2) Unitat didàctica: l'opositor disposarà d'una hora per preparar una unitat didàctica a triar entre tres extretes a l'atzar de la programació presentada per ell mateix, i n'haurà de fer l'exposició oral. Haurà de concretar els objectius d'aprenentatge, els continguts, les activitats que es proposaran a l‘aula, i el procés d'avaluació així com les adaptacions als alumnes amb necessitats educatives específiques (annex 3).
En l'exposició l'aspirant podrà fer ús del material auxiliar que consideri oportú i d'un esquema amb una extensió màxima d'un foli.
A les especialitats de Psicologia i Pedagogia i a la de Serveis a la Comunitat es podrà desenvolupar un programa de intervenció en un centre escolar o en un equip d'orientació psicopedagògica.
Per a la prova B, l'aspirant disposarà d'un màxim de 45 minuts (20 minuts per a la defensa de la programació, 20 minuts per a la unitat didàctica i 5 minuts pel al possible debat davant del tribunal).
En el cas d'interins o substituts que portin un mínim de 6 mesos de servei en el mateix centre abans de la data de tancament de la convocatòria, dels que tinguin nomenament per a tot el curs 2006/07 acollits a l'acord de garanties de continuïtat, i dels que es trobin cobrint substitucions de mestre en un àmbit comarcal per a tot el curs 2006/07, la unitat didàctica es podrà substituir, a petició de l'interessat, per un informe.

Característiques de l'informe:

 • valorarà els coneixements de l'aspirant sobre la unitat didàctica i haurà de referir-se a la concreció dels objectius d'aprenentatge de la unitat didàctica, els seus continguts, les activitats d'ensenyament i aprenentatge que es plantegin a l'aula i els seus procediments d'avaluació
 • serà elaborat per una comissió formada per un inspector, el director del centre i el cap de departament, sempre que pertanyin al mateix grup i cos al qual s'aspira. Si no es dóna aquesta circumstància, l'elaborarà l'inspector.
 • l'aspirant que opti per l'informe ho haurà de fer constar en l'imprès de sol·licitud de participació en aquesta convocatòria i l'haurà de sol·licitar al director del seu centre dins del termini màxim de 48 hores des del tancament de la convocatòria.
 • els opositors coneixeran el contingut de seu informe en el centre o­n estan destinats i en cas de no assumir-ne el contingut íntegre podran renunciar-hi davant del tribunal en l'acte de presentació i fer l'exercici B2 (unitat didàctica).
 • cada apartat contingut en l'informe s'apreciarà segons els valors: molt, bastant, poc i gens.
 • Els apartats els podeu consultar a l'annex 9.
 • l'informe tindrà una puntuació màxima igual que la contemplada per a la unitat didàctica.
 • la valoració de l'informe la farà el tribunal.

B3) Pràctic: en les especialitats de Música, Dibuix i Tecnologia es proposarà una prova pràctica.
L'apartat B es valorarà de la manera següent: els apartats B1, B2 i B3 es puntuaran entre 0 i 10. En el cas de fer només els apartats B1 i B2, la nota obtinguda a cada part es reduirà a 3 punts, i en el cas de fer els apartats B1, B2 i B3. es reduirà cada part a 2 punts.

Valoració de la fase d'oposició:
En el còmput global la part A de la prova suposarà un 40% de la nota final de la fase d'oposició, i la part B el 60%. Per accedir a la fase de concurs caldrà una qualificació mínima de 5 punts.

Fase de concurs:
Es valorarà de forma preferent l'experiència docent en centres públics així com la formació acadèmica. La puntuació màxima d'aquesta fase serà de 10 punts.
El barem contemplarà el següents apartats:

 • Experiència prèvia: màxim 7 punts
 • Formació acadèmica i permanent: màxim 4 punts
 • Altres mèrits: màxim 2 punts
Cada opositor haurà de lliurar en sessió pública el full d'autobaremació, que estarà disponible a la web del departament un cop hagi començat el procés selectiu, juntament amb els documents justificatius. Els documents acreditatius de l'experiència docent prèvia i l'antiguitat, els lliurarà directament el Departament d'Educació al tribunal.
Un cop es faci pública la puntuació d'aquesta fase hi haurà 48 hores per a reclamar.

Valoració del concurs-oposició:
La fase d'oposició i la de concurs suposaran respectivament un 60% i un 40% de la puntuació final del procés.

Superació del concurs-oposició:
Els aspirants s'ordenaran en una llista única d'acord amb la puntuació obtinguda en tot el procés. Aquells que tinguin un número d'ordre menor o igual al de places convocades passaran a la fase de pràctiques.

Fase de pràctiques:
Es realitzarà en un centre de secundària durant 6 mesos amb un període d'avaluació mínim de tres mesos, i podrà incloure un curs de formació.
Al final de la fase de pràctiques es donarà una qualificació de “apte” o “no apte”. En el cas de “no apte” es podrà repetir per una sola vegada la fase de pràctiques i, si no se supera es perdran tots els drets del concurs-oposició.

Obligatorietat de presentar-se:
El professorat acollit a l'acord d'estabilitat està obligat a presentar-se a les oposicions convocades pel Departament d'Educació, per alguna de les especialitats per a les quals estigui capacitat, i haurà de fer les dues proves A i B.

Adjudicació de destinacions provisionals:
A diferència del curs anterior, la resolució que regularà el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2007-08, preveu resoldre les adjudicacions abans que es facin públics els resultats del procés selectiu. Per tant, en aquesta primera fase d'adjudicacions, els aspirants que finalment hagin estat seleccionats, no tindran preferència respecte a la resta d'interins a l'hora d'obtenir destinació. En una segona fase, es destinarà als aspirants seleccionats que no hagin obtingut destinació a les adjudicacions provisionals d'estiu. En aquest darrer cas, sí que es tindrà en compte el número d'ordre obtingut a la llista única d'aspirants seleccionats.

Més informació

Últims articles

Arxiu: Oposicions


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal