Les negociacions sobre la Convocatòria d'Oposicions i el Decret de Direccions0

992 20/03/2007, 13:01       #LOE,

Informacions sobre les Meses Sectorials del 9 i el 13 de març de 2007 on el Departament va presentar als sindicats (USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC·SPS i FETE-UGT) la Proposta de Resolució de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents així com la versió definitiva del Decret de Direccions.

Ara sabem perquè no és va convidar a ASPEPC·SPS per a discutir aquest darrer Decret.

Mesa Sectorial del 9 de març

Temes:

Convocatòria concurs de mèrits per a selecció de directors

DECRET 56/2007, de 13 de març, pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics.

ASPEPC·SPS va manifestar el seu rebuig als principis generals que determinen el procediment de selecció de directors, ja que es tracta d'un model de gestió privatitzadora dels centres públics i exclou el claustre de professorat. Per tant, no es va entrar en els detalls de les bases de la convocatòria.

Tanmateix, en referència als aspectes modificats dels decret que regula el nomenament de les direccions i els òrgans de govern i càrrecs de coordinació dels centres de secundària, ASPEPC·SPS va manifestar el seu rebuig a l'article 21.4. Aquest article prescriu els criteris de nomenament dels caps de departament, i estableix que, en cas de no haver-hi catedràtic al centre, o d'expressa renúncia per part d'aquest, el càrrec de cap de departament podrà recaure en qualsevol professor del departament, que serà nomenat pel director.

ASPEPC·SPS va demanar la supressió d'aquest article, que permet el nomenament directe d'un mestre de primària i el manteniment de l'anterior redactat, en el qual s'establia un ordre de prelació catedràtic-professor de secundària-mestre ESO. No es poden supervisar acadèmicament uns nivells que hom no és competent per impartir. Ni USTEC. ni CCOO ni UGT van recolzar la nostra proposta.

En qualsevol cas, ara entenem perquè no es va convidar ASPEPC·SPS a la mesa sectorial que va tenir lloc el mes de gener, després de les eleccions sindicals: el Departament i els seus sindicats afins van amanir tranquil·lament un decret que permet aquest despropòsit.

Convocatòria d'oposicions:

ASPEPC·SPS va plantejar, entre d'altres, les següents qüestions:

Punt 1.1. Places convocades: La convocatòria d’un 25% de les places de secundària per al torn de reserva és excessiva. Malgrat la reducció en relació a anteriors convocatòries (d’un 50% a un 25%) aquest percentatge és incongruent amb la proclamada voluntat de l’Administració de resoldre, amb aquesta convocatòria i les successives segons el model LOE, l’excés de professorat interí. Un excés que, d’altra banda, és el resultat de la manca de convocatòries d’oposicions amb les vacants reals al llarg dels últims 15 anys i que, de les places convocades, el 50% fossin de torn de reserva. Seguirem demanant la reducció del percentatge de places del torn de reserva mentre l’accés es mantingui restringit als mestres de primària.


Punt 3.2.3. ASPEPC·SPS es manifesta contra el privilegi que aquells funcionaris del grup B que s’acullin al procediment d’accés especificat a la base 2.4 (Requisits específics per participar en el procediment d’accés a cossos docents de grup superior), i que estiguin actualment adscrits a l’ESO (mestres ESO) puguin participar sense consumir plaça i se’ls adjudiqui automàticament, en el cas de superar les oposicions, plaça definitiva en el centre en el qual estaven adscrits.

Entenem que es una mesura que perjudica la resta de professors del cos d’ensenyaments secundaris.

Punt 3.2.7. ASPEPC·SPS manifesta la seva posició contrària a l’informe, pels elements d’aleatorietat i subjectivitat que inevitablement comporta, i el consegüent perill de greuges comparatius que implica que trenquen amb el principi d’igualtat. Les qüestions més detallades s’especificaran en el punt corresponent als continguts d’aquest informe (base B.3.6.4.2)

Punt 5.3.8. ASPEPC·SPS manifesta el seu rebuig –així com la seva perplexitat- pel fet que només sigui aconsellable que, segons la convocatòria es procuri que “almenys la majoria dels membres del Tribunal” siguin de l’especialitat . Es reclama que «tots els membres del tribunal hagin de ser de l’especialitat corresponent”. L’Administració refusa que el president del tribunal hagi de ser de l’especialitat. Ens preguntem per quina raó no cal que el president del tribunal sigui de l’especialitat? Cap sindicat s'afegeix a la nostra demanda.

Punt 6.4.A.B.1. ASPEPC·SPS demana que la programació didàctica pugui estar també referida a Cicles Formatius, a més de l’ESO o el Batxillerat, en aquelles especialitats o­n els titulars de l’especialitat hi imparteixin docència. L’Administració refusa aquesta petició. Cap sindicat la recolza.

INFORME PER ALS INTERINS QUE OPTIN PER AQUESTA OPCIÓ (6.4.2)

ASPEPC·SPS
demana:

a) Que s’ampliïn els criteris que permeten acollir-se a l’informe perquè s’hi pugui acollir la totalitat del professorat interí i substitut.

b) Que la persona afectada pugui conèixer el contingut de l’informe i, eventualment, pugui renunciar-hi i acollir-se a l’exposició de la unitat didàctica.

c) Que se suprimeixin de l’informe els apartats que no tenen relació amb els continguts de la unitat didàctica (de l’exposició de la qual n’eximeix l’informe). Pràcticament en tots els punts hi va haver acord entre els sindicats:

1) Punt a2: «Realització de la programació didàctica seguint els criteris acordats pel centre…» (suprimir la negreta). CC.OO. no va donar suport a la petició de supressió d’aquest descriptor.
2) Punt b5: «Gestió de l’aula: manteniment d’un ambient d’aprenentatge a l’aula» (supressió total)
3) Punt b6: «Afavoriment de la convivència» (supressió total)
4) Punt b7: «Resolució de conflictes» (supressió total)
5) Punt c2: «Aplicació dels criteris d’avaluació establerts pel centre» (supressió total)
6) Punt c5: «Assoliment per part dels alumnes dels objectius programats» (supressió total)
7) Punt c6: «Informació periòdica i significativa en relació al funcionament del centre i al procés d’aprenentatge dels alumnes» (supressió total)
8) Punt c7: «Realització i registre de les entrevistes individuals amb les famílies o tutors legals» (supressió total)

Es reclama també que els membres de la comissió que elabora l’informe –inspector, director, cap de departament- hagin de ser, en el cas de secundària, tots ells del grup A.

El Departament es compromet a estudiar les peticions dels sindicats i a presentar un nou esborrany el dia 13, dia que es tancarà la "negociació".


MESA SECTORIAL DEL 13 DE MARÇ

El Departament presenta un nou text referit a tots aquells apartats examinats el dia 9.

De les demandes d’ASPEPC·SPS, el Departament només s’accepta que l’interí que demana l’informe pugui conèixer-ne el contingut i, eventualment, pugui renunciar-hi i acollir-se a l’exposició de la unitat didàctica i la supressió d’alguns dels descriptors de l’informe com “Afavoriment de la convivència”, “Resolució de conflictes” o “Realització i registre de les entrevistes individuals amb les famílies o tutors legals”, entre d’altres, mentre es manté, per exemple, la «Realització de la programació didàctica seguint els criteris acordats pel centre...».
ASPEPC·SPS torna a manifestar el seu desacord amb l’informe i amb els apartats que persisteixen i d’altres nous i amb la possibilitat, anunciada pel Departament de que qualsevol dels membres de la comissió avaluadora (Inspector, Director i Cap de Departament) pugui entrar a l’aula a supervisar la tasca docent del professor que hagi demanat l’informe.

Respecte a la resta de la Convocatòria, ASPEPC·SPS demana:

A) Que de la convocatòria del torn de reserva se suprimeixi el privilegi de què gaudiran els mestres de poder limitar-se, en la prova del tema, a exposar una “visió dels trets fonamentals del tema”, per la palesa falta d’exigència de coneixements i, que, en tot cas, aquest privilegi s’extengui a tots els participants del torn lliure. El Departament es nega i cap sindicat recolza la nostra petició.

B) Davant del propòsit del Departament d’introduir canvis en el sistema d’adjudicació de destinacions provisionals penalitzant als opositors aprovats a l’hora de demanar destinació i permetent que, si s’ha produit un canvi d’especialitat, l’avaluació de la fase de pràctiques pugui ser de l’especialitat per a la qual es tenia un nomenament com a funcionari interí i no per a la nova especialitat adquirida en el procés selectiu, demanem que els funcionaris en pràctiques triïn destinació en una fase preferent, tal i com es feia fins ara i que els funcionaris en pràctiques només siguin avaluats de l’especialitat adquirida en el procés selectiu. Cap altre sindicat va recolzar les nostres demandes emparant-se en la necessitat de garantir un començament de curs puntual.

C) Que, en l’apartat de la fase de pràctiques, no s’hi incloguin “activitats d’inserció en el lloc de treball” o s’especifiqui clarament en què consisteixen.

D) Que la durada de les proves pràctiques per a les especialitats que la tenen prevista sigui raonable (no les 6-7 hores establertes en la proposta de Resolució) atesa la desaparició d’aquesta prova en altres especialitats.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial.

Federació de secundària ASPEPC·SPS
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal