Resum i novetats del nou Decret de Direccions0

1219 22/03/2007, 14:30   

Resum del Decret 56/2007 de 13 de març (DOGC Nº 4842), pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics.

1. Condicions i requisits per a exercir el càrrec de Director.

a) CONDICIONS (Art. 2):

- L'elecció s'efectua mitjançant concurs de mèrits.

- Cal ser funcionari de carrera.

- Els concursant han de ser professors que imparteixin ALGUN DELS ENSENYAMENTS ENCOMANATS AL CENTRE.

- Qualsevol professor que imparteixi algun ensenyament en el centre pot optar a la direcció o al càrrec de cap d'estudis (als càrrecs de secretari i coordinador ja hi podia optar abans tothom).

b) REQUISITS (Art. 3):

- Els aspirants han de tenir una antiguitat mínima de 5 anys com a professor funcionari de carrera.

- Han d'haver impartit docència directa durant 5 anys en ALGUN DELS ENSENYAMENTS ENCOMANATS AL CENTRE.

- Han de prestar serveis en un centre docent públic, en ALGUN DELS ENSENYAMENTS DELS DEL CENTRE al qual s'opta, amb una antiguitat d'almenys un curs acadèmic.

- En la plantilla del centre al qual s'opta hi ha d'haver un lloc de treball de l'especialitat de la qual és titular el professor candidat a Director.

- Cal tenir coneixements de català (aranès a la Val d'Aran): nivell C o idoneïtat.

- Cal presentar el Projecte de Direcció.

2. Comissió de selecció del Director. (Art.5). Està constituïda per:

- Representants de l'administració: un inspector (president) i un director d'un centre públic dels MATEIXOS ENSENYAMENTS DEL CENTRE on es presenta el candidat.

- Tres representants del claustre.

- Tres representants del Consell Escolar.

3. Convocatòria del Concurs de Mèrits.(Art.7)

S'efectuarà, cada curs escolar, abans de l'1 de març.

4. Presentació de la sol·licitud de participació.(Art. 8)

- S'ha de presentar al Director dels Serveis Territorials juntament amb els mèrits i el projecte específic de direcció.

- Només es pot presentar la candidatura a un únic centre docent.

5. La selecció dels directors. S'estableix en dues fases:

1) PRIMERA FASE (Art.11):

a) Valoració dels mèrits, per part dels Serveis Territorials, d'acord amb el barem de la primera fase establert a l'annex d'aquest decret.

b) Puntuació. La puntuació mínima d'aquesta fase, per poder passar a la segona, és de 10 punts i la màxima és de 20 punts.

c) La primera fase del concurs té una valoració global del 30%.

2) SEGONA FASE(Art. 12):

a) Valoració del Projecte de Direcció.

Se li dóna molta importància. El valora la Comissió d'acord amb els criteris establerts en el barem de la segona fase assenyalats a l'annex. Primer es valoren els projectes dels candidats que tenen destinació definitiva o provisional en el centre al qual opten.

b) Puntuació. La puntuació mínima és de 10 punts i la màxima de 20 punts.

c) La segona fase del concurs té una valoració global del 70%.

6. Curset teòric de formació inicial(Art. 13).

Els aspirants seleccionats han de realitzar un curset de formació inicial. Estan exempts del curset el professorat que acrediti 2 anys en l'exercici de la direcció.

7. Nomenament del nou Director i durada del càrrec (Art 14).

El nomenament serà per a un període de 4 anys amb efectes d'1 de juliol.

8. Nomenament de Director en el cas d'absència de candidats (Art.15).

Si no hi ha cap candidat, el Director dels Serveis Territorials nomenarà un professor que reuneixi els requisits de l'article 3 per a 1 any.

9. Nomenament de Director en els centres de nova creació (Art. 16).

En els centres de nova creació el Director dels Serveis Territorials nomenarà un professor D'ALGUNS DELS ENSENYAMENTS ENCOMANATS AL CENTRE, per a 4 anys. Ha de presentar abans del 31 de desembre el Projecte de Direcció.

10. Avaluació dels nous directors.(Art.17 i 18).

L'avaluació dels nous directors es fa al llarg del seu mandat. Es tindrà en compte el parer dels ÒRGANS DE GOVERN DEL CENTRE. El Director pot optar, si te avaluació positiva, com a màxim a tres períodes de mandat consecutius fent una actualització del seu Projecte de Direcció. Al final del tercer mandat s'ha de tornar a presentar al concurs de mèrits (Art. 17).

11. Altres òrgans unipersonals de govern: cap d'estudis, coordinador pedagògic, secretari (Art.20).

El seu nomenament el proposa el director del centre i el confirma el director dels Serveis Territorials. Han de ser funcionaris de carrera en servei actiu. Han de poder tenir destinació al centre amb ocasió de lloc de treball vacant. És a dir, no cal que tinguin destinació definitiva en el centre mentre hi hagi places de la seva especialitat que puguin ocupar si queden vacants. Abans calia tenir destinació definitiva al centre.

El càrrec de cap d'estudis el pot ocupar qualsevol professor D'ALGUNS DELS ENSENYAMENTS ENCOMANATS AL CENTRE.

12. Nomenament o cessament dels òrgans unipersonals de coordinació (Art. 21).

1) Condicions generals:

  • Han de ser professors funcionaris de carrera en servei actiu.
  • Han de tenir destinació al centre (no cal que sigui definitiva com abans).
  • Els nomena el Director per una durada d'un curs.

2) Caps de Departament.

Tenen prioritat per ocupar aquest càrrec els professors del cos de catedràtics titulars de les especialitats del departament. Si no n'hi ha cap o no hi opten, ho pot ser qualsevol altre professor titular de les especialitats del departament.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal