Modificacions en la gestió de la borsa d'interins i substituts 0

2679 27/04/2007, 11:37       #Interins i substituts,

A la Comissió Tècnica del dia 18 d'abril i la Mesa Sectorial del dia 23, dedicades a la negociació de la "Proposta de resolució per la qual s'aproven instruccions relatives a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent per al curs 2007-2008" el Departament, amb l'oposició frontal d'ASPEPC·SPS, ha deixat palesa la seva voluntat de modificar les condicions de treball dels interins i substituts tot ampliant el marc geogràfic de desplaçament per formar part de la borsa i rebre nomenaments.

De la Proposta del Departament que aviat es publicarà al DOGC en podem destacar els següents aspectes:

1.- A l'esborrany presentat s'indica que el proper 2 de maig es publicarà la llista provisional de la borsa de treball, ja no dividida en Blocs, i que inclourà a tots aquells que hi formen part amb especificació dels serveis prestats així com si està acollit a l'acord d'estabilitat. A la primera quinzena de juliol es publicarà la llista definitiva.

S'obrirà un termini del 3 al 13 de maig, ambdós inclosos, per:

a) Presentar reclamacions contra el número d'ordre assignat o renunciar a l'acolliment al pacte d'estabilitat;

b) Consultar i modificar algunes de les seves dades personals recollides a la borsa de treball així com les referents a especialitats, serveis territorials, disponibilitat per a treballar a mitja jornada i en centres d'educació infantil i primària per al professorat interí que tingui especialitats de secundària i, també actualitzar les peticions de llocs de treballs específics.

c) Actualitzar les peticions dels llocs de treballs específics i dels centres amb característiques especials que a continuació es detallen:

Llocs de treballs específics
- Aula d'acollida
- Audició i Llenguatge amb coneixement del llenguatge de signes.
- Aula hospitalària
- Atenció domiciliària
- Llocs que comporten itinerància en zones escolars rurals i agrupaments rurals.

Centres amb característiques especials
- Centres de recursos per a deficients auditius
- Centres de recursos per a deficients visuals
- Equips d'assessorament psicopedagògic
- Centres penitenciaris del Departament de Justícia
- Centres de protecció de menors
- Centres i aules de formació de persones adultes.

Aquestes modificacions es podran dur a terme a la pàgina web del Departament, http://www.gencat.net/educacio (apartat de "Professorat" i, dintre d'aquest, "Borsa d'Interins").

Acabat aquest termini no podran modificar-se les dades de la borsa (excepte les de caràcter personal) fins que se'n obri un altre per a la borsa de treball del curs següent. Només en casos excepcionals i degudament justificats es podrà modificar el servei territorial que consta com a preferent.

1.1.- El professorat acollit al pacte d'estabilitat podrà ampliar les especialitats demanades a la borsa de treball i les relatives a les dades dels serveis territorials. En el cas d'aquestes, es podran modificar si s'ha demanat com a servei territorial preferent un dels inclosos en les comarques de Barcelona i es vol fer substitucions en aquestes. Llavors caldrà demanar, per ordre de preferència, un mínim de tres serveis territorials (a més del demanat com a preferent). Quan l'àmbit territorial del servei territorial preferent sigui Girona, Lleida, Tarragona o Terres de l'Ebre o les comarques de Barcelona i un altre àmbit territorial diferent, només caldrà haver sol·licitat un servei territorial.

1.2.- El professorat no acollit al pacte d'estabilitat podrà ampliar o reduir les especialitats que constin a la borsa de treball i podrà fer les variacions que consideri oportunes sempre que, com a mínim, hagi demanat un servei territorial demanat com a preferent.

Així mateix, aquest professorat haurà de demanar en la borsa de treball 2 serveis territorials, si opta a fer substitucions en les comarques de Barcelona, els 2 serveis territorials de Tarragona i de Terres de l'Ebre, si opta a les comarques de Tarragona, i el servei territorial corresponent a les comarques de Girona o de Lleida.

Si no ho fan així, els serveis territorials podran, per necessitats de cobrir les substitucions, modificar el servei territorial preferent d'un aspirant disponible, per tal d'oferir-li una substitució o vacant no coberta, amb les següents limitacions: els qui hagin sol·licitat com a servei territorial preferent un servei corresponent a les comarques de Barcelona podran ser adscrits a un segon servei territorial, malgrat que no hagi estat demanat en els àmbits territorials de la borsa; els aspirants dels serveis territorials de Tarragona o de les Terres de l'Ebre podran ser adscrits, d'ofici, a qualsevol d'aquests dos serveis territorials; els que hagin sol·licitat, com a preferent, els serveis territorials de Girona o Lleida no seran adscrits, d'ofici, a cap altre servei territorial diferent, si no l'han demanat explícitament.

Aquests professors hauran de participar obligatòriament en els processos d'adjudicació de destinacions per cada curs següent, sol·licitant en les seves instàncies, com a mínim, les comarques corresponents als serveis territorials demanats a la borsa de treball, segons s'especifica en els dos paràgrafs anteriors. El Departament d'Educació destinarà d'ofici, dintre d'aquest àmbit geogràfic mínim de la borsa de treball, els interins/es que no hagin sol·licitat en les seves instàncies totes les comarques corresponents.

1.3.- Abans de l'1 de setembre de 2007, els serveis territorials del Departament d'Educació destinaran el professorat interí i substitut que no hagi obtingut cap destinació en les adjudicacions de destinacions provisionals del mes de juliol a llocs de treball vacants en règim d'interinitat, amb ocasió del llocs de treball vacants i substitucions que s'hagin produït amb posterioritat a l'esmentada adjudicació.
Amb una setmana d'antelació es publicarà a la pàgina web del Departament d'Educació el dia, l'hora d'actuació, les persones convocades i el lloc on es realitzaran els actes públics d'adjudicacions de finals del mes d'agost, els quals no se celebraran abans del dia 29 d'agost.

Al llarg del curs, pel que fa a les adjudicacions a llocs de treball vacants i substitucions en centres d'ensenyament secundaris, un cop realitzats els nomenaments públics del mes d'agost, el personal de la Secció de Gestió de Personal dels serveis territorials es posarà en contacte per a qualsevol mitjà de telecomunicació amb les persones que pertoquin d'aquest col·lectiu en el moment que es produeixi la substitució o interinitat.

1.4.- En el cas que no sigui possible adjudicar destinació al persona interí acollit a les garanties de continuïtat dintre de l'àmbit geogràfic mínim de quatre comarques demanades, el Departament d'Educació els destinarà d'ofici com a interins/es per a tot el curs escolar dintre de la primera petició de serveis territorials de les demanades per a cobrir substitucions, sempre que aquesta petició territorial inclogui més de quatre comarques. Si la primera petició territorial no inclogués més de quatre comarques, l'adjudicació de destinació d'ofici tindrà en compte la primera petició territorial que compleixi aquesta condició.

Aquest personal acollit a les garanties de continuïtat que no ha estat nomenat interí/na en les adjudicacions de destinacions realitzades durant l'estiu, tindrà un nomenament d'1 de setembre de 2007 a 31 d'agost de 2008 com a substitut/a.

1.5.-La disponibilitat del professorat de secundària per treballar en centres d'educació infantil i primària, només podrà sol·licitar-la el professorat interí o substitut que stà inscrit en la borsa de treball docent i té reconegudes les especialitats d'anglès, filosofia, geografia i història, grec, llatí, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, psicologia i pedagogia, música, educació física, dibuix, francès i alemany. La única prelació serà la derivada de la prioritat dels que ja hagin prestat serveis en un centre d'educació infantil i primària.

Les persones que hagin manifestat l'esmentada disponibilitat tindran l'obligatorietat d'acceptar cobrir llocs de treball en aquests centres en l'àmbit del servei territorial demanat com a preferent.

Valoració d'ASPEPC·SPS

Lamentablement, com les darreres vegades que els problemes del professorat interí i substitut han estat posats a la Mesa de negociacions, el Departament ha optat, coherentment amb la seva política també cap al professorat funcionari -val a dir-ho-, per triar els camins que condueixen a un ràpid deteriorament de les seves condicions laborals i a l'empitjorament de la funció docent.

Durant la "negociació", ASPEPC·SPS va demanar al Departament una sèrie de millores en el text, algunes de les quals van ser acceptades. Però, totes aquelles que afectaven als canvis fonamentals en la gestió de la borsa, no ho van ser. Més concretament, ASPEPC·SPS va demanar, entre d'altres:

- Que no s'empitjoressin les condicions laborals del professorat interí i substitut modificant aspectes de la gestió de la borsa de treball com ara l'ampliació del seu àmbit de mobilitat geogràfica.

- Que es mantinguessin les condicions del Pacte d'Estabilitat acordades al seu moment, sota les quals el professorat va signar-lo, per als propers cursos.

- Que en qualsevol moment, i no només en el termini establert del 3 al 13 de maig, el professorat interí i substitut pugui fer modificacions en les seves dades i peticions que consten al registre de la borsa de treball per causes sobrevingudes degudament justificades.

- Que el professorat interí del cos d'Ensenyaments secundaris que sigui destinat a Primària ho faci amb un nomenament de secundària, més quan aquesta experiència prèvia serà valorada, cara a les Oposicions, com experiència en un cos diferent i, per tant, sumarà la meitat de la puntuació que els hi correspondria.

- Que la consulta telemàtica de la borsa de treball permeti que tothom pugui conèixer, no només el seu número d'ordre sinó també la seva posició en referència a la seva especialitat i totes aquelles dades relacionades amb l'estat dels nomenaments en un moment donat.

- Que s'estableixin prou garanties per tal d'evitar que el sistema de nomenament de professors substituts de secundària depengui de trucades telefòniques.

- Que s'ampliïn les especialitats, incloent-les totes, que poden permetre al professorat interí i substitut i, evidentment al professorat funcionari, accedir a places de Formació d'Adults en qualsevol dels àmbits establerts.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial

Federació de secundària ASPEPC·SPS
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal