DOGC núm. 4875. Oposicions 2007 -modificació convocatòria-0

1930 03/05/2007, 08:44       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1225/2007, de 23 d'abril, de modificació de la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents. (Pàg. 15579)

Resolc:

.1 Modificar la base 6.4.2, informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica, a partir del darrer paràgraf de la tercera columna de la pàgina 11304, que queda redactada en els termes següents:

.Per a l'elaboració dels informes es constituirà, si escau, una comissió de valoració en cada centre docent públic en què estiguin destinats professors interins que hagin sol·licitat la substitució de la prova B.2 per un informe. La comissió estarà formada per funcionaris de carrera en actiu dels cossos docents o de l'extingit cos d'inspectors al servei de l'administració educativa, amb la següent composició: un inspector, que la presidirà, i vocals. Aquests vocals seran, segons el cas, el director, que actuarà com a secretari, i el cap del mateix departament didàctic de cadascun dels aspirants, sempre que siguin funcionaris de carrera del mateix cos al qual s'aspira, en el cas de centres d'ensenyament secundari, o un coordinador del mateix cicle o un mestre destinat a la mateixa especialitat de cada aspirant, sempre que siguin funcionaris de carrera, en el cas dels centres d'ensenyament infantil i primària.

.Se celebrarà com a mínim una sessió de valoració per cadascuna de les especialitats dels aspirants a avaluar. En cada sessió hi participaran tres membres de la comissió: el president, el director, que actuarà com a secretari, i el vocal corresponent, segons l'especialitat.

.En cada centre es podrà constituir la comissió si el director i almenys un dels vocals de l'especialitat corresponent a un aspirant compleixen els requisits anteriors.

.En el cas que no sigui possible constituir la comissió per no haver-hi destinats al centre funcionaris de carrera que compleixin els criteris anteriors, l'informe corresponent serà elaborat directament per l'inspector, que inclourà els mateixos elements i descriptors que els que s'han mencionat en aquesta base.

.En el cas que no sigui possible realitzar la sessió de valoració d'algun dels aspirants, per absència en el centre del vocal corresponent, segons l'especialitat, que compleixi els requisits, l'informe de l'aspirant també serà elaborat directament per l'inspector.

.L'aspirant que hagi sol·licitat que s'emeti l'informe s'haurà d'adreçar immediatament al director del seu centre, en el termini màxim de 48 hores després de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, perquè comencin els tràmits per a la seva emissió.

.Les comissions d'avaluació aixecaran acta de la sessió de la valoració dels aspirants i emetran els corresponents informes, que inclouran la descripció de cadascun dels elements i descriptors previstos, que aniran informats amb un dels valors següents: molt, bastant, poc o gens, d'acord amb el model que apareix a l'annex 9. Posteriorment els trametran a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, mitjançant els coordinadors en els serveis territorials a què es fa esment a la base 5.15 d'aquesta convocatòria, que els lliurarà als tribunals encarregats de qualificar la prova de l'oposició.

.Els tribunals, de forma excepcional, si a la vista del contingut de l'informe de valoració de coneixements d'un aspirant consideren que hi ha dificultats tècniques per interpretar-ne el contingut, podran contrastar l'informe amb l'aspirant per tal de resoldre els dubtes existents..

.2 Modificar la base 6.5, en el sentit d'afegir que l'aspirant disposarà d'una hora per a la preparació del tema que haurà d'exposar, durant la qual podrà consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior.

Més informació

Instruccions donades a Inspecció sobre l'informe per als interins

Tutoria telemàtica

Full informatiu: Secundària Exprés

Últims articles relacionats

Arxiu: Oposicions

Fòrum oposicions 2007

Departament d'Educació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal