Síntesi del Reial Decret que fixa els aspectes curriculars bàsics EOI0

457 07/05/2007, 09:47       #LOE,

Síntesi dels aspectes principals del Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas de Idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación".

 • Els articles 59 a 62 de la LOE regulen els ensenyaments d’idiomes de règim especial, que s’hauran d’organitzar en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat. El nivell bàsic és competència de les administracions educatives i els nivells intermedi i avançat s’impartiran en les EOI.
 • El nivell bàsic equival al 1er i 2n curs dels ensenyaments vigents, l’intermedi al 3r i l’avançat als 4rt i 5è.
 • El decret següent regula les exigències mínimes, respecte als 3 nivells, en els següents idiomes: alemany, anglès, àrab, danès, finès, francès, grec, irlandès, italià, japonès, neerlandès, portuguès, romanès, rus, suec, xinès, llengües cooficials de les Comunitats Autònomes i ELE.
 • El decret regula també els efectes dels certificats acreditatius de cada nivell i garanteix la mobilitat de l’alumnat.

A.- Nivell bàsic

 • Les Administracions educatives es basaran en el nivell A2 definit en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Els certificats acreditatius tindran validesa a tot l’Estat i donaran accés al nivell intermedi.
 • El títol de batxiller permetrà l’accés al nivell intermedi de la primera llengua estrangera cursada durant el batxillerat.

B.- Nivells intermedi i avançat

 • Els ensenyaments mínims (descrits en un annex al decret) dels nivells intermedi i avançat corresponen respectivament als nivells B1 i B2 de l’MCERL.
 • L’ensenyament dels dos nivells en conjunt s’estructurarà en un mínim de 3 i un màxim de 4 cursos, ampliables a 5 en el cas de l’àrab, japonès i xinès. L’alumne tindrà dret a l’ensenyament presencial un nombre màxim d’anys equivalent al doble dels previstos en cada cas: 6, 8 o 10.
 • El certificat acreditatiu del nivell intermedi permetrà l’accés a cursos del nivell superior en tot el territori de l’Estat.
 • Les administracions educatives regularan les condicions d’incorporació a cadascun dels cursos dels nivells intermedi i superior per als alumnes que acreditin la competència lingüística corresponent.
 • Els documents d’avaluació oficials seran l’expedient acadèmic i les actes de qualificació. L’expedient acadèmic personal serà el document bàsic, custodiat a les EOI, que inclourà tota la informació sobre l’alumne (nivell, cursos, convocatòries exhaurides, etc) i en garantirà el possible trasllat entre diferents centres. Les actes de qualificació s’estendran al final de cada curs; les qualificacions s’expressaran en els termes Apte o No Apte.
 • Per obtenir els certificats respectius dels nivells intermedi i avançat caldrà superar unes proves terminals específiques, organitzades per les Administracions educatives. Aquestes proves s’hauran de convocar com a mínim un cop a l’any i garantir la igualtat d’oportunitats als alumnes amb alguna discapacitat. Els alumnes que no aprovin i que per tant no obtinguin el certificat del nivell a què optin, podran demanar una certificació acadèmica que acrediti el seu domini d’alguna de les destreses lingüístiques de què s’ha examinat.
 • Les administracions educatives decidiran la validesa dels certificats de nivell intermedi i avançat en els processos de reconeixement de mèrits que gestionin. Aquests certificats podran convalidar proves de competència lingüística convocades per administracions públiques.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal