Resum de la gestió de la Borsa de treball 2007-20080

1688 08/05/2007, 07:36       #Interins i substituts,

Resum de la Resolució EDU/1222/2007, de 23 d'abril, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de substitucions en els centres per al curs 2007-2008.

RESOLUCIÓ EDU/1222/2007. DOGC núm. 4875 03/05/2007

1 - Com apuntar-se a la borsa de treball docent?

Es pot fer per dues vies diferents:

 • Presentar-se a la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (oposicions): les persones que no siguin seleccionades en el procediment selectiu, però hagin superat la fase d'oposició, s'incorporaran directament a la borsa de treball.
 • resentar-se a les convocatòries de concurs públic per formar part de la llista d'aspirants de les especialitats de les quals el Departament no disposa de prou personal, que es publiquen durant el curs.

2 - Com s'ordena la llista d'aspirants?

El Departament confecciona una llista única per a tot Catalunya, formada per tot el personal que integra la borsa de treball, independentment de l'especialitat per la qual s'hi hagi inscrit. En aquesta llista, s'assigna un número d'ordre a tots els aspirants, per aquest ordre de prelació i en funció dels criteris següents:

 1. Professorat interí o substitut que ja ha prestat serveis en algun cos docent (ordenat en funció del temps de serveis prestats).
 2. Persones que tot i no haver prestat serveis, han superat la fase d'oposició, però no han estat seleccionades en el procés selectiu (ordenades en funció de la puntuació obtinguda en el procés selectiu).
 3. Persones que ja formen part de la llista per haver participat en alguna convocatòria de concurs públic anterior, però que encara no han prestat serveis com a interí o substitut (ordenades segons l'any de la convocatòria en què van participar, i el número d'ordre assignat d'acord amb el barem establert en cada convocatòria).
 4. Persones que es presentin a les convocatòries de concurs públic per formar part de la llista d'aspirants que es publiquin durant el proper curs (ordenades segons el barem establert a les properes convocatòries).

3 - Calendari d'actuacions referides a la borsa de treball per al curs 2007-08.

DATA I/O TERMINIACTUACIÓ
3 de maig de 2007Publicació de la llista provisional de tot el professorat que forma part de la borsa de treball docent, ordenada en funció del temps de serveis prestats computats fins el 31 d'agost de 2007. Hi constarà el temps de serveis prestats, el número d'ordre assignat per al curs 2007-08, i si s'està acollit a l'acord d'estabilitat.
Del 3 al 13 de maig de 2007
 • Reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut, mitjançant el model de sol·licitud que es trobarà en el web del Departament.
 • Renúncia a l'acord d'estabilitat, en el cas d'haver-s'hi acollit en el seu moment.
 • Consulta i actualització de les dades que consten a la borsa de treball mitjançant l'aplicatiu que es trobarà en el web del Departament (més informació al punt 4 d'aquest resum).
Del 21 de maig a l'1 de juny de 2007Presentació de la sol·licitud de destinació provisional per al curs 2007-08, a través del web del Departament (més informació al punt 5a d'aquest resum).
Primera quinzena de juliolPublicació de la llista definitiva de tot el professorat que forma part de la borsa de treball docent.
Del 16 al 20 de juliol de 2007Presentació, per segon cop, de la sol·licitud de destinació provisional per al curs 2007-08, per part de tot el professorat que superi el procés selectiu.
Segona quinzena de juliolPublicació de la llista del professorat que té dret a la pròrroga per rebre un nomenament per al mes de juliol (més informació al punt 6 d'aquest resum).
Durant el mes d'agost
 • Resolució definitiva d'adjudicació de destinacions d'estiu a llocs de treball vacants a dedicació completa (més informació al punt 5a d'aquest resum).
 • Distribució territorial de la borsa de treball: una vegada realitzada l'adjudicació de destinacions provisionals, la llista única se subdividirà funcionalment segons els serveis territorials sol·licitats com a preferents.
Segona quinzena d'agostActualització de la borsa de treball, afegint a la llista les persones que han superat la fase d'oposició, però que no han estat seleccionades.
Almenys una setmana abans dels actes presencials del mes d'agost
 • Publicació de la llista amb l'àmbit territorial assignat com a preferent a tot el professorat interí acollit a l'acord d'estabilitat que no hagi estat destinat a les adjudicacions d'estiu.
 • Publicació de la convocatòria dels actes de nomenament presencials (més informació al punt 5b d'aquest resum).
Entre el 29 i el 31 d'agost de 2007Realització dels actes de nomenament presencials convocats pels diferents serveis territorials (més informació al punt 5b d'aquest resum).

4 - Consulta i actualització de les dades registrades a la borsa de treball

Entre el 3 i el 13 de maig, ambdós inclosos, en el web del Departament, es podrà consultar i actualitzar les dades registrades a la borsa de treball que s'especifiquen a continuació. Després d'aquest termini, no es podrà fer cap modificació fins al curs següent. Només en casos excepcionals i degudament justificats, es podrà modificar el servei territorial demanat com a preferent.

a)Dades personals:

Aquestes dades (adreça, telèfon, correu electrònic) es poden modificar al llarg de tot el curs, si es notifica formalment al Departament.

b)Especialitats:

Es poden sol·licitar fins a un màxim de sis especialitats.

 • Professorat acollit a l'acord d'estabilitat: Només podran ampliar les especialitats demanades el curs anterior.
 • Resta de professorat interí: Podran ampliar o reduir el nombre d'especialitats reconegudes a la borsa de treball.

c)Serveis territorials:

 • Professorat acollit a l'acord d'estabilitat: Podrà actualitzar els serveis territorials demanats com a preferents, tenint en compte que ha de respectar les següents condicions:
  • Si el servei territorial preferent és un dels compresos a les comarques de Barcelona, i només es vol ser nomenat en aquesta província, s'haurà de sol·licitar els quatre serveis territorials obligatòriament (Baix Llobregat - Anoia, Barcelona Ciutat, Barcelona Comarques, i Vallès Occidental), per ordre de preferència.
  • Si el servei territorial preferent és un dels compresos a la província de Barcelona, i en segona opció es demana un servei territorial corresponent a una altra província, només cal fer constar aquests dos serveis territorials.
  • Si el servei territorial preferent és qualsevol dels altres quatre serveis territorials (Girona, Lleida, Tarragona o Terres de l'Ebre), només caldrà sol·licitar dos serveis territorials.
 • Resta de professorat interí: Podrà fer les variacions que consideri oportunes, tenint en compte que com a mínim haurà de fer constar un servei territorial demanat com a preferent, i respectant sempre les següents condicions:
  • Si només es vol ser nomenat a les comarques de Barcelona, s'haurà de demanar dos serveis territorials com a mínim.
  • Si només es vol ser nomenat a les comarques de Tarragona, s'haurà de demanar els dos serveis territorials (Tarragona i Terres de l'Ebre).
  • En el cas d'optar a les comarques de Girona o Lleida, només caldrà demanar un únic servei territorial.

d)Disponibilitat per treballar a mitja jornada:

Enguany, les vacants a dedicació parcial de les especialitats de dibuix, educació física i música, no s'adjudicaran a les destinacions provisionals d'estiu, sinó que s'oferiran en els actes de nomenament presencials d'agost, juntament amb les substitucions per reduccions de jornada. La manifestació de disponibilitat per treballar a mitja jornada és de caràcter no vinculant i, per tant, cap persona està obligada a acceptar un nomenament a dedicació parcial.

En cas d'acumular-se dues o més vacants i/o substitucions a dedicació parcial de la mateixa especialitat en un mateix centre, amb una durada prevista de tot el curs escolar, s'acumularan les jornades parcials per tal que siguin cobertes per un sol substitut a dedicació completa.

e)Disponibilitat per treballar a llocs de treball específics i centres amb característiques especials:

També es podran actualitzar les peticions per ser nomenat a:

 • Llocs de treball específics: aula d'acollida, audició i llenguatge amb coneixement de llenguatge de signes, aula hospitalària, atenció domiciliària, llocs itinerants en zones escolars o agrupaments rurals.
 • Centres amb característiques especials: CREDA, CREDV, EAP, centres penitenciaris, centres de protecció de menors, CFA i AFA. El professorat que manifesti la voluntat per ser destinat als centres i aules de formació de persones adultes, haurà de tenir els requisits que s'especifiquen a la base 6.1.2.4 d'aquesta resolució.

f)Disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària:

El professorat de secundària que manifesti la seva disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària, tindrà l'obligatorietat d'acceptar els nomenaments en aquests centres, sempre i quan pertanyin a l'àmbit del servei territorial demanat com a preferent.

Podrà sol·licitar-ho el professorat interí o substitut que a la borsa de treball tingui reconeguda alguna de les especialitats següents: anglès, filosofia, geografia i història, grec, llatí, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, psicologia i pedagogia, música, educació física, dibuix, francès i alemany.

Només es convocarà el professorat de secundària pel procediment d'urgència, és a dir, un cop exhaurida la llista de mestres, i únicament se li oferiran substitucions de curta durada, però en cap cas vacants. Cal afegir que rebrà un nomenament del cos de mestres, tot i tenir reconeguda una especialitat del cos de professors d'ensenyaments secundaris.

5 - Procediments d'adjudicació a llocs de treball vacants i substitucions.

Totes les persones que formen part de la borsa de treball poden ser nomenades en un dels tres procediments següents. En tots els casos, el professorat interí acollit a l'acord d'estabilitat tindrà preferència per davant de la resta de professorat interí i substitut, que rebrà les adjudicacions tenint en compte el número d'ordre més baix disponible a la borsa.

a)Adjudicació de destinacions provisionals d'estiu:
 • QUI?: Tot el professorat interí que hagi prestat serveis, excepte aquell que el curs anterior va estar nomenat per dos o més cursos, ha de participar obligatòriament en aquest procés per obtenir un lloc de treball per al curs 2007-08. La resta de persones que formen part de la borsa de treball, també poden fer-ho voluntàriament.
 • QUÈ?: En aquest procediment només es pot ser nomenat per a cobrir vacants a dedicació completa.
 • QUAN?: La sol·licitud s'ha de formalitzar en el web del Departament, entre el 21 de maig i l'1 de juny. A la resolució provisional, només hi constaran les adjudicacions de destinacions provisionals del professorat funcionari de carrera. Les adjudicacions de destinacions del professorat interí, no es publicaran fins a la resolució definitiva, durant el mes d'agost.
 • COM?: L'adjudicació de llocs de treball es durà a terme segons les fases següents:
  • Proposta de les direccions dels centres (ho ha de sol·licitar el director).
  • Confirmació al mateix centre (cal indicar-ho a la sol·licitud de destinació).
  • Elecció (en un dels centres, municipis, zones o comarques demanades).
  • Ofici (dintre de l'àmbit del primer servei territorial que consta com a preferent a la borsa).

b)Adjudicacions en els actes presencials de finals d'agost:

 • QUI?: Totes les persones que formen part de la borsa de treball i no han obtingut cap destinació a les adjudicacions d'estiu, poden ser convocades als actes de nomenament presencials de finals d'agost.
 • QUÈ?: En aquest procediment es pot ser nomenat per a cobrir vacants o substitucions, tant a dedicació completa com a dedicació parcial.
 • QUAN?: Els actes presencials es realitzaran entre el 29 i el 31 d'agost, i seran convocats pels diferents serveis territorials amb una setmana d'antelació com a mínim. A la convocatòria hi constarà: els números de la borsa convocats per a cada especialitat, el dia, l'hora i el lloc.
 • COM?: S'ha d'assistir a l'acte organitzat pel servei territorial que es té demanat com a preferent. En el cas del professorat acollit a l'acord d'estabilitat, els serveis territorials poden modificar d'ofici, entre els demanats, l'àmbit territorial d'adscripció preferent (consulteu la llista una setmana abans). Si tot i així, no se li ha pogut adjudicar una vacant en cap dels dos procediments anteriors, rebrà un nomenament anual com a substitut dintre de l'àmbit del servei territorial demanat com a preferent, sempre que aquest tingui més de quatre comarques.

c)Adjudicacions a partir de l'1 de setembre:

 • QUI?: Totes les persones que formen part de la borsa de treball i que, un cop realitzats els dos procediments anteriors, encara resten pendents de nomenament.
 • QUÈ?: En aquest procediment normalment ja no s'ofereixen vacants. Els nomenaments acostumen a ser per a cobrir substitucions, tant a dedicació completa com a dedicació parcial.
 • QUAN?: Al llarg de tot el curs.
 • COM?: Un cop iniciat el curs, les adjudicacions a llocs de treball vacants i substitucions es duran a terme d'acord amb els següents criteris:
  • Les persones que hagin manifestat la seva disponibilitat per treballar a centres d'educació infantil i primària, hauran d'assistir als actes presencials que es convocaran setmanalment a tots els serveis territorials.
  • Les persones que vulguin prestar serveis a centres d'ensenyaments secundaris, seran avisades pel Departament d'Educació a través de qualsevol mitjà de telecomunicació (telèfon, correu electrònic, SMS).

d)Procediment per a cobrir vacants o substitucions a Cicles formatius, Escoles oficials d'idiomes, i Escoles d'arts i superiors de disseny:

El Departament pot establir la superació d'una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona aspirant. En queden exemptes aquelles persones que acreditin una experiència docent, laboral o formació específica prèvia de 6 mesos en el camp corresponent (vegeu les característiques d'aquesta prova a la base 4 de la resolució).

6 - Durada dels nomenaments.

TIPUS DE NOMENAMENTDURADADATA MÀXIMA DE FINALITZACIÓOBSERVACIONS
Professorat interí acollit a l'acord d'estabilitatVacant2 anys31/08/2009Vacants obtingudes a les adjudicacions de destinacions d'estiu.
1 any31/08/2008Vacants obtingudes a la resta de procediments d'adjudicació.
Substitució1 any31/08/2008En el cas de no obtenir una vacant, rebrà un nomenament anual com a substitut.
Resta de professorat interíVacant2 anys31/08/2009Vacants obtingudes a les adjudicacions de destinacions d'estiu.
1 any31/08/2008Vacants obtingudes a la resta de procediments d'adjudicació.
SubstitucióInferior a un curs escolar Fins a la reincorporació del titular, o com a màxim fins el 30/06/2008. Si el titular manté la llicència de reducció de jornada més enllà del 31/06/2008, el nomenament s'allargarà fins al 31/08/2008.
Tots els nomenaments posteriors a l'1/03/2008, tindran com a data màxima de finalització el 30/06/2008.
Requisits per rebre un nomenament per al mes de juliol, i la liquidació corresponent al període de vacances al mes d'agost (proporcional al temps treballat):
 • Haver prestat un mínim de sis mesos de serveis.
 • Haver treballat durant el tercer trimestre.
 • Participar en un curs de formació permanent durant el mes de juliol, o bé presentar-se a les oposicions.

7 - Manteniment i baixa de la borsa de treball.

a)Es té dret a mantenir el número d'ordre de la llista, pels motius següents:

 • Excedències per tenir cura d'un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de gènere (vegeu base 2.1 de la resolució).
 • Maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació o malaltia (vegeu base 2.2 de la resolució).
 • Realització d'estudis (vegeu base 2.3 de la resolució).
 • Causes greus degudament justificades (vegeu base 2.4 de la resolució).
 • Programes d'actuació a l'estranger. (vegeu base 2.5 de la resolució)
 • Cura de persones amb discapacitat o de familiars (vegeu base 2.6 de la resolució).

b)És motiu de baixa de la borsa de treball:

 • Renunciar a la destinació adjudicada, o no incorporar-s'hi en el termini màxim de 24 hores sense causa justificada.
 • No acceptar un nomenament en el servei territorial demanat com a preferent. Sempre i quan no s'hagi manifestat la disponibilitat a la sol·licitud, no s'està obligat a acceptar els següents nomenaments: nomenaments a mitja jornada, nomenaments en centres d'educació infantil i primària, o en llocs de treball específics o centres amb característiques especials (veure punt 4e d'aquest resum).
 • No participar en els actes de nomenament presencials sense causa justificada, quan el número d'ordre assignat hi estigui convocat.
 • Renunciar a un nomenament vigent.
 • Mostrar un rendiment insuficient o manca de capacitat, documentats mitjançant expedient contradictori i no disciplinari, o haver estat sancionat mitjançant expedient disciplinari.
Federació de secundària ASPEPC·SPS
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal