DOGC núm. 4887. Reducció de jornada i disminució horari lectiu majors de 57 any0

1824 21/05/2007, 08:39       #Reducció de jornada, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1457/2007, de 15 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 57 i 64 anys per al curs 2007-2008. (Pàg. 17405)

Procediment de sol·licitud de reducció de jornada, excepte per interès particular

L'horari setmanal de dedicació al centre del professorat que tinguin concedida una reducció de jornada haurà d'incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. Haurà d'assistir a totes les reunions preceptives i degudament convocades.

A sol·licitud de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies.

Aquesta sol·licitud l'han de formalitzar amb una antelació d'almenys quinze dies del seu inici i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost de 2008.

Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost de 2008.

La concessió de la reducció de jornada es farà mitjançant resolució del director/a del servei territorial corresponent.

Procediment de sol·licitud de reducció de jornada per interès particular

El personal funcionari de carrera interessat a acollir-se a aquesta reducció de la meitat de la jornada ha de presentar una sol·licitud adreçada al director dels serveis territorials de què depengui abans del 15 de juny de 2007, fent constar el nombre de dies en què vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies).

Abans del 15 de juliol, el director territorial ha d'emetre la resolució corresponent autoritzant la reducció de jornada, si escau, la qual té una durada d'un curs escolar: des de l'1 de setembre al 31 d'agost, excepte els casos de força major degudament justificats.

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la persona interessada qui presentarà la resolució al director del centre al qual estigui adscrit per al curs 2007-2008.

No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans de 31 d'agost, llevat de situacions excepcionals valorades pel/per la director/a del servei territorial corresponent.

La reducció de jornada per interès particular és prorrogable anualment. En aquest sentit s'haurà de demanar mitjançant el model de sol·licitud que es trobarà a la pàgina d'internet de cada un dels serveis territorials del Departament d'Educació, seguint els criteris establerts en els apartats anteriors.

No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular al professorat que forma part de l'equip directiu del centre.

El fet de ser designat membre de l'equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada.

Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats del centre, es tindrà en compte la major antiguitat en el centre i en cas d'empat la major antiguitat en el cos com a criteri per a la concessió de la reducció de jornada i s'actuarà amb criteris rotatoris.

Personal funcionari docent que tingui entre 57 i 64 anys

El personal funcionari docent que tingui entre 57 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d'Educació que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari, pot disposar de dues hores setmanals per fer activitats d'una altra naturalesa, segons s'especifica a continuació:

  • Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l'especialitat.
  • Col·laboració en la preparació de les activitat de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d'informàtica i d'idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l'àmbit de la seva especialitat docent.
  • Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.
  • Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent.
  • Propostes d'innovació didàctica i col·laboració en projectes d'innovació.
  • Altres activitats necessàries per a l'assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

Aquesta distribució de l'horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

L'edat mínima per al gaudiment d'aquesta disminució de jornada s'ha d'haver complert amb anterioritat a l'1 de setembre del curs per al qual es demana.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de juny de 2007.

Abans del 31 de juliol de 2007, el/la directora/a del servei territorial corresponent ha d'emetre la resolució autoritzant la disminució de l'horari lectiu, si procedeix, des de l'1 de setembre de 2007 al 31 d'agost de 2008.

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la persona interessada i al director/a del centre on aquesta estigui destinada durant el període de gaudiment d'aquesta disminució.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal