Destinacions provisionals 2007-2008: Novetats i resum0

910 21/05/2007, 14:04       #LEC,

Principals novetats i Resum de les Instruccions que regulen les destinacions provisionals per al curs 2007-2008.

DOGC núm. 4885. Destinacions provisionals 2007-2008

Alerta SMS

La Federació de Secundària ASPEPC·SPS posa a disposició de tot el professorat un nou servei gratuït d'alertes per SMS. Rebreu un SMS el dia de la publicació de la resolució provisional de les destinacions provisionals d'estiu

NOVETATS

1. Les sol·licituds s’hauran de fer per via telemàtica amb els següents terminis:

TERMINI

COL·LECTIU

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Del 21 de maig a l’1 de juny de 2007

Personal interí

-

Del 13 al 25 de juny de 2007

Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc.

Professorat procedent d’adscripció a l’estranger i de llocs de l’Administració educativa.

Professorat amb destinació provisional

Professorat que sol·licita comissió de serveis.

MES DE JULIOL

MES D’AGOST

De l’11 al 29 de juny

Propostes de les direccions

Del 16 al 20 de juliol

Professorat que superi les oposicions

-

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud, a través d’Internet, mitjançant l’accés disponible a la pàgina de Professorat de l’adreça: http://www.gencat.cat/educacio.

2. La duració de les destinacions és de dos anys.

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments seran irrenunciables i tindran efectes administratius des de l’1 de setembre de 2007, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades en el procediment general serà la de 31 d’agost de 2009.

3. Resolucions.

Hi haurà una resolució provisional només per al professorat funcionari durant el mes de juliol de 2007 amb les llistes corresponents als procediments previ i general i una resolució definitiva durant el mes d’agost amb les llistes corresponents als procediment previ i general per a tots els col·lectius.

Aquestes destinacions també es podran consultar a l’adreça d’Internet:

http://www.gencat.cat/educacio.

En el procediment general d’adjudicació de destinacions es podran sol·licitar llocs de treball vacants als EAPS i als CREDA, sempre que es reuneixin els requisits.

4. Les adjudicacions seran per jornada completa.

5. El professorat interí que té serveis prestats estigui acollit o no al pacte d’estabilitat, ha de presentar la sol·licitud de manera bligatòria.

6. El professorat interí que no té serveis prestats no ha de presentar la sol·licitud de manera obligatòria.

RESUM DE LES INSTRUCCIONS

RESOLUCIÓ EDU/1435/2007, D'11 DE MAIG, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS SOBRE L’ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS AL PERSONAL FUNCIONARI I INTERÍ DELS COSSOS DOCENTS

1. Les sol·licituds s’hauran de fer per via telemàtica amb els següents terminis:

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud, a través d’Internet, mitjançant l’accés disponible a la pàgina de Professorat de l’adreça: http://www.gencat.cat/educacio.

TERMINI

COL·LECTIU

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Del 21 de maig a l’1 de juny de 2007

Personal interí

Del 13 al 25 de juny de 2007

Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc.

Professorat procedent d’adscripció a l’estranger i de llocs de l’Administració educativa.

Professorat amb destinació provisional

Professorat que sol·licita comissió de serveis.

MES DE JULIOL

MES D’AGOST

De l’11 al 29 de juny

Propostes de les direccions

Del 16 al 20 de juliol

Professorat que superi les oposicions

2. La duració de les destinacions és de dos anys.

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments seran irrenunciables i tindran efectes administratius des de l’1 de setembre de 2007, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades en el procediment general serà la de 31 d’agost de 2009.

El professorat que ja va ser nomenat per més d’un curs i el professorat nomenat per a llocs de treball de "caràcter específic" (plans estratègics) romandrà en la seva destinació (centre i especialitat que ocupa) i no pot participar en els processos d’adjudicació, llevat que es produeixi alguna de les següents situacions:

- Canvi de cos per superació del procés selectiu de 2007.

- Supressió del lloc de treball.

- Cessament en el lloc per avaluació negativa en l’exercici de la docència a partir d’informe motivat emès per la direcció del centre o dels serveis territorials i l’audiència a l’interessat.

- Provisió amb caràcter definitiu del lloc de treball o reincorporació del funcionari docent que l’ocupava prèviament amb destinació definitiva.

- Aplicació de sanció prevista en el Reglament de règim disciplinari.

- Renúncia raonada de la professor/a presentada als Serveis Territorials corresponents abans del 25 de maig de 2007 i acceptada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines.

- Cessament en el càrrec directiu amb motiu del qual està destinat al centre

3. Resolucions.

Hi haurà una resolució provisional només per al professorat funcionari durant el mes de juliol de 2007 amb les llistes corresponents als procediments previ i general i una resolució definitiva durant el mes d’agost amb les llistes corresponents als procediment previ i general per a tots els col·lectius.

Aquestes destinacions també es podran consultar a l’adreça d’Internet.

http://www.gencat.cat/educacio.

4. Hi ha dos procediments d’adjudicació.

- Procediment previ d’adjudicació de destinacions

A proposta de la Direcció dels Serveis territorials per:

a) Òrgans unipersonal de govern: director/a, cap d’estudis, coordinador/a pedagògic/a i secretari/ària.

b) Serveis educatius

- equips d’assessorament psicopedagògic (EAP),

- centres de recursos pedagògics (CRP),

- camps d’aprenentatge (Cd’A),

- centres de recursos educatius per a deficients auditius i visuals (CREDA),

- LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social) i aules hospitalàries.

La durada del nomenament serà fins a la incorporació d’un mestre o professor al lloc de treball amb caràcter definitiu,

Si la proposta recau en personal interí, haurà d’acreditar haver prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31.08.2007.

- Llocs docents de centres dependents de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia i de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament d’Acció Social i Ciutadania. (a proposta del departament que correspongui i per un curs escolar)

A proposta de les direccions dels centres de recent posada en funcionament

De dos llocs de treball en els centres docents públics d’una línia (o amb més cursos amb oferta d’1 grup que cursos amb oferta de 2 o més grups)

- de quatre llocs si el centre és de doble línia (o amb més cursos amb oferta de 2 o més grups que cursos amb oferta d’1 grup)

Si les propostes recauen sobre professorat funcionari de carrera o en pràctiques, les seves destinacions provisionals s’adjudicaran en aquest procediment previ.

- Procediment general d’adjudicació de destinacions

Ordre d’adjudicacions segons col·lectius:

a. Professorat "suprimit”.

Preferència en l’adjudicació per al curs 2007-08 en llocs del centre o al municipi o zona de la seva darrera destinació definitiva.

Preferència per confirmar-se en el centre i lloc de treball on ha exercit provisionalment durant el curs 2006-07.

Cal fer constar una de les especialitats de les quals sigui titular.

Possibilitat de participar en la fase de confirmació.

Es podran formular fins a trenta peticions.

El professorat que no obtingui destinació serà adscrit per l’Administració amb caràcter forçós.

b. Professorat reingressat de l’estranger o de l’Administració educativa.

Preferència per a l’obtenció d’una vacant al municipi o zona de la seva darrera destinació definitiva.

Cal fer constar una de les especialitats de les quals sigui titular.

Es podrà sol·licitar la confirmació al mateix centre on hom ha estat destinat amb caràcter provisional durant el curs 2006-07.

Es podran formular fins a trenta peticions de centres, municipis, zones o comarques i demanar, indistintament, peticions preferents i no preferents en qualsevol ordre. També caldrà relacionar codis de comarca.

c) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva acollit a la legislació de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; de prevenció de riscos laborals, que acrediti la condició legal de disminuït, o aprovi les oposicions pel torn de reserva per a disminuïts.

Ordre de prioritat en la fase d’adjudicació:

1. Funcionàries acollides a la llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

2. Professorat amb dret a acollir-se al que estableix la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

3. Professorat que tingui reconeguda la condició legal de disminuït.

- Cal emplenar la sol·licitud que correspongui segons la situació de propietari provisional, sol·licitant de comissió de servei o professor que superi el procés selectiu.

d. Professorat amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1.9.2007.

Participació de caràcter obligatori.

Cal fer constar una de les especialitats de les quals hom sigui titular.

Hom podrà sol·licitar la confirmació al mateix centre de destinació provisional del curs 2006-07, per a les especialitats que s’indiquin.

Es podran formular fins a trenta peticions de centres, municipis, zones o comarques. Caldrà sol·licitar codis de comarca.

e. Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis.

(Formen un únic col·lectiu de participació amb l’anterior.)

Es podrà participar en el procediment previ, i en les dues fases del procediment general següents:

a) fase de proposta, a petició de la direcció del centre corresponent.

b) fase de confirmació, sempre que així ho proposi la direcció del centre.

Si només es participa en la fase de proposta i/o confirmació no caldrà presentar sol·licitud de comissió de serveis. Únicament s’haurà de fer constar la conformitat en l’imprès de proposta de la direcció del centre.

Motius pels quals es podrà sol·licitar comissió de serveis:

a) Finalitzar el nomenament de director/a amb data 30 de juny, per acabament de mandat.

b) Haver exercit docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un CAEP, CEEE o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural.

c) Haver adquirit una nova especialitat i demanar llocs de l’especialitat adquirida.

d) Tenir destinació definitiva, durant el curs 2006-07, en un centre que ha formalitzar un pla estratègic o un pla d’actuació immediata.

e) Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Aquests motius no són excloents i se’n pot al·legar més d’un.

En cas d’al·legar circumstàncies de caràcter personal o professional greu, caldrà presentar la documentació justificativa.

f. Professorat que hagi superat les oposicions.

Professors que hagin superat el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març.

Obtindran destinació de la forma següent:

a) Els professors que ja tinguin una destinació provisional per al curs 2007-08 per haver obtingut, el curs passat, un nomenament per una durada superior a un curs, romandran en aquesta destinació com a funcionaris en pràctiques si aquest nomenament és per una especialitat del cos pel qual han superat el procediment selectiu. No participaran en el procés d’adjudicació.

b) Els professors amb un nomenament per una especialitat que no es correspon al cos pel qual han superat el procediment selectiu, així com els professors que han superat el procés selectiu i no tenen destinació provisional en aquest cos, obtindran la destinació de la manera següent:

b.1) Els professors funcionaris que han superat el procés selectiu pel procediment d’accés a un cos de grau superior i que van fer l’opció de participar sense consumir plaça han de continuar en la plaça que ocupen actualment amb caràcter definitiu. No participaran en el procediment d’adjudicació. En aquest cas, poden optar per romandre al cos d’origen durant aquest curs, o bé ser nomenats funcionaris en pràctiques del cos d’ensenyament secundari i quedar-ne exempt de l’avaluació.

b.2) La resta de professors funcionaris que han superat el procés selectiu pel procediment d’accés a un grau superior han de presentar la sol·licitud com a opositors, tot indicant una d’aquestes tres opcions:

1. Romandre al cos d’origen. No participaran en el procés d’adjudicació.

2.Ser nomenat funcionari en pràctiques del cos de professors d’ensenyament secundari, d’acord amb les peticions que faci a la sol·licitud i quedar-ne exempt de l’avaluació.

3. ser nomenat funcionari en pràctiques del cos de professors d’ensenyament secundari, d’acord amb les peticions que faci a la sol·licitud, així com l’adjudicació d’ofici que correspongui, i quedar-ne exempt de l’avaluació.

b.3) Els professors docents d’un altre cos docent que han superat el procés selectiu pel procediment d’ingrés lliure i que acrediten un temps de serveis mínim d’un curs escolar han de presentar la sol·licitud de participació, tot indicant una de les opcions següents:

1. Romandre al cos d’origen. No participaran en el procés d’adjudicació.

2. Ser funcionari en pràctiques del cos de professors d’ensenyament secundari, d’acord amb les peticions que faci a la sol·licitud, així com l’adjudicació d’ofici que correspongui, i quedar-ne exempt d’avaluació.

b.4) Els professors que han superat el procés selectiu i que han presentat sol·licitud individual de participació con a interins i/o que han estat objecte d’una proposta com a interí per part de la direcció del centre han de presentar sol·licitud de participació, tot indicant el manteniment o no de les peticions que van realitzar en la sol·licitud com a interins.

b.5) La resta d’aspirants que han superat el procés selectiu han de presentar sol·licitud de participació. En cas contrari, hi participaran d’ofici.

La presentació i tramitació de les sol·licituds dels opositors es durà a terme del 16 al 20 de juliol. En cas contrari, es participarà d’ofici.

La presentació telemàtica de destinació indicarà un màxim de trenta peticions de centres, municipis, zones o comarques.

Professorat interí

g. acollit a l’acord d’estabilitat.

h. no acollit a l’acord d’estabilitat

i. Resta de candidats admesos a la borsa de treball de personal interí docent

El personal interí del col·lectius g i h està obligat a presentar sol·licitud de destinació.

Es podrà fer una única presentació de sol·licitud de destinació provisional. En el cas que presenti dues sol·licituds es tindrà en compte només la que correspongui a centres del mateix nivell educatiu que el de la seva darrera destinació.

El personal interí que, a més, també participi en el procés d’assignació de destinacions al professorat de religió catòlica, haurà de manifestar en la sol·licitud corresponent a aquest darrer procés per quina destinació opta en el cas d’adjudicació simultània. Si no fan constar aquesta opció, l’Administració prioritzarà l’obtinguda com a professorat de religió catòlica.

Les adjudicacions seran a dedicació completa.

El professorat interí o substitut acollit a la disposició transitòria primera del decret 172/2005 (col·lectiu g) haurà de presentar sol·licitud de destinació provisional per al curs 2007-08 en els termes següents:

a) Sol·licitar llocs vacants per a totes les especialitats que tinguin demanades en la borsa de treball del curs 2007-08.

b) Fer constar fins a trenta peticions de centre, municipis, zones o comarques.

c) Indicar un mínim de quatre comarques.

El professorat interí del col·lectiu h), a més, podrà demanar destinació d’ofici, indicant els codis de comarques en la seva sol·licitud.

Si no s’obté una vacant, s’adjudicarà destinació en un centre de l’àmbit de dos serveis territorials en el cas que la seva petició preferent de serveis territorials que consti a la borsa sigui un servei territorial de les comarques de Barcelona o de Tarragona, o destinació en un centre de l’àmbit d’un servei territorial en el cas que la seva petició preferent de serveis territorials que consti a la borsa sigui el de les comarques de Girona o el de les comarques de Lleida. En el cas que aquest professorat no participi en el procediment d’adjudicació de destinacions regulat en aquesta Resolució, serà destinat d’ofici per l’Administració.

El professorat interí del col·lectiu i) podrà presentar voluntàriament destinació en els termes següents:

a) per a les especialitats que seleccionin d’entre les que tinguin demanades en la borsa de treball per al 2007-08.

b) fer constar fins a trenta peticions de centres, municipis, zones o comarques.

c) demanar, voluntàriament, destinació d’ofici.

En el supòsit que no obtinguin una vacant en els termes previstos, no serà destinat d’ofici i romandrà a la borsa de treball sense destinació.

El professorat interí dels col·lectius g) i h), a més, podran obtenir destinació mitjançant la proposta de la direcció del centre o per la fase de confirmació que requerirà els dos requisits següents:

a) haver estat nomenat al mateix centre durant tot el curs 2006-07.

b) haver prestat serveis com a interí/substitut un mínim de 48 mesos en centres públics.

En cas que l’equip directiu proposi que la persona interessada no continuï destinada al mateix centre, haurà de presentar el corresponent informe i realitzar el tràmit d’audiència.

El personal interí que obtingui destinació haurà de prendre possessió el dia 1 de setembre de 2007.

Els col·lectius g, h, i, estan dividits en subgrups segons siguin o no acollits a la llei orgànica 1/2004 o bé acreditin o no la condició legal de disminuït.

j. Professorat funcionari de carrera no dependent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que per primer cop sol·liciti destinació provisional en centres públics del Departament d’Educació.

Cal presentar, abans del 22 de juny, un escrit a la Direcció General de Recursos del sistema Educatiu en el qual s’indiquin les dades personals i s’hi adjunti la documentació corresponent.

5. Fases d’adjudicació del professorat d’ensenyaments secundaris.

1a. Proposta de les direccions dels centres

2a. Confirmació al mateix centre i lloc de treball del curs 2006-2007.

3a. Confirmació al mateix centre però en un lloc de treball diferent del de destinació del curs 2006-2007.

4a. Elecció i, si escau, adjudicació d’ofici.

6. Prioritat en les adjudicacions.

No s’adjudicarà destinació a cap professor d’un col·lectiu mentre resti sense destinar algun professor al qual s’hagi d’adjudicar destinació d’ofici d’un col·lectiu precedent

En el cas de concórrer més d’un candidat a un mateix lloc de treball en una mateixa fase, serà prioritària l’especialitat.

En igualtat de condicions quant al requisit d’especialitat, en els tres primers col·lectius, es donarà prioritat als col·lectius de la lletra c.

En igualtat de condicions quant als criteris esmentats anteriors, es prioritzarà en cada fase qui acrediti el coneixement de la llengua catalana, que caldrà acreditar si no consta al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació,

El professorat amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1.9.2007 que no disposi del requisit de l’acreditació del coneixement de la llengua catalana i que participi per la fase d’elecció i ofici, s’ordenarà per darrere de la resta de professorat del col·lectiu únic de participació que formen els col·lectius e i f que acrediti l’esmentat requisit.

Dintre del col·lectiu únic de participació que formen, d’una banda, el professorat amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1.9.2007, i de l’altra, el professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, es prioritzarà en les fases d’elecció un dels motius següents i en l’ordre que es detallen:

1. Cessar del càrrec de director d’un centre per acabament del seu mandat el 30 de juny de 2007.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre d’atenció educativa preferent, centre específic d’educació especial o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural.

3. Haver adquirit una nova especialitat i demanar llocs de l’especialitat adquirida.

4. Tenir destinació definitiva, durant el curs 2006-2007, en un centre que ha formalitzat un pla estratègic.

En les fases d’elecció, no s’adjudicaran comissions de servei al professorat que no acrediti el coneixement de la llengua catalana.

Si de l’aplicació dels criteris dels anteriors apartats es manté la igualtat, l’ordre de prioritat serà el següent:

Cossos de professors d’ensenyaments secundaris:

Funcionaris de carrera

1. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix cos comptats a 31.8.2007.

2. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva comptada a 31.8.2007.

3. Any més antic d’ingrés al cos.

4. Tenir la condició de catedràtic.

5. Major puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés al cos.

El professorat dels col·lectius b), c), d) i e) s’ordenarà d’acord amb l’any de promoció d’ingrés al cos i el número d’ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

Funcionaris en pràctiques

Aquest professorat serà destinat en l’ordre dels procediments del procés de selecció i la puntuació obtinguda.

Personal interí

El personal interí s’ordenarà, dins de cada fase de participació, d’acord amb el número d’ordre assignat a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

7. Requisits d’especialitat i llengua.

1. Podran sol·licitar llocs de treball de primer cicle de l’ESO els mestres funcionaris que durant el curs 2006-07 hi estiguin adscrits en forma definitiva o amb destinació provisional i els mestres en situació de pèrdua definitiva del lloc de treball que ocupaven en un IES per supressió del lloc per modificació de plantilla, en qualsevol dels casos sempre que compleixin els requisits de capacitació que assenyala la legislació corresponent.

2. Professorat funcionari de carrera dels cossos d’ensenyaments secundaris

El professorat funcionari de carrera dels cossos d’ensenyaments secundaris acompleix el requisit d’especialitat:

Si n’és titular

Si disposa de l’habilitació especial,

Si és afectat per pèrdua de destinació definitiva, perquè té la titulació idònia.

El professorat funcionari dels cossos de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny també podrà sol·licitar llocs de treball d’una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l’especialitat, d’acord amb les dades que consten al registre informàtic de personal.

Per ocupar llocs de treball de les especialitats de psicologia i pedagogia o d’economia, el professorat ha de pertànyer al cos de professors d’ensenyament secundari.

El professorat proposat per ocupar llocs de treball de les unitats de suport d’educació especial en centres ordinaris ha de tenir l’especialitat de psicologia i pedagogia.

Ser titular de les especialitats de grec o llatí, acompleix el requisit d’especialitat per ocupar un lloc de treball de cultura clàssica

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva que el curs 2006-7 ha estat destinat a un lloc de treball per habilitació transitòria podrà sol·licitar la confirmació en aquest mateix lloc.

L’opció d’ocupar una vacant d’una especialitat d’un cos diferent només serà efectiva entre els cossos de professors d’ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional.

3. Personal interí d’ensenyaments secundaris

El personal interí haurà d’acreditar la capacitació per impartir les àrees i les matèries assignades al lloc de treball a què aspiri, si el lloc té com a requisit la possessió d’una determinada especialitat docent.

Es considera complert el requisit d’especialitat si s’està en possessió de la titulació idònia corresponent, d’acord amb la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions.

Als llocs de treball a centres de formació de persones adultes, les titulacions que permetin impartir les especialitats que s’especifiquen a l’apartat

Llevat dels aspirants a ocupar places de les especialitats d’educació física i de psicologia i pedagogia, també es considera que tenen el requisit suficient de capacitació, els aspirants que acreditin una experiència docent d’haver impartit les àrees i matèries del lloc de treball sol·licitat, amb nomenament d’interí corresponent a l’especialitat, durant un mínim de quatre cursos (36 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents del grup A, i de tres cursos (27 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents del grup B. Aquests aspirants hauran de reunir el requisit de titulació exigit a l’apartat e) de l’article 2 del Decret 133/2001.

IMPORTANT. A més de l’anterior:

El personal interí, en sol·licitar les especialitats per a les quals vol ser destinat, manifestarà que té coneixement dels continguts curriculars i la suficient capacitació per impartir-les. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendre possessió de la destinació adjudicada, s’emet informe negatiu per la Inspecció d’Educació en relació amb la seva idoneïtat per ocupar aquell lloc de treball se seguirà el procediment que es regula a l’article 6 de l’esmentat Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d’agost.

El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitats de cicles formatius de formació professional, hi podrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponent i aquesta consta informada a la borsa de treball per prestar serveis com a interí docent.

Igualment es podrà sol·licitar l’acreditació d’idoneïtat per ocupar llocs en escoles oficials d’idiomes i en escoles d’art i superiors de disseny.

El personal docent interí que a la sol·licitud d’especialitat hi faci constar grec i/o llatí s’entendrà que implícitament està sol·licitant també llocs de treball de cultura clàssica, que únicament li podran ser adjudicats en el cas de no obtenir destinació per les especialitats demanades.

Requisit d’aranès.

Per a l’obtenció de destinació en centres de la Val d’Aran serà imprescindible estar en possessió d’alguna de les titulacions que acreditin el coneixement suficient, oral i escrit, de la llengua aranesa, d’acord amb la Resolució de la Sindicatura del Consell General d’Aran de 3 de maig de 2001 (DOGC núm. 3398, de 29.5.2001).

8. Propostes de les direccions dels centres.

Les direccions del centres podran comunicar, prèvia proposta motivada d’una comissió del centre formada per l’equip directiu i dos professors proposats pel Consell Escolar, el professorat que, en raó de la seva capacitat i idoneïtat, pot ocupar els llocs de treball que s’indiquen a continuació,seguint els requisits de formalització indicats a la resolució:.

Les direccions dels centres d’ensenyaments secundaris podran fer propostes de destinació per a l’ocupació dels llocs següents:

a) Fins a dos llocs de treball en els IES d’una línia i fins a quatre llocs en els IES de doble línia, quan es tracti de centres de recent posada en funcionament.

Destinacions pel procediment previ si és personal funcionari i per la fase de proposta, dins del seu col·lectiu en el procediment general, quan es tracti de personal interí.

b) Els llocs de treball dels centres d’atenció educativa preferent (CAEP).

c) Els llocs de treball per garantir l’atenció qualitativa de la diversitat de necessitats i interessos de l’alumnat, seran adjudicades d’acord amb la definició del lloc que consti en plantilla. En cas que no siguin proveïts per proposta, aquests llocs podran ser adjudicats als participants que ho hagin sol·licitat expressament.

d) Els llocs de treball d’aula d’acollida per atendre els alumnes de nova incorporació al sistema educatiu que estiguin definits a dedicació completa.

e) Un lloc dels corresponents a cadascun dels cicles formatius de nova posada en funcionament el curs 2007-2008.

f) Els llocs de treball de les unitats de suport d’educació especial.

g) Fins a dos llocs de treball singulars els centres que tenen aprovat un pla estratègic de les convocatòries realitzades fins l’any 2003. Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques. Els nomenaments seran fins a la finalització del pla sempre i quan no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular.

h) Fins a tres llocs de treball singulars els centres que tenen formalitzat un pla estratègic (5). Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques. Els nomenaments seran fins a la finalització del pla sempre i quan no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular.

i) Resta de llocs de treball no inclosos en l’apartat h) en els centres de secundària acollits al programa d’acompanyament escolar en el marc del conveni amb el Ministeri d’Educació i Ciència, o en els centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme, i que apareixen assenyalats amb una (c) en els annexos de relació de centres. Els nomenaments seran fins la finalització del pla sempre i quan no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular.

Les propostes poden pels llocs de treball dels punts a,b,c,d,e,f i h poden recaure sobre personal funcionari o sobre personal interí que reuneixi els requisits previstos.

Els llocs de treball a què es refereixen els apartats de l’a) a la i) seran adjudicats, en ocasió de vacant, per la fase de proposta dins del col·lectiu corresponent.

Les direccions dels centres hauran d’incloure també en les propostes de destinació la proposta de confirmació en el mateix o altre lloc del centre del professorat que aquest curs 2006-2007 hi consta destinat en comissió de serveis o com a propietari provisional que hagi obtingut una destinació definitiva en la convocatòria del concurs general de trasllats amb efectes d’1.9.2007, i que no hagi estat proposat per algun dels llocs objecte de proposta descrits anteriorment. Aquest professorat, si només opta a la confirmació, no ha de presentar sol·licitud individual telemàtica de destinació.

Les direccions dels centres no han d’incloure en la proposta el professorat que ocupa un lloc de treball dels descrits a les lletres de l’a) a la i) i que ja tenen nomenament vigent el curs 2007-2008 en els termes previstos a la base 1.2 per haver estat nomenats el curs 2006-2007.

Si la proposta es refereix a personal interí, és requisit haver exercit al mateix centre el curs 2006-2007 com interí o substitut, excepte en les propostes per a llocs de centres de nova creació, de cicles formatius de nova posada en funcionament i d’unitats de suport d’educació especial. En tots els casos, es requereix també al personal interí haver prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31.8.2007.

En les propostes hi podrà constar la informació relativa al personal que ha de ser destinat, en ocasió de vacant i per procediment previ, per a l’ocupació d’un càrrec unipersonal, tal com es preveu a la base 2.

En cadascuna de les propostes formulades per la direcció ha de constar la signatura del/de la director/a del centre i la del professor/a proposat/ada i que dóna la seva conformitat.

Centres de formació de persones adultes.

Si escau, les direccions dels centres i aules de formació de persones adultes inclouran a les propostes de destinació la proposta de confirmació en el mateix o altre lloc del centre del professorat que aquest curs 2006-2007 hi consta destinat en comissió de serveis o com a propietari provisional que hagi obtingut una destinació definitiva en la convocatòria del concurs general de trasllats amb efectes d’1.9.2007. Aquest professorat, si només opta a la confirmació, no ha de presentar sol·licitud individual telemàtica de destinació.

En les propostes de destinació dels centres de formació de persones adultes hi podrà constar la informació relativa al personal que ha de ser destinat, en ocasió de vacant i per procediment previ, per a l’ocupació d’un càrrec unipersonal de govern. En les aules de formació de persones adultes el càrrec unipersonal de govern serà el del coordinador de l’AFA.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal