Sectorial del 16 i 18 de maig. Plans de Millora: No vols arrós? Doncs dos plats!0

636 22/05/2007, 09:31   

Mesa Sectorial del 16 i 18 de maig. Temes més destacats:

- Concrecions al punt 1 i 2 de la Proposta sindical unitària d'un protocol de negociació entregada a la sessió de Mesa Sectorial del dia 23 d'abril de 2007.

- Projecte d'orde per la qual es modifica l’article 5 de l’ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

- Esborrany de Resolució per la qual es fixen els criteris per a l'elaboració de les plantilles dels instituts d'ensenyaments secundaris per al curs 2007-2008 i de supressió o transformació dels actuals llocs de treball.

Mesa sectorial del 16 de maig

1.- Concrecions al punt 1 i 2 de la Proposta sindical unitària d’un protocol de negociació entregat a la sessió de Mesa Sectorial del dia 23.4.2007.

Com a resposta a l’escrit lliurat per tots els sindicats, per tal d’introduir a la negociació, per una vegada, algun dels greus problemes que pateix l’ensenyament secundari, el Departament d’educació inclou a l’ordre del dia aquest punt.

En la proposta sindical els punts a negociar havien de tenir caràcter universal, és a dir, aplicables a tots els centres. Respecte als punts a tractar, la nostra posició de partida era la següent:

a) L’extensió dels desdoblaments: ASPEPC·SPS proposa que siguin a totes les matèries.

b) La millora de les condicions en les tutories: ASPEPC·SPS proposa que comportin tres hores lectives als tutors de tots els cursos i que cobri el complement tot el professorat-tutor sense excepcions.

Enlloc d’aquesta imprescindible negociació, el Departament es despenja amb una proposta estretament vinculada a l’aplicació dels famosos "Plans de millora".

Així, la resposta a la petició de l’extensió dels desdoblaments consisteix a proposar:

- La contractació de professors de les àrees Visual i plàstica, Música i ciències socials – i Educació física a partir de 2008 - per aquells centres que "desenvolupin un pla propi per atenció a la diversitat... L’objectiu d’aquest plans ha de ser incrementar els resultats educatius i la cohesió social".

- 250 professors per atendre l’increment d’hores als nous currículums de primer i segon d’ESO.

- Fins a 500 professors o d’altres professionals contractats pel Departament en aplicació de l’acord entre el Departament i cadascun dels centres "pel desenvolupament de les estratègies dels plans de millora orientades a incrementar els resultats educatius i la cohesió social". Increment supeditat a que la plantilla existent estigui “ajustada” als criteris estàndard utilitzats pel Departament.

Pel que fa a les tutories, punt b), la proposta del Departament és:

- Oferir la possibilitat de desenvolupar un pla de tutoria compartida, sempre dintre del pla de millora de la qualitat, com no podia ser d’una altra manera; i

- Permetre que els equips directius gestionin com vulguin els “recursos que el departament ha vingut destinant a la tutoria”. Els tutors addicionals sense càrrec rebran la retribució i s’estudiarà que els compti com a mèrit. Per a fer de tutors hauran de destinar hores del seu horari no lectiu. En poques paraules, ni tutories de tres hores ni retribució igual per a tots el tutors.

La delirant proposta del Departament, presentada per un dels seus "experts", es comenta sola. No hi ha cap intenció de discutir res, cap propòsit de tractar tots els centres amb equitat i es manté la voluntat d’aplicació dels “Plans de millora”, que volen convertir en el “Pla de plans” (?!!), i d’uns acords dels quals alguns dels sindicats signants es volen desmarcar.

La posició d’ASPEPC·SPS és clara. Seguim rebutjant els “plans de millora” i demanant les mesures que suposadament s’havien de negociar. El que es proposa és una pèrdua de temps i un engany als professors d’ensenyament secundari, als alumnes i a tota la societat.

El Departament, en paraules de l’"expert" que el representava, està disposat a "escoltar les propostes dels sindicats" però sempre respectant el principi de que qualsevol mesura per a la secundària s’haurà de prendre en el marc dels objectius dels Plans de millora: la millora dels resultats educatius i la cohesió social. Una manera eufemística de dir que sempre que respectin el principi "Aprovats x diners".

Davant d’aquesta posició, ASPEPC·SPS ha decidit presentar una única proposta que ja ha fet arribar al Departament:

La retirada immediata del Pla de Millora de l’educació secundària contingut en l'"Acord de la Mesa sectorial sobre condicions laborals del professorat de secundària" i de totes i cadascuna de les mesures adreçades a l'ensenyament secundari que es vinculin directament o indirecta amb aquest Pla.

2. Projecte d’orde per la qual es modifica l’article 5 de l’ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Segons els representats del Departament, cal modificar aquest article arrel d’una causa penal endegada contra un professor per la seva suposada responsabilitat en l’accident sofert per un alumne durant unes pràctiques a una empresa. Es tractaria de garantir que la responsabilitat en aquest casos recaigués sobre qui efectivament ha de supervisar les pràctiques, això és, l’empresa.

Però en l’opinió d’ASPEPC·SPS i d’altres sindicats, el nou redactat no garanteix aquesta pretensió. De fet, avança en una línia contra la qual ens hem manifestat rotundament, tot i que és coherent amb una orientació política que permet agrupar la gestió de les Universitats amb altres camps estrictament econòmics, supeditant la política educativa i cultural als interessos empresarials. En concret, ASPEPC·SPS no està d’acord amb el punt 5.1. de l’esmentat article:

"Article 5
5.1 La formació pràctica en centres de treball es duu a terme per la col·laboració entre el centre docent i l’empresa o entitat col·laboradora."

Creiem que la formació ha de ser decidida des dels centres educatius, deixant a les pràctiques a les empreses llur caràcter estrictament instrumental. Davant del desacord d’alguns sindicats, el Departament ha corregit el redactat proposat dels restants punts de l’article, tal i com segueix, però deixant intacte l’esmentat 5.1 que rebutgem:

"5.2 Correspon al centre docent la supervisió acadèmica i el seguiment acadèmic de la formació pràctica, que seran realitzats, per a cada alumne o alumna, pel/per la tutor/a de pràctiques que li correspongui del centre.

5.3 Correspon a l’empresa o entitat col·laboradora la direcció, la supervisió immediata, el seguiment en l’execució i la valoració, de la formació pràctica en el centre de treball, conforme al pla d’activitats previst a l’article 7.1 d’aquesta ordre, per la qual cosa ha de designar una persona responsable de pràctiques d’entre el seu personal. El deure de l’empresa de protecció dels treballadors i treballadores davant dels riscos laborals comprèn a l’alumnat en formació pràctica.

5.4 El centre docent i l’empresa o entitat col·laboradora duran a terme les actuacions oportunes per al correcte desenvolupament de la formació pràctica. En tot cas, el/la tutor/a de pràctiques del centre docent i la persona responsable de pràctiques, es comunicaran periòdicament en relació al desplegament de la formació pràctica de cada alumne/a, mitjançant els canals que determinin."

Mesa Sectorial del 18 de maig

Els representats del Departament presenten l’esborrany de Resolució per la qual es fixen els criteris per a l’elaboració de les plantilles dels instituts d’ensenyaments secundaris per al curs 2007-2008 i de supressió o transformació dels actuals llocs de treball.

Es reconeix que, en no estar publicats els corresponent decret d’ordenació curricular de l’ESO, s’ha mantingut l’estructura de la resolució d’anys anteriors. S’assegura que es mantenen les plantilles actuals, amb un increment de 0’25 hores per grup per tal d’atendre l’augment de l’horari a primer d’ESO (una hora setmanal), i que, tanmateix, no s’ha calculat l’eventual pèrdua d’hores per la desaparició dels crèdits variables a primer i tercer d’ESO.

El representant del Departament també es compromet a fer arribar als sindicats el dilluns 21 el text del preàmbul on s’explicaran aquests aspectes.

S’afegeixen dues hores per grup de batxillerat als IES amb tres grups.

S’afegiran 100 noves dotacions de 9 hores –mitges jornades- d’Educació visual i de música dins del marc dels acords del pla de millora.

No es donaran dotacions per als plans PUNTEDU de la nova convocatòria, però s’especifica que es mantindran les atorgades en convocatòries anteriors.

A banda de trobar si més no sorprenent que a mitjans de maig no s’hagi fet públic el decret d’ordenació curricular de l’ESO, els representants d’ASPEPC·SPS han demanat:

- Que s’atorguin les corresponents hores per als programes PUNTEDU de la nova convocatòria i també a aquells de convocatòries anteriors ala quals no se’ls va concedir, sense haver obtingut resposta sobre la raó per la qual no es van atorgar dotacions a tots.

- Que les dotacions d’aules d’acollida siguin d’una jornada sencera i no de mitja i no a partir de 25 alumnes, sinó com apunten altres sindicats, a partir de 14.

- Que el Departament destini mitja dotació als IES on demanin la reducció de jornada de dues hores per ser més gran de 57 anys 4 professors o més i no a partir de 5, demanda amb la qual coincidim amb la resta de sindicats.

En aquest punt, i a preguntes dels representants d’ASPEPC·SPS, el sr. Joan Martí nega que aquesta reducció d’hores lectives pugui ser denegada per la direcció del centre al·legant les "necessitats del servei" esmentades a les Instruccions d’inici de curs, con ens ha arribat que,efectivament, ha succeït en alguns casos.

Els representants d’ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal