Sobre els desplaçaments forçosos per modificació de plantilles: Síntesi 0

587 25/05/2007, 09:37       #LOGSE,

Instruccions sobre el desplaçaments forçosos per modificació de plantilles (annex 6 de la Resolució EDU/1435/2007, d'11 de maig per la qual es dicten instruccions sobre l'adjudicació de destinacions al personal funcionari i interí dels cossos docents): síntesi.

El professorat que ha perdut la seva destinació ha de participar en els processos d’adjudicacions de destinacions provisionals tret que hagi obtingut una nova destinació amb efectes d’1 de setembre de 2007 mitjançant:

  • concurs general de trasllats en altra comunitat autònoma
  • concurs específic de mèrits de llocs de pla estratègic
  • concurs de mèrits per a la provisió de llocs als serveis educatius
  • una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública.

1. Criteris dels desplaçaments forçosos per pèrdua de la destinació.

La Direcció General de Recursos de Sistema Educatiu establirà els criteris generals per a la confecció de les plantilles per al curs 2007-2008 i per a la modificació de llocs de treball que afecten a professors amb destinació definitiva.

Les direccions dels centres facilitaran aquesta informació al professorat del centre.
(En la "Resolució per la qual es fixen els criteris per a l’elaboració de les plantilles dels instituts d’ensenyaments secundaris per al curs 2007-2008 o transformació dels actuals llocs de treball" es recorda el "manteniment en la plantilles d’un IES del lloc de treball ocupat per una/una professor/a amb destinació definitiva, si hi ha una càrrega horària lectiva mínima de quatre hores setmanals.")

2. Procés

- Comunicació:
La direcció dels serveis territorials enviarà a la direcció dels centres afectats per la modificació de la plantilla prevista per al curs 2007-2008 la documentació següent:
a) Plantilla prevista per al curs 2007-2008, distribuïda per especialitats.
b) Llocs de treball afectats per transformació i/o supressió, ocupats per professorat amb destinació definitiva.
c) Informació relativa a les vacants que hi hagi en aquell moment al mateix centre. A més, els serveis territorials exposaran als taulers d’anuncis, per centres i municipis, les vacants per especialitats del seu àmbit territorial.

- Determinació del/de la professor/a afectat/ada per la pèrdua de la destinació definitiva:
La direcció del centre convocarà una reunió amb tots els professors amb destinació definitiva al lloc afectat per la modificació, juntament amb el secretari del centre, el qual estendrà acta de la reunió. L’objecte de la reunió serà la determinació del professor afectat per la pèrdua de la destinació i facilitar la documentació de l’apartat anterior.

En l’acta constarà la signatura del/de la director/a, del/de la secretari/ària i de tot el professorat convocat a la reunió. A continuació, la direcció del centre en trametrà una còpia als serveis territorials corresponents i en lliurarà una altra, a l’efecte de la seva notificació, a la persona finalment afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, que n’haurà d’acusar la recepció.

- En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l’afectat/ada, s’aplicaran necessàriament següents criteris per determinar qui resulta afectat:
1. Menor temps de serveis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual pertanyi cada funcionari.
2. Menor antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el lloc de treball.
3. Any més recent d’ingrés en el cos.
4. No estar en possessió de la condició de catedràtic.
5. Menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés en el cos.
Tot això sens perjudici dels drets que corresponguin als funcionaris catedràtics en el supòsit que haguessin accedit a la plaça amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LOGSE.

- Si amb aquests criteris i no per l’opció de voluntarietat prèvia, resulta afectat algun professor major de 60 anys, aquest podrà optar per no ser desplaçat i ho comunicarà a la direcció del centre. Aquesta donarà les instruccions perquè aquesta opció consti a l’acta corresponent. Així, el/la professor/a afectat/ada podrà romandre en el centre de destinació definitiva, amb el benentès que se li haurà d’assignar el corresponent horari, el qual comprendrà necessàriament docència directa. Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs 2007-2008 i només la podrà realitzar el professorat que reuneixi el requisit esmentat en data 1 de setembre de 2007.

- En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2007-2008, la direcció del centre haurà de reassignar el seu horari entre la resta de professorat destinat al centre. Així mateix, si en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals es produís una vacant en el centre de destinació definitiva, aquesta serà adjudicada al/a la professor/a afectat/ada, sempre que reuneixi els requisits d’especialitat per ocupar-la.

- L’opció voluntària per al desplaçament que preveu el Reial decret 2112/1998 suposa l’acceptació voluntària d’aquest desplaçament. L’interessat no podrà presentar el desistiment a aquesta opció.

- Fins que no siguin aprovades pel conseller d’Educació les plantilles dels centres públics, la comunicació dels serveis territorials referent als desplaçaments forçosos tindrà un caràcter provisional, pendent de l’efectiva modificació de la plantilla i de la publicació de la resolució corresponent al DOGC. En conseqüència, el desplaçament provocat per una previsió de plantilla del curs 2007-08, si no és confirmat a la resolució que aprovi les plantilles, serà anul·lat i la persona afectada mantindrà la seva destinació definitiva.

- Si un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals, un professor afectat per desplaçament recuperés la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 15 de setembre de 2007 per incorporar-s’hi o bé per romandre el curs 2007-2008 en comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. En aquest cas, el lloc de destinació vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors.

- El professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva haurà de participar forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, amb dret preferent a ocupar una vacant, per a la qual hauran d’acreditar el requisit d’especialització corresponent, en el mateix municipi o zona al qual pertany el centre on va perdre la destinació definitiva.

NORMATIVA ADDICIONAL

1. Decret 67/1996, de 20 de febrer, modificat pel Decret 214/2001, de 24 de juliol.
2. Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998).
3. Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, i el Decret 214/2001, de 24 de juliol, de modificació del Decret 67/1996, de 20 de febrer)

Resolució de 23 de maig de 2007, per la qual es fixen els criteris per a l’elaboració de les plantilles dels instituts d’educació secundària, per al curs 2007-2008 i de supressió o transformació dels actuals llocs de treball.

IV.- CRITERIS QUE CAL APLICAR QUAN LA DISMINUCIO D’UN LLOC DE TREBALL COMPORTA EL DESPLACAMENT D’UN/APRQEESSOR/A AMB DESTINACIÓ DEFINITIVA.
Amb caràcter previ a I’aprovació de les plantilles pel conseller d’Educació, es comunicarà als lES la proposta de plantilla per al curs 2007/2008.
La proposta de plantilla per a cada centre docent contindrà el detall dels llocs de treball per especialitats i el/la directora/a dels serveis territorials comunicarà els llocs ordinaris que queden afectats per la modificació respecte el curs 2006/2007. La determinació del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per minoració de la plantilla es dura a terme d’acord amb al lo que estableix de la Resolució EDC/725/2006 de 22 de març (DOGC núm. 4601 de 27.3.2006).
Per identificar el lloc de treball afectat per la minoració, cal considerar dels llocs de treball ordinaris, quines son les especialitats que tenen un excés d’hores més elevat i d’entre aquestes, quina és la que té un nombre d’hores de currículum fix i variable més baix. En aquest sentit; es tindrà en compte I’atribució d’hores corresponents al primer cicle de I’ESO quan es tracti de llocs reservats a funcionaris del cos de mestres.

Una vegada analitzats els criteris de I’apartat anterior, quan calgui reduir algun Iloc de treball i no hi hagi cap especialitat que s’hagi buidat totalment d’hores de currículum, hauran d’intervenir altres factors com son ara:
- Nombre de llocs de treball assignats a cada especialitat, sobre tot, en els casos d’especialitats que només hi ha un Iloc de treball.
- Repartiment equilibrat entre les diferents especialitats que compren una area, matèria o àmbit.
- Equilibri d’hores de currículum variable entre les diferents especialitats.
- Assignació de reduccions d’hores lectives per a la gestió i coordinació entre les diferents especialitats.
- Planificació prevista de llocs de treball en els propers cursos escolars depenent de les necessitats d’escolarització.

D’altra banda, en el supòsit que un professor amb destinació definitiva pogués resultar afectat per la supressió d’un Iloc de treball per insuficiència de carrega horària i tingui el requisit d’especialitat per a impartir en el mateix centre ensenyaments corresponents a un altre Iloc de treball (inclosos llocs de treball destinats a la millora de I’atenció de l’alumnat d’ESO) no ocupat per un professor amb destinació definitiva, podria mantenir-se el primer Iloc de treball i no assignar el segon Iloc de treball a cap altre professor, amb el benentès que aquell professor imparteixi ensenyaments corresponents als dos llocs de treball.

ASPEPC·SPS Federació de Secundària
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal