Preacord de la Mesa sectorial sobre el personal interí docent0

1337 15/06/2007, 10:16       #LOE, #Interins i substituts,

A la Mesa sectorial de negociació celebrada el 6 de juny de 2007 al Departament d'Educació, ASPEPC·SPS va arribar a un important acord amb el Departament que millora les condicions de treball del personal interí.

El present acord amplia fins al 2011 el pacte d'estabilitat a totes aquelles persones que portin treballant un mínim de tres anys a 31 d'agost de 2007. Això vol dir que s'hi podran acollir uns 11200 professors amb contracte d'interinitat.

Pel que fa a l'ocupació s'incrementa l¿oferta de places de secundària. Més de 7000 a secundària entre 2008 i 2011.

El personal interí cobrarà per primera vegada triennis, en compliment de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, recentment aprovat. En la regulació acordada en el present acord, es reconeixeran tots els triennis acumulats del personal interí amb efectes de l'1 de juny de 2007. També en l'aspecte salarial, es regula el cobrament del tercer estadi docent, que s'aconsegueix amb 18 anys d'antiguitat. Aquest tercer estadi es començarà a cobrar a partir de l'1 de setembre de 2008.

Federació de secundària ASPEPC·SPS
logo aspepc·sps

Preacord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sobre el personal interí docent (signat per les organitzacions CC.OO. ASPEPC·SPS i FETE-UGT el dia 14 de juny de 2007).

Aspectes principals del preacord:

 • Condicions laborals i retributives del professorat interí.
 • Oferta d'ocupació pública docent durant el període d'implantació de la LOE (2008-2011).
 • Modificació del període temporal i dels requisits per a acollir-se a les garanties de continuïtat com a interí docent.
 • Reconeixement dels triennis i del primer, segon i tercer estadi docent al personal interí docent.

A. Desenvolupament del punt 5 de l’Acord de la Mesa sectorial de 17 de novembre de 2005, en relació amb les condicions laborals i retributives del professorat interí.

El punt 5 de l’Acord de 17 de novembre de 2005 de la mesa sectorial de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat el 22 de novembre de 2005 (DOGC núm. 4608, de 5.4.2006) recull un pla plurianual d’actuacions amb la finalitat d’aconseguir integrar en la funció pública docent el major nombre possible del personal interí docent.

Atès el fort increment de la plantilla docent dels cursos 2005-06 i 2006-07, així com les vacants produïdes per jubilacions i les previstes per als propers anys, convé ampliar el període de la planificació de l’oferta d’ocupació pública docent fins el 2011, per fer-lo coincidir amb el període d’implantació de la nova llei orgànica d’educació (LOE). Aquesta ampliació del període planificat permetrà donar compliment als objectius previstos a la disposició transitòria 17.1 de la LOE en el sentit d’adoptar les mesures que permetin la reducció del percentatge de professors interins en els centres educatius, de manera que en el termini de quatre anys des de l’aprovació de la LOE, no se sobrepassin els límits màxims establerts de forma general per a la funció pública.

En aquest mateix punt 5 de l’esmentat Acord es preveu en diferents ocasions que s’analitzaran els resultats assolits amb les mesures previstes i que es revisaran les condicions laborals pactades amb la voluntat clara de continuar millorant-les mitjançant la negociació en el si de la Mesa sectorial. En aquest sentit, convé adaptar la temporalitat i les condicions per acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí previstes al punt 5.2 de l’esmentat Acord, per tal que la seva aplicació coincideixi amb el període d’implantació de la LOE.

1. Oferta d’ocupació pública docent durant el període d’implantació de la LOE (2008-2011).

1.1.- Distribució de l’oferta pública docent durant el període 2008-2011.

Segons el previst al punt 5.1 de l’esmentat Acord i amb la finalitat prioritària d’incloure la majoria dels actuals llocs ocupats per interins en les ofertes d’ocupació pública, la qual cosa haurà de permetre el seu ingrés en els cossos docents de funcionaris, el Departament d’Educació ha convocat en les tres darreres convocatòries corresponents als anys 2005, 2006 i 2007 un total de 13.101 places.

Durant el període d’implantació de la LOE (fins el curs 2010-2011) que coincideix amb l’adopció de mesures que permetin la reducció del percentatge de professorat interí als centres docents públics, d’acord amb la disposició transitòria 17.1 de la LOE, així com també amb el procediment selectiu d’accés a la funció pública docent previst al punt 2 de la mateixa disposició transitòria, el Departament d’Educació inclourà dintre de les ofertes d’ocupació docent dels anys 2008, 2009, 2010 i 2011 un nombre suficient de vacants que permeti integrar en els cossos docents, mitjançant les convocatòries públiques de selecció de personal docent funcionari, el major nombre possible d’interins docents.

La distribució total de places per cossos i anys és la següent:

Cossos docents

2008
2009
2010
2011
Total

Mestres

3.700
4.070
2.700
1.550
12.020

Prof. d’Ensenyament Secundari (ESO i Batxillerat)

0
1.990
1.810
2.220
6.020


Prof. d’Ensenyament Secundari (Formació professional)

375
0
298
0
673

Professors Tècnics de Formació Professional

336
0
258
0
594

Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes

62
0
60
0
122

Professors d’Arts Plàstiques i Disseny

75
0
50
0
125

Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny

15
0
0
0
15

Total places d’oferta d’ocupació pública

4.563
6.060
5.176
3.770
19.569

 

La distribució detallada per especialitats docents i cossos s’adjunta, com a annex 1 a aquest Acord.

1.2 Criteris per a la revisió anual de les dades previstes en les ofertes d’ocupació pública docent.

En la previsió de places per a les ofertes dels anys 2008, 2009 i 2010 s’ha inclòs la planificació d’increments aproximats de plantilla per als propers cursos, segons la informació que es disposa actualment, així com una estimació de les vacants que poden produir-se per jubilacions per edat. Per tant, cada any a l’inici del curs escolar es revisaran les dades previstes en aquesta planificació de l’oferta, de forma que es comprovi que les places que s’hi inclouen estan dotades pressupostàriament i no estan cobertes per funcionaris docents les places que s’inclouran en l’oferta d’ocupació pública de l’any següent.

La previsió de les ofertes d’ocupació d’aquest període d’implantació de la LOE s’adequarà també, cada any, a la incidència que puguin tenir els nous currículums de desenvolupament de la llei orgànica, en la distribució de les places de les plantilles docents segons les diferents especialitats.

En especial, caldrà revisar les places a incloure en les darreres convocatòries corresponents als anys 2010 i 2011, després d’analitzar en la comissió de seguiment el resultat de les oposicions realitzades el 2007, 2008, 2009 i 2010, en relació amb el nombre de professors interins que s’hagin integrat en els cossos docents, així com l’impacte que hagi pogut tenir el creixement previst per a l’educació secundària obligatòria els propers cursos.

1.3 Planificació de les actuacions administratives prèvies a les convocatòries d’oposicions dels cossos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny.

Durant el curs 2007-2008, i abans de l’inici de les oposicions corresponents a l’oferta d’ocupació de l’any 2008, el Departament d’Educació presentarà a la Mesa sectorial una proposta de negociació de les actuacions administratives prèvies (definició de les plantilles docents dels centres públics d’Arts Plàstiques i Disseny, d’acord amb el mapa dels ensenyaments artístics i les especialitats docents, i aquelles altres actuacions que resultin necessàries).

2. Modificació del període temporal i dels requisits per a acollir-se a les garanties de continuïtat com a interí docent, previstes al punt 5.2 de l’Acord de 17 de novembre de 2005.

2.1 Ampliació del termini previst per a l’aplicació de les garanties de continuïtat com a interí docent fins el 31 d’agost de 2011.

A partir del dia 1 de setembre de 2008 i fins el 31 d’agost de 2011 s’amplia el període d’aplicació de nomenament anual com a interí o substitut al professorat acollit a les garanties de continuïtat per reunir les condicions previstes als punts 5.2.1 i 5.2.9 de l’esmentat Acord.

2.2 Incorporació de nous interins docents a les garanties de continuïtat.

Aquell professorat interí o substitut que hagi prestat 3 anys o més de serveis a 31 d’agost de 2007 i que estigui treballant durant el curs 2006-07 o que hagi estat autoritzat pel Departament d’Educació a no prestar serveis docents durant aquest curs, podrà sol·licitar acollir-se a les garanties de continuïtat com a interí previstes al punt 5.2 de l’Acord de 17 de novembre de 2005, amb efectes del dia 1 de setembre de 2008.

2.3 Modificació d’algunes de les previsions contingudes en el punt 5 de l’Acord de 17 de novembre de 2005, en relació amb la gestió de la borsa de treball.

2.3.1. En el cas que no sigui possible adjudicar destinació als interins acollits a les garanties previstes al punt 5.2 de l’Acord dintre de l’àmbit geogràfic mínim de quatre comarques demanades, el Departament d’Educació els destinarà d’ofici com a interins per a tot el curs escolar dintre de les dues primeres peticions de serveis territorials de les demanades per a cobrir substitucions en el cas d’optar a fer substitucions en les comarques de Barcelona, els 2 serveis territorials de Tarragona i de Terres de l’Ebre, en el cas d’optar a les comarques de Tarragona, i el servei territorial corresponent a les comarques de Girona o de Lleida.

2.3.2. Als efectes d’obtenir destinació com a interí en els processos d’adjudicacions mecanitzades o de cobrir substitucions en el cas de no ser nomenat com a interí en les adjudicacions esmentades, el personal interí o substitut que no formi part de l’acord i que hagi treballat durant el curs anterior, haurà de complir les següents condicions:

 • En la borsa de treball hauran de demanar almenys 2 serveis territorials, en el cas d’optar a fer substitucions en les comarques de Barcelona, els 2 serveis territorials de Tarragona i de Terres de l’Ebre, en el cas d’optar a les comarques de Tarragona, i el servei territorial corresponent a les comarques de Girona o de Lleida.

 • Hauran de participar obligatòriament en els processos d’adjudicació de destinacions per cada curs següent, sol·licitant en les seves instàncies, com a mínim, les comarques corresponents als serveis territorials demanats a la borsa de treball, segons s’especifica en el paràgraf anterior. El Departament d’Educació destinarà d’ofici, dintre d’aquest àmbit geogràfic mínim de la borsa de treball, els interins que no hagin sol·licitat en les seves instàncies totes les comarques corresponents.

 • Una vegada a l’any, coincidint amb el termini de presentació de reclamacions contra la llista provisional d’ordenació de la borsa de treball, els interessats podran modificar les peticions d’àmbits territorials i d’especialitats per a les quals estiguin capacitats.

2.4 Substitucions de les baixes de professorat que imparteix formació professional específica de grau mitjà.

Les baixes del professorat que imparteix formació professional específica de grau mitjà es cobriran amb personal substitut des del primer dia en els casos en què aquestes siguin de 7 o més dies de durada, circumstància que s’haurà de preveure en l’organització del centre.

3. Modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

Per tal d’adequar el procediment de gestió de la borsa de treball a les necessitats actuals del sistema educatiu, i amb la finalitat d’agilitar el procés d’assignació de substitucions mitjançant un aplicatiu telemàtic, previst al punt 5.8 de l’Acord de 17 de novembre de 2005, el Departament d’Educació proposarà al Govern la modificació del Decret 133/2001, en els següents aspectes:

 • Regular el procediment d’urgència per accedir a la borsa de treball, tal com s’ha implantat aquest curs 2006-07, amb un termini obert de presentació d’instàncies al llarg del curs, sense llistats provisionals ni definitius d’admissió d’aspirants a la borsa, gestió simultània dels aspirants que accepten nomenaments a secundària i a primària.

 • Agilitar i simplificar la tramitació administrativa de tots els elements que intervenen en els nomenaments dels substituts dels centres docents, mitjançant procediments telemàtics que descentralitzin la gestió en els centres docents i facilitin la comunicació entre els substituts i els serveis territorials.

 • Actualitzar les regles i criteris que ordenen la borsa de substituts segons la distribució territorial i funcional, d’acord amb els requisits d’especialitats.

 • Regular les condicions laborals dels substituts adscrits a una comarca, establint el procediment de major eficiència en el cobriment de les substitucions.

 • Incorporar els nous col·lectius incorporats a les garanties de continuïtat fins el 2011.

 • Afegir als requisits de reconeixement de l’especialitat docent el fet de superar la prova de les oposicions, sense haver estat proposat com a seleccionat dintre del nombre de places convocades.

 • Connectar el procediment d’oposicions al de l’accés a la borsa de treball, per aquells opositors que superin la fase d’oposició sense passar a formar part de la llista de seleccionats.

El Departament d’Educació, en el si de la Mesa sectorial, negociarà a partir del primer trimestre del curs escolar 2007/2008 les modificacions necessàries quant als procediments de confirmació i/o proposta de les direccions en relació amb el col·lectiu de professorat interí docent. Així mateix, s’analitzaran els procediments d’avaluació dels interins novells i també l’avaluació del professorat interí en relació als informes que aquest professorat pot sol·licitar per tal de substituir una part de les proves d’ingrés als cossos docents.

4. Procediment per a l’aplicació del reconeixement dels triennis al personal interí docent, d’acord amb l’article 25.2 de la Llei 7/2002, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (BOE núm. 89, de 13 d’abril).

L’article 25.2 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic preveu el reconeixement al personal interí dels triennis corresponents als serveis prestats abans de l’entrada en vigor de l’esmentat Estatut, amb efectes retributius únicament a partir del 13 de maig de 2007.

Als efectes d’incloure en la nòmina els imports corresponents als triennis que es reconeguin al personal interí docent amb nomenament en vigor el dia 13 de maig de 2007, el Departament d’Educació publicarà en el DOGC una resolució per dictar instruccions referides al procediment de reconeixement, que inclourà els següents criteris:

 • La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública una relació del personal interí docent, al qual se li reconeixen els triennis corresponents als serveis prestats abans del dia 13 de maig de 2007, amb indicació del nombre de triennis reconeguts, del grup i del còmput de temps de serveis prestats restant en aquesta data, a efectes del venciment del proper trienni.

 • Els drets econòmics d’aquest reconeixement massiu de triennis seran del dia 1 de juny de 2007. En el cas que els interessats no estiguin d’acord amb el còmput de triennis podran presentar una reclamació contra l’esmentada resolució, adjuntant la documentació justificativa que considerin oportuna.

 • Els triennis que es perfeccionin a partir del 13 de maig de 2007 es reconeixeran mitjançant resolució individual i amb efectes econòmics del primer dia del mes següent al seu reconeixement.

 • Aquell personal interí que tingui reconeguts triennis corresponents a serveis prestats com a funcionari de carrera d’un cos de la Generalitat o de qualsevol altra Administració Pública o com a personal laboral, acumularan aquests serveis als que els correspongui com a personal interí docent.

5. Regulació dels estadis docents del personal interí.

5.1 Procediment de reconeixement del primer i segon estadis docents al personal interí docent.

El Departament d’Educació regularà el procediment de reconeixement del primer i segon estadis docents a partir del dia 1 de setembre de 2007, d’acord amb els següents criteris:

 • A partir de l’1 de setembre de 2007, els interins docents que tinguin reconeguts sis o dotze anys de serveis prestats en l’ensenyament públic, com a interí o substitut docent, hauran d’acreditar els nou crèdits necessaris per a l’assoliment del primer o del segon estadi, de la forma que estableixen els articles 3 i 4 de l’Ordre de 4 de novembre de 1994 (DOGC núm. 1979, de 30.11.1994).

 • El procediment de reconeixement dels estadis docents dels interins docents serà el previst a l’article 6 de l’esmentada Ordre.

5.2 Reconeixement del tercer estadi dels interins i substituts docents.

A partir de l’1 de setembre de 2008, els interins docents que tinguin reconeguts 18 anys de serveis prestats en l’ensenyament públic, com a interí o substitut, se’ls reconeixerà el tercer estadi docent sempre que acreditin els nou crèdits necessaris per al seu assoliment de la mateixa manera que, en el punt anterior, s’ha especificat per al reconeixement del primer i segon estadis.

Finalitzada la vigència d’aquest acord, i en el marc de l’aplicació i desenvolupament de la Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en el si de la Mesa sectorial s’analitzarà la possibilitat d’afegir al complement específic dels interins i substituts el quart estadi docent.

B. Pròrroga per al curs 2007-2008 i modificació parcial dels Acords de la mesa sectorial de 15 de setembre i de 9 d’octubre de 2006, sobre les mesures excepcionals en la gestió de la borsa de primària.

Per tal de disposar de prou aspirants disponibles per cobrir les substitucions sol·licitades pels directors dels centres en les diferents especialitats del cos de mestres, convé mantenir el curs 2007-2008 les mesures transitòries i excepcionals previstes als Acords de la Mesa sectorial de 15 de setembre i de 9 d’octubre de 2006, tot adequant el procediment d’urgència que s’hi preveu a les innovacions requerides per l’experiència de la seva aplicació al llarg d’aquest curs 2006-2007.

En aquest sentit convé introduir millores i innovacions en el procediment de gestió de l’esmentada borsa de primària que permetin garantir la prestació del servei públic de l’educació i la qualitat de l’ensenyament públic.

6. Nomenaments anuals per cobrir substitucions en un àmbit comarcal.

Es mantenen per al curs 2007-2008 els nomenaments anuals per cobrir substitucions de mestres en un àmbit comarcal, tal com es detalla als punts 1 dels Acords de 15 de setembre i de 9 d’octubre de 2006.

La previsió de dotacions previstes de substitucions d’àmbit comarcal es detalla a l’annex 2 d’aquest Acord, amb especificació de les diferents especialitats, en el cas d’educació infantil i anglès, a les quals s’afegeix com a novetat l’especialitat d’educació primària.

7. Procediment d’urgència.

En la mesura en què no es disposi de prou mestres disponibles per a cobrir les substitucions de les especialitats d’educació infantil i primària, es mantindrà durant el curs 2007-2008 el procediment d’urgència previst als punts 2 dels Acords de 15 de setembre i de 9 d’octubre de 2006, oferint només les substitucions que es produeixin en primària i que no puguin ser cobertes amb mestres, al professorat disponible de la borsa de secundària, amb una única modalitat de nomenament en totes les especialitats de primària, com a funcionaris interins del cos de mestres i coincidint amb la duració de la substitució.

Donat que no està previst per al proper curs que el professorat de la borsa de secundària cobreixi amb un mateix nomenament les substitucions de curta durada que es produeixin tant en secundària com en primària, es suprimeixen la modalitat A de nomenament anual i comarcal del professorat d’anglès del punt 1 de l’Acord de 15 de setembre de 2006, així com la modalitat C de nomenaments trimestrals de substituts de comarca del punt 2.3 de l’Acord de 9 d’octubre de 2006.

Es manté la vigència dels apartats 2.1, 2.2 a) 2.3 (excepte la modalitat C de nomenaments trimestrals), 2.4, 2.5 i 2.6 de l’Acord de 9 d’octubre de 2006.

En els actes presencials setmanals, a partir de finals del mes d’agost, el professorat de la borsa de secundària que hagi manifestat la seva disponibilitat per a treballar en un centre d’educació infantil i primària, podrà sol·licitar ocupar vacants de substitució temporal o d’interinatge, una vegada finalitzats els nomenaments dels mestres convocats per aquell acte d’adjudicació de destinacions. L’esmentat professorat de secundària podrà ocupar les quotes comarcals previstes al punt 6 anterior, i detallades a l’annex 2 d’aquest acord.

8. Activitats de formació i assessorament.

El Departament d’Educació intensificarà, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals representatives, al llarg del curs 2007-2008, les activitats de formació i assessorament en relació amb la docència de l’educació primària per als llicenciats que han estat nomenats en llocs de treball de mestres en centres d’educació infantil i primària, d’acord amb el punt 2.4 de l’Acord de 9 d’octubre de 2006.

9. Comissió de seguiment.

Les parts signants constituiran una comissió de seguiment de l’aplicació del present Acord, que estarà sotmès, en el cas que sigui necessari, a la mediació corresponent segons el previst en els pactes de la Mesa general de la funció pública.

La comissió es reunirà com a mínim un cop l’any.

Aquesta comissió de seguiment és un instrument primordial per a efectuar l’anàlisi, l’avaluació i l’impuls de l’aplicació de l’Acord, i per a harmonitzar les interpretacions i la casuística que pugui sorgir en el seu desenvolupament.

Correspon també a la comissió vigilar el compliment dels continguts de l’Acord i fer el seguiment i el control dels resultats de la seva aplicació.

Anualment, a partir de setembre del 2008, la comissió de seguiment acordarà l’actualització del total d’interins i substituts als quals se’ls aplicarà cada curs les garanties previstes en aquest Acord. En cap cas, la revisió comportarà que cap interí acollit a les garanties de continuïtat, deixi d’estar-ho i s’haurà de tenir en compte el resultat de les oposicions de cada estiu així com el fet que només podrà haver al final d’aquest període un màxim d’un 8 %, aproximadament, de places vacants ocupades per personal interí docent, no subjectes a reserva de personal funcionari, amb l’objectiu que l’índex d’estabilitat de la plantilla docent sigui, aproximadament, del 92 % una vegada realitzades les ofertes d’ocupació fins l’any 2011 previstes al punt 1.1 d’aquest acord.

10. Vigència.

Aquest Acord entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat dels aspectes per als quals s’estableix una altra data, i tindrà vigència fins el 31 d’agost de 2011.

L’eficàcia d’aquest Acord resta subordinada a la seva aprovació definitiva per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de juny de 2007

Annex 1

Distribució prevista de les ofertes d’ocupació pública de 2008 fins a 2011, per cossos i especialitats docents.

Annex 2

Contingents previstos de nomenaments anuals de mestres substituts d’àmbit comarcal. Curs 2007-2008.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal