Ordenación general enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño0

493 20/06/2007, 09:35       #BOE,

Resum del "Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño."

1.- Definició, finalitat i objectius dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

Capacitació per a exercir (com a autònom o com a assalariat) diverses professions relacionades amb l’àmbit del disseny, les arts aplicades i els oficis artístics.

2.- Ordenació dels ensenyaments: títols i cicles formatius.

Títols oficials de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny i de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny. Corresponen als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, agrupats en famílies professionals artístiques. Aquests cicles formatius s’estructuraran en cursos acadèmics i s’organitzaran en mòduls de duració variable.

Les administracions educatives podran també organitzar altres vies que promoguin la formació continuada.

3.- Ensenyaments mínims.

Els fixarà el Govern Central. Inclouran mòduls de capacitació artístico-tècnica i mòduls d’orientació i inserció laboral, així com una fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers. La càrrega lectiva de cada mòdul i de la fase de pràctiques s’expressarà en crèdits, entenent que cada 10 hores lectives equivalen a 1 crèdit.

El Govern Central especificarà, en la normativa de cada titulació, les competències docents per impartir els mòduls d’ensenyaments mínims per part dels funcionaris dels Cossos de Professors i Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny. Els cicles de grau mitjà inclouran un mòdul d’obra final, i els de grau superior un mòdul de projecte integrat. Tant l’un com l’altre es duran a terme en el darrer curs, s’avaluaran un cop superats la resta de mòduls que formen el currículum de cada cicle, i comptaran amb una tutoria individualitzada.

Les pràctiques formatives en situació real de treball a empreses, estudis, tallers o d’altres entitats no tindran caràcter laboral i formaran part del currículum de cada cicle. Les administracions educatives determinaran, en cada cas, el moment de la seva realització i avaluació.

4.- Currículum dels cicles formatius.

El desenvolupament específic del currículum de cada cicle formatiu és competència de les administracions educatives. Cada centre, per la seva part, elaborarà el seu projecte educatiu (i les programacions didàctiques que n’emanaran) d’acord amb el seu propi context sociocultural.

5.- Accés i admissió.

Títol de Graduat en E.S.O. (o equivalent) per accedir al grau mitjà; títol de Batxiller (o equivalent) per accedir al grau superior. A més, en ambdós graus caldrà superar una prova específica d’aptituds i coneixements artístics regulada per les administracions educatives.

Aquesta prova específica contempla, per a cada grau, tot un seguit de possibilitats d’exempció: des d’un títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en una família professional afí, fins a una llicenciatura en Belles Arts o Arquitectura, passant per un títol de Batxiller en la modalitat artística. També es contempla l’exempció d’aquesta prova si s’acredita experiència laboral, d’almenys 1 any de durada, directament relacionada amb les competències professionals del grau a què es vol accedir.

Es pot entrar al grau mitjà sense tenir els requisits acadèmics si se supera una prova d’accés i es té com a mínim 17 anys complerts en l’any de realització de la prova.

Es pot entrar al grau superior sense tenir els requisits acadèmics si se supera una prova d’accés i es té com a mínim 19 anys complerts en l’any de realització de la prova, o 18 anys si es compta amb un títol de grau mitjà relacionat amb el de grau superior a què s’opta.

Aquestes proves d’accés constaran d’una part general i una específica. La part general avaluarà les capacitats bàsiques de l’E.S.O. (si s’opta a un grau mitjà) o els coneixements bàsics de les matèries comunes del batxillerat (si s’opta a un grau superior). La part específica valorarà les aptituds i coneixements artístics necessaris en cada cas. La superació de la part general mantindrà la validesa en convocatòries ulteriors.

Les administracions educatives regularan l’exempció d’aquestes proves quan s’acrediti experiència laboral, d’almenys 1 any de durada, directament relacionada amb les competències professionals del grau a què es vol accedir. També podrà quedar exempt de la part general d’aquestes proves qui hagi superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les qualificacions de les proves d’accés s’expressaran en termes numèrics en l’escala de l’1 al 10 i amb dos decimals, i s’aprovarà amb un 5 com a mínim. L’organització de les proves d’accés és competència de les administracions educatives, però la seva superació dóna dret a matricular-se (prèvia disponibilitat de plaça) a tot l’Estat.

Finalment, la disposició addicional quarta del present decret contempla altres requisits acadèmics (més infreqüents) per a l’accés als cicles de grau mitjà i superior.

6.- Avaluació i mobilitat

.

L’avaluació de cada mòdul serà contínua, i tindrà en compte el progrés dels alumnes en relació amb els objectius generals del cicle. Per part de l’alumne, es requereix l’assistència regular a classe i a les activitats programades. L’avaluació final de cada mòdul s’expressarà en termes numèrics en l’escala de l’1 al 10, i s’aprovarà amb un 5 com a mínim. Per a cada mòdul, l’alumne disposarà d’un màxim de 4 convocatòries, tot i que amb caràcter excepcional les administracions educatives podran establir una convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres.

En l’avaluació de la fase de pràctiques hi col·laborarà un responsable de formació de l’alumnat del propi centre de treball. S’expressarà en termes d’Apte / No Apte, i l’alumne disposarà d’un màxim de 2 convocatòries.

Les administracions educatives establiran les condicions per a l’anul·lació de matrícula així com per a la renúncia a convocatòries dels mòduls o de la fase de pràctiques.

Per a la promoció de curs caldrà tenir superats mòduls que suposin com a mínim el 75% de la càrrega lectiva del curs anterior.

La superació d’un cicle formatiu exigirà l’avaluació positiva de tots els mòduls que el composen així com la qualificació d’Apte en la fase de pràctiques.

La nota mitjana ponderada de cada mòdul s’obté multiplicant el seu nombre de crèdits per la qualificació final obtinguda, i dividint el resultat pel nombre total de crèdits cursats en el cicle. La nota final mitjana del cicle serà la mitjana aritmètica, expressada amb 2 decimals, de les notes mitjanes ponderades de cada mòdul cursat.

Els documents d’avaluació seran les actes d’avaluació i l’expedient acadèmic personal, que recull tota la informació acadèmica de l’alumne i és acreditable mitjançant la certificació acadèmica personal.

Quan un alumne es traslladi de centre, es consignarà en un informe d’avaluació individualitzat tota la informació necessària per garantir la continuïtat del procés d’aprenentatge. Si el trasllat d’expedient implica un canvi d’administració educativa, es procedirà a fer una adaptació curricular; els mòduls ja cursats que l’administració educativa receptora consideri similars en continguts i càrrega lectiva als del seu pla d’estudis, figuraran en el nou expedient acadèmic personal amb la denominació “Adaptat”, i la qualificació obtinguda en el centre d’origen serà la que determinarà la nota mitjana que es vulgui obtenir.

7.- Efectes dels títols.

Validesa acadèmica i professional a tot l’Estat. El títol de grau mitjà permet l’accés al batxillerat. El títol de grau superior permet l’accés directe als estudis superiors de Disseny o d’Arts Plàstiques, als ensenyaments de Conservació i Restauració de Bens Culturals i als estudis universitaris que es determinin; es contempla la regulació de possibles convalidacions.

8.- Convalidacions i exempcions.

Es podran convalidar mòduls formatius comuns (o equiparables en continguts i càrrega lectiva) entre diferents cicles de la família artística; en l’expedient acadèmic figuraran amb la denominació "Convalidat".

Es podrà determinar l’exempció de mòduls formatius i/o de la fase de pràctiques quan s’acrediti experiència laboral, d’almenys 1 any de durada, relacionada amb els coneixements, objectius i competències del cicle. En l’expedient acadèmic es farà constar la denominació "Exempt".

La possible convalidació de mòduls formatius d’un cicle de grau mitjà amb matèries de batxillerat vindrà regulada per la normativa de cada títol.

En les disposicions addicionals del present decret s’incideix en garantir la igualtat d’oportunitats per als alumnes amb discapacitats; també es fa referència a la possibilitat de demanar l’acreditació de coneixements musicals per poder cursar determinats ensenyaments d’arts plàstiques i disseny.

Federació de secundària ASPEPC·SPS
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal