DOGC núm. 4916. Borsa interins i substituts -moficació termini-0

817 02/07/2007, 08:48       #Interins i substituts,

RESOLUCIÓ EDU/1980/2007, de 27 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/1785/2007, de 18 de juny, la qual anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació. (Pàg. 22077)

RESOLUCIÓ

EDU/1980/2007, de 27 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/1785/2007, de 18 de juny, la qual anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació.

Per la es va obrir convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació (DOGC núm. 4907, de 18.6.2007).

D'acord amb el que estableix l'apartat 2 de la el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria és des del dia 20 de juny fins al 10 de juliol de 2007, ambdós inclosos.

A la vista del volum de sol·licituds presentades i per a una millor gestió de la seva tramitació es fa aconsellable l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds.

Per això,

Resolc:

Modificar l'apartat 2 de la Resolució EDU/1785/2007, de 18 de juny, i establir el nou termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria des del 20 de juny fins al 18 de juliol, ambdós inclosos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de juny de 2007

P. D. (Resolució de 12.6.2007, DOGC de 15.6.2007)

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(07.177.143)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal