Novetats Instruccions d'inici de curs 2007-2008 -secundària-0

1297 05/07/2007, 21:44       #LOE,

  1. Novetats més rellevants.
  2. Aspectes de la normativa canviats respecte de l'esborrany presentat als sindicats i discutit a la sectorial de 13 de juny.
  3. Altres novetats.
  4. Apartats que no apareixen en la normativa.

1. Novetats més rellevants.


- Les direccions dels serveis territorials assumeixen una sèrie de facultats fins a ara reservades a les Direccions Generals corresponents;

- Resolució sobre modificacions curriculars a l’ESO (3.7.2.1.) i Batxillerat (3.7.3.1.);

- Resolució de reclamacions per qualificacions finals d’ESO (11.11.2);

- Resolució de reclamacions per qualificacions finals de Batxillerat (12.14.2);

- A l’apartat 6, referent a avaluació de centres, desapareixen les referències a les mostres estadístiques comparatives relatives a les proves de competències bàsiques. Tampoc es fa referència a la celebració d’aquestes proves ni al seu calendari, que sí constava al esborrany. ASPEPC·SPS ja va fer constar el seu desacord rotund a la possibilitat d’establir comparacions i pretesos "rànquings d’excel·lència" a partir del més que discutibles resultats d’aquestes proves.

- Canvis en els referents normatius dels currículums (II, "Organització del currículum, 10. Normativa d’aplicació")

- Apartat 16: Tecnologies de la informació i la comunicació està redactat de bell nou i recull la llista d’aplicacions de les TIC i de funcions del coordinador, que no ha de ser l’antic "coordinador d’informàtica" i no ha de ser responsable del manteniment de l’equip informàtic dels centres.

ASPECP·SPS va demanar, a la sectorial del 13 de juny relativa a aquestes instruccions, un increment de les hores de reducció per als coordinadors d’aquesta àrea, entenent que, malgrat el que diu el Departament, sí estan fent en molt casos aquesta feina de manteniment.

- Apartat 17: Normativa sobre l’ensenyament de la religió segons la LOE (17.1.1 i 17.2.1) L’opció no confessional de religió (Història i cultura de les religions) la impartirà preferentment el professorat de Geografia i Història i de Filosofia.

- L’apartat 21 Horari del professorat inclou novetats important que convé llegir en tota llur extensió:

21.2. Reduccions de jornada (segons la llei 87/2006);

21.2.1. Mesures organitzatives dels horaris docents del professorat substitut que cobreix reduccions de jornada;

Cal remarcar que es pot sol·licitar la concentració de la jornada en tres dies. Cap norma ho impedeix, és tècnicament possible i no excessivament difícil, Depèn de la voluntat de la direcció. La norma diu:

"A sol·licitud de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en tres, quatre o cinc dies. Quan ho permeti l’organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per cobrir-les, es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals.";

21.2.2. Condicions específiques de l’horari setmanal per als funcionaris que tinguin entre 57 i 64 anys;

Volem recordar que la direcció d’un centre NO pot negar en cap cas la reducció de dues hores lectives a aquest personal si la sol·licita;

Apartat 21.3.3.1. Caps de departament didàctic:

En la línia d'allò que ASPEPC·SPS i d’altres sindicats van demanar s’inclou una llista de les responsabilitats dels caps de departament. Hauríem volgut que quedés molt més clar que en cap cas pot recaure sobre el professorat en general i l’interí en particular, la responsabilitat sobre les programacions didàctiques;

L’apartat 22.1.1. Auxiliars d’administració i subalterns inclou la llista de les tasques pròpies del personal administratiu i subaltern (administratius i conserges). És molt aconsellable llegir quines funcions NO poden ser atribuïdes al professorat segons el que es diu aquesta normativa;

Apartat 25 Assistència del professorat:

Canvis en la normativa de les llicències i permisos, pel que fa als tipus i la potestat de concedir-los (la direcció del centre o serveis territorials);

2. Aspectes de la normativa canviats respecte de l’esborrany presentat als sindicats i discutit a la sectorial de 13 de juny


- En l’apartat 19.3 el redactat del paràgraf relatiu a les guàrdies ha quedat com el de cursos anteriors. "L’absència del professor o professora responsable d’una classe o activitat escolar no ha de representar la interrupció de l’horari de l’alumnat, per a la qual cosa el director o directora haurà de preveure’n la substitució".

S’ha suprimit, tal i com va demanar ASPEPC·SPS la frase següent: "El centre docent arbitrarà mesures per tal que el professorat de guàrdia, en substituir el professorat absent, realitzi amb l’alumnat activitats tendents a l’adquisició de les competències bàsiques."

Incloure una norma com aquesta representa un abús intolerable. El fet de substituir un professor absent estant de guàrdia en cap cas pot incloure l’obligació de desenvolupar cap activitat lectiva al marge de la que ja tenim assignada legalment. Un cop més es volia solucionar un problema real apel·lant a la “bona fe” del professorat, I potser ja n’hi ha prou.


- Apartat 20.1.1 Criteris bàsics en l’ESO. El tercer punt d’aquest apartat ha estat completat, tal i com va demanar ASPEPC·SPS, amb l’exigència de la titulació per tal d’agrupar les matèries a primer i segon d’ESO (en negreta, l’afegit):

"Per evitar la dispersió i afavorir la coherència i l’avaluació integrada, és molt convenient que el nombre de professors i professores que intervenen en un grup de primer i segon curs d’Educació secundària obligatòria sigui el mínim possible, i per tant, que els professors amb la deguda qualificació imparteixin més d’una matèria al mateix grup d’alumnes, per exemple: ciències de la naturalesa i matemàtiques, o català i ciències socials, o castellà i llengua estrangera, o altres. Per a impartir les matèries corresponents a una altra especialitat, d’acord amb el que disposa la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, el professorat haurà de reunir els requisits de titulació i/o formació concordants amb les especialitats docents establertes a l’annex 4 de la Resolució EDU/2273/2006, de 26 de juny (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006), modificada per la Resolució EDU/1769/2007, de 12 de juny (DOGC núm. 4905, de 15.6.2007)"

Als apartats 3.1. i 20.1.4. s’ha suprimit la proposta inicial del Departament segons la qual la matèria de Drets Humans i ciutadani s’assignaria preferentment al tutor. ASPEPC·SPS ja va advertir de la il·legalitat d’aquesta mesura. El redactat final d’aquest punt diu:

"Educació per a la ciutadania i els drets humans: El director del centre assignarà la matèria d’educació per a la ciutadania i els drets humans a un professor titular d’una especialitat docent de Ciències Socials (Geografia i Història, Filosofia) o que tingui la idoneïtat corresponent. En aquest segon supòsit, la idoneïtat del professor es deduirà de la seva titulació acadèmica i experiència adquirida, sempre que es compti amb l’acceptació de l’interessat, valorant en primer lloc la idoneïtat del tutor per impartir aquesta matèria."

Tot i que no és una redacció del tot correcta, atès que, segons les lleis vigents, la idoneïtat per a impartir una matèria no és una altra que la titulació, és més acceptable que l’arbitrarietat manifesta de la primera redacció.

3. Altres novetats.


- Nova redacció, afegint tres punts (projecte d’educació plurilingüe, organització dels nou currículum de primer i tercer d’ESO i potenciació de la transversalitat i el treball interdisciplinari de cara a la desenvolupament de les competències bàsiques) de l’apartat 1: Prioritats generals;

- Nova redacció del punt referent al projecte lingüístic de centre (2.1);

- Canvi en la redacció d’un punt de l’apartat 2.2: "actitud crítica envers les cultures que no respectin els drets bàsics";

- Canvi en el redactat de l’apartat 2.5: centres amb projecte educatiu d’entorn (amb tres punts nous en les tasques a realitzar);

- Materials disponibles via internet per a l’aula oberta (3.2.2.2.1);

- Inclusió d’una llista de responsabilitats del professorat tutor de l’aula oberta i de la possibilitat que el departament aprovi programes de diversificació curricular diferents (3.2.2.2.);

- No cal la intervenció de l’EAP en la proposta curricular dels alumnes que pateixen malalties prolongades que els impedeixen assistir regularment al centre. Es modifica la norma d’elaboració del informe valoratiu d’aquests alumnes;

- El paràgraf dedicat als plans estratègics ha esta substituït pel dedicat al "projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius públics (PMQCE) on es detalla allò de què disposaran els centres que s’hi acullin";

- Modificació de la normativa sobre el projecte PUNTEDU (s’hi afegeix un objectiu més). Recordem que en cap cas hi haurà increment de plantilla per tal de dur a terme el pla;

- Nou pla de llengües estrangeres (5.2);

- Possibilitat d’organitzar el treball o crèdit de síntesi de forma intensiva o extensiva (11.7);

- Canvis de redacció i contingut en la normativa referent a les Competències bàsiques (11.8);

- Terminis i requisits per a les organitzacions pròpies de centre en matèria de distribució horària del currículum (11.9);

- Apartat 13: Cicles formatius de formació professional específica. Ha estat reordenat i redactat amb diversos canvis menors, que convé tenir presents. Dos canvis significatius: el paràgraf relatiu a exempcions de la formació en centres de treball (anteriorment a "modificacions de currículum", 3.7.4.2.) ara inclòs a l’apartat 13.3.5. i el dedicat als crèdits convalidats i exempts (13.5.2.) amb una redacció més exhaustiva;

A més, canvia la normativa de l’accés a FP. (13.9)

- Apartat 14: Ensenyaments d’esports. També ha esta reordenat respecte de la normativa del curs passat, amb l’afegit dels referents normatius nous (14.2);

4. Apartats que no apareixen en la normativa:


- No hi ha normativa d’avaluació de l’ESO, pendent de publicació a l’inici del curs 2007-2008) (apartat 11.10);

- No apareix, en la normativa referent a les faltes d’assistència del professorat, cap procediment de notificació i tractament de les faltes d’assistència que es poguessin considerar no justificades;

- No es diu si amb més de quatre alumnes amb necessitats educatives especials es pugui dotar una Unitat de suport a l’educació especial (USEE);

- Desapareix el paràgraf relatiu als crèdits variables dissenyats pels centres (punt 11.6. de la normativa del curs passat);

ASPEPC·SPS Federació de Secundària
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal